Dolgozók Lapja, 1989. július (44. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-01 / 153. szám

DOLGOZÓK 1989. július 1., SZOMBAT POLITIKAI NAPILAP XLIV. évf., 153. szám Ára: 5,30 forint Hz Országgyűlésről jelentjük Módosították a honvédelmi törvényt A honvédelemről szóló, 1976. évi I. törvény módo­sítására benyújtott törvényjavaslat feletti szavazással folytatta munkáját pénteken, reggel 9 órakor az Or­szággyűlés soros ülésszaka. Az elnöklő Jakab Róbert- né bejelentette, hogy a csütörtökön kialakult patthely­zet után a honvédelmi bizottság ülésén sikerült komp­romisszumos megoldást találni a polgári szolgálat idő­tartamát illetően. Mivel azonban a konszenzus alapján létrejött megoldás kihatással van a csütörtökön már elfogadott módosításokra, így az utóbbiak ügyében is újra kellett szavazni. Ezután a honvédelmi .bi­zottság jelentése alapján először arról szavaztak a képviselők, hogy a katonai szolgálat együttes időtarta­ma ne haladja meg a 28 hó­napot. Az indítvánvt az Or­szággyűlés két ellenszava­zattal és két tartózkodással fogadta el. Ezután egy ellen­szavazattal és tizenegy tar­tózkodással elfogadták azt, hogy a polgári szolgálat idő­tartama 28 hónap legyen. Egy másik módosító indít­vány alapján arról döntöt­tek, hogy a törvény a tar­talékos hadköteles katonai és polgári szolgálatának együttes időtartamát 28 hó­napban határozza meg. Ezt az indítványt hét tartózko­dással fogadták el. Végül, arról a módosításról sza­vaztak, amely a tartalékos katonai szolgálat időtarta­mát 18 helyett 16, illetve 12 helyett 10 hónapban állapít­ja meg, valamint a 24 hóna­pos fegyver nélküli szolgá­lat letöltése után 6 helyett 4 hónapos tartalékos szolgá­lati időt ír elő. Ezt a javas­latot nyolc tartózkodással fogadták el. Végül az Országgyűlés a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosítására benyújtott törvényjavasla­tot 1 ellenszavazattal és 11 tartózkodással elfogadta. (Folytatás a 2. oldalon.) Budapestre érkezett az ausztrál miniszterelnök Németh Miklósnak, a Minisztertanács elnökének meghívására pénteken reggel hivatalos látogatásra Budapestre érkezett Robert Hawke ausztrál minisz­terelnök. Htjára elkísérte felesége, valamint tanács­adók és üzletemberek. Magyarországi látogatását meg­előzően, Robert Hawke Párizsban, Londonban, Wa­shingtonban és Bonnban folytatott tárgyalásokat. A két ország zászlóival díszített Ferihegyi repülő­téren fél tízkor landolt az ausztrál miniszterelnök kü- lönrepülőgépe. A gép lép­csőjénél Németh Miklós és felesége üdvözölte Robert Hawke-ot és feleségét, majd úttörők virágcsokorral kö­szöntötték a vendégeket. Ezután az Országház de- legációs termében megkez­dődtek a magyar—ausztrál tárgyalások. A csaknem kétórás tár­gyaláson a kétoldalú kapcso­latokról, a magyarországi helyzet fő vonásairól, vala­mint nemzetközi kérdések­ről esett szó. Németh Miklós — az MTI értesülése szerint — fejlő­dőnek, problémamentesnek ítélte hazánk és Ausztrália politikai kontaktusait, ki­emelve, hogy a két ország nemzetközi fórumokon is hasznos együttműködést folytat emberi jogi, környe­zetvédelmi és leszerelési kérdésekben. A kormányfő kitért a távoli földrészen élő magyar etnikum összekötő szerepére, ugyanakkor sür­gette az 1988-ban aláírt konzuli megállapodás szö­vetségi ratifikálását. A gaz­dasági kapcsolatokat jónak ítélte, s hangoztatta: az utóbbi időszakban alkotott magyar törvények egész so­ra, a piacgazdaság fokoza­tos kiépítése új távlatokat nyithat az együttműködés­ben. Németh Miklós leszö­gezte: a kormány ösztönzi a magyar vállalatok auszt­ráliai beruházásait, ugyan­(Folytatás a 2. oldalon.) változás útján KEDVES OLVASÓINK! ■ mai nap, 1989. július elseje fon­tos dátum a Dolgozók Lapja éle­tében. Ha olvasni kezdik a 16. oldal alján található impresszu­mot, változást találnak: a mai naptól nem a megyei pártbizottság és a megyei tanács lapjaként jegyezzük ma­gunkat — az MSZMP Komárom megyei napilapjaként jelenünk meg. Az 1. olda­lon, a lapcím alatt pedig ez a meghatáro­zás szerepel: Politikái napilap. Mindez azt is jelenti: még szélesebbre tárjuk a nyilvánosság kapuit — megvál­tozott nézőpontból tekintünk a megye életére —, azt keressük elsősorban, ami összeköt bennünket az országos politiká­val — azt, ami a nagy politika részeként a megyében, az itt élő, alkotó emberek hétköznapjaiban megjelenik. A megye életére figyelünk, — de az országra, a vi­lágra is — és mindenekelőtt városainkra, községeinkre, a nagyobb és a kisebb kö­zösségek gondjaira, érdekeire, törekvései­re. Ügy véljük: minden fontos informá­ciónak helye van a lapban, ami az e tájon élő emberek életét érinti — minden olyan gondolat, jobbító szándék, törek­vés visszhangra talál itt —, ami az egyén és a közösség igazi érdekeit szolgálja. Nem egyetlen nézőpontból szemléljük a világot, nem egyetlen igazság kimondá­sára szegődünk el — nyilvánosságot aka­runk biztosítani mindenki számára, aki­nek fontos, hiteles, a közéletet gazdagító, a társadalmi közmegegyezést szolgáló, a demokráciát kiteljesítő gondolata, javas­lata, véleménye van. Nem kell ehhez persze „színt” változ­tatnunk, nézőpontot sem. Mindig is néplapként vállaltuk fel a közösség, a társadalom gondjait — és a sajtónyilvá­nosság lehetőségeivel sokféle érdeket igyekeztünk képviselni. Jelentkezési le­hetőséget biztosítunk a politikai pluraliz­mus jegyében most formálódó új mozgal­mak, társadalmi szerveződések, pártok képviselői számára is — nem akarjuk ki­sajátítani a nyilvánoságot, és együtt is tudunk haladni velük, míg törekvéseik valóban a demokrácia kiteljesítését, va­lós társadalmi értékek megteremtését szolgálják. S nem vita nélkül teljesedik ki, gazdagodik napjainkban ez a politi­kai nyilvánosság — mi szocializmust akarunk — és olyan demokráciát, amelyet a többpártrendszer hitelesít, ellenőriz, ami az állampolgár akaratára, érdekeire épít, olyan hatalomgyakorlást, amit egy való­ságos alkotmány hitelesít, és a társada­lom döntő többsége elfogad, támogat. Politikai napilapként sokféle változást tervezünk. Jó lenne megteremteni a fényszedés lehetőségeit, és még mozgal­masabb tipográfiájú, még tetszetősebb la­pot szeretnénk az olvasók kezébe adni. Bővíteni kívánjuk a pénteki lap oldal­számát, hogy teljesebbé váljanak hétvégi szolgáltatásaink, közérdekű információ­ink. S megkérdezzük olvasóinkat — meg­változtassuk-e a lap címét, s ha megvál­toztatjuk, milyen új nevet ajánlanak, ami találó, érdekes, korszerű és népszerűvé is válhat. M inderről majd később, folyamato­san tájékoztatni kívánjuk olva­sóinkat, remélve, hogy továbbra is bizalmat szavaznak nekünk, megtisztelnek érdeklődésükkel, véleményükkel, javaslataikkal — sőt, írá­saikkal is, és segítenek abban, hogy nap mint nap még népszerűbb, izgalmas, ér­dekes és színvonalas lapot készíthessünk. GombkStő Gábor főszerkesztő A megyei tanács fórumán Múltról és jövőről Osztályok helyett főosztályok Péntek délelőtt a 67 megyei tanácstagból 51 érkezett meg Tatabányára, hogy hosszúra tervezett ülésükön meg­tárgyalják azokat a napirendeket, melyek részben a munka­terv alapján kerültek „asztalra”, másrészt a közelmúlt kü­lönböző eseihényei miatt váltak aktuálissá. A tanácskozá­son részt vett Gergely György, a megyei pártbizottság meg­bízott első titkára, valamint Ballai László, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke. A testület 16 napirendet vi­tatott meg, melyek két csoportba sorolhatók. Egyikük a múlthoz kötődött, a másik viszont a jövőhöz. A nagy jelen­tőségű témakörökről most csak általánosságban számolunk be, néhány kérdésre viszont az elkövetkezendő napokban külön is visszatérünk. Megyénk városainak és községeinek képviselői elő­ször meghallgatták a végre­hajtó bizottság jelentését az előző tanácsülés óta végzett munkájáról, majd az egyik tanácstag javaslata alapján előbbrehozták az új végre­hajtó bizottsági tag megvá­lasztását, mivel Bátor Zol­tán, a KISZÖV megyei tit­kárává "történt megválasztá­sát követően lemondott ta­nácselnök-helyettesi tisztsé­géről, amivel automatikusan megszűnt vb-tagsága. A HNF megyei bizottsága ne­vében Vámosi László titkár tett javaslatot a jelöltekre, Nagyné Baráth Teréz és Kilián Klára személyében, akik mindketten a Bakony- vidéken élőket képviselik. A szavazás első fordulója után Nagyné mindössze egy sza­vazattal kapott többet, így a voksolást meg kellett is­mételni. Mielőtt erre sor került volna, Kilián Klára visszalépett a jelöléstől, mondván, „ellenfele” Kis­bér városában él és dolgo­zik, a térség központjának ügyeit jobban ismeri, ezért kérte, hogy tanácstagtársai elsősorban neki szavazzanak bizalmat. Az újabb titkos szavazás után a végrehajtó bizottság új tagja Nagyné Baráth Teréz lett. A MÚLT Ezt követően a tanács az elmúlt év költségvetéséneik végrehajtásáról szóló be­számolót elemezte. Szajki Mihály tanácselnök-helyet­tes terjesztette elő az 1988. évi gazdálkodás eredménye­it. Az ismert pénzügyi okok miatt nem kell különöseb­ben részletezni, hogy már tavaly is jóval kevesebb ju­tott beruházásra, fejlesztés­re. Szembetűnő adat, hogy az év során, átadott 1505 la­kásból mindössze 15 volt szociális bérlakás. A bevé­telkieséseket ingatlanok ér­tékesítéséből próbálták fe­dezni tanácsaink, valamint az intézmények többcélú hasznosításából, melyek fenntartása, működtetése, — ha nagy erőfeszítések árán is —, de sikerült. Mindent egybevetve a megyei tanács saját pénzalapját egy milli­árd 336,5 millió forint be­vétellel — 1 milliárd 38 millió forint fenntartási és 2*1 millió forint fejlesztési kiadással jóváhagyta. A JÖVÖ Az egyik legfontosabb na­pirend az volt, melyben a testület tájékoztatót hallga­tott meg, a megyei tanács szervezetének korszerűsíté­séről. Ezzel kapcsolatban Varga Gyula megyei ta­nácselnök többek között el­mondta, hogy szükség van arra, a központi irányítás reformja, és a kétszintű igazgatás miatt. Az eddigi osztályok helyett főosztályo­kat hoznak létre az „elnöki hivatal” mellett. Ez utóbbi­nak tagja lesz a honvédelmi ügyekkel foglalkozó munka­társ mellett az egyházakkal kapcsolatot tartó szakember, továbbá a megyei főépítész, az elnöki referens, valamint a személyzeti és oktatási osz­tály vezetője valamennyi munkatársával együtt. A ta­nácstagok közül többen szó­vá tették, hogy a nemzeti­ségi és a környezetvédelmi titkár miért nem kapott he­lyet ebben a „csapatban”. A rövid, de logikus válasz úgy szólt, hogy indokolatlan lenne a hivatalt „felduzzasz­tani”. SZEMÉLYI KERDESEK A tanács június 30-i ha­tállyal — érdemeik elisme­rése mellett — vezetői fel­adataik ellátása alól felmen­tette valamennyi osztály ve­zetőjét, mivel az új „felál­lás” szerint az ágazati fel­adatok irányítását 4 főosz­tályvezető fogja ellátni jú­lius 1-jétől. A gazdasági fő­osztályét Szajki Mihály, a művelődési, ifjúsági és sport főosztályét Ravasz Eva, a termelés- és ellátásfelügye­leti főosztályét Vései Árpád, a műszaki főosztályét pedig Kovács György Zoltán. (Az átszervezés indokairól és an­nak részleteiről később be­számolunk-) A testület — 16 évi mun­kásságát külön is értékelve és elismerve — felmentette Kuncz Pálnét, a megyei NEB elnökét; nyugdíjba- vonulása miatt. Ezt követően a tanács el­fogadta Antalóczy Albert- nek, a megyei pártbizottság volt első titkárának lemon­dását megyei tanácstagságá­ról, mivel új munkahelye Budapesthez köti, s emiatt a jövőben nem tudja vállal­ni a tanácstagsággal járó kötelezettségeket. Végül határoztak arról is, hogy 3 millió 200 ezer fo­rintnyi törzstőkével 5 kft-be lép be a tanács, ezzel is szol­gálva azt a célt, hogy a ren­delkezésre álló pénzeszközö­ket a lehető legnyeresége­sebben forgassák. MEGYÉNK NEVE A vártnál lényegesen ki­sebb vita előzte meg azt a döntést, amivel a tanácsta­gok „Komárom—Esztergom megye” elnevezést javasol- ’ ják a Magyar Népköztársa­ság Minisztertanácsának megállapítani. A tanácskozás végén a tes­tület megfogalmazta azt a levelet, amit válaszként kül­denek majd el a kisbéri ta­nács nyílt levelére. (A levél­váltásról szintén később adunk tájékoztatást). Jelesre vizsgáztak a szövetkezetek A Péter-Pál napi kombájnos demonstrá­ción szövetkezeteink jelesre vizsgáztak szervezésből és fegyelmezettségből — sommázta az eseményt Ámon Ferenc, a TESZÖV titkára. Az eredeti terveknek megfelelően, 11 helyszínre 207 mezőgazda- sági munkagéppel vonultak ki a szövet­kezetek dolgozói, sok helyen a vezetők is. A szövetkezetek képviselői nagyon fegyel­mezetten viselkedtek, s a közvélemény döntő része is támogatta az akciót. Egyik helyszínen sem történt rendbontás. A köz­úti felügyeletet és a rendőri szerveket külön köszönet illeti segítőkészségükért. A demonstrációval kapcsolatosan, az országos előkészítő bizottság is közle­ményt adott ki: A kormánytól elvárjuk, hogy a jövőben gazdasági, politikai súlyá­nak megfelelően kezelje a szövetkezeti parasztságot, a magyar mezőgazdaságban dolgozókat, a vidéket. Ez volt az első de­monstráció, melyet több is követhet, de a kormányon múlik az, hogy hasonló, vagy keményebb megmozdulásokra sor kerül-e. A mezőgazdasági termelők ké­szek a megoldást jelentő tárgyalásokra is. A demonstráció valamennyi résztvevőjé­nek elismerésünket fejezzük ki, a fegyel­mezett, példamutató magatartásért, egy­ben megköszönjük az egész társadalorik. megértő magatartását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom