Dolgozók Lapja, 1989. október (44. évfolyam, 232-258. szám)

1989-10-02 / 232. szám

KOMÁROM MEGYEI DOLGOZÓK LAPJA POLITIKAI NAPILAP 1989. október 2., HÉTFŐ XLIV. évf., 232. szám Ára: 4,30 forint Mai számunkban A marxista Don Quijote 3. oldal Itt az istenek óvják az utazót 4. oldal Érdemtelen vereség 7. oldal Baker Magyarirszauii Szent tartozásaink vannak a haza iránt... „Igen beható megbeszélé­seket folytattam a magvar külügyminiszterrel arról, hogyan segíthetjük országa reformjait” jelentette ki az MTI tudósítójának kér­désére James Baker ameri­kai külügyminiszter. Baker közép-európai idő szerint, pénteken éjjel értékelte New Yorkban a sajtó előtt az ENSZ-közgyűlés első he­tében folytatott tárgyalása­it. Baker fontosnak tartja a változásokat Kelet-Európá­ban, s ezért — mint mon­dotta — a Nyugat kézzel­fogható támogatást kíván adni hozzájuk. „Ugyanak­kor megismételjük, hogy a reformok sikere végül is a lengyel és a magyar népen múlik. Ettől függetlenül se­gítenünk kell és segíteni is fogunk” — hangsúlyozta. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy hamarosan mások is követik Kelet-Európá- ban a lengyel és A magyar példát. Mário Soares Esztergomba látogatott Mário Soares, a Portugál Köztársaság elnöke — aki Straub F. Brúnó, az Elnöki Tanács elnöke meghívására hivatalos látogatáson tar­tózkodik hazánkban — va­sárnap a rákoskeresztúri köztemető 301-es parcellá­jában koszorút helyezett el Nagy Imre és kivégzett mártírtársainak sírjánál. A kegyeletes aktusnál jelen voltak a Történelmi Igaz­ságtétel Bizottság, a Sza­bad Demokraták Szövetsé­ge, a Fidesz és az MDF képviselői. Ezután az elnök és kí­sérete a Dunakanyarba és Esztergomba látogatott. Kongresszusi konzultáció az MSZMP KB székházában Az MSZMP közelgő kong- sszusának előikészülete- cént szombaton, a Közpon- Bizottság székházában onzultációs megbeszélésre Került sor. Az eszmecsere résztvevői, közöttük a kül • döttcsoportok vezetői, vala­mint az előkészítő munka- csoportok megbízott szóvi­vői egész napos vitában egyeztették elképzeléseiket. Enneik során kialakították előzetes álláspontjukat a kongresszus megszervezésé­vel, működésével és a vár­ható nagyobb vitát kiváltó ügyrendi kérdésekkel kap­csolatban. Szobrot avattak Komáromban II KIT tiltakozik MINT azt pénteki szá­munkban hírül adtuk, csü­törtök délután Komárom­ban bensőséges hangulatú ünnepségen avatták fel az 1848—1849-es szabadságharc dicső tábornokának, Klapka Györgynek a szobrát, a ró­la elnevezett általános is­kola udvarán. A résztvevők, a vendé­gek és az iskolások érdek­lődéssel hallgatták a szlo­vákiai Komáromban élő Szénássy Zoltán tanár urat, a korszak kitűnő ismerőjét, aki felhívta a hallgatóság figyelmét arra, mit üzen a XIX. századi reformkor em­bere a mai „reformkor­nak”. Klapka a szabadság- harc leverése után tizen­nyolc évig Nyugaton élt, képviselő, a svájci hadse­reg főparancsnok-helyettese volt — a kiegyezés hírére mégis hazajött. Nemzetkö­zileg ismert és elismert ka­tonagéniusz — de egy perc­re sem felejtette el, hogy magyar. Humánus parancs­nok, Egressy Béni főhad­nagy, a beosztottja augusz­tus 25-én, a világosi fegy­verletétel után írt zenemű­vét (a ma is közkedvelt Klapka-indulót) neki aján­lotta. A komáromi honvéd- tábornok egész életével a szülőföld iránti hűségre, a nemzethez való kötődésre, a társakkal szemben tanú­sított bajtársiasságra, fele­lősségérzetre mutat példát mindannyiunknak. Szénássy tanár úr fi­gyelemre méltó beszéde után Bukó József né, a Komáro­mi Városi Tanács elnöke leplezte le a Márkos Attila komáromi amatőr művész által készített mellszobrot, rrrajd Vermes Gáborné, a Klapka György Általános Iskola igazgatója megkö­szönte dr. Vida Sándor­nak, a Klapka György Ter­melőszövetkezet elnökének a tsz ajándékát, a mell­szobrot, és a talapzatot a városszépítő egyesület aján­dékát. BÍZZUNK benne, hogy a szobrot nap, mint nap látó gyerekek, ha pontosan meg­fogalmazni nem is tudják, átélik Klapka gondolatát: „... szent tartozásaink van­nak azon haza iránt, mely úgy lehet, fennmaradásunk­ban leli jövője minden vi­gaszát”. Pártatlan tájékoztatást a megyékben is! A kapitalizmus ellenforra­dalmár szálláscsinálói útján tudatták a minap a közvé­leménnyel, hogy a városli­geti, a Dózsa György úton álló Lenin-szobrot mégsem restaurálják, hanem a vö­rösmárvány hátteret le­bontják, a Lenin-szobrot pe­dig majd egy eldugott he­lyen fogják felállítani. A Kádár János Társaság Ideiglenes Központi Bizott­sága erélyesen tiltakozik Szombaton végre megol­dódott a prágai nyugatné­met nagykövetségen tar­tózkodó több. mint négy­ezer NDK-állampolgár ügye. Hans-Dietrich Gen­scher. nyugatnémet külügy­miniszter személyesen kö­zölte velük, « hogy még szombaton valamennyien kiutazhatnak az NSZK-ba. Az NDK-állampolgárokat öt különvonaton szállították az NDK-n át a bajorországi Hofba. Az utolsó szerelvény vasárnap reggel hagyta el a ezen önkény ellen, amely a magyar *és a nemzetközi munkásság és parasztság, a világ kommunistáinak ér­zéseit mélységesen sérti és durva politikai panamává válik. A KJT IKB követeli a Lenin-szobor azonnali helyreállítását. Amennyiben a Fővárosi Tanács valóban annyira szegény, hogy ne tudná a szobrot helyreállítani, a KJT szoborfelújító alapot létesít. Prága-Liben vasútállomást. Genscher azt hangoztatta, hogy pályafutása egyik leg­diadalmasabb pontjának tartja a megállapodást. A prágai nyugatnémet nagykövet vasárnap dél­előtt a képviselet előtt vá­rakozó NDK-állampolgá- rokkal közölte, hogy a szombati akció egyszeri al­kalomra szólt. Felszólította őket, hogy utazzanak visz- sza az NDK-ba és kérje­nek legális kivándorlási en­gedélyt. A pártatlan tájékoztatás­ra vonatkozó kötelezettség a Magyar Televízió, a Ma­gyar Rádió és az MTI után terjedjen ki a megyei napi­lapokra is, méghozzá minél előbb — vetették fel többen szombaton a Nyilvánosság- Klub által szervezett, Szege­den tartott értekezleten. Az MSZMP kezelésében lévő megyei napilapok önállósá­gáról, a nem fővárosi füg­getlen sajtó helyzetéről mintegy ötven érintett új­ságíró mondott véleményt, cserélt tapasztalatot. Hirschler Richárd, az ér­tekezletet levezető elnöke kijelentette: minden megyé­ben érzékelhető törekvés arra, hogy a pártok ne sajá­títhassák ki a megyei napi­lapokat. A vita után a megyei és a független lapok, a MUOSZ és a Nyilvánosság Klub kép­viselői nyilatkozatot fo­galmaztak meg, amelyet el­juttatnak az MSZMP kong­resszusának, a nemzeti egyeztető tárgyalásnak és az Országos Sajtószolgálat­nak. A nyilatkozatban ja­vasolják, hogy a nemzeti egyeztető tárgyalásokon foglalkozzanak a megyei ki­adó vállalatok tulajdonlásá­nak kérdésével. A megyei napilapok teremtsenek esély- egyenlőséget a pártok és szervezetek számára. E la­pok egyetlen pártnak, moz­galomnak se lehessenek ki­sajátított szócsövei. Nem találják Nikolettet Ismét eltűnt egy kislány. A rádió szombaton több­ször is bemondta; pénte­ken délután, Esztergomban két és három óra között Pócsik Nikolett, két és fél éves kislány nyomtalanul eltűnt. Azóta legalább ezer ember kereste, eredmény­telenül ... Vasárnap délben az esz­tergomi rendőrkapitánytól érdeklődtünk, meddig ju­tottak a nyomozásban ? — Száz centi magas, nya­kig érő, szőke hajú, két és fél éves kislányt keresünk, aki ciklámenszínű, Tom és Jerry feliratú szabadidő­ruha-felsőben, sötétkék kö­tött hosszúnadrágban és kék házipapucsban volt. Négy­éves nagybátyjával, Péter­rel az esztergom-kertvárosi Pozsonyi utcában játszado­zott. Amint Nikolett eltű­néséről megkaptuk a beje­lentést, forrónyomos cso­portunk azonnal a hely­színre sietett. A kislány ke­resésébe hamarosan bekap­csolódott a kapitányság szinte teljes állománya. Több száz szovjet katona, jó néhány munkásőr és rengeteg helyi lakos segí­tette munkánkat. Szomba­ton hajnalban megszakítot­tuk, de reggel hatkor már újra folytattuk a nyomo­zást. Délig tizenkét négy­zetkilométernyi területet fésültünk át tüzetesen, saj­nos, eredmény nélkül... Motoros- és sárkányrepü­lőkkel, rendőrségi és ma­gán nyomkövető kutyákkal kutattunk, még a Dorogi Szénbányák szolgáltató üze­mének dolgozói és az esz­tergomi demiszesek is be­kapcsolódtak a nyomozás­ba. Hangosbemondón kér­tük a lakosság információ­it. Mindössze egyetlen, de használhatatlannak tűnő tanúvallomásunk és egy személyautósra utaló gya­núnk van, ezért kérjük, aki a kislány fényképe alapján tud valami hírrel szolgálni, tegye meg bár­melyik rendőrnél! ☆ Pintér László őrnaggyal újra bejártuk a már so­kadszor átfésült környéket. Felkerestük a nagymamát, akit a lelkiismeret mardos, hiszen a menye — vásárol­ni indulva — rábízta Niko­lettet. — Talán, ha néhány percig lehetett kinn az ut­cán a kislány... Amint Pé- terke bejött szólni, hogy Nikolett nem jön vissza, azonnal rohantam, de a sarkon éppen akkor elfor­duló személyautón kívül nem láttam senkit — mondta sírva a nagyma­ma. Az édesanya, akit még a boltban értesítettek, letargi­kus állapotban volt. A fér­jét, amint letette a katonai esküt, azonnal szabadságra engedték. Nyomoz a rendőrség, nyomoz a lakosság. Kosz­tin Sándor, táti lakos, hí­res nyomkövető kutyáját hozta el, hogy a többi ku­tyással valami nyomot ta­láljanak. Egyelőre sikerte­len minden jó szándék. Az ügyre természetesen vissza­térünk. Addig is a szülők és a rendőrség nevében kérjük, aki tud, segítsen megtalálni Nikolettet. Mészáros István Gábor Zsazsa bűnösnek találtatott Egy beverly hillsi bíróság pénteken bűnösnek mondta ki Gábor Zsázsát, a meghatározhatatlan ko­rú, magyar születésű színésznőt egy közlekedési rend­őr felpofozásában, érvénytelen jogosítvánnyal való gépjárművezetésben, valamint abban, hogy nyitott üveg szeszes italt tartott Rolls-Royce-ában. Mindezek alapján Gábor Zsazsa 3500 dollár bír­sággal és másfél évi börtönnel sújtható. Az, hogy eb­ből mennyit ró ki a beverly hillsi bíróság az egykori szépségkirálynőre, csak később, az október 17-i ítélet- hirdetéskor derül csak ki. Zsazsa, aki a tárgyalás során élete egyik legnagy­szerűbb alakítását nyújtotta, felháborodásának adott hangot. Könnyeivel küszködve kijelentette: vissza akar menni Európába, Kosárlabda NB I. flz Oroszlány még veretlen Két könnyű mérkőzés után szombaton egy nehezebb találkozó következett Oroszlányban, hiszen a Bányász el­lenfele ezúttal a Videoton volt. A férfi kosárlabda NB I. elit mezőnyének egyik legjobb csapata látogatott Orosz­lányba, merthogy a Fehérváriak a nyári átigazolási idő­szakban a válogatott bajai Kováccsal erősödtek. (Folytatás a 2. oldalon.) Keletnémetek Prágából az NSZK-ba

Next

/
Oldalképek
Tartalom