Dolgozók Lapja, 1989. november (44. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-01 / 259. szám

KOMÁROM MEGYEI .Kötúespéldany DOLGOZÓK LAPJA FÜGGETLEN NAPILAP 1989. november 1., SZERDA , XLIV. évf., 259. szám Ára: 4,30 forint *­A tatai Várban, — amely a Kuny Domokos Múzeum is egyben —, az első eme­leti galériában az érték és hagyomány megőrzésének jegyében nyílt' meg Kerns- tok Károly festőművész al­kotásaiból és Révhelyi Ele­mér művészettörténész épü­letfotóiból kiállítás. A mú­zeum összeállítását — amely az év végéig tekinthető meg — Wehner Tibor művé­szettörténész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, y Jte Országgyűlésről jelentjük Kétszer lesz népszavazás R „nagymarosi” vitában: parlamenti vagy kormánydöntés? Uj módszer az érettségi vizsgákon ív közvetíti a tételhúzást Az előzetes várakozástól eltérően, inter- ’ '-'Yiók tárgyalásával folytatta munkáját ubuden az Országgyűlés októberi ülésszaka. A napirend megváltoztatására azért volt szükség, mert a plenáris ülés megkezdése előtt — reggel 9 órakor — a terv- és költ­ségvetési, valamint a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság még nem tudta befe­jezni az előző napon elhangzott, a népsza­vazás elrendeléséhez kapcsolódó módosító indítványok megvitatását. E témában vitára és határozathozatalra csak az ebédszünet után került sor. Ugyancsak délután tárgyalta a T. Ház a nagymarosi építkezés következmé­nyeit feltáró vizsgálatok megállapításait. A vitában felszólalt dr. Nemes Tamás eszter­gomi képviselő, s kifejtette, hogy az Or­szággyűlés ne vonja ki magát a felelősség alól, támogassa a kormány az elhatározott lépésekben, viszont tudományos kérdésekbe ne szóljon bele. Kulcsár Sándor tatabányai képviselő a szakszervezeti frakció álláspont­ját Ismertette, a nagymarosi témában, s üdvözölte a kormány elhatározását a döntés meghozataláról, támogatást kért a szerződés- módosításhoz adandó megbízatásra képviselő- társaitól. A vitát részletesen a 2. és 3. ol­dalon közöljük. A délelőtti interpellációkat az alábbiak­ban foglaljuk össze röviden. Interpellációk — döntések A Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Miniszté­rium támogatja, hogy a je­lenlegi hatféle lakossági ivóvíz- és csatornadíj meg­szűnjék és egységes lakos­sági díjat alkalmazzanak. Az Országos Árhivatal az érintett tárcákkal kialakított előzetes egyeztetés alapján a jövő évi termésre új ga­bonaárakat állapított meg. Ez addig érvényes, amíg az ártörvényt az Országgyűlés meg nem tárgyalja. Ennek várható időpontja a jövő év eleje. A kormány az idegenfor­galmat illetően több terüle­ten tervez \ á hozta tást. En­nek eredményeként az idén a gyógy- és üdülőhelyi dí­jakból 400 millió forint be­vételhez kívánják juttatni a kiemelt üdülőkörzeteket. Jö­vőre pedig minden egyes forint gyógy- és üdülőhelyi díjhoz két forint állami tá­mogatást adnak, s 'az ebből származó fejlesztési forrás elérheti a másfél milliárd forintot, tehát fejleszthető lesz az idegenforgalmi infra­struktúra. 1991. január 1-jéig a bor­adó marad. Jelenleg nem lenne pótolható az ebből származó 210 millió forint bevétel. Az egyik képviselő köve­telte a lakossági valutacsekk mielőbbi megszüntetését, válasz azonban erre a Ház­szabály adta lehetőségekkel élve csak harminc napon belül írásban várható. Az észak-dunántúli'' és észak-magyarországi nem­zetiségi iskolákban az anya­nyelv oktatása komoly ne­hézségekkel küszködik. A művelődési miniszter ígére­tet tett arra, hogy az 1960- ban e tárgyban kiadott, kor­látozó miniszteri utasítást visszá kell vonni, s újatfog­(Folytatás a 2. oldalon.) Gyökeresen megváltozik az érettségi vizsgáztatás módszere hazánkban. Olyan vizsgarendszer kialakításá­ra törekszenek, amely meg­felel a középiskola kettős funkciójának; számon kéri az általános műveltséget, és figyelembe veszi a felvételi követelményeket. A nemzet­közi gyakorlat szerint egyes tárgyakból alapfokú, má­sokból emelt szintű vizsgá­ra jelentkezhet majd a ta­nuló. Mivel erre még sem a diákok, sem a tanárok nin­csenek felkészülve, ez a szisztéma 1990-ben még nem vezethető be. Egyértel­műbbé akarják tenni a kö­vetelményeket, s egyszerű­síteni az ügyvitelt, minimá­lisra csökkentve a tételek „kiszivárogtatásának” lehe­tőségét. Ezért a legtöbbeket érintő tantárgyaknál — magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika és ké­mia — a titkosságot teljes nyilvánossággal óhajtják felváltani, és ehhez a tévét és a rádiót is igénybe ve­szik. A részletekről a szaktár­gyi érettségiket előkészítő pedagógusok adtak tájékoz­tatást: a magyar nyelv és irodalom tantárgy írásbeli tételeire pedagógusoktól kérnek javaslatokat. Ezt az érettségi vizsga előtt egy­két hónappal tervezik nyil­vánosságra hozni, majd az írásbeli napján tv-közvetí- tés keretében húznának ki a tételek közül hármat. Vé­gül is a tanuló választana egyet a három tételből. Hasonlóan bevonják a tö­megkommunikációt a mate­matika, a fizika, és kémia érettségi vizsga folyamatá­ba is. Ami a történelmet illeti, valószínűleg a pedagógu­sok fogják összeállítani és a tanulóknak előre kiadni a tételsort, mely a gimnáziu­mokban 40—45, a szakkö­zépiskolákban 30—35 tételt foglalna magában. Felhívás az újságírókhoz Kérünk minden újság­írót, hogy ezután ne használják a Kádár Já­nos Társaság elnevezést Antoniewicz Roland és elvbarátai szervezetének megnevezésére. Az írott sajtó, a rádió és a tele­vízió munkatársai tart­sák tiszteletben özvegy Kádár Jánosné határo­zott kérését, mert Anto- niewicznek és társainak ez nem jutott eszébe. Le­gyen megnevezésük — természetesen csak addig, még nem találnak ma­guknak újat — Antonie­wicz Roland-féle Társa­ság. A Komárom Megyei Dolgozók Lapja újságírói K gyertyák fényudvarában É gjenek gyertyák, az emlékezet kis lé­nyei. Az emléke­zet fényudvarában az el­múlás tudása. Az elmú­lás emberi tudásában minden múlt tisztelete is. Égjenek gyertyák. Fé­nyében az emlékezet, az elmúlás, az emberi tudo­másulvétel, a tisztelet. Mostani magunk a lelki időben visszavetítve. Sze­retteink e fényben, e szimbolikus lelki idő­ben. őseink végtelen so­ra a messze történelem­ből. Ismert eleinké, akik­nek kezét még fogtuk. Családtagoké, rokonoké, barátoké, ismerősöké és ismeretleneké. Értük ég­jenek. Égjenek gyertyák az emlékezet és a tisztelet fényével a sírhantokon. Égjenek az emlékművek talapzatain, amelyek em­berek elmúlásának me- mentói. Égjenek a teme­tőkben, sírkertekben, a kegyelet helyein. Égje­nek szabadon. Égjenek most először ezen az esten jelen tör­ténelmünk sorsfordulójá­nak iszonyú súlyú felelős­ségét a nemzet lelkiis- meretébe plántáló em­lékhelyen, a 301-es par­cellában is. A kivégzett, a meglincselt mártírok sírján. A hatodik kopor­só sírjánál. Most nem lesznek rendőrosztagok. Most emlékezés lesz, ke- (gyelet. Szabadon éghet­nek gyertyák. Égjenek szabadon a gyertyák. Éljen emléke­zetünk, kegyeletünk, méltóságunk a gyertyák fényudvarában. Világít­sa meg arcunkat. Emberi arcunkat. Gyújtsunk gyertyát, égjenek gyertyák. Az ember egyetlen lehetősé­ge a másik ember az élők között. Az élők erkölcsi kötelessége a kegyelet, az emlékezés. Két állásfoglalás Képviselünk > Komárom Megyei Ellenzéki támogatják... Kerekasztal véleménye gjenek békén, gyertyák, szabadon. — csató — (Fotó: — tin) A Komárom megyei kép­viselőcsoport jelen aláírói támogatják a Dolgozók Lap­ja szerkesztőségi kollektí­vájának politikai függet­lenségi nyilatkozatát. Oszt­ják azt a nézetet, hogy a következő választásokig a megyében működő vala­mennyi politikai progresz- szív erőnek egyenlő esélyt kell biztosítani az újság ha­sábjain, e - tekintetben a megye egyetlen napilapját a nemzeti média részeként kell kezelni. A lap tulajdon­jogának kérdése e tárgytól teljesen független. Egyúttal szükségesnek lát­juk a lap vezetésének ön- kormányzati alapon történő megújítását, Zsolnay Katalin, Kulcsár Sándor, dr. Nemes Tamás, dr. Séra János, Vörösné Csuka Mária, Sasvári Jó­zsef, Gasparik János, dr. Kiss István. Érdeklődéssel olvastuk nyilatkozatukat, melyben ki­nyilvánították azt a szándékukat, hogy ezentúl független napilapként kívánnak működni. Szeretnénk bízni abban, hogy a gyakorlatban is ezen az egyedül járható úton fognak haladni. Véleményünk szerint ehhez az is kellene, hogy: — anyagilag is teljesen függetlenek legyenek az MSZMP utódpártjától, és minden más politikai szervezet­től, — alakuljon egy társadalmi testület valamennyi politi­kai párt képviseletének és független személyeknek a - be­vonásával, mely ellenőrizné a szerkesztőség politikai pár­tatlanságát és anyagi függetlenségét. Ezek hiányában legfeljebb függetlenebbé válhat a lap, de nem válik valóban függetlenné, s továbbra is egyes sze­mélyek jóindulatától függ, hogy mikor mi jelenhet meg a lapban. Az igazi függetlenség nem kinyilatkoztatás kérdése, ah­hoz intézményes garanciák is kellenek. Tisztelettel a pártok és szövetségek nevében: Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt, Magyar Demokrata Fórum, Fiatal Demokraták Szövetsége, Magyarországi Szociáldemokrata Párt Szabad Demokraták Szövetsége Érték és hagynmány Kernstok Károly is Rúvhelyi Elemér kiállítása Mai számún* tban; Mi lesz a fegyverekkel? f * 4. oldal Majd ad nektek 5. oldal Egy, csak egy ... 7. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom