Dolgozók Lapja, 1989. október (44. évfolyam, 232-258. szám)

1989-10-04 / 234. szám

KOMÁROM MEQYEI , DOLGOZOK LAPJA POLITIKAI NAPILAP V. Tönkretették a Skálát? 1989. október 4.. szerda Ferenc napja A Nap kél 5.4" — nyugszik 17.26 órakor. A Hold kél 10.4:1 — nyug­szik 18.46 órakor. Várható időjárás: Fel- hőátvonulások lesznek, főként délen és kele­ten várható elszórtan záporeső. Szerdán or­szágszerte többórás nap­sütés valószínű. Az észa­ki szél gyakran erős. néha viharos lesz. A szerdai maximum 10 és 15 fok között várható. Egvetemi és főiskolai felvé­teli vizsgákra előkészítő levele­ző tanfolyamok indulnak: ma­gyar történelem, matematika, fizika, biológia, kémia föld­rajz. angol és német tárgyak­ból. (Angolból németből . ál­lamvizsga-előkészítő is.) Kérjen tájékoztatót! Cin:: PALLAS Felvételi Előkészítő Munkakö­zösség 1364 Budapest 4. PL: 126. (x) Az Északdunántúli Regioná­lis Vízmüvek értesíti a Fényes Fürdőn a szaunát látogató Tisztelt vendégeit, hogy a sza­una felújítás alatt áll. ezért nem a szokott időpontban nyi­tunk. A felújítás befejezése után a nyitás időpontjáról ér­tesítést fogunk közzétenni. ÉDRV Tatabányai Üzemigazga­tóság. (x) Ülj tartalommal, új szolgálta­tással nyit október 6-án a ROZMARING DISZKÓ Tatabánya II., Árpát?, u. 17- Minden pénteken és szombaton, este 21-től hajnal 3-ígr. Asztal- foglalás: 10-824-es telefonszá­mon. Étel, ital. (x) A Közművelődés Háza eladás­ra kínálja az alábbi eszközeit: Sanyo rádióstelefon (400—500 m hatósugarú, főnök—titkári üzemmódban is üzemel), mobil alumínium kiállítási állványke­retek betéttel, négy munkahe­lyes iskolai satupadok, 500 W- os színházi reflektorok, szabad­téren is elhelyezhető üvegvitri­nek. mini bárszékek, reluxa­függönyök. villanybojler. 40 db Albafal. hajólámpák. Érdeklőd­ni az intézmény műszaki cso­portvezetőinél a i6-644/2l-es te­lefonszámon. vagy személyesen (Tatabánya V.. Felszabadulás tér 38.) (x) Az Északdunántúli Regionális Vízmüvek dunavölgyi üzem- igazgatósága értesíti fogyasz­tóit, hogy 1989. október 5-én, csütörtökön. Dorogon, a Farna- di. Május 1.. Temető és Csol- noki úton átkötési munkák mi­att 8—12 óra között vízhiány lesz. Kérjük fogyasztóink szi­ves megértését. Cx) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, testvér és rokon. URBAN LÄSZLÖ 34 éves korában elhunyt. Te­metése 1989. október 4-én, (ma), 15 órakor lesz a kisbéri felső­temetőben. A gyászoló család Mély megrendüléssel tudat­juk, hogy a szeretett férj és édesapánk, PÁL ISTVÁN (az Oroszlányi Vértes Volán dolgozója) 52 éves korában, tragikus hir­telenséggel elhunyt. Temetése 1989. október 4-én, (ma). 14 órakor lesz Csákváron. a kato­likus temetőben. A gyászoló család Tűz Komáromban Október 3-án, kedden a kora délutáni órákban Ko­máromban a Bacsó Béla úton egy családi ház leégett. A tüzet a komáromi tűzol­tóság fékezte meg. Az anyagi kár jelentős, szemé­lyi sérülés nem történt. A tüzet feltehetően az elektro­mos hálózat. meghibásodása okozta. A ..nagycsaládon" belül az egyik legjob­ban menő üzlet a tatabányai Skála Sztráda. Forgalma évről évre növekszik, s mindig újabb ötletekkel állnak elő. Nem véletlen, hogy jogot kaptak valutás áruház berende­zéséhez. Ez az. üzletük is beindult. Jól jár­tak vele a kereskedők, a vásárlók, de legin­kább az. állam, mert a valuta így itthon ma­radt. — Mekkora forgalmat csináltak nyitás óta? — kérdeztük a Sztráda igazgatójától, Hor~ vath Rudolf ól. — Schillingben számolva több, mint ötven­milliót. — Szép summa. Ám én úgy gondolom, hogy az új szabályozás után nem lesz ennyi. — Miért? — Mert sokan valószínűleg abból a pénz­ből vásároltak önöknél, amit az egyéni va­lutakeretükből váltottak át. Most viszont, hogy az utazási irodák csak csekket adnak, a forgalomcsökkenés előre prognosztizálha­tó. — Lehet, hogy igaza van, de én nem va­gyok ennyire borúlátó. Amikor valutás rész­legünket megnyitottuk, hosszabb távra ter­veztünk. Az viszont vitathatatlan, hogy a turista jellegű bevásárlás csökkenni fog. — A csekket elfogadják? — Sajnos, a Magyar Nemzeti Bank ezt nem teszi lehetővé számunkra, pedig mi is gondoltunk rá. Pali Komáromban „vadásztak" a tanácstagokra Állítólag húsz éve nem volt arra példa, ami hétfőn történt Komáromban. Spe­ciális „ha.jtóvadászatot” tar­tottak a Duna-parti város­ban, ahol az „üldözöttek” a városi tanács tagjai vol­tak. Keresték őket telefo­non, személyesen, gépkocsi­val és gyalog. Hiába. A „vadászat” eredménytelen maradt. A tizennégy órára meghirdetett tanácsülést hatvan perc elteltével — határozatképtelenség miatt — fel kellett oszlatni. Oka, hogy a 46 tanácstagból mindössze húszán jöttek el, a többiek távol maradtak. Hogy miért — nem tudni. Lehet, hogy csupán a vélet­len játszott közre, s való­ban fontosabb dolga akadt huszonhat városatyának eb­ben az időpontban? Ha így volt, akkor bizo­nyára valamennyien megta­lálják a módját annak, hogy az október 9-én (hét­főn) tizennégy órára ismé­telten összehívott tanács­ülésre eljöjjenek. Már csak azért is, mert a választó- polgárok ezért bízták meg őket képviseletükkel. En­nek pedig a választási cik­lus végén is illik eleget tenni. — ásti — Á nap kérdése: Miért nincs állandó ügyelet? Üjabban egyre több ol­vasónk fordul hozzánk a címbéli kérdéssel. Tatabá­nyán, a Felszabadulás téri gyógyszertárban ugyanúgy csökkent az ügyeleti napok száma, mint a Ságvári End­re úti gyógyszertárban. Az­az, egyik héten az egyik, másik héten a másik gyógyszertár tart ügyeletet. Érdeklődésünkre mindenhol ugyanazzal a három szóval válaszoltak: nincs elég gyógyszerész... Napjainkban nagy prob­lémát jelent, hogy a gyógy­szerészek közül jó néhá- nyan jobban jövedelmező ál­lás után néznek. A gyógy­szertárak pedig kénytelenek az egyetlen lehetséges meg­oldást választani: ritkábban tartanak ügyeletet, mivel arra csak képzett gyógysze­rész jogosult. A hathatós megoldás egyelőre várat magára. Reméljük, hogy aki segíthet ezen az áldatlan ál­lapoton, gyorsan cselekszik. — m. j. — Sportszerűen Lapunk szeptember 28-i szá­mában jelent me? Sarus néni bánata című írásunk. Sarus Ká- rolyné panaszára reagálva a Hungária Biztosító megyei igazgatója, dr. Kőhalmi Kálmán elmondta, hogy a hölgy nem velük kötött biztosítást, tehát a cikkben említettekért nem_ a Hungária Biztosító a felelős. — konkrétan A Hungária Biztosító igazga­tója hozzátette: sportszerűnek tartanák, ha az illetékes bizto­sító jelentkezne, s vállalná a történtekért a felelősséget. És azt is kimondottan helyeselné, ha konkrét esetekben a lap megnevezné a konkrét címzet­tet. Gyógyítják a „sisakot” Környén, a templom tornyának csúcsát ala­posan „megrágta” az idő vasfoga. A Környei Me­zőgazdasági Kombinát — mint eddig annyiszor, — ezúttal is közreműkö­dik a környeiek számára fontos teendők megol­dásában. A „sisakot” a kombinát ácsmestere, Szikora László „gyógyí­totta” meg. Az ácsmun­kák elkészültek, most a község egyik kisiparosa a rézburkolatot helyezi fel. AGROCHEMOL. A nö­vényvédő szerek forgalma­zására alakított részvény- társaságot az Agrotek Me­zőgazdasági Termelőeszköz­kereskedelmi Vállalat, a Chemolimpex, a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., valamint a szombathelyi Agroker Vállalat AGRO­CHEMOL elnevezéssel. A részvénytársaság alaptőkéje 450 millió forint, amelynek több mint 60 százalékát az Agrotek adta. Kertbarátok figyelem! Ta­tabányán, a Puskin Műve­lődési Központban október 6-án, pénteken este fél hat­kor kertészek és kertbará­tok találkoznak. Az össze­jövetelen Dávid Miklós, a Budapesti Kertészeti Egye­tem tanára tart előadást a gyümölcsök szüreteléséről, valamint téli tárolásáról. A rendezők várják a kertba­rátkörök tagjait. Meghívó Az MSZMP tatabá­nyai kongresszusi kül­döttei október 4-cn, szerdán 15 órakor a városi pártbizottság székházában megbe­szélést tartanak. Té­ma : a kongresszusi dokumentumterveze­tek véleményezése, személyi javaslatok előkészítése, s egyéb — a kongresszussal kapcsolatos — kérdé­sek. A küldöttek vár­ják az érdeklődő párt­tagokat. Diákok a szőlőben A megye több részén el­kezdődött a szüret a múlt héten A gyümölcsbetakarí­tási munkában sokan részt vettek, szüretelni segítettek a tanintézmények. A Jávor­ka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola diákjai számára idén szeptember 25-től szeptember 29-ig tar­tott a „szüreti hét”. A ta­nulók a Komáromi Mező- gazdasági Kombinát és a Tatai Egyetértés Tsz szőlős­kertjeiben dolgoztak. A Ta­tabányai Árpád Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola tanulói, 486-an, Boldogasz- szonypusztán szüreteltek. Az említetteken kívül még sok száz diák dolgozott az elmúlt napokban azért, hogy időben, biztos helyre kerüljön a termés. Szüreti felvonulás A tavalyihoz hasonlóan október 7-én (szombaton) ismét megrendezik Vértes- somlón a szüreti felvonu­lást. Indulás 13 órakor, a temető előtti térről. Min­denki garantáltan jól fogja érezni magát a mulatságon. Lesz hintó, pöffeszkedő bí­ró, és bíróné, népviseletbe öltözött táncoslábú fiatalok, vidám falubeli zenészek, mókás cigányok, rajkók, do­boló kisbíró, no és persze vincellér, aki jó bort -mér. A falujárás a művelődési háznál fejeződik be, ahol 19 órakor táncosok nyitják a szüreti bált. Mindenkit vár a Vértessomlói Ifjúsági Klub. ügyeletes munkatársunk hét­köznap, 8-tól 11 6rál| várja a közérdekű észrevételeket. Ja­vaslatokat, Információkat. » RÁDUPLÁZTAK. Ügy látszik, az időjárás kedvez a gombászoknak. Ezt bizonyítja fenti képünk is, amelyen Véber Sándor és Szabó Sándor két tatabányai rokkant- nyugdíjas bányász azokat a pöfeteg gombákat mutatják be. amelyet Koldusszállás környékén találtak. Mint arról már lapunkban korábban hírt adtunk, Véber Sándor nagy mennyiségű és súlyú pöfeteg gombát hozott be szerkesztő­ségünkbe, s mutattuk be olvasóinknak, ,de úgy látszik, ezeknek a gombáknak nincs felső súlyhatáruk, amint azt felvételünk bizonyítja. A két nagyobb méretű gomba több, mint 6 kilós volt együttvéve, de a kisebbek is elérték a két kilót. A koldusszállási terület kedvelt helye a pöfetegek- nek, s ezért mind többen keresik fel a gombászok közül. — tin — NEM „A TANÁCSELNÖK TÉVEDÉSE” MIATT. A Ta­ta-Tóvárosi Híradó szer­kesztője arról tájékoztatta lapunkat, hogy a városi új­ság nem „A tanácselnök té­vedése” című cikk miatt nem jelent meg október el­sején, hanem azért, mert a nyomda — géphiba miatt — nem tudta határidőre elké­szíteni. Elképzelhető, hogy a legfrissebb példányok csak a hét második felében kerülnek az utcára, ezért kérik az olvasók türelmét és megértését. 725 EZER. Az idén mint­egy 78 ezerrel csökkent az MSZMP taglétszáma, mi­közben csak 2600-an léptek be a szervezetbe. Az idén, január 1-ién 800 ezer tagja volt az MSZMP-nek, októ­ber 1-jén pedig mintegy 725 ezer. MAGYAR HÉT BÉCS- BEN. Magyarországot be­mutató egész hetes rendez­vénysorozat kezdődött Bécs Brigettenau kerületében. A hétfő este lezajlott ünnepé­lyes megnyitó után pódium­vitát tartottak a magyaror­szági reformfolyamatról „Üj kérdések — új utak” cím­mel. A Magyar Hét keretében levetítik az István, a király című filmet, amelynek ez lesz ausztriai ősbemutatója. Táncházprogram is szóra­koztatja a látogatókat, s az 1995-re tervezett magyar— osztrák világkiállítás előké­születeiről nyilvános kerek- asztal-megbeszélés lesz a két ország szakértőinek részvételével. VÁLLALKOZÁS — APRÓBAN. Világszerte fontosnak tartott témakörben szervezett ankétot az SZVT (Szervezés- és Veze­téstudományi Társaság) eszter­gomi szervezete kedden dél­előtt a MTESZ esztergomi szék­hazában a .Dunamente” — Lá­batlantól Visegrádig — szak­mai vezetői számára: A válla­lat és a vállalkozói magatartás cimmel. Vitaindítót dr. Németh József az Ipari Minisztérium főosztályvezetője tartott. kor- referálók Bakucz Miklós. a Magyar Viscosagyár vezérigaz­gatója. Szabó Szaniszló. az Eternit igazgatója Bádi Béla, a Mikromed vezérigazgatója és Juhász József kisvállalkozó a KIOSZ országos vezetőségének tagja. Az előadások után a résztvevőknek biztosították a konzultáció lehetőségét, s ez­zel éltek is. Mérsékelt süvöltés Október 4-től kezdődő­en Dorogon, az égető­műben néhány napon át, ideiglenesen kialakított csőtoldatokon át gőzt hi­vatnak, a kazán és a gőz­vezetékek tisztítása ér­dekében. amely hasonló a dorogi lakosok által már ismert — és bizo­nyára nem túl kedvelt gőzlefuvatáshoz, azaz sü- völtéshez. Vigaszul kö­zöljük. ezúttal a hangha­tás a korábbiaknál gyen­gébb lesz. Rendszerváltozást! Lakótelepi fórum Hétfőn délután lakótelepi épületünk lépcsőházába lép­ve a vízvezeték hangos berregése fogadott. Ez már régóta így mehetett, mert a falon lévő rácsra valaki kitűzte az üze­netet: Kedves szomszédasszony! Mivel vehetnénk rá, hogy megjavíttassa a vízcsapját? (Nem szomszéd, lakótárs,’uram tehát lehetnek tapasztalatai.) Otthon töltöttem egy órát, a zaj elviselhetetlenné vált, elhatároztam, jobb, ha végiglátogatom a- rokonságot. A lép­csőházban lévő cetli eddigre kiegészült: A hiba a rendszer­ben van. Alatta más írással: Tudjuk! Már negyven éve! A berregés este tíz felé szűnt meg, majd reggel ötkor újra kezdődött. Nekem ennyi elég is, nem irigylem azt, aki negyven éve tűri. Meggyőződésemmé vált: nem ártana ezt a rendszert megváltoztatni. —dorzs— Az MSZMP Komárom megyei napilapja — Főszerkesztő; GOMBKÖTŐ GABOR. Főszerkesztő-helyettes: MADAKASZ ANNA. Telefon: 11-991. Szerkesztőség: Tatabánya V., Felszabadulás tér 4. in. emelet, 2801. Postacím: Tatabánya, pf.: Hl. Telefon: 10-053, 10-811. Ügyeletes szerkesztők; 24-es mellék, belpolitikai rovat: 13-as, 18-as mellék, gazdaságpolitikai rovat; 15-ős, 17-es mellék, kulturális rovat: 28-as mellék, sportrovat: 27-«s mellék, fotórovat: 29-es mellék, levelezési rovat: 10-es meUék, hirdetésfelvétel: 14-es mellék. Kiadja a Komárom Megyei Lapkiadó Vállalat, Tatabánya V., Felszabadulás tér 4 in. emelet. Postacím: Pf : 141. Felelős kiadó: VASS MIHÁLY igazgató. Telefon: 11-010, 10-053, 10-SH. Telexszám: 27-243. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely birlapkéz- besitő postahivatalnál, a hlrlapkézbesftőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (BELÍR), Budapest Xin kér., Lehel u 10/a. — 1900, kőzvetléSul, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96182 pénzforgalmi Jelzőszámra. Előfizetési dij egy hónapra 105 Ft, negyed­évre 315 Ft, fél évre 630 Ft, egy évre 1260 Ft. — Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza Készült a Komárom Megyei Nyomda Vállalat Tatabányai Lapnyomdájában. Felelős vezető: KOVÁCS JANOSNE igazgató’. — ISSN 0133—140X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom