Dolgozók Lapja, 1989. december (44. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-07 / 290. szám

É% AHP ffrA^SÁC?! Kihúzzák a lábunk alól a talajt (?) flz agrárreformkör a faluért harcol — A mezőgazdaságot, a parasztság életterét komoly veszély fenyegeti, ki akar­ják húzni lábunk alól a ta­lajt. Ugyanakkor saját kö­reinkben is sok a visszahú­zó erő, akik mindenáron a jelenlegi állapotot kívánják konzerválni. A két pólus között szükség lenne egy re­alista, mérsékelt csoportra. Talán az agrárreformkör megtalálhatja a helyes kö­zéputat. Hiszen ez az egye­sület alulról építkező, friss erő. s ami igazán fontos nem kompromittált — mondta Tóth Károly, a tár- kányi termelőszövetkezet elnöke a minap Gyermelyen a megyei agrárreformkör összejövetelén, majd így folytatta: Most, amikor a kormányzat fontolgatja, hogy a 600 kedvezőtlen adottságú termelőszövetke­zetet magára hagyja, fel­számolja, feltétlenül be kell állni a ringbe. Hiszen a lai­kusok számára talán jól hangzik ez a radikális lépés, de aki ebben a közegben él tudja, mit jelent a téesz lé­te egy adott térségben. Fel­számolásával emberek szá­zai válnának földönfutóvá. A régi érdekvédelmi szer­vezetek — köztük a TOT — szétbomlóban vannak. S ha kenyérharcra kerül a sor, nem valószínű, hogy komoly erőt tudnak kifej­teni. Ezért az agrárreform- köröknek kell vállalni a küzdelmet. Bokros Zsigmond, a me­gyei agrárreformkör elnöke elmondta, a megalakulás óta eltelt négy hónap alatt a 15 helyi körben mintegy 250 tagot számlál a szerve­zet. Mára tisztázódott a mozgalom politikai állás­pontja, miszerint nem ala­kulnák párttá, s a választá­sokon reformkor-egyesület­ként indulnak. A mai tulajdonviszonyo­kat csak törvények változ­tathatják meg, amelyekről a parlament dönt. Ezért kell az agrárreformköröknek is képviselőjelölteket állíta­nia. Bokros Zsigmond az agrárreformkörök országos szövetségének programnyi­latkozatához fűzött szóbeli kiegészítést és azt elfoga­dásra javasolta. Vida Sán­dor, a komáromi termelő^ szövetkezet elnöke kifejtet­te, hogy a mezőgazdasággal kapcsolatosan ma nagyon sokan hallatják a hangju­kat, csak a legilletékeseb­bek, a kormány, a TOT, a MÉM nem foglal határozot­tan állást. Pedig megdöb­bentő a tájékozatlanság, ami a mezőgazdaság megre­formálását célzó elmélete­ket jellemzi. És nagyon rossz úton járnak azok az erők, akik a társadalom eddigi biztos alappillérét, az élel­miszer-gazdaságot bombáz­zák. Jankovszky Sándor, az agrárreformkör titkára, a TESZÖV támogatásáról biz­tosította a szervezetet és felajánlotta, hogy rendezvé­nyeik, összejöveteleik meg­tartására igénybe vehetik 'a szövetség tatai házát. Az agrárreformkör ülését az új megyei választmány tagjai­nak választása zárta. — pulay — A fonalférgek sejtjei Nincs még egy olyan többsejtű állat, amelynek a petesejtből az érett élőlényig tartó kifejlő­dését jobban ismernék, mint a Caenorhalditis elegáns fajú fonalférgét. Például tudják, hogy a kifejlett állat 959 sejtből áll, s hogy addig, amíg ki nem fejlődik. 131 sejtje elpusztul, köztük valamennyi idegsejtjének 20 százaléka. Egyesült államokbeli kutatók most ennek a fajnak olyan mutánsára találtak rá, amelyben ez a sejtpusztulás nem kö­vetkezik be. így hát ezeknek a fonalférgek­nek 131 sejttel többjük van. Rendes fajtársaik­tól abban különböznek, hogy mintegy egyhar- maddal kevesebb petét raknak. Jó magágy kell! A magágyak jó előkészítésének feltétele az őszi szántás. Ahol még engedi az időjárás, ott keményen dolgoznak az erőgépek Fotó: — tin Generációs érdekek — kontra napi túlélési politika — Míg néhány csoport megpróbál mindent megtenni önmaga és környezete egészségéért, addig központi, kor­mányzati szinten érdemi döntések nem segítenek ebben — ezzel a szkeptikus, de valós megállapítással kezdte elnöki a Megyei Egészségvédelmi Ta­megnyitóját dr. Ravasz Éva, nács legutóbbi ülésén. Az általa felsorolt ténye­ket igazolták az előadók is. Lóska Szilárd, az országos tanács titkára próbált ugyan eredményekről is be­számolni, de érdemi válto­zásokról ő sem szólhatott. Elmondta, hogy míg a ta­nács megalakulásakor első­sorban a kis közösségek lét­rejöttét támogatta, addig most a magas vérnyomás és a dohányzás ellen igyekez­nek felvenni a harcot. A következő évi programban a táplálkozási szokások meg­változtatására, a lelki egész­ségvédelemre helyezik a hangsúlyt. Megdöbbentő adatokat is­mertetett a testülettel dr. Bulla Miklós, a Környezet- védelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium főosztályve­zető-helyettese. Az elmúlt években a környezet állapo­táról szóló jelentéseik „Szi­gorúan titkos” felirattal, de már a tárcaközi kötelező egyeztetések során igencsak megszépített formában ke­rültek a Minisztertanács elé. Hogyan is várhattunk volna hathatós intézkedéseket a generációs környezetvédel­mi érdekekért egy félig in­formált, túlélési politikát folytató kormánytól? Ma már a mért és ismert ada­tokat a minisztérium nyil­vánosságra hozhatja. Csak néhány ezek közül: a legna­gyobb veszély ivóvizünket fenyegeti. Hazánkban a levegő 11 százaléka erősen szennye­zett, ami akkor igazán tra­gikus, . ha hozzátesszük: „rossz” levegőt szív a la­kosság 45 százaléka. Sok­fajta szennyeződésről rá­adásul nem is tudunk, mert a mérőrendszerek elavultak, hiányosak. A talaj szennye­zettségének mérésére lassan már nem is lesz szükség, hi­szen a földből kibuggyan a szemét... Csaknem 1,3 millió tonna veszélyes hul­ladék sorsa ismeretlen ... Dr. Bállá Miklós szerint a szomorú helyzet csak akkor változik meg, ha a gazdasá­gi, társadalmi fejlesztés ré­szeként kezelik a környezet- védelmet. Ez annál is fonto­sabb, mert a környezetnek van egy fontos alkotóeleme. Ez pedig az EMBER, a sa­ját és gyermekeink léte. Dr. Szontágh Csaba me­gyei belgyógyász szakfel­ügyelő főorvos ezután, a magas vérnyomás korai fel­ismerésére és megelőzésére szervezett nemzeti program eddigi eredményeit értékel­te. Kiemelte, hogy az orvo­sok nem elsősorban gyógy­szerek felírásával segíthet­nek, hanem lehetőségeikhez mérten, életmód-változta- .tásra kell, hogy rábírják az embereket. Ennek sikere, azonban nemcsak rajtuk múlik. Mindezt igazolták a vitában elhangzottak is, hi­szen a nők leterheltsége, a családok széthullása, a munkahelyi, a szociális problémák ellen az egész­ségügy önmagában nem te­het eleget. A Dorogi Egészségvédelmi Tanács munkájának megvi­tatása után, Halmi György, a testület titkára tájékozta­tót adott az Országos Egész­ségvédelmi Alap felosztásá­ról. A jövőben várható, hogy a pályázatokat nem orszá­gos, hanem megyei szinten bírálják el. Németh Zsuzsa Építsük újjá a hidakat! Az MSZP Esztergom városi elnökségének állásfoglalása Az MSZP Esztergom városi elnöksége és választmánya örömmel vette tudomásul, hegy Nyers Rezső pártelnök a CSKP főtitká­rához intézett levele révén hivatalosan is kifejezte szolidaritását azokkal az erőkkel, amelyek a csehszlovákiai szocializmus meg­újulásáért küzdenek. Az MSZP e lépésével bebizonyította, kogv bár az MSZMP jogutód­jának tartja m»gát, nem követi annak mér­hetetlen ká.okat okozó külpolitikai gyakor­latát. Nyíltan kiáll a haladásért küzdők mellett, s elítéli a visszahúzó erőket, füg­getlenül attól, hogy ezek szövetségeseink, vagy „ellenfeleink" országaiban működnek. Esztergom város MSZP-tagsága nevében hangsúlyozzuk szolidaritásunkat az átala­kulást követelő dolgozókkal, a Csehszlovákiá­ban küzdő reformerekkel. Meggyőződésünk, hogy barátaink rövid idő alatt megteszik azokat a lépéseket, amelyek eredményeként országuk is rálép az Európába vezető útra. Ügy véljük, hogy a gvorsvonati sebességgel zajló társadalmi változások elősegítik a gaz­dasági fellendülést, s meghozzák a kisebbsé­gek, közöttük magyar testvéreink számára az egyenlőséget, a nemzeti kultúra gyakorlá­sának jogát. A mi pártunk az elmúlt hónapok során gvötrelmes belső viták után valós képet ala­kított ki 1956-ról, ennek fényében: felismer­te, hogy az 1968-as csehszlovákiai reformfo­lyamat letörésében való részvételünk hibás döntés volt. Nem szolgálta a szocializmus fejlődését, s nem segítetté népeinket valós érdekeik realizálásában. E felismerés birtokában azzal az ajánlat­tal fordulunk a Duna bal partján fekvő Pár­kány (Sturovó) lakóihoz, reformereihez, hogy közvetlen kapcsolataink erősítésével is já­ruljunk hozzá történelmi közelmúltunk prob­lémáinak rendezéséhez. Építsünk ki a Duna. két partján fekvő városok lakói között olyan együttműködési formákat, amelyek garantál­hatják, hogy többé soha sem kerülhet sor az 1968-as bevonuláshoz hasonló eseményre. Folytassuk az évekkel ezelőtt megkezdett, majd adminisztratív eszközökkel befagyasz­tott kulturális együttműködésünket. Legye­nek közös politikai rendezvényeink, fellépé­seink a magyar és minden más nemzetiségű dolgozó népesség egyenjogúsága alapján! Mi a nép olyan demokráciáját akarjuk, amelyben sem a vagyon, sem a hivatali be­osztás nem nyújthat előjogokat; az embe­rek képviselőik megválasztásán túl, közvet­lenül is dönthessenek fontos állami ügyek­ben; munkahelyükön beleszólhassanak a mun­kakörülményeiket, megélhetésüket befolyáso­ló elhatározásokba: ahol megvalósul a tele­pülések önkormányzata. Tudjuk, hogy törekvéseink megvalósításá­hoz elengedhetetlen a régi, kudarcot vallott pártállam modelljének felszámolása. Nehéz küzdelem részesei vagyunk. Harca­inkat nem vívhatjuk meg eredménnyel, egye­dül. Ezért keressük a szövetséget Kelet-Kö- zép-Európa progresszív erőivel. Most, amikor módunk adódik, élni szeret­nénk a történelem adta lehetőséggel: őszin­tén kívánjuk önöknél is, a békés átalakulás, békés megvalósulását; szeretnénk, ha közös fellépésekkel és külön-külön tevékenykedve is eredményesen szolgálhatnánk városaink dolgozó népességének ügyét, a nemzetek, nemzetiségek kölcsönösen tisztelt egyenjogú­ságát. MSZP ESZTERGOM VÁROSI ELNÖKSÉGE ÉS VÁLASZTMÁNYA Pénztárca-nyitogató Déligyiimölcs lesz — szalámi ritkábban Karácsony előtti ke­reskedelmi tallózónk­ban ma a Generál Ke­reskedelmi Vállalat kí­nálatát vesszük szám­ba. A „nagy napon” nemcsak az a fontos, hogy milyen ajándékok, meglepetések kerülnek a feldíszített fák alá, hanem áz is, hogy mi­lyen finomságok kerülnek majd az ünnepi asztalra. Nos, az idényjellegű édessé­gekből, szaloncukrokból, függelékekből igen széles boltjaik kínálata. A jósla­tok szerint idén nem lesz gond a déligyümölcs-kíná- lattal se, folyamatosan ér­keznek az üzletekbe a man­darin-, a banán- és a na­rancsszállítmányok. A házi­asszonyok bizonyára jól em­lékeznek arra, hogy év köz­ben hiánycikk volt a mar­garin, de ez már a múlté. Lesz bőven, így nem kell előre bespájzolni belőle. Akárcsak a szilveszteri virs­liből, debreceniből és tor­mából sem. A generálos bol­tokban tőkehúsokból és hús- készítményekből a tavalyi szintnek megfelelő ellátást biztositanak az idén is. De azért csak nem „ússzuk meg” hiánycikkek nélkül. Ilyen lesz a szárazáru, azaz a té­li-, csabai stb. szalámik, töltelékek. A korábbi években bevett jó szokásához híven a Gene­rál most decemberben is rendez karácsonyi vásárt a KPVDSZ művelődési házban december 12—14-ig. Kurrens cikkeket is ajánlanak majd megvételre. A híradástechni­kai árukból kiegyenlített a kínálatuk, s ami nem elha­nyagolható, a televíziókét;" á videomagnókat, a videole- * játszókat, a rádiós magnókat, a bécsi árszinthez közeli áron kínálják a vásárolni szándékozóknak. A konyhai munkálatokat segítő háztar­tási , kisgépek választéka ugyan kielégítő, de több­nyire a drágább — igaz, jó minőségű — fajrta található belőlük a polcokon. Kevés viszont az olcsó hazai és szocialista importból szár­mazó konyhai „kisügyes”. Sajnos a hűtőgép és a fa­gyasztóláda és -szekrény, valamint a hazai automata mosógép tartós hiánycikk­nek számít. S vélhetően nem lesz ez másként karácsony táján sem. A gyerekeknek persze a játék a legfonto­sabb, s ami a lényeg, ezek-“ bői bőven van az üzletek­ben. — The — Találkozó — ktt-ben is Az öröm gyógyszer Az Eternit Kft. nyugdíjas­bizottsága a nyár végi kirán­dulás után megrendezte a szokásos nyugdíjastalálko­zót is. A gyárnak 260 nyug­díjasa van, a találkozóra 161-en jöttek el. Az Eternit 1989. január 1- jétől osztrák—magyar érde­keltségű vegyes vállalatként működik. Nyugdíjasaink ag­godalommal néztek akkor a jövőbe, vajon az új cég tud­ja-e, akarja-e a továbbiak­ban is biztosítani a szoká­sos évi kétszeri találkozás költségét. A két program az idén is megvalósult, Szabó Szaniszló, a vállalat magyar ügyvezető igazgató­ja beszámolójában biztosí­totta az idős embereket, hogy a gyár sikeres tevé­kenysége megteremtette az anyagi fedezetet a jövőbeni találkozók költségeire. Az akarat kérdésében sem tör­tént változás az- új cégfor­mában. Szabó Szaniszló el­mondta, hogy Ausztriában is szokásos a 60 éven felüliek­kel való kapcsolat ápolása, a sport, a kultúra támogatása, sőt az ausztriai telephely sa­ját zenekarral is rendelkezik, amelynek egyik tagja Nyer­gesújfalun dolgozik. Az ünnepi rész után nyug­díjasaink közös vacsorán vettek részt az Eternit ét­termében. Az ízek, italok, majd a bajóti Harmónia ze­nekar jó hangulatot terem­tett. Elmúlt az isiász, a lum­bágó, nem volt magas vér­nyomás. A tánc, az öröm, egymás látása feltöltődést, kikapcsolódást jelentett nyugdíjasainknak. Jövőre is­mét találkozunk — hangzott a közös óhaj. Horn Mihály (Lábatlan) Van A kesztölci Makovics Já­nos olvasói leveléből Ítélve, nincs elragadtatva a kom - TURIST dorogi irodájának munkájával. — Elég furcsa egy olyan utazási iroda, abol egyálta­lán semmiféle menetrend nincs, nem?! — Írja többek között. Lássuk csak! — Van menetrendjük? — hangzik kérdésünk a dorogi irodában. — Van — kapjuk a vá­laszt Kerekes Katalintól, az iroda vezetőjétől. A megfejtés? Amikor Makovics János kereste a menetrendet, még nem volt Jobb, mint fordítva. — efká — DOLGOZÓK 1989. december 7., csütörtök LAPJA 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom