Dolgozók Lapja, 1989. december (44. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-13 / 295. szám

1989. december 13., szerda Luca napja A Nap kél 7.23 ■ nyugszik 15.53 órakor. A Hold kél 16.22 ­nyugszik 8.31 órakor. Várható időjárás szer­da estig: több helyen várható többnyire kis mennyiségű csapadék: kezdetben hószállíngó- zás, később ónos eső, havas eső, délnyugaton eső valószínű. A dél­nyugati, nyugati szél főleg napközben élén­kül meg, néhol megerő­södik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ál­talában 2 és 7 fok kö­zött, északkeleten 0 fok körül várható. KOMÁROM MEQYEI , DOLGOZOK FÜGGETLEN NAPILAP A rák ellen a holnapért Ülést tartott a KORÉ elnöksége AZ EDRV Dunavölgyi Üzem- igazgatóság értesíti komáromi fogyasztóit, hogy 1989. decem­ber 13-án, 22 órától december 15- én 8 óráig hálózatrekonstruk­ció miatt a városban az ivóvíz zavarossá válhat. A víz minő­ségét ez nem befolyásolja. _________________(v) C SAK A TOP TRAVELNÉL! Vízumot postán szolgálat. Kér­je díjmentes tájékoztatónkat! Top Travel Országos Vízum­szolgálat, Budapest, Lékai J. tér 9 1124. Itt nem kell több reklám — vízumot postán! ___________(x) EGYETEMI ES FŐISKOLAI felvételi vizsgákra előkészítő le­velező tanfolyamok indulnak magyar, történelem, matemati­ka. fizika. biológia, kémia, földrajz, angol és német tár­gyakból. (Angolból. németből államvizsga-előkészítő is.) Kér­jen tájékoztatót! Cím: PALLAS Felvételi Előkészítő Munkakö­zösség, Budapest 4. Pf.: 126. 136L___________________________<*> M ŰSOROS EST! December 16- án Császáron, a Kisvendég­lőben Fellépnek: Tamai Kiss László, Kerekes Ilona, Molnár György. Várjuk kedves vendé­geinkét. Asztalfoglalás az üz­letvezetőnél. (a) A TÁRSADALOM iránti felelősség érző­dött ki a Komárom Megyei Rákellenes Egyesület (KORÉ) legutóbbi elnökségi ülé­sén elhangzottakból. Dr. Ravasz Éva elnök­letével, a testület áttekintette az elmúlt két év eredményeit, tapasztalatait. Jó érzéssel szóltak arról a jelenlévők, hogy vállalatok, intézményék, brigádok, magánszemélyek, kó­rusok, zeneművészek stb. adakoztak a rák elleni küzdelem céljaira. Nagyon sikeresek voltak például a megye városaiban tartott jótékonysági koncertek, amelyeken több ez­ren vettek rész, s a belépődíj a KORÉ számlájára került Ezt az akciót idén meg­ismétli a KORÉ. Az elnökség kéri, hogy januárban jelezzék a kórusok, zenekarok, előadóművészek, hogy hajlandók az idei jótékonysági előadáson részt venni. Bízunk abban, hogy mind a nyolc város képes tár­sadalmi összefogással ezeket a jótékonycélú előadásokat megszervezni. Az OTP megyei igazgatósága és a KORÉ, egy új akciót is indít. Minden átutalási számla tulajdonosához eljuttatnak egy for­manyomtatványt. Ezen lehet megbízni az OTP-t, hogy határozott, vagy határozatlan ideig, egy bizonyos összeget leemeljen az átutalási számláról, és átutaljon a rákelle­nes egyesületnek. Kérjük mindazokat, akik akár havi ötven forinttal is hozzá tudnak járulni a rák megelőzéséért folytatott küz­delemhez, tegyék ezt meg. Csak egy nyom­tatványt kell kitölteni, és visszajuttatni az OTP-hez. Életeket menthet meg az össze­fogás. Dr. Szalai József főorvos, a KORÉ titká­ra azt javasolta, hogy a vállalatok, intéz­mények rendeljék meg a rákszűrést, s en­nek ellenében adakozzanak. Az időben fel­fedezett rák gyógyítható! Fontos, hogy a körzeti orvosok, az egyházak papjai, stb. személyes agitációval is segítsék elő, hogy minél többen vegyenek részt a rákszűrésen. AZ ELNÖKSÉGI ülésen sok érv hangzott el amellett, hogy a megyei kórház onkoló­giai osztályát sürgősen, soron kívül fejlesz­teni kell. Kéri a testület, hogy a kórház vezetői ha­ladéktalanul intézkedjenek ez ügyben. A rák elleni küzdelemben az onkológiai osz­tály fontos bázis, s jelenleg lehetetlen kö­rülmények között dolgoznak. A fórumon még számos hasznos akció ke­rült szóba, ezekről a későbbiekben számo­lunk be. — asz — HMSRBnHH HIT — Mikulás Az esztergoim-kertvárosi Féja Géza Klubkönyvtárban rendezte meg Mikulás-ün­nepségét a Haladó Ifjúsági Társulás (HIT) Dobi István- alapszervezete. A családias hangulatú összejövetelen a gyerekek sok szép ajándékot kaptak a Mikulás feneket­len puttonyából, .bár a krampusz időnként elcsente azokat. A kicsik és nagyok kaptak más jellegű „ajándé­kot” is: a családok különfé­le biztosítási lehetőségeiről a Hungária Biztosító rek- lámkiadványaiiból táiéko­--------- MBÖaBHMKSS z ódhattak, míg a közleke­désben legvédtelenebb --em­berpalánták biztonságának fokozása érdekében a Köz­lekedésbiztonsági Tanács a gyerekek részére játékos, a felnőttek részére tanblságos kiadványai nyújtottak ala­pot. Ha a szokásos decem­beri ajándéköröm mellett csökken a gyermekbalesetek száma, valamint kedvező biztosítások kötésével gon­doskodnak a szülők gyer­mekük és a család biztonsá­gáról — akkor már tettünk valamit­■OMNBMHMH „írjunk jót is a Volánról" AZ ÉDASZ esztergomi kiren­deltsége értesíti tisztelt fogyasz­tóit, hogy 19*9. december 14- (d. 8—16 óráig áramszünetet tart Esztergomban: Ságvári úti tr.-körzetben. Az áramszünet érinti: Ságvári u., Szentkirály u.. Csatal Szabó, Kiss János u. 1—25-ig. öntöde u„ Szegfű u.. Nefelejcs u. Kérjük a fogyasz­tóink szíves türelmét. (X) NYELVTANFOLYAM. Ja­nuárban a Tatai Városi Mű­velődési és Ifjúsági Köz­pontban folytatódik a rela­xációs nyelvtanfolyam. An­gol, francia, német kiscso­portokba várják a jelentke­zőket december 18-ig, sze­mélyesen (Tata, Váralja u. 4.), vagy a 80-811-es tele­fonszámon. A Vértes Volán az elmúlt héten adta át balesetmen­tes közlekedésért a gépko­csivezetőinek a kitüntetést. Ebből az alkalomból sze­retnénk köszönteni Tatabá­nya—Szombathely között közlekedő BY 20—48 rend­számú autóbusz vezetőit, Lacza Albertot és Herman Ervint, akik az 1 000 000 km-ért vették át kitünteté­süket. Kívánunk számukra több ilyen' elismert napot. Maradjanak továbbra is ilyen figyelmesek, körülte­kintőek, elővigyázatosak, mint eddig. Ilyen járaton, ahol még fűtés is van, s rá­adásul tiszta az autóbusz, kellemesen utazhatunk. Ne­kik is köszönhető. TATABÁNYA—KISBÉR KÖZÖTT KÖZLEKEDŐ BÉRLETES UTASOK Kirándulás ajándékba Felajánljuk, hogy díjmentes, egynapos kirándulásra visszük Komárom megye területéről egy (nem több) gyermekintézmény neveltjeit december 18. és 22. között — jelentette be szer­kesztőségünknek a Turul Tours Személyfuvarozási Közkereseti Társaság (Tatabánya). Jelentkezni lehet december 15- ig 9 és 12 óra között a U-705-ös telefonon (Bokányi Szabadidő Központ). Az ajándékot az első jelentkező kapja. A kölcsönö­sen megállapított napon és idő­ben az autóbusz elmegy az uta­sokért a megjelölt helyre, egy napra összesen 150 kilométer­nyi úton áll az intézmény ren­delkezésére. A Turul Tours fel­ajánlásával felhívja a hasonló profilú vállalatokat, vállalkozó­kat. az autóbusszal rendelkező összes szervezetet, hogy szerez­zenek őrömet az Intézmények­ben élő rászorultaknak kará­csonyi ajándékként. A 100 Folk Celsius együttes lépett fel a közelmúltban a Skála Sztrádában. A gyerekeket rengeteg meglepetés várta, és várja az ünnepek idején a házigazdák jóvoltából; az igazi meglepetés ezúttal az volt, hogy a műsorban a gyerekek ta­lálkozhattak Eszményi Vikivel is, míg a szülők talán éppen a karácsonyi ajándé­kot vásárolták az áruházban. (Fotó: Haraszti) Csokonai-díj a főorvosnak Debrecenben, Csokonai Vitéz Mihály születésé­nek 216. évfordulójáról emlékeztek meg nemré­giben. Ezen az ünnepsé­gen vette át dr. Ferenczy Miklós almásneszmélyi körzeti főorvos, Csoko- nai-kutató, a Debrecen városa által alapított Csokonai-díjat. A Csokonai—Lilla kul­tusz életrekeltőjét, Fe­renczy doktort sokfelé ismerik az országban. Ebben az évben jelent meg az „Emlékek a sza­badságharcról” című könyve, amely irodalmi­helytörténeti munkái so­rában már a tizedik. Ne­ki is köszönhető, hogy Csokonai Lillájáról oly sok fontos részlettel gaz­dagodott az irodalomtör­ténet. Szőlősgazdáknak és kert­barátoknak. Dr. Sz. Nagy László egyetemi tanár ve­zetésével a Puskin Művelő­dési Otthonban december 15-én, pénteken 17.30 órá­tól fórumot tartanak a sző­lészetről. Szociáldemokrata fórumok Az oroszlányi Bányász Művelődési Házban decem­ber 14-én, délután 4 órától fórumot tart az MSZDP, amelynek előadója Fischer György, szociológus, a párt alelnöke lesz és Hahn István geológus, aki a bányászat problémáiról beszél. A fó­rum este 6 órakor folytató­dik a Munkásotthonban (Zsdánovban). mmmmmmmmmmtmmmmmmmsmammmmmamamm Ótelepiek — harmadszor Nyitott ajtók fogadják a volt „hatajtósok” lakóit de­cember 15-én, pénteken 17 órakor A Közművelődés Há­zában. Az aulában megterí­tett asztalok körül harmad- ízben foglalhatnak helyet azok a volt tatabánya-ótele- pi lakosok, akik ismét talál­kozni, beszélgetni kíván­nak egymással hajdani la­kóhelyükről, ifjúkori • él­ményeikről. Mitt 98 Mát Az SZMT megyei székházában harmincöt fiatal nS vizsgázni készül. Valamennyien állástalanok, valamilyen okból elhelyezkedési gondokkal küzdenek. A munkanélküli­ség enyhítésére, elkerülésére szervezett varrótanfolyam vé­gén, ruhaipari szakmunkások lesznek. ___________________________________________f—olt KIK A SZABAD DE­MOKRATÁK? Az SZDSZ Tatabányai Csoportja be­mutatkozó- és tagtoborzó es­tet tart december 15-én, 18 órakor Oroszlányban, a Vá­rosi Művelődési Központ 112. számú termében. Ez alkalommal alakítják meg az Oroszlányi SZDSZ cso­portot. Dörmi Klub. Mindenfajta érdekességet, izgalmas já­tékot, zenét, mókát kínál a Dörmi Klub december 17- én, 10 órától. Gyerekeket várnak Tatabányán, a Mun­kásotthonban, s meglepetés is lesz, de ehhez vigyetek ollót magatokkal. Bemutatkoznak. Az Esz­tergomi Állami Zeneiskola növendékei adnak hangver­senyt december 13-án, fél 6-kor. A zenebarátokat a Petőfi Sándor Általános Mű­velődési Központba várják. A GALAKTIKA Baráti Kör Klub következő össze­jövetelét 1989. december 15- én. pénteken 17 órakor tart­ja a kertvárosi Művelődési Házban. Előadást tart Tre­ten Judit, a GALAKTIKA szerkesztője, „Scifi pletykák és UFO-k” címmel. Az elő­adást követően videovetítés lesz. Minden érdeklődőt vár á klub vezetősége. VÉRADÁS. December 14- én, csütörtökön 14 órától 18 óráig véradás lesz Gyerme- lyen, az orvosi rendelőben, ahová Szomor lakosságát is várják. A véradásra jelent­kezők a személyi igazolvá­nyukat és a véradó igazol­ványukat is vigyék maguk­kal. Széchenyi a Széchenyiben. Nagy sikere volt Bánffy György színművésznek a komáromi Széchenyi István Közgazdasági Szakközépis­kolában. A művész Széche­nyi, a „legnagyobb magyar” naplójából szerkesztett mo­nodrámát mondta el a diá­koknak, tanároknak. KÖNYVBEMUTATÓ. A megyénkből indult Turczi István költő verseit és Jung Zseni aktfotóit tartalmazó A nők és a költészet című album premier előtti könyv- bemutatóját rendezik meg december 15-én, 19 órakor. A találkozó helyszíne a SZÁMALK épülete (Buda­pest XI., Szakasits u. 68. VII. em.). A zsebtolvaj a divat­lapot nézegeti. — Oj öltönyt nézel : magadnak? — kérdi a felesége. — Csak azt nézem, hogy az új szezonban hová teszik a zsebeket! HELYRÉIG AZ f TÁS. La­punk december 12-ei szá­mában a Karácsonyi vásár a Fényes Áruházban című hirdetésünkben tévesen sze­repelt egy mondat. A sző­nyegvásár helye nem a ta­tai Szőnyeggyár kultúrter­me, hanem a nyergesújfa'lui Viscosa mozi. Minden vá­sárlótól és olvasótól elné­zést kérünk a tévedésért. A TELELOTTÓ NYERŐ­SZÁMAI. A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájé­koztatása szerint a decem­beri telelottó nyerőszámai a következők: 3, 15, 21, 23, 79. AZ EDASZ Vállalat Komáro­mi Kirendeltsége értesíti Komá­rom, Törölk Ignác út. Térffy Gyula út, Madách út. Arany J. út általi behatárolt terület, va­lamint S/.onv vásártértől a déli vasúiig behatárolt terület fo­gyasztóit hogy 19*9. december 15-én. 8—14 óráig a vUIamos- energia-szolgáltatás szerelési munkálatok miatt szünetet Kérjük fogyasztóink szíves meg­értését. (x) Ha Luca — akkor tizenhárom A december tizenharmadikán ünnepelt szentet ma már az egyház sem tartja hiteles történe­ti személynek. A legenda szerint előkelő szi­cíliai családból származott, fiatalon vette fel a ke­resztény vallást Szüzességet fogadott, s mártírhalált halt. A rhagyar néphit boszorkányos tulajdonságokkal ruházta fel, de — mielőtt a mai Lucák megsértődné­nek, — a szájhagyomány szerint jóságos alakja is is­mert. Nevéhez számtalan népszokás kapcsolódik: e na­pon nem szabad az asszonyoknak fanni-szőni, lúgoz- ni, kenyeret sütni — ma már nem nehéz betartani mindezt a szebbik nem képviselőinek. A Luca-napi népszokások elterjedtek az egész keresztény világban. Talán a leghíresebb — mai nyel­vünkben is élő — a lucaszék. Az egyszerűnek tűnő, puritán faalkotmány valójában tizenhárom féle fából készül — természetesen tizenhárom napig. Hogy tel­jes legyen a számsor: tizenharmadikán állnak neki a faragásnak és karácsony előestéjén készülnek el ve­le.^ Meglehetősen hosszű időt vesz igénybe tehát az ülőalkalmatosság gyártása. Nem véletlen, hogy a mai magyar népnyelvben közkedveltségnek örvend a mondás: „úgy készül, mint a lucaszéke”. Ezt sajnos, manapság nem csak karácsony tájékán hangsúlyoz­zák — és nem csak székre értik... tó-dor Független napilap. Főszerkesztő: GOMBKÖTŐ GABOR. Főszerkesztő-helyettes: tér 4. m. emelet, 2801. Postacím: Tatabánya, Pf.: 141. Telefon: 10-053, 10-811. 17-es mellék, kulturális rovat: 28-as mellék, sportrovat: 27-es mellék, fotőrovat: adja: a Komárom Megyei Lapkiadó Vállalat, Tatabánya V., Felszabadulás tér 4. 11-010, 10-053, 10-811. Telexszám: 27-243. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető üzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (BELÍR), Budapest, utalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Készült a Komárom Megyei igazgató. — ISSN 01SJ-140X. MAD ARASZ ANNA. Telefon: 11-991. Szerkesztőség: Tatabánya V., Felszabadulás Ügyeletes szerkesztők: 24-es mellék, társadalompolitikai rovat: 13-as, 18-as, 15-ös, 29-es mellék, levelezési rovat: 10-es mellék, hirdetésfelvétel: 14-es mellék. Kl- ni. emelet. Postacím: Pf.: 141. Felelős kiadó: VASS MIHÁLY Igazgató. Telefon: bármely hlrlapkézbesltő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hfrlap- XIII. kér., Lehel u. 10/a. 1900, közvetlenül vagy postautalványon, valamint át- hónapra 105 Ft, negyedévre 315 Ft, fél évre 630 Ft, egy évre 1260 Ft. — Nyomda Vállalat Tatabányai Lapnyomdájában. Felelős vezető: KOVÁCS JAnOSNC

Next

/
Oldalképek
Tartalom