Dolgozók Lapja, 1989. április (44. évfolyam, 77-100. szám)

1989-04-01 / 77. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESCIUETEKI DOLGOZOK Bktfvaértekezlet Tatabányán Javaslat van—pénz még nincs a szociálpolitika és az egészségügy reformjára 1989. április 1., AZ MSZMP XL1V. évf., 77. szám KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA Ára: 4,30 Ft. SZOMBAT ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Budapesten tárgyalt az uruguayi külügyminiszter Németh Miklós, a Minisztertanács elnöke március 31-én hivatalában fogadta dr. Luis Barrios Tassanót, az Uruguayi Keleti Köztársaság külügyminiszterét. Jelen volt Várkonyi Péter külügyminiszter és Joan Oddone Uruguay budapesti nagykövete Luis Barrios Tassano uruguayi külügyminiszter — aki csütörtök délután ér­kezett hivatalos látogatás­ra Budapestre — pénteken a Külügyminisztériumban megbeszélést folytatott Vár­konyi Péter, magyar Ikül- ügyiminászterirel. A felek megvitatták a kétoldalú kapcsolatokat, és tájékoztatást adtak egymás­nak országuk belső helyze­téről. Nemzetközi kérdések­ről szólva Várkonyi Péter méltatta a közép-amerikai rendezési folyamatban ját­szott uruguayi szerepet. A kétoldalú kapcsolatok minden téren jól fejlődnek — állapították meg a mi­niszterek. Mint a megbeszé­lésen elhangzott, a két or­szág nemcsak méreteiben, hanem belső gazdasági éle­tében is nagyon hasonlít egymásra. Ezért Magyaror­szág számára tanulságosak lehetnek az Uruguay által alkalmazott gazdaságpoliti­kai megoldások. Luis Barrios Tassano uruguayi látogatásra hívta meg Várkonyi Pétert, aki a- meghívást köszönettel el­fogadta. Elhangzott az is: novemberben választások lesznek Uruguayban, ezért az elnök európai látogatásá­ra idén. valószínűleg nem kerül sor. Németh Miklós miniszter- elnök az Országházban fo­gadta az uruguayi külügy­minisztert. A találkozón a lelek kölcsönösen ismertet­ték országuk gazdasági helyzetét, és azzal kapcsola­tos elképzeléseiket. hogy milyen választ kell adni a I világgazdasági kihívásra. Ezzel összefüggésben szó- j ba került a politikai re- j formok megvalósítása, illet­ve a politikai intézmény- rendszer átalakítása is. A rendkívül élénk eszme- i csere során megvitatták a társadalmi-gazdasági át- j alakulás kedvező, illetve , kedvezőtlen következmé- I nyeit és a problémák meg- I oldásának alternatíváit. A felek arra a következtetésre j jutottak, hogy Magyaror- I szágon és Uruguayban ha- I sonló gondok érzékelhetők a j világgazdasági kihívás kö- I vetkeztében, és a megoldást is több vonatkozásban ha- I sonló módon keresik. A nap folyamán Straub F. Brúnó, az Elnöki Tanács el- : nöke hivatalában fogadta Luis Barrios Tassanót. Az uruguayi külügymi­niszter és kísérete a dél­utáni órákban elutazott Bu- i dapestről. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Vár- | konyi Péter magyar kül- ■ ügyminiszter, valamint Juan Oddone, Uruguay budapes ti nagykövete búcsúztatta. flz Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Straub F. Brúnó, az El­nöki Tanács elnöke tájé­koztatta a testületet a feb­ruár 22—25. között Japán­ban tett látogatásáról, ahol részt vett az elhunyt Hiro- hito császár gyászszertartá­sán, kifejezve a magyar nép, az Elnöki Tanács és a kormány részvétét. A láto­gatás megerősítette: hazánk kiemelkedő fontosságot tu­lajdonít a magyar—japán kapcsolatok fejlesztésének, a két nép közötti hagyomá­nyos baráti együttműködés ápolásának, ugyanakkor al­kalmat adott a kétoldalú legfontosabb kérdések átte­kintésére. A vezető japán személyiségekkel lezajlott találkozások során megerősí­tést n'yert a kölcsönös érde­keltség a politikai, a gaz­dasági, a pénzügyi és a kulturális kapcsolatok fej­lesztésében. Az Elnöki Tanács a láto­gatást és az elnök által folytatott több irányú meg­beszélések jelentőségét hang­súlyozva a tájékoztatást egyetértéssel tudomásul vet­te. A testület az. Országgyű­lés által a közelmúltban ho­zott, a gazdasági társulások­ról szóló törvénynek megfe­lelően, módosította a ma­gánkereskedelemről szóló 1977. évi 15 tvr. egyes ren­delkezéseit. A jogszabály- módosítás kihirdetéskor lép hatályba, a végrehajtást a kereskedelmi miniszter ren­deleté szabályozza. A testület határozott Pe- tőfibánya lakott területnek községgé alakításáról, to­vábbá az április 4-e alkal­mából adományozandó ki­tüntetésekről. Az Elnöki Tanács sze­mélyi kérdésekben határo­zott. bírákat menteti fel és választott, majd kegyelmi ügyekben döntött. Város lett Hajdúhadháztéglás és Sarkad Várossá avatták pénteken Hajdúhadház- téglást, az egykori hajdúvárost, amely a történelem során már több ízben kapott vá­rosi rangot. A település főterén egybegyűlt több ezer városlakó előtt Pozsgay Imre az. MSZMP Politikai Bizottságának tagja, ál­lamminiszter mondott beszédet. — Miért fontos az országnak e vidék, e táj történelme? — tette fel a kérdést Pozs­gay Imre, majd így válaszolt: azért, mert küzdelmeivel, a nemzeti öntudat ébrentartá­sával olyan évszázadokban is őrizte magyar­ságát, elhivatottságát, amikor ezt a felada­tot csak gyötrelmekkel, véráldozattal lehe­tett teljesíteni. Ezt az ország méltányolja, s nem felejtheti el. Mint ahogy azt sem, hogy ezen a tájon, ahol a természet is próbára teszi az emberek képességeit, az itt élők legjobb adottságai nyilvánultak meg: ter­mőföldet, ipart, embert kielégítő szolgálta­tásokat tudtak teremteni úgy, begy közben az ország nem nagyon kényeztette el sem adományokkal, sem figyelmével e tájat Népgyűlésnek beillő ünnepi tanácsülésen tartottak pénteken városavatást a Békés megyei Sarkadon. A Bartók Béla Művelő­dési Köz.pontban Medgyessy Péter minisz­terelnök-helyettes mondott ünnepi beszédet. A kisváros múltjáról szólva megállapította: Sarkad, a vizek városa az ország egyik leg­régibb települése, s a honfoglalás óta meg is tartotta a népet. Sarkadot 1510-ben em­lítik először mezővárosként, az ősi bihari hajdúfészek 1644-től hajdúváros, s 1887-ben vesztette el városi jogállását. Sarkad a tö­rök időkben az erdélyi fejedelemség végvá­ra, s Bihar megyéből 1950-ben került át Békésbe. A megyei aktivaülés előadója dr. Medve László, a Szociális és Egészségügyi Miniszté­rium államtitkára volt. (Fotó: Fodor) Európa azon kevés országai közé tartozunk, amelyek nemzeti jövedelmükből bosszú évek óta a legkevesebbet for­díthatják szociálpolitikára és egészségügyi ellátásra. Ennek következtében mára mindkét terület válságos helyzetbe ke­rült. A reformra, a betegbiztosítás, a finanszírozási rend­szer korszerűsítésére megszülettek az elképzelések, de anya­gi hátterük ma még a társadalmi-gazdasági folyamatoktól, a költségvetés reformjától függ. Ennek ellenére ma is meg­valósítható jó néhány, a gyógyítás hatékonyságát és minő­ségét javító belső átszervezés, a kórházi ágystruktúrák igé­nyekhez igazodó módosítása — mondotta többek között dr. Medve László, a Szociális és Egészségügyi Minisztérium ál­lamtitkára pénteken Tatabányán, a megyei tanács székhá­zában rendezett aktívaértekezleten. A résztvevők, a szociál­politika és egészségügy re­formjában érintett tanácsi