Dolgozók Lapja, 1988. október (43. évfolyam, 235-260. szám)

1988-10-01 / 235. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! DOLGOZÓK 1988. október 1* AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA XLIII. évf., 235. sz. SZOMBAT ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ára: 2,20 forint ülést tartott az Elnöki Tanács A Népköztársasáig Elnöki Tanácsa pénte­ken ülést tartott. A testület törvényerejű rendeletet hozott az 1956. október 23., 1957. május 1. közötti időben elkövetett bűncselekmény miatt el­ítéltek kegyelemben részesítéséről. Ennek alapján mentesül a büntetett előélethez fű­ződő hátrányok alól, akit a bíróság a jelzett időben elkövetett állam elleni bűncselekmé­nyek, vagy az ellenforradalmi tevékenység­gel összefüggésben elkövetett más bűncse­lekmény miatt végrehajtandó szabadság- vesztésre ítélt, vagy akinek halálbüntetését kegyelemből szabadságvesztésre változtatták át, és a szabadságvesztést végrehajtották. A kegyelem nem terjed ki arra, akit hazaáru­lás vagy kémkedés miatt, illetve, aki az ál­lamellenes bűncselekménnyel bűnhalmazat­ban emberölést, rablást vagy közveszély- okozást követett el. Azoknak a személyeknek az ügyét, akikre a kegyelem nem terjed ki, az igazságügy­miniszter felülvizsgálja és indokolt esetben egyéni mentesítésükre 1988. november 30-ig előterjesztést tehet az Elnöki Tanácshoz. Az Elnöki Tanács határozott új községek alakításáról, községi közös tanácsok szerve­zéséről és közös tanácsból kiváló községek­ben községi tanácsok szervezéséről. A hatá­rozat végrehajtásáról — amelynek időpont­ja 1989. január 1. — az illetékes megyei ta­nács végrehajtó bizottsága gondoskodik. A továbbiakban az Elnöki, Tanács bírák felmentéséről és megválasztásáról határo­zott, és egyéni kegyelmi ügyekben döntött. Sörszerződés Viharos gyorsasággal követik egymást az események a Komáromi Sörgyár életé­ben. Hétfőn, mint arról már hírt adtunk, a gazdasági társaság részvénytársasággá alakult. Négy nappal később, pénteken pedig az osztrák Ottakringer Sörgyár Kapsreiter leányvállalatával írtak alá egy licence szerződést: az osztrák cég nevében dr. Hubert Kovarovsky igazgató, komáro­mi részről pedig dr. Szentirmay András, a Sörgyár Rt. igazgatója és dr. Pulay Zol­tán, a Komáromi Mezőgazdasági Kombi­nát vezérigazgatója. A szerződés szerint a jövőben évi ötvenezer hektoliter sört gyártanak Komáromban osztrák licence alapján. A választékot bővítő két új ter­mék az év végén már kapható lesz az üzletekben. Az egyik egy pilseni típusú világos exportsör, a másik pedig az aranybarna sör. S ami igen kedvező hír, hogy a licence díjat nem valutában, hanem termékekkel egyenlíti ki a sörgyár. Tanácskozott az SZKP Központi Bizottsága Személyi kérdésekben döntöttek Befejezte ülését az SZKP Központi Bizottsága. Mihail Gorbacsov felszó­lalásában hangsúlyozta: a Politikai Bizottság azért tartotta szükségesnek a Központi Bizottság összehí­vását, hogy áttekintse a XIX. országos pártértekez­let állásfoglalásaiból fakadó politikai reformokkal és a pártapparátus szerkezetének tökéletesítésével kapcsolatos javaslatokat. E kérdések alapos és sok­oldalú megvizsgálása bebi­zonyította, hogy a párt fel­adatainak megváltozása, s politikai élcsapatként betöl­tött szerepének megnöveke­dése kapcsán szükség van a Központi Bizottság, a Poli­tikai Bizottság, a KB-titká- rok és a KB-apparátus tevé­kenységének javítására. Ez természetesen szükségessé tesz bizonyos változáso­kat a párt vezető tisztségvi­selőinek körében is. E kér­dések döntő része a Köz­ponti Bizottság hatáskörébe tartozik, s ez tette szüksé­gessé a mai ülés megtartá­sát — mondotta Gorbacsov. Az SZKP KB főtitkára be­vezető szavait követően fel­olvasta Andrej Gromikónak a Központi Bizottsághoz in­tézett levelét, amelyben a tekintélyes szovjet politikus korára való tekintettel kér­te, hogy a testület vegye fi­gyelembe a PB-tagság alóli felmentésre vonatkozó ké­relmét. A Politikai Bizottság meg­vitatta a kérést — mondot­ta Gorbacsov — és úgy ha­tározott, hogy támogatja Andrej Gromiko kérését. Az SZKP KB főtitkára a to­vábbiakban részletesen fel­idézte Andrej Gromiko élet­útját és érdemeit,, majd köszönetét mondott a poli­tikusnak a párt és az o’- szag érdekében végzett ha­talmas munkájáért. ☆ A pénteken megtartott tanácskozáson eleget tettek több vezető párttisztségvise­lő felmentési kérelmének, tekintettel nyugdíjba vonu­lásukra. Ennek értelmében fel­mentették politikai bizott­sági tagsága alól Andre j Gromikót és Mihail Szolo- mencevet, PB póttagsága alól Pjotr Gyemicsevet, KB titkári tisztségéből Vlagyi­mir Dolgihot és Anatolij Dobrinyint. A KB-ülésen a Politikai Bizottság tagjává választot­ták Vagyim Medvegyevet, a KB titkárát. Viktor Csebri- kovot, a PB tagját, a Köz­ponti Bizottság titkárává választották. Alekszandr Vlaszovot, továbbá Alek- szandra Birjukovát és Ana­tolij Lukjanovot a Politikai Bizottság póttagjává válasz­tották. Birjukovát és Lukja­novot egyidejűleg felmen­tették KB-titkári tisztsé­gükből. Mihail Szolomencevet fel­mentették a pártellenőrzési bizottság elnöki tisztéből is. E tisztségre megválasztották Borisz Pugót, a Lett KB el­ső titkárát. ☆ Áttekintették a pártappa­rátus átszervezésével kap­csolatos kérdéspket. Határo­zatot hoztak arról, hogy a Központi Bizottság kereté­ben alapvető kül- és belpo­litikai kérdésekért felelős bizottságokat hoznak létre. Az ülésen az alábbi bizott­ságok megalakítását tartot­ták célszerűnek: — Pártépítési és káderpo­litikai bizottság, Georgij Ra- zumovszkij vezetésével; — Az SZKP KB ideoló­giai kérdésekkel foglalkozó bizottsága, melynek elnöke Vagyim Medvegyev; — Társadalmi- és gazda­ságpolitikai bizottság — el­nöke: Nyiikolaj Szljunvkov; — Agrárpolitikai bizott­ság, amelynek elnökévé Je- gor Ligacsovot választották; — A nemzetközi politika kérdéseivel foglalkozó bi­zottság — vezetője: Alek­szandr Jakovlev; — Jogpolitikai bizottság — elnöke: Viktor Csebrikov. Az ülés felhatalmazta a Politikai Bizottságot arra, hogy gyakorlati intézkedése­ket foganatosítson az appa­rátusok új struktúrájának kialakítására, a KB-ban és (Folytatás a 2. oldalon.) SZÖUL 88 Gyulay Zsolté a tizedik arany Csípés Ferenc Gyulay Zsolt Ábrahám Attila Napok óta mondogatták a magyar táborban, hogy a tizedik magyar arany­érem megszerzése a kajak-kenu válogatott valamelyik tagjára vár. Ezt ugyan nem szívesen hallgatták az érintettek, mert kicsit nyomasztotta őket a felelősség, ám pénteken, a sportág döntőinek első napján már a kajak egyesben vízre szálló Gyulay Zsolt „hozta” a jubileumi, tizedik magyar aranyat. Férfi kajak kettesben 500 méteren Ábrahám Attila és Csipes Ferenc bronz­érmet szerzett. Megkezdődött Ácson a cukorrépa feldolgozása fl kampány 100 napig tart Az Ácsi Cukorgyárban a hét közepén tartott úgyne­vezett melegüzemi főpróbá­val kezdetét vette a répa­feldolgozási kampány. Csü­törtökön reggel hat órakor beindult a gépezet. Soós István műszaki igazgatóhe­lyettes véleménye szerint száz napig nem is lesz meg­állás: — Várhatóan kétszázhar- i ^^-**^*’ izr.tSVvenezer tonna cukorrépát dolgozunk fel — mondta a szakember. — Ebből körülbelül huszon­nyolcezer tonna cukrot tu­dunk előállítani. A gyár lényeges új beru­házásba nem kezdett az idén, de a mésztej- és a lé­tisztító vonalat korszerűsí­tették. Az első adatok azt bizonyítják, hogy a répa cukortartalma 13—14 száza- lék^Között van. Az utóbbi hetek melege azonban vár­hatóan még javíthat a cu­korrépatermés digesszióján. Az első adag cukor ma (szombaton) kerül a zsá­kokba, s a vállalat kollek­tívája bízik benne, hogy ST továbbiakban is különösebb problémák nélkül sikerül „átvészelni” az elkövetkező csaknem száz napot. — P,i — II KISZ a felsőoktatásban A felsőoktatásban műkö­dő KISZ-szervezetek politi­kai platformjáról, program­járól, szerveződési és mű­ködési elveiről országos vi­tát kezdeményezett legutób­bi ülésén a KISZ KB Egyetemi és Főiskolai Ta­nácsa. A vita lezárásaként, a közös állásfoglalás kiala­kítása érdekében november 11—12^re összehívták a KISZ felsőoktatási rétegér­tekezletét. Ezen megválaszt­ják az országos KlSZ-érte- kezlet küldötteit is. A KISZ KB Egyetemi és Főiskolai Tanácsának tit­kárságán az MTI munkatár­sának elmondták: a réteg­tanács kialakította politikai platform-tervezetét. Ez a 9 oldalas dokumentum ki­mondja: az ifjúsági szerve­zet célja, hogy részt vegyen a demokratikus szocialista Magyarország megteremté­sében, platformja és tevé­kenysége a marxista társa­dalomszemléletre és politi­kaelméletre épül. Az a cél, hogy minél többen csatla­kozzanak ehhez az egyete­misták, a főiskolások, a fia­tal oktatók közül. Tőlük azt várja ebben a kérdésben a rétegtanács, hogy javaslata­ikkal segítsék a végleges ki­dolgozást. A felsőoktatási KISZ-ve- zetők azt igénylik, hogy a vitában részt vevőik min­den eddigi korlátot és tabut elvetve gondolják végig: milyen politikai program és Pénteken Ho Si Minh-vá- rosban megnyílt a Magyar Népköztársaság főkonzulá­tusa. A dél-vietnami nagyvá­ros kiemelkedő szerepet ját­szik a magyar—vietnami együttműködésben. Jelentős működési mechanizmus alapján rendelkezhet tartós befolyással az ifjúsági szer­vezet az egyetemeken, főis­kolákon. A rétegtanács számol az­zal, hogy a már meglévő, a most alakuló, illetve a jö­vőben létrejövő ifjúsági szerveződések, a különböző fórumok, klubok, esetleg diákszervezetek teszik majd széles körűvé az ifjúsági po­litikai, érdekképviseleti szervek rendszerét. Éppen ezért támogatja minden al­kotmányos politikai csoport létét, s arra törekszik, hogy kialakítsa, az együttműkö­dés lehetőségét és ennek ér­dekében párbeszédet foly­tasson velük. A rétegta- nácsnalk is fel kell készül­nie azonban arra, hogy az új szerveződések között lesz­nek olyanok is, amelyekkel politikai harcot kell majd folytatnia. E differenciált politikai viszony kialakítá­sát, s ezzel összefüggésben a felsőoktatásban működő KISZ-szervezetek politikai programjának megfogal­mazását alapozza majd meg a mintegy másfél hónapig tartó-Jiyílt vita is. A rétegtanácsban is. az egyetemeken, főiskolákon is formálódnak elképzelések arról, hogy a KISZ-nek-eb­ben a helyzetben hogyan kell átalakítania önmagát. Megoszlanak a vélemé­nyek arról, hogy milyen ^mmm Ho Si Minh-város nemzet­közi tevékenysége is, több szocialista és tőkés ország működtet itt főkonzulátust. Az új magyar külképvisele­tet Lennert István főkonzul vezeti. formában működjék to­vább az ifjúsági szervezet. Vannak, akik azt az elkép­zelést támogatják, hogy a KISZ élcsapatszerűen mű­ködjék, a part melletti el­kötelezett erőket tömörítve. Vannak, akik azt hangoztat­ják. hogy a KISZ maradjon a pánt egységes ifjúsági szervezete, de a párttal stratégiai szövetségben, partneri viszonyban működ­jék tovább. Mások úgy vé­lik, hogy a KISZ — elneve­zésének megváltoztatásá­val és programjának módo­sításával — váljon a szo­cializmust vállaló, megvaló­sításában közreműködő, a párt stratégiai céljaival azonosuló ifjúsági politikai szervezetek önkéntes szö­vetségévé. Ezen a platfor­mon a KISZ jelenlegi szer­vezetének átalakításával jöj­jenek létre az egyes ifjúsági rétegek érdekeit és az érték­különbségeket is megjelení­tő, önálló ifjúsági politikai szervezetek. Nem kizárható egyes vélemények szerint az sem, hogy e szövetség eset­leges létrejöttével egy ön­álló politikai programmal rendelkező felsőoktatási ré­tegszervezet alakul. Ennek tagjai a hallgatókon kívül z. felsőoktatáshoz kötődő fia­tal értelmiségi és dolgozói rétegből, valamint végzős középiskolákból szerveződ­hetnek. Ennek a szervezet­nek alapja lehet a mai ré­tes tanács. Borbély Gábor Tokióban A japán külügyminiszté­rium meghívására Tokióban tartózkodó Borbély Gábort, a Népszabadság főszerkesz­tőjét pénteken fogadta Unó Szószuké külügyminiszter. A szívélyes eszmecserén je­len volt Forgács András, tokiói magyar nagykövet Mo Si Minh-város Magyar főkonzulátns I

Next

/
Oldalképek
Tartalom