Dolgozók Lapja, 1989. február (44. évfolyam, 27-50. szám)

1989-02-01 / 27. szám

Horn Gyula Dél-Koreában Horn Gyula államtitkár és kísérete kedden Dél-Korea büszkeségeivel ismerkedett. Látogatást tett a Samsung kon­szern szuvoni elektronikai gyárában, majd felkereste a puphjongi Daewoo autógyárat. A mamutvállalatok óriási fejlődésen mentek át az el­múlt két évtizedben. A Sam­sung Electronics Co. a ház­tartási gépek és az ipari elektronikai eszközök legna­gyobb gyártója és exportőre Dél-Koreában. A Daewoo cég 21 évvel ezelőtt tűgyártással kezdte karrierjét, ma pedig az ország második gépko­csigyártója. Mindkét cég komoly készséget mutat ma­gyar vállalatokkal való együttműködésbe. A dél-ko­reai—magyar gazdasági-mű­szaki együttműködés legígé­retesebb területei közé tar­tozik a Samsung és az Orion kooperációja színes televízió összeszerelésére és a Tungs- ramnál meghonosítandó szí­nes képcsőgyártás, illetve a Daewoo Lemans típusú. 1500 köbcentiméteres, négy­ajtós személygépkocsiját összeszerelő gyár felépítése. A Daewoo alkatrész ellené­ben gépkocsit is hajlandó szállítani hazánkba. Horn Gyula a magyar— dél-koreai diplomáciai kap­csolatok felvételének előes­téjén a külügyminisztérium külügyi és nemzetbiztonsági intézetének felkérésére elő­adást tartott a világpolitikai helyzet alakulásának ma­gyar megítéléséről, valamint Magyarország külpolitikájá­ról. Az államtitkár a meghí­vott körülbelül 100 külpoli- tikus, diplomata, politológus, professzor és újságíró előtt hangsúlyozta 'korunk új rea­litásait, a népek kölcsönös egymásra utaltságát, vala­mint a világgazcfaság és a biztonság közötti összefüg­géseket. Kifejtette, hogy a világbéke megőrzése osztá­lyok és társadalmak fölött álló egyetemes érdek. Horn Gyula felvázolta az enyhülés okait, továbbá az európai folyamatokat. Hangsúlyozta: a legfontosabb az, hogy si­kerül egyre inkább kiiktat­ni az ideológia elemeit a nemzetközi kapcsolatokból, és hosszú idő óta először a politikai akaratnak rendelik alá a/katonai szempontokat. A külügyi államtitkár részletesen foglalkozott ha­zánk külpolitikájával, e kül­politika állandó és változó vonásaira irányítva a figyel­met. Hangsúlyozta: a ma­gyar—dél-koreai diplomáciai kapcsolatok felvételét szor­galmazva maximális mérték­ben figyelembe vettük mind­azt a fejlődést, amit a Ko­reai Köztársaság elért. Horn Gyula bevezető elő­adásában azt is nyomaték­kai jelentette ki, hogy sem hazánk, sem más európai ország nem folytathat olyan politikát, amely, akár a leg­csekélyebb mértékben is, az Egyesült Államok ellen irá­nyul. Felhívta arra is a fi­gyelmet, hogy nem segít­ségről és nem is segélyről van szó a Kelet-Európával való gazdasági kapcsolatok erősítését illétően, hanem kölcsönös érdekeken alapuló üzletekről és vállalkozások­ról 1 A magyar—dél-koreai dip­lomáciai kapcsolatok felvé­telével kapcsolatos kérdésre válaszolva kifé.jtette: az szuverén magyar döntés volt, a kérdés nem .szerepelt a Varsói Szerződés egyik testület^ előtt sem. A ma­gyar lépés következményeit latolgatva Horn Gyula hang­súlyozta : az. hogy egyes or­szágok Dél-Koreával diplo­máciai kapcsolatot létesíte­nek-e, vagy sem, saját ügyük és joguk; ha valaki tapasztalatainkra kíváncsi, azokat szívesen megosztjuk. mondotta. Ugyanilyen álláspontra he­lyezkedett a külügvminiszté- riumi államtitkár a koreai kérdés kapcsán, kijelentve: azt mindenekelőtt belügynek tekintjük, és távol áll a rna- gyar külpolitikától, hogv bármely ország belügyébe beavatkozzon. Ha azonban igénylik segítségünket, szí­vesen segítünk. Horn Gyula az alkalmat arra is felhasználta, hogv is­mertesse hazánk belső hely­zetét és az abból következő törekvéseket, egyebek kö­zött kiemelve a legfejlettebb országok mechanizmusához és rendszeréhez való gazda­sági igazodás követelményét. A rendkívül sikeres előadást és konzultációt követően a házigazdák kifejtették: úgy tekintenek hazánkra, mint a kelet—nyugati kapcsolatok építésének úttörőjére és egyik legaktívabb résztvevőjére. Szovjet csapatkivonások Magyarországról A már korábban bejelen­tett szovjet csapatkivonás részleteiről kedden a Szov­jet Kultúra- és Tudomány Házában Borisz Sztukalin, a Szovjetunió magyaror­szági nagykövete, Matvej Burlakov vezérezredes, az ideiglenesen hazánkban ál­lomásozó Szovjet Déli Had­seregcsoport parancsnoka és Fedot Krivda hadseregtá­bornok, a Varsói Szerződés Tagállamai Egyesített Fegy­veres Erői főparancsnoká­nak magyarországi képvi­selője tájékoztatta a magyar és a nemzetközi sajtó kép­viselőit. Matvej Burlakov sajtó- nyilatkozatában elmondta, hogy a most sorra kerülő csapatkivonás után a déli hadseregcsoport létszáma több mint 10 ezerrel csök­ken; mintegy 2400 tiszt és zászlós, s csaknem 8000 al­tiszt, illetve katona hagyja el Magyarországot. Söráremelések A söripari vállalatok tájé­koztatják a fogyasztókat, hogy mezőgazdasági erede­tű alapanyagok (sörárpa, komló), a csomagolóanyagoik (címke, koronazár), egyes energiahordozók (elektro­mos áram, szilárd tüzelő­anyagok), a közúti és avas­úti fuvartarifák, a társada­lombiztosítási járulék, a víz- és csatornahasználati díj, továbbá egyéb kisebb, a termék-előállítás és -for­galmazás költségeit növelő árváltozások miatt a sörök ajánlott bolti fogyasztói árát 1989. február 1-jei hatállyal átlagosan 4,3 százalékkal emelik. ENNEK KERETÉBEN PÉLDÁUL A 0,5 LITERES — Kőbányai Világos sör ára 12,00 Ft-ról 12,50 Ft-ra — Borsodi Világos sör ára 11,70 Ft-ról 12,30 Ft-ra — Rákóczi minőségi sör ára 13,50 Ft-ról 14,00 Ft-ra — Jubileum minőségi sör ára 15,00 Ft-ról 16,00 Ft-ra emelkedik. Nem változik a hordós sörök, valamint több minő­ségi palackos sör ára. így például változatlan áron ke­rül forgalomba a 0,5 literes Dreher, Tuborg, Szent Ist­ván, Helikon, Márciusi. Mi­sina, Pannónia aranya sör. ...ertezett NÉMETH MIKLÓS NYI­LATKOZATA AZ ORF-NEK. Németh Miklós kormány­fő időszerű magyar bél­és külpolitikai kérdésekről, a kormányzati munka sze­mélyi feltételeiről nyilat­kozott Lendvai Pálnak, az osztrák televízió főinten- dánsápak. Az ORF hétfői híradómű­sorában sugárzott nyilat­kozatéban gazdasági kér­désekről szólva hangoztat­ta, hlogy a magánszektor erősödésével számol Ma­gyarországon. Bár feltéte­lezhető a munkanélküliség gyors növekedése, a kor­mány szilárd elhatározása a piacgazdasági feltételek létrehozása, amelyek között a nagy inflációt elviselhető mértékűre lehet csökkente­ni. ALTERNATÍV SZERVE­ZETEK AZ ÜJ ALKOT­MÄNY-KONCEPCIÖRÖL. Az alternatív szerveze­tek képviselőivel konzul­tált kedden az Igazságügyi Minisztérium az új alkot­mány-szabályozási koncep­ció tervezetéről. Tölgyessy Péter — aki a Szabad De­mokraták Szövetségének ké­résére vett részt — elmond­ta: ez a koncepciótervezet tárgyalási alapként elfo­gadható, de sok módosítást igényel. Több mint 100 pont­ban összegezte véleményét. KITÜNTETÉS Roska Istvánnak, hazánk volt berlini nagykövetének az NDK és a Magyar Nép- köztársaság közötti kapcso­latok sokoldalú fejlesztésé­ben tanúsított érdemei elis­meréseként az NDK Állam­tanácsa a. Népek Barátságá­nak Csillaga Érdemrend arany fokozata kitüntetést adományozta. A kitüntetést Gerd Vehres, az NDK bu­dapesti nagykövete adta át kedden a nagykövetségen. 0 Budapest—Bécs világkiállításról A Budapest—Bécs világ­kiállítás előkészítésének helyzetét vitatta meg ked­den a Magyar Gazdasági Kamara ügyvezetősége. Mar­jai József, a tárcaközi .elő­készítő bizottság vezetője, nyugalmazott miniszterel­nök-helyettes fűzött szóbe­li kiegészítést az írásos tá­jékoztatóhoz. Emlékeztető­ül: a kettős helyszínű vi­lágkiállítás megpályázásá­ról 1987 októberében dön­tött a magyar és az osztrák kormányfő. A két ország 1988 májusában nyújtotta be hivatalos írásbeli jelentke­zését az 1995-ös világkiállí­tás megrendezésére. Jelen­leg csak egyetlen verseny­társ, az. Egyesült Államok­beli Miami vetélkedik a rendezés jogáért. A Nem­zetközi Kiállítási Iroda (BIE) szakértői még ez év áprilisában ellátogatnak Bu­dapestre és Bécsbe, s má­jusban hozzák meg dönté­süket. Az eddigi előrejelzé­sek azt mutat ják, hogv igen nagy esély van a két fővá­rosnak a rendezés jogának elnyerésére. Több tisztázandó kérdés van még, így például az, hogv a rendezvény ponto­san mennyibe kerül, mekko­ra lesz a hozama, hol lesz a helyszín. Mindezekről még folynak a szakértői és a társadalmi viták, a szá­mítások. Az eddigi világki­állítások tapasztalata, hogy a rendező ország maradandó infrastrukturális értékekkel gazdagodik, Az előzetes számításokat várhatóan február 9-én tár­gyalja meg a Miniszterta­nács, s ezt követően, már­cius elején kerül a téma az Országgyűlés napirendjére. Külföldi események dióhéjban Molesworth, Nagy-Britannia: Allan Cooper amerikai mű­szaki őrmester egy üres cirkálórakéta-siló előtt várakozik azt követően, hogy a hónap végén az USA bezárta a Mo- lesworthi támaszpontját. Az itt hadrendbe állított 18 nuk­leáris töltetű rakétát még tavaly megsemmisítették Nyugat-Berlin: Mintegy tízezer antifasiszta tüntetett január 30-án este, a központi városháza, a Rathaus Schoneberg előtt, tiltakozásul a szélsőjobboldal választási előretörése miatt Kereskedőnek is okozhat örömet a vásárlás! Boltvezetők, viszonteladók, figyelem! 20, 30, 40, 50, 60, 70 százalékos engedményes akció a Duna Füszért Rt. raktárházaiban 1989. február 1-jétől, amíg a készlet tart Női- férfi alsó és felsőruházati cikkek (blúzok, ingek, harisnyanadrágok, zoknik, alsók ... Bakfis, kamasz alsó- és felsőruházati cikkek (pólók, alsók. ...) Divatáruk táskák, manikűrkészletek, övék, levél- és pénztárcák, ...) Cipők (papucsok, szandálok, edzőcipők) Lakástextíliák (asztalterítők, ágyneműk) Játékok (autók, összerakok) Illatszerek (dezodorok, samponok, hajlak­kok, krémek, test- és bőrápolók, bébicikkek, ...) Tisztítószerek (mosó-, mosogatószerek, öblítők, légfrissítők, cipőkrémek, ...) Festékáruk, ecsetek ÁBC-áruk (fedők, kenyérkosarak, zöldség­szeletelők, ...) Édesipari termékek Élvezeti cikkek (tea, wermouthok, likőrök, pálin­kák, cigaretták, ...) Üdítőitalok és ivólevek Az árengedmények mértékéről és a részletes terméklistáról pontos felvilágosítást adnak a raktárházak. Hétfőtől csütörtökig 7—16 óráig, pénteken 7—13' óráig. Budapesti Raktárház XXII. Nagytétényi u. 48. 386—348, 386—154 Monori Raktárház Monor, Ipar u. 12. Monor, 192. Tatabányai Raktárház Tatabánya, Környei út 34—11443, 34—15106 Tatai Vegyiraktár Tata, Faller J. u. 34—80576, 34—80133 Ceglédi Raktárház Cegléd, Kossuth u. 5. 20—11820, 20—10952 Váci Raktárház Vác, Derecske dűlő 27—10955, 27—10792 264 DOUOMMEÓK LAPJA 1989. február 1., szerda

Next

/
Oldalképek
Tartalom