Dolgozók Lapja, 1989. december (44. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-01 / 285. szám

KOMÁROM MEGYEI DOLGOZÓK LAPJA FÜGGETLEN NAPILAP 1989. december 1., PÉNTEK XLIV. évf., 285, szám Ara: 4,30 forint afabánv®, Mai számunkban Asztalosék fáznak 3. oldal Heti rádió- és TV-műsor 4—5. oldal Megválasztották az év sportolóit 15. oldal Levél Kiprichtől 15. oldal flz MSZP a platformok szövetsége mondta Nyers Rezső Rakowskinak Mieczyslaw Rakowski, a Lengyel Egyesült Munkás­párt Központi Bizottságá­nak első titkára, aki Nyers Rezsőnek, a Magyar Szocia­lista Párt elnökének meg­hívására szerdán este érke­zett hazánkba — délelőtt megbeszélést folytatott a magyar pártelnökkel. A magyarországi belpoli­tikai helyzetről Nyers Rezső kifejtette, hogy a népszava­zás után egy új politikai forgatókönyv kidolgozásá­ra, a referendum eredmé­nyeinek további értékelésé­re van szükség. Hangsú­lyozta: nem egyértelmű to­vábbra sém, hogy a vasár­napi népszavazáson ki nyert, s ki a vesztes, ugyan­is a 19 megyéből 15 a „nem” mellett voksolt a köztársa­sági elnök választásával kapcsolatos kérdésre. A lengyel pártvezető is­mertette a lengyelországi választási tapasztalatokat, kiemelve a személyiség ki­választásának fontosságát, s a helyi közösségek szerepét a személyiségek elfogadásá­ban. Hangsúlyozta: nem egyedül a pártszervezetek, hanem a szélesebb érte­lemben vett helyi közösségek és a társadalom értékítélete a döntő abban, is, hogy mi­képpen működik a koalíci­ós gyakorlat. Nyers Rezső elmondta vendégének, hogy az MSZP a platformok szövetsége­ként működik. Egyre mar­kánsabb és nagyobb teret kapnak a tagozatok és a füg­getlen alapszervezetek, ame­lyeknek együttes szövetsége lesz a jövő útja a pártban. Mieczyslaw Rakowski a nap folyamán találkozott Grósz Károllyal, a Magyar Szocialista Munkáspárt Kongresszusi Előkészítő Bi­zottságának vezetőjével-. Miniszter­elnökök a gazdaságról Németh Miklós minisz­terelnök csütörtökön a Par­lamentben fogadta Lothar Späth-et, az NSZK Baden- Württemberg tartományá­nak miniszterelnökét Németh Miklós és Lothar Späth megbeszélésén, ame­lyen részt vett Horváth Fe­renc ipari miniszter, átte­kintették, hogy milyen konkrét beruházási lehető­ségek kínálkoznak a baden- württembergi vállalatok szá­mára a magyarországi ter- ! meló és szolgáltató szférá- ! ban. ^Lothar Späth délután el­utazott Budapestről. Hároméves a Humanitás Klub Ünneplőben — tolókocsival Ülésezett a kormány Új minisztérium alakul ? A kétnaposra tervezett minisztertanácsi ülés csütörtöki eseményeiről, döntéseiről Bajnok Zsolt megbízott kormány- szóvivő tájékoztatta az MTI munkatársát a Parlamentben. (Folytatás a 2. oldalon) flz EKA közleménye Az Ellenzéki Ke­rékasztal 1989. no­vember 30-i * ülésén egyhangú döntéssel kinyilvánította: szük­ségesnek tartja, hogy a jelenlegi parlament következő ülésén osz­lassa fel magát, és 1990. márciusára ír­ják ki az országgyűlé­si választásokat. Három évvel ezelőtt még önmagukat min­denhatónak képzelő telefonálók próbáltak „intézkedni” Tatabányán, A Közművelődés Háza mellett parkoló rokkantkocsik ellen ... Ma pedig a világ legtermészetesebb dolga, hogy vasárnaponként ott sorakoznak a megkülönböztető emblémás járművek a ház bejárata mellett. Hogyan is várhatnánk el a segítők és segédeszközök nélkül szinte mozgásképtelen emberektől, hogy távoli parkolókból megannyi akadályon át bukdá­csoljanak ide? Arra a fontos helyre, ahol ők is barátokra, társaságra találtak. Három évvel ezelőtt még csak az aulában jöhettek össze, de azóta közadakozásból el­átjött, átment, keresik Merre jársz, Nadia ? készült a különleges lift, amely segített le­győzni a lépcsők megjárhatatlan sokaságát. Gyerekek, fiatalok és idősek egyaránt ba­rátra leltek, kimozdulva az otthon gyakorta kiszolgáltatott magányából... A Közművelődés Háza munkatársai, vala­mint az őket támogató vállalatok, egészség- ügyi és szociális intézmények dolgozói az elmúlt hét végén együtt ünnepelhettek a Humanitás Klub tagjaival. A harmadik „szü­letésnap” tiszteletére ünnepivé varázsolták a ház kamaratermét és a tolókocsikban ülők családias körülmények között nem kis meg­hatottsággal érezhették: nincsenek egyedül. N. Zs. Prekopcsáknak szolgáltattak Magyarország — amerikai szemmel Megyénk vendége volt csü­törtökön délután Donald B. Kurs, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagy- követségének követtanácso­sa. A vendég megbeszélést folytatott a Magyar Szocia­lista Párt megyei szervező­ivel, találkozott Vida Pál magánvállalkozóval és a megyei tanács elnökével, Programja Tatán fejeződött be; miután megismerte a különböző pártok vezetőit, a városi tanács székházá­ban Magyarország amerikai szemmel címmel, konzultá­cióval egybekötött előadást tartott. Az ott hallottakra visszatérünk. A világsajtóból ismert a hír: Az 1976-os montreali olimpia háromszoros tornászbajnoka kedden este lépte át a magyar határt. Idefelé. A szegedi Royal Szállóban bérelt szobát. Innen szerdán reggel távozott. A francia sajtó érte­sülése szerint Nadia Svájcban, a berni amerikai diplomá­cia képviseleténél tartózkodik. E hírt a berni nagykövetség egyik tisztviselője sem erősítette meg, de nem is tagad­ta. Károlyi Béla, a tornásznő egykori edzője (a 80-as évek elején távozott az USA-ba) közben a svájci Montreux-be érkezett. Az MTI-nek annyit sikerült ez ügyben megtudnia, hogy Nadia Comaneci Magyarországról telefonon beszélt egy Franciaországban élő barátnőjével. A barátnő nevét a francia televízió biztonsági okokból nem árulta el. A ri­portban a megkérdezett barátnő elárulta, hogy tud Coma­neci további terveiről, de többet nem volt hajlandó elárul­ni erről. Kovács Dezső határőr alezredes a győri határőrkerület törzsfőnöke elmondta, valószínű, hogy Nadia Comaneci a kétségtelenül lazább határellenőrzésnél, Jugoszláviánál lép­te át (kifelé) a magyar határt. A nyugati határszélen szá­mítottak Nadia esetleges határátlépési szándékára. Felké­szültek rá, hogy ott ez ne fordulhasson elő. Lapzártáig további hír Comaneci sorsáról nem érkezett. Még tart a bújócska. Valuta helyett sajtpapír ? Prekopcsák László indulatosan gesztikulál a szerkesz­tőségben, lobogtatja a Magyar Közlönyt és szidja a Coop- tourist, az OTP ügyintézőit, a Magyar Nemzeti Bank fő­osztályvezetőjét, annak le- és felmenőit. Bizonyára nem szerencsés dolog, ha az ügyfél felháborodik, veri a pultot, de aki szolgáltat, az ügyfélből él, következésképpen elke­rülhető a vita, ha udvariasan, mosolyogva próbál érvelni. (Folytatás a 2. oldalon.) Javaslatátadás Bős—Nagymaros ügyében Változik a cseh álláspont? Érdemes vásárokra járni Díj a DELTÁNAK Madridból Van Madridban egy nem­zetközi kereskedelmi klub — Trade leaders’club Mad­rid —, amely évente díjaz­za, kitünteti és tagjai sorá­ba választja 25 országból azokat a kereskedelmi és termelő cégeket, amelyek az adott évben a legjobbak. Magyarországról is lekér­ték a Kopint-Datorytól a jellemző számokat, azokat összevetették más országok legkiválóbb cégei közé. A Delta az 1988-as eredményei alapján került a klub ér­deklődési körébe, s a kivá­lasztottak közé. Nem vélet­lenül: az 1988-as évi tőkés exportja a Deltának 1 mil­lió 650 ezer dollár volt! Nem az abszolút dollárérték dön­tött, hanem az, hogy a Del­ta méreteihez képest ez ki­ugró szám. Ez volt az egyik értékelési alap. A másik: a Delta széles nemzetközi kapcsolatokat ápol, s ott van minden — profiljába vágó — nemzetközi kiállí­táson. Köztudomású, hogy a Delta nyitott a vállalko­zásokra, s az ésszerűség ha­tárain belül merészen vál­lalkozik. A díj és oklevél átadására november 28-án Madridban került sor ünnepélyes kere­tek között. Nem maga a díj és az oklevél a legfontosabb, ha­nem az a tény, hogy ily- módon a Delta bekerült a nemzetközi kereskedelmi klub tagjai közé, nemzetkö­zi rangot, elismerést szer­zett, s ezzel együtt most már olyan információkhoz jut, amelyeket más úton talán nem is tudna megsze­rezni. A klubon keresztül minden meghívót megkap­nak, szélesebb kaput sze­reznek a kereskedelmi vi­lágra. (Folytatás a 2. oldalon.) Csütörtökön Budapesten, a Külügyminisztériumban át­adták a csehszlovák félnek a bős—nagymarosi beruhá­zás államközi szerződésének — Magyarország által aján­lott — módosítási javasla­tait. A szerződésmódosítási igény lényegéről november 3-án — a parlamenti dön­tést követően — már tájé­koztatta Csehszlovákiát a magyar kormány. Az Országgyűlés október 31-i felhatalmazása alapján (Folytatás a 2. oldalon) Jön az igazságügy- miniszter Népfrontosok Tatabányán December 2-án, (szombaton), délelőtt 9 órától a tatabányai Oktatási Igazgatósá­gon találkoznak me­gyénk községeinek népfronttitkárai és el­nökei. A résztvevők tájékoztatót hallgat­nak meg a kongresz- szus utáni feladatok­ról, majd a közelgő választásokkal kap­csolatos teendőkről. A tanácskozás vendége dr. Kulcsár Kálmán igazságügyminiszter, a Hazafias Népfront el­nöke lesz.-jnmEMHBsam Maradt az igazgató Küldöttgyűlést tar­tottak a Komárom Megyei Nyomda Vál­lalatnál 1989. no­vember 30-án. Az igazgató beszámolt az elmúlt öt évben vég­zett munkáról, az eredményekről, gon­dokról. A beszámolót a küldöttgyűlés elfo­gadta, s döntő többsé­gi szavazattal újabb öt évre megerősítette igazgatói tisztében Kovács Jánosnét. I Harcos szervezetet akar a tagság KIOSZ küldöttgyűlés Tatabányán A KIOSZ Komárom Megyei » Szervezete Tatabányán, az Üt- törőházban tartotta meg X. küldöttgyűlését. A küldöttgyű­lést kísérő nagy érdeklődésre és aktivitásra jellemző, hogy a vita a késő éjszakába nyúlt. Az első napirendi pont­ban Zettisch Mihály meg­bízott titkár beszámolója után szenvedélyes és hosz- szan tartó vita bontakozott ki. Többen szóltak arról, hogy egy korszak lezárását kell, hogy jelentse a mostani küldöttgyűlés. Ha a KIOSZ talpon akar maradni és meg akarja tartani tagságát, ak­kor gyökeresen át kell, hogy alakítsa szemléletét és munkamódszerét. Harcos, a tagjaiért bátran kiálló szer­vezetet akar a tagság, amely kikényszeríti egy vállalko­zást valóban ösztönző adó­rendszer és gazdasági szabá­lyozórendszer kialakítását, a napi munkában pedig me­nedzseli. segíti a kisiparosok vállalkozását. Erre voksoltak a küldöt­tek. amikor megválasztották a megyei szervezet tisztség- viselőit. minden tisztségre többes jelöléssel a KIOSZ Megyei Szervezetének elnö­ke Juhász József esztergomi kőműves mester, alelnökei Dall’Asta Arnold, tatabányai kőfaragó mester és Schalk Ferenc táti kőműves mest r lett. Az elnökség a KIOSZ Megyei Szervezetének titká­rává Zettisch Mihályt ne­vezte ki. A felügyelő-bizott­ság elnöke Mühlenkampf József komáromi autószere­lő mester lett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom