Dolgozók Lapja, 1989. szeptember (44. évfolyam, 206-231. szám)

1989-09-01 / 206. szám

Kitekintő DOLGOZÓK 1989. szeptember 1., PÉNTEK POLITIKAI NAPILAP XL1V. évf., 206. szám Ára: 4,30 forint Összehívták az MSZMP KB-t A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Intéző Bi­zottsága szeptember 1-jére összehívta a Központi Bizottság ülését. A testület javasolja, hogy a Központi Bizottság hall­gasson meg tájékoztatót a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalásaik eddigi tapasztalatairól, az ott képviselendő ál­láspontokról. A Központi Bizottság e napirend keretében megvitatja a békés politikai átmenet jogi kereteit^ jelentő törvénytervezeteket, így az alkotmányimódosításról, a pár­tok működéséről és gazdálkodásáról, valamint az ország­gyűlési képviselők választásáról szóló javaslatokat. A tes­tület tájékoztatót hallgat meg az október 6-án kezdődő pártkongresszus előkészítéséről is. A Minisztertanács csü­törtöki ülésén politikai konzultációt folytatott idő­szerű belpolitikai kérdések­ről. A kormány előterjesz­tést hallgatott meg a mene­kültté nyilvánítási eljárásról és a menekültek jogállásá­ról. Javasolta az Elnöki Ta­nácsnak a menekültek jog­állásáról szóló törvényerejű rendelet megalkotását. A Minisztertanács áttekin­tette a tölgyerdők tömeges elhalásából származó kár csökkentésének lehetőségeit. (Folytatás a 2. oldalon.) MA „Erőszakos kompromisszumra törekszünk” (3.oldal) Meddig tart a nyár végi tél? (8. oldal) Nyers Rezső nyilatkozata Nyers Rezső, az MSZMP elnöke csütörtökön interjút adott a Reuter hírügynök­ség munkatársainak. Az in­terjúban főként Magyaror­szág gazdasági helyzetéről, a gazdasági struktúra átalakí­tásáról és külkapcsolataink- ról fejtette ki véleményét. ☆ Nyers Rezső, a KB székházában fogadta Kars­ten D. Voigt NSZK parla­menti képviselőit, az SPD elnökségének tagját, a párt parlamenti frakciójának kül- és biztonságpolitikai szóvivőjét. Kutatók hajója^ A Woods Hole-i (USA) kikötőben, hely­beliek köszöntötték a kb. 136 méter hosz- szú „Vemadszkij akadémikus” nevű szov­jet kutatóhajót. A hajó Bostonból érke­L_ _________________' _________________________ z ett, hogy a helyi Öceánkutató Intézet négy tudósát fedélzetére véve, egy hóna­pig tartó kutatóútra induljon a tenge­rekre. Ülést tartott a tatabányai városi pártbizottság A „vádlónak” nem adtak igazat... Készülődés a városi pártértekezletre Országos látogatási tilalom Országszerte látogatási tilalmat rendeltek el csütörtök­itől a kórházak szülészeti osztályain. Azokban az egészség- ügyi létesítményekben, amelyekben a szülészet és a nő­gyógyászat nem külön épületben működik, a nőgyógyászaid is lezárják a látogatók elől. A rendelkezés célja, hogy csök­kentse az enterovírus-fertőzés lehetőségét. Eddig nyolc megyében 242 megbetegedést észleltek. A megbetegedettek nagy többsége 4—5 nap alatt meggyógyult, azonban közülük — sajnos — kilencen meghaltak. VADZSIRALONGKORN ELUTAZOTT Hivatalos magyarországi látogatásának befejeztével csütörtökön elutazott Buda­pestről Maha Vadzsiralong- korn koronaherceg, a Thai­földi Királyság trónörököse. Vadzsiralongkom herceget a délutáni órákban vendéglá­tója, Straub F. Brúnó, az Elnöki Tanács elnöke bú­csúztatta. Változások a lakossági devizagazdálkodásban Jelentős változásokra ke- vrül sor a lakossági deviza­gazdálkodásban. összevon­ják az utazási és deviza- számlákat, és lehetővé vá­lik, hogy a lakosság a tu­lajdonában lévő konverti­bilis devizát elhelyezhesse a bankokban. A pénzintézetek nem vizsgálják, honnan származik a valuta — tájé­koztatták az újságírókat csü­törtökön a Pénzügyminisz­tériumban a jogszabály­változásról. Elmondották: szeptember 18-tól már nem kezelik leü­löm a bedföidiek deviza- számláit és utazási számlá­it, hanem belföldiek devi­zaszámlája néven egységesí­tik. Ezentúl az OTP és az IBUSZ mellett valamennyi kereskedelmi bank is be­kapcsolódik a számlaveze­tésibe. Továbbra sem lehet — a jogszabály szerint — fekete­piacon konvertibilis valutát vásárolni. Az új deviza- számlára csak a- külfölditől ajándékként 'kapott, illetve már a lakosság tulajdoná­ban lévő konvertibilis devi­za fizethető be. Ám a pénz­intézeteknél a befizetéskor nem kell igazolni a valuta eredetét. Továbbra is elhe­lyezhetők természetesen eze­ken a számlákon azok az összegek, amelyeket belföl­diek részére küldenek kül­földről. Lényeges változás, hogy teljes egészében devizában írják jóvá ezután a külföld­Fegyveres rablás Tatabányán fl rendőrség a lakosság segítségét kéri Csütörtökön délelőtt 10 óra 35 perckor Tatabányán, az Ifjúmunkás út 35. szám alatti házban működő 8. számú, úgynevezett kispos­tán, fegyveres rablás tör­tént. Egy 180—185 cm magas, vékony testalkatú, 20—22 év körüli, világos szökés-barna hajú férfi pisztollyal 215 000 forint átadására kényszerí­tette a posta dolgozóit. A férfi fején sötét bőr simlé­deres sapka volt, erre húzva pedig nejlonharisnya. Bal arcán, közel a szájszélhez, kisméretű ragtapasz volt. A pénzt bordó színű, pu­ha bőr, összehajtható cip- záras táskába tette, majd gyalog elmenekült. A rendőrség kéri, hogy aki a fenti személyről, vagy a rablásról felvilágosítást tud adni. jelentse azt bármely rendőri szervnél. ről származó örökséget, tar­tásdíjat, nyugdíjat, járadé­kot, külföldi ingatlanok bér- jövedelmét, műgyűjtők mű­tárgy értékesítéséből szár­mazó nettó bevételét. Kivé­telt egyedül a magánszemé­lyek áru- és szolgáltatásex­portból származó bevétele jelent. A devizaszámlán tartott pénzből a Magyarországon működő mintegy 300, valu­táért árusító boltban vásá­rolhatnak a számlatulajdo­nosok. Áruvásárlási célból a devizát külföldre is át lehet utalni. Továbbra is fennmarad a vásárlási lehetőség a diplo­mataboltokban. ám az erre jogosultak köre változatlan. A sajtótájékoztatón elmon­dották, hogy a Pénzügymi­nisztérium és a Magyar Nemzeti Bank egyaránt ja­vasolta a magyar állampol­gárok egy részét érintő privilégium megszüntetését. Nyugat-Európában nincs arra példa, hogy a belföldi állampolgárok számára le­hetővé teszik a vámmentes vásárlást. Ez a kedvezmény hosszabb távon, Magyaror­szágon sem indokolt. Rá­adásul jelentősen megnöveli a devizaszámlát vezető pénzintézetek munkáját. Ne­kik kell ugyanis kiszűrni, ki az, aki jogosult a vásár­lásra, és ki az, aki nem. A devizaszámlán elhelye­zett pénzt a kereskedelmi bankok — akkor is, ha azt nem kötik le meghatározott időre — kamatot fizetnek. A kamatfeltételeknél igazod­(Folytatás a 2. oldalon.) Valamivel több, mint öt órán át tanácskozott — s tár­gyalt meg tizenegy napirendet — kedden Tatabányán az MSZMP városi bizottsága. Ebből az időből két és egy­negyed óra telt el a pártvizsgálatról szóló tájékoztató, s az ez utáni „mi legyen a teendő?” megvitatásával. A kongresszusi küldöttvá­lasztás tapasztalatairól Bá­tor Zoltánná, a választási elnökség vezetője tartott szóbeli tájékoztatót. Mint mondta, a korábbi időközi országgyűlési képviselővá­lasztások tapasztalatai mi­att, kis izgalommal készül­tek a választásra, de végül is az eredmények az aggo­dalmai nem támasztották alá, mivel — a nyári sza­badságok ellenére is — a párttagok 61,1 százaléka ad­ta le voksát. A 152 alapszer­vezet közül csupán három olyan akadt, amelyből sen­ki sem szavazott. A városi pártértekezlet és a kongresszus előkészítésé­ből adódó feladatok kapcsán a pártbizottság tagjai dön­töttek a városi pártértekez­let nyilvánosságáról. Az ülés tartama alatt az épü­letben tartózkodók zárt té­véláncon kísérhetik figye­lemmel, mi történik az ülés­teremben. Ugyancsak ha­tároztak a mandátumok rendezőelvéről, a munkabi­zottságok személyi összeté­teléről, valamint arról, hogy a közeli jövő teendői miatt szeptember 12-én nem tar­tanak ülést. Az ezt követő több mint kétórás disputa a Bartos, kontra Kókai affér — ahogy a városban nevezik — körül forgott. Mint arra bizonyára sokan emlékez­nek, ez az ügy a kongresz- szusi küldöttjelöltek közös­ségi televízióban történt be­mutatása során kerekedett. Bartos Péter akkor — ké­sőbb ezzel nem kis vissz­hangot kiváltva — Kókai Bélához és még egy-két je­lölthöz címzett vádakat, kérdéseket, megjegyzéseket. Az adás nyomán Lévai Fe­renc megbízott városi első titkár -r megyei és városi pártbizottsági tagokból álló — csoporttal vizsgálatot in­díttatott. Ki kellett deríte­ni. hogy az adásban elhang­zottaknak van-e valóságtar­talmuk. A csoport vezetője, Smudla István részletesen ismertette a vizsgálat meg­állapításait. Arra az állás­pontra jutottak, hogy Bar­tos Péter felvetéseiben — erről egy 13 oldalas írásos anyag készült — sok az ál­talános jellegű, így azok bi­zonyítására, avagy cáfolatá­ra hosszú vizsgálódás után sem lenne reális esély. Ezért felmentésüket kérték a to­vábbi munka alóL Az elhangzottak alapján — a hivatkozási alapnak szolgáló írásos anyagot a pártbizottság tagjai nem ismerték meg — igen élénk eszmecsere alakult ki a je­lenlévők között. Egyre in­kább az kristályosodott ki, hogy Bartos Péter megálla­pításai csupán jelenségeket személyesítenek meg, azt is túl általánosan, légből ka­pottam elindulni sem lehet egy nyomozásban ezek alap­ján. Ugyanakkor etikátlanul is viselkedett elvtársaival szemben, hiszen már a tv- adást megelőzően is lett volna alkalma kifogásait elővezetni a testület előtt. Közben megállapodtak: a nyilvánosságot nem lehet ki­zárni. A közvéleményt mi­nél előbb tájékoztatni kell. A szűnni nem akaró hozzá­szólások során Takács Pé­ter elmondta, Bartos Péter általa ismert életszakaszát, hiszen valaha egy vállalat­nál dolgoztak. Lévai Ferenc az egyről kettőre nem jutó vita e pontján magához vet­te a szót, s arra figyelmez­tetett: az ország távolabbi tájain kézzelfogható való­sággá vált jelenségekkel — Tiszakécske, Szeged, Hajdú- böszörmény, stb. — úgy tű­nik, azért másként bánunk, nem úgy, mint a saját prob­lémánkkal ... Kifejtette, ha voltak a múltban helytelen cseleke­detek, azokat ki kell mon­dani, elhatárolódva tőlük! Javasolta, a pártbizottság deklarálja ezt, s az ügyet adja át a megyei etikai és fegyelmi bizottságnak. Ú jabb hozzászólások kö­vetkeztek, majd Gergely György, a megyei pártbi­zottság megbízott első titká­ra kért szót. ö úgy látja, hogy társadalmunkba bele­rágta magát, tetten érhető a korrupció, a spekuláció, az összefonódás, a hatalom­mal való visszaélés. Ez az MSZMP-ben is megtalálha­tó. s egyes vezetőivel sincs másként. Tulajdonképpen ezért sebezhető, sérülékeny a párt, s ezért igen érzé­keny a közvélemény is. minden történéssel szem­ben. Ha ez nem így lenne mindennapi életünkben, ak­kor most nem lenne miről beszélni... A pártbizottsági tagok ré­széről ezek után megfogal­mazódott az a kérdés is, hogy vajon a támadás Kó­kai Béla korábbi funkció­jának, vagy inkább szemé­lyének szól. Végül is Smud­la István úgy nyilatkozott, nem tartja fontosnak, hogy az ügyet átadják az etikai bizottságnak. Immár több mint két órá­ja tartott a véleménycsere, amikor is Lévai Ferenc sza­vazásra tette fel a kérdést. A pártbizottság tagjai egyál­talán akarnak-e további vizsgálatot, vagy sem? Ti­zennyolcán nem akartak, négyen szükségesnek tartot­ták volna, ketten pedig tar­tózkodtak. Ekkor már csak abban kellett megállapodni, miként lehet pontot tenni az ügy végére. Végül is egy tájékoztatót fogalmaztak meg. Eszerint: „Az MSZMP Tatabánya Városi Bizottsá­ga elítéli Bartos Péter elv­társnak a kongresszusi kül­dötteket bemutató tv-adás- ban tanúsított, a párt ügyé­nek ártó magatartását. A párton belüli kérdések ilyen módon történő felvetésével nem ért egyet. A lefolytatott pártvizsgá­lat során a bizottságnak be­nyújtott anyaga túl általá­nos, nem tartalmaz a felve­téseket alátámasztó bizonyí­tékokat. A pártbizottság er­re való tekintettel további vizsgálatot nem tart szük­ségesnek." A maratoni napirend után felgyorsultak az események, Simon László, a városi párt- bizottság titkára javaslatot tett egy új pártstruktúra ki­alakítására, ezt az elképze­lését, mint jelezte, a városi pártértekezletén is újfent javasolja majd. Egyébként a különböző platformok is várhatóan így tesznek saját terveikkel a városi pártértekezleten. Az írásban kidolgozott elképze­léseik a küldöttek útján, végül is eljutnak a kong­resszusra. Az estébe nyúló tanács­kozás végén a résztvevők tájékoztatót hallgattak meg a felsőgallai galvániszap szárítása körüli vitáról és az. apparátus létszámának ala­kulásáról. Tóth Erika Ülést tartott a Minisztertanács

Next

/
Oldalképek
Tartalom