vezetők, a nagyobb termelő vállalatok képviselői és a megyei egészségügyi és szo­ciális intézményeinek igaz­gatói voltak. Az elnökség­ben Barsi Gusztáv, az MSZMP megyei bizottságá­nak titkára, Ravasz ,Éva, a megyei tanács elnökhe­lyettese és Beer Jánosné, az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének megyei titkára foglalt helyet. Az ülésen dr. Hargittai Mária megyei főorvos elnökölt. Az elmúlt hetekben a minisztérium vezetői a me­gyéset járva hasonló aktí­vaértekezleteken ismertet­ték a szakmai reformelkép­zeléseket, hogy a területen dolgozók véleményével ki­egészítve fogalmazzák meg végleges formájában. A ta­tabányai ülésen nemcsak sok jogos pant-sz és sérelem hangzott el, hanem több megvalósítható javaslat is. A vitában felszólalók több­sége szociálpolitikánk hiá­nyosságairól beszélt. Nagy szükség lenne a sokat emle­getett szociális védőhálóra, hiszen az áremelkedések, az infláció, a munkanélküliség egyre több családot sodor nehéz helyzetbe. Létbizton­ságot, a nyugdíjasok tisztes­séges megélhetését csak ál­lami intézkedésekkel lehet­ne szavatolni, nem pedig az egyre; szegényedő tanácsok nyakába varrt segélyezéssel — vetették fel a községi és a városi tanácsok képvise­lői. Többen javasolták a szociális otthoni térítési dí­jak felülvizsgálatát, mert ezek a mai önköltségnek csupán irreálisan alacsony hányadát fedezik, s eköz­ben több milliós takarékbe­tétek vándorolnak az idő­seket sokszor nem is láto­gató örökösök zsebébe... Szóba kerültek az ágazat dolgozóinak bérlemaradá­sai, közöttük is kiemelten a bölcsődei gondozónők nehéz helyzete. Az egészségügyben a jövőben jóval fontosabb szerephez jut íz alapellá­tás, a gyógyítás kisebb he­lyi centrumai, ahol sokol­dalú ellátást nyújthatnak majd a betegeknek. Bábol­na a bizonyíték arra, hogy egy fiatal, lelkes gyógyító­gárda a mai ellátási struk­túrában is képes átlagon fe­lüli teljesítményekre, ha munkájukhoz a helyi gaz­daság is segítséget nyújt. Dr. Medve László a fel­vetett kérdésekre adott vá­laszában többek között el­mondta. hogy a lépcsőzetes téi rendezésben a jövő év­ben az orvosokkal efeyütt minden olyan réteg számít­hat fizetésemelésre, akik idén nem kapnak. A 40 órás munkahét bevezetésével kapcsolatban az államtitkár úgy nyilatkozott, hogy er­re mindenütt áttérhetnek, ahol anyagi konzekvenciái nincsenek. N. Zs. Felmentések, kinevezések Az Elnöki Tanács pénteki ülésén személyi kérdésekről is döntött: dr. Szórádi Sándort, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság tagját e tisztsége alól 1989. március 31*ei hatállyal fel­mentette. 1989. április 1-jei hatállyal a Központi Né* pi Ellenőrzési Bizottság elnökhelyettesének megválasztotta dr. Antalóczy Albertet, aki a hi­vatali esküt Straub F. Brúnó, az Elnöki Tanács elnöke előtt letette. Az eskütételnél jelen volt Ballai László, a Központi Népi Ellenőrzési Bi­zottság elnöke, valamint Katona Imre, az Elnö- ki Tanács titkára. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Pacsek József altábornagyot, a Magyar Néphadsereg vezérkari főnökét, miniszterhelyettest vezérez­redessé, Lörincz Kálmán vezérőrnagyot altábor- naggyá kinevezte. A kinevezésről szóló okiratokat Straub F. Brúnó, az Elnöki Tanács elnöke pénteken adta át. Az eseményen jelen volt Mórocz Lajos ve­zérezredes, honvédelmi minisztériumi államtit­kár is. 15. Komárom —Komárno futás Képünkön a 10 ezer mé­teres síkfutás győztese, a 24. rajtszámú csehszlovák válo­gatott, Tesácek Tudósításunk a 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom