Dolgozók Lapja, 1988. szeptember (43. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-01 / 209. szám

Mm ' W sw ., : Hétórás munkabeszüntetés Beszüntette a munkát szeirda reggel negyed 7-kor a Granvisus Látszerészeti Eszközök Gyára Budapesti Leányvállalatának 250 dolgo­zója. A munkabeszüntetést közvetlenül az váltotta ki, hogy a Granvisus igazgatója, Baranyai László kedden le­váltotta tisztségéből és ki­tiltotta addigi munkahelyé­ről Tóth Istvánt, a buda­pesti leányvállalat igazgató­ját, aki a dolgozók szerint négy esztendeig közmegelé­gedésre látta el az igazga­tói teendőiket. A törzsgyár vezetője a felmondási idő alatti munkavégzés alól is felmentette az igazgatót, és 1988. december 31-ig a le­ányvállalat műszaki és ke­reskedelmi igazgatóhelyet­tesét, Németh Kálmánt bíz­ta meg az igazgatói teen­dőkkel. A munkát beszünte­tő dolgozók nevében Ko­vács Gusztáv művezető a régi igazgató visszahelyezé­sét, valamint a leányválla­latnak az esztergomi törzs­gyártól való különválását követelte. Szerda délelőtt a hely­színre érkezett a törvényes­ségi felügyeletet gyakorló Ipari Minisztérium főosz­tályvezetője, Dankó János, továbbá Grossmann József, a XIII. kerületi pártbizott­ság titkára, valamint a va­sasszakszervezet képvise­lője. A többórás tárgyalás során a dolgozók képviselői egyezségre jutottak a törzs­gyár igazgatójával. Ezt kö­vetően 13 órakor Baranyai László a vállalat udvarán összegyűlt dolgozóknak be­jelentette, hogy keddi hatá­rozatát visszavonja és Tóth Istvánt igazgatói munkaköré­be visszahelyezi. Tájékoztató ta a jelenlévőket korábbi döntésének hátteréről is. Eszerint a felmentés oka az volt, hogy Tóth István együttműködési készségét nem tartotta megfelelőnek, s nem értett egyet a buda­pesti leányvállalat vezetőjé­nek önállósítás! törekvései­vel. Az Ipari Minisztérium képviselője ígéretet tett ar­ra, hogy a minisztérium ér­demben foglalkozik majd a Granvisus budapesti leány­vállalatának önállásulási ké­relmével. Ezt követően a dolgozók 7 órás munkabe­szüntetés után, negyed 2- kor felvették a munkát. Dankó János, az MTI-nek elmondta, hogy a munkabe­szüntetést az esztergomi törzsgyár igazgatójának ma­gatartása váltotta ki. Bara­nyai László, akit a vállala­ti tanács választotta meg igazgatónak, hónapokig még csak be sem mutatkozott a budapesti leányvállalat dol­gozóinak. A minisztérium Törvé­nyességi Felügyelete tör­vénysértő intézkedésnek mi­nősítette Baranyai László azon döntését, amellyel Tóth István leányvállalati igaz­gató munkaviszonyát meg­szüntette. A munkáltatói jo­gokat gyakorló vezető az intézkedés meghozatala előtt a társadalmi szervek­kel — így a vasasszakszer­vezet illetékesével — a szükséges egyeztetést elmu­lasztotta. Ugyancsak nem kérte ki a hatáskörileg il­letékes pártszervezet hoz­zájárulását. Baranyai László figyelmen kívül hagyta, hogy a Munka Törvény- könyve a felmondási idő alatt a munkavégzés alóli mentesítést csak rendkívül indokolt esetben engedi meg. A Törvényességi Fel­ügyelet nemcsak jogtalan­nak, hanem megalázónak is tartja a törzsgyár igazgató­jának intézkedését. Bara­nyai László ugyanis meg­tiltotta Tóth Istvánnak, hogy a leányvállalat terüle­tére belépjen, irodájának ajtaját pedig leragasztatta. Különösen azt kifogásolta a Törvényességi Felügyelet, hogy a munkaviszony meg­szüntetését kimondó határo­zatban a „munkakörének betöltésére alkalmatlan” ki­tétel indoklása teljes egé­szében hiányzott. Mindezek alapján az Ipari Minisztéri­um Törvényességi Felügye­lete Baranyai László dönté­sét akkor is hatályon kívül helyezte volna, ha a dolgo­zók munkabeszüntetésének hatására az igazgató nem vonja maga vissza jogsze­rűtlen határozatát. Rendkívül éles viták Befejeződött a kerekasztal-konferencia a leszerelésről Szerda délután befejezte munkáját Budapesten az a kétnapos nemzetközi kerek­asztal-konferencia, amelyen a Varsói Szerződés és a NATO öt-öt tagállamának vezető szakértői vitatták meg az európai hagyomá­nyos leszerelés céljaival, je­lenlegi helyzetével, várhajó alakulásával összefüggő kér­dések széles körét. A Ma­gyar Külügyi Intézet ren­dezvényére hazánkba érke­zett politikusok, magas be­osztású katonai vezetők, tu­dományos kutatók a többi között véleményt cseréltek a kontinensen állomásozó fegyveres erők és a fegy­verzet állapotáról, struktú­rájáról, elhelyezkedéséről, az esetleges meglepetéssze­rű támadás veszélyéről, és kiiktatásának lehetőségéről, a katonai doktrínák válto­zásairól. A zárt ajtók mögött meg­tartott tanácskozás befeje­zéseként a résztvevők sajtó- konferencián találkoztak a magyar és a nemzetközi sajtó képviselőivel. Horn Gyula külügymi- nisztériumi államtitkár rész­letesen szólt azokról a té­mákról, amelyekben hozzá­vetőleg azonos vélemények alakultak ki a két nap so­rán. A legfontosabbnak azt tartotta, hogy központi kér­déssé vált a hagyományos fegyverzetek és katonai erők leszerelésének témája. Létfontosságúvá vált az ér­demi előrelépés e területen — mutatott rá —, mert a kialakult helyzet rendkívül veszélyes: mind a VSZ, mind pedig a NATO ren­delkezik olyan nagy kato­nai erőkkel, amelyek képe­sek váratlan támadásra a másik féllel szemben. Hoz­zátette, hogy a kelet—nyu­gati viszony katonai ele­mekkel és tényezőkkel ter­helt. s a kapcsolatok egyet­len területén sem lehet ko­molyan előbbre lépni e té­nyezők háttérbe szorítása nélkül. Az államtitkár véleménye szerint a katonai erők struktúrájában. ben nagyon komoly súlyú asszimmetriák, egyenlőtlen­ségek léteznek, s az arány­talanságok felszámolása, csökkentése nélkül nem vár­ható előrelépés a hagyomá­nyos fegyverzetek jelentős redukálása irányában. Fon­tosnak tartotta, hogy a vi­tában kialakult azoknak a kérdéseknek a köre, ame­lyek tisztázása létfontossá­gú. Ezek közé sorolta an­nak pontos és hiteles meg­állapítását, hogy a VSZ és a NATO milyen katonai erőkkel rendelkezik. Ezzel összefüggésben nyomatéko­san hangsúlyozta a katonai adatok cseréjének és hite­les ellenőrzésének szükséges­ségét. Rámutatott arra is, hogy a katonai területen el­engedhetetlenül fontos a nyilvánosság, már csak azért is, hogy szakítsunk az egyébként is bonyolult kér­dések misztifikálásával. Az államtitkár elmondta, hogy jelentős nézetkülönbsé­gek is felszínre kerültek olyan kérdésekben például, mint a VSZ és a NATO egyes fegyvernemeinek, fegyveres erőinek rendelte­tése, illetve, hogy azokat miként lehet pontosítani, megfogalmazni a katonai doktrínákban. A jövőben feltétlenül tisztázásra szo­rul az is, hogy az egyes fegyvernemek — a hagyo­mányos erőkön belül — mennyire minősíthetők tá­madó, vagy védelmi jellegű­nek, s milyen haderőneme­ket kell bevonni a csökken­tésbe. Horn Gyula végezetül el­mondta, hogy a viták rend­kívül élesek voltak, de a résztvevők maximálisan tö­rekedtek egymás vélemé­nyének tiszteletben tartásá­ra. Fontosnak tartotta, hogy szembesültek a különböző felfogások, nézetek, s ez minden résztvevő számára rendkívüli tanulságokkal szolgált. Erre mind " a VSZ­nek, mind szüksége van bármilyen mondotta. a NATO-nak legyen szó kérdésről — Gyorslista Az 1988. augusztus 30-án megtartott augusztus havi lottó-juta- lomsorsolásról. melyen a 32. heti szelvények vettek részt. A nye­reményjegyzékben az alábbi rövidítéseket használtuk: A Vásárlási utalvány (5000 Ft) ; Társasüdülő; Normande videomagnó; SABA színes tv; SONY színes monitor, tv-játékkal. tartozékokkal; OLYMPUS fényképezőgép vakuval; PHILIS mikrohullámú sütő; KOBO RTI fényképezőgép; COMMODORE 64 tip. számítógép, Philips 7502 színes monitorral, flopy diskkel. mágneslemezekkel és 2 db joystickké!; GOLD STAR mikrohullámú sütő; Varia-utalvány {75 000 Ft); Hang-fény utalvány (50 000 Ft); Otthon-lakberendezési utalvány (50 000 Ft) ; Szerencse-utalvány (40 000 Ft); iDarcikk-utalvány (25 000 Ft); Zenesarok utalvány (20 00 Ft); Colortron színes tv; Music center. III 541 típusú music center; SANYO rádió-magnó: Vásárlási utalvány (10 000 Ft); Vásárlási utalvány (9000 Ft) ; Vásárlási utalvány (7000 Ft). A nyertes szelvényeket 1988. szeptember 25-ig kell a totó-lottó- kirendeltségek, az OTP-fiókok. vagy posta útián a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (1875 Budapest. Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A hivatalos tárgynyeremény-jegyzék szeptember 5-től megtekinthető az OTP-fiókokban. totó-lottó-kirendeltségekben és a postahivatalokban. Listánkon csak a megyében váásárolt nyertes szelvények számai szerepelnek. B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Egymillió 500 969 U 510 323 S 524 354 U 533 708 V 547 739 N 557 093 O 571 124 U 585 155 IVI 594 509 1\1 603 863 T 613 217 L 622 571 IVI i 529 031 R 543 062 R 552 416 V 561 770 R 575 801 V 589 832 Q 599 186 U fc08 540 U 617 894 R 627 248 U 311 559 V 320 913 R 330 267 S 348 975 V 358 329 V 367 683 U 391 068 V 405 099 R 414 453 U 423 807 V 433 161 V 442 515 T 316 236 P 325 590 U 339 621 V 353 652 V 363 006 V 381 714 V 395 745 IT 409 776 S 419 130 Q 428 484 V 437 838 N 447 192 V 631 925 V 636 602 V 456 546 V 655 310 T 659 987 M Hetvennyolc 664 664 R 669 341 V millió 674 702 725 739 753 762 79:, 804 018 080 465 496 527 881 620 974 R H Q R U V V 688 049 711 434 734 819 748 850 758 204 776 912 800 297 809 651 V R M U T T U IVI 601 620 629 648 657 671 685 314 022 376 084 438 469 500 P Q R O V T V 615 624 643 652 662 676 690 345 699 407 761 115 146 177 S P s T O 17 V 814 328 819 005 N 694 854 V 699 531 IT 837 713 847 067 S 704 208 T 708 885 T 856 865 884 898 421 775 483 514 Q V T V 861 098 879 806 889 160 907 868 s s V p 713 727 736 750 562 593 947 978 O R S s 722 732 741 755 916 270 624 655 P N P T 912 Q 92? 899 V 760 332 T 765 009 IT 931 253 M 935 930 s 769 686 V 774 363 V 940 607 S 945 284 T 779 040 R 783 717 V 949 961 s 963 992 T 793 071 U 797 748 V 968 669 s 973 346 u 802 425 T 807 u 978 98, 023 3. , V 982 700 Q 811 821 779 133 O V 816 830 456 487 T 849 195 N 853 872 R K len cmill in 858 549 S 863 226 S 002 877 V 012 231 V 867 903 T 872 580 T 016 908 () 021 585 p 877 257 r 881 934 R 026 262 Q r 030 939 s 886 611 s 891 288 R 040 29.3 054 324 p 895 965 s 900 642 S 059 001 o s 063 678 \ 905 319 T 914 673 V 077 709 082 386 T 924 027 T 928 704 s 087 063 R 1)91 740 r 933 381 V 938 058 V 096 417 r 101 094 r 947 412 K 956 766 V 105 771 s 110 448 V 961 443 V 966 120 IT 115 125 R 129 1.56 r 970 797 S 980 151 lT Hetvcnkilene­millió 714 440 T 461 882 P 475 913 ti 489 944 V 513 329 T 527 360 S 541 391 Q 555 422 S 583 484 C 737 825 R 751 856 L 770 564 K 719 117 U 466 559 U 480 590 ti 508 652 S 518 006 T 536 714 S 546 068 S 560 099 V 592 838 S 742 502 V 761 210 R 775 241 T Nyolcvanmillió 004 414 U 018 445 R 027 799 Q 037 153 U 069 892 S 083 923 T 093 277 Q 107 308 R 121 339 V 130 693 V 144 724 V 154 078 O 163 432 R 177 463 R 186 817 T 210 202 T 219 556 V 228 910 T 242 941 V 252 295 T 266 326 S 289 711 T 303 742 T 317 773 U 327 127 N 350 512 Q 359 866 Q 369 220 S 387 928 U 406 636 N 415 990 S 448 729 O 467 437 V 495 499 P 504 853 IT 514 207 U 523 561 N 537 592 V 546 946 V 556 300 V 579 685 U 013 768 O 023 122 V 032 476 V 065 215 R 074 569 T 088 600 T 102 631 O 111 985 P 126 016 U 140 047 ti H9 401 V 158 755 M 168 109 S 182 140 P 205 525 T 214 879 U 224 233 S 238 264 U 247 618 V 256 972 S 285 034 S 294 388 T 308 419 U 322 450 T 331 804 S 355 189 O 364 543 S 383 251 T 401 959 R 411 313 S 444 052 U 453 406 S 486 145 S 500 176 Q 509 530 U 518 884 T 528 238 U 542 269 U 551 623 U 565 654 V 584 362 I N y ol cvan eg v m i II i ó 524 439 ti 533 793 U 538 470 R 543 147 S 557 178 T A gyorslista köz­vetlenül a sorsolás után készült. Eset­leges szamhibák- ért felelősséget nem vállalt Geraszimov az afgán helyzetről Szerdai sajtótájékoztató­ján a szovjet külügyminisz­térium szóvivője, Gennagyij Geraszimov a „forró drót” évfordulójával kapcsolat­ban emlékeztetett arra, hogy a 25 éve napi 24 órán át működő közvetlen vonal óriási műszaki fejlődést élt át. A Szovjetunióban pozitív visszhangra lel Helmut Kohlnak az a szándéka, hogy küszöbönálló szovjet­unióbeli látogatásával új fejezet kezdődjön a szovjet — nyugatnémet kapcsolatok­ban — jelentette ki Gera­szimov. A pozitív NSZK- beli megnyilvánulások kö­zött disszonánsán hat — folytatta Geraszimov — nyu­gatnémet védelmi miniszter­nek a két ország közötti védelmi együttműködés le­hetőségeit kizáró nyilatko­zata. Augusztus közepére csak­nem elérte a hetvenet azok­nak a jegyzékeknek a szá­ma, amelyekben az afgán kormány tények alapján til­takozott Pakisztán szerző­désszegő tevékenysége mi­att — jelentette ki Genna­gyij Geraszimov. A szovjet külügyminisztérium szóvi­vője szerdai sajtótájékozta­tóján részletesen ismertette azokat az újabb tényeket, amelyek egyértelműen bizo­nyítják a pakisztáni veze­tés szavai és tettei közötti összhang hiányát. A VÉRTESALJA ÁFÉSZ Galla Iparcikk Áruháza (Tatabánya, Erdész u. 1.) SZERELVÉNY­ÉRTÉKESÍTÉSBEN JÁRTÁS boltvezető­helyettest felvesz Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet személyesen, vagy írásban a kereskedelmi osztályon. Vértesalja Afész Tatabánya 1836 AZ ALFA IPARI KISSZÖVETKEZET munhatársaliat hetes azonnali belépéssel — vizsgázott kazánfűtőt SLT tip. olajkazánok kezelésére 2, illetve 3 műszakba — energetikust kapcsolt munkakörbe — vizsgázott ív. és lánghegesztőket, lakatosokat 2 műszakba. Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezés: a szövetkezet személyzeti osztályán. 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 1. Telefon: 34 10-789. 1799 Kitüntetés Az Elnöki Tanács Géczi Jánosnak, az MSZMP Nógrád Megyei Bizottsága éfcö titkárá­nak közéleti és munkás- mozgalmi tevékenysége elismeréseként, nyug­állományba vonulása al­kalmából a Munka Vö­rös László érdemrendjét adományozta. Építőipari Szállítási Vállalat lábatlani munkahelyre munkavállalókat keres tehergépkocsi-vezetői munkakörbe Bérezés és juttatás a kollektív szerződés szerint. Jelentkezési lehetőség a lábatlani kirendeltségen munkanapokon 06—14 óráig. 1759 HALDEX VÁLLALAT, TATABANYA, »AZONNALI BELÉPÉSSEL FELVESZ szénelőkészítés — ásványdúsí­tás — osztályozás szakterületen technológusi, tervezői, labora­tóriumi tevékenységi lehetősé­geket kínáló munkakörbe fia­tal mérnököt. Nyelvismeret előnyös. Jelentkezni lehet: Haldex Vállalat, Tatabánya L, Vértanúk tere 1/a. Telefon ; 34 10-297, 34 10-144/27-39 1812 A VASÉRT Nagykereskedelmi Vállalat 9. számú boltja felvételre keres férfi és női dolgozókat. Szak- képzeUenek jelentkezését is várják. Jelentkezni lehet az alábbi címen a boltvCZEtőnél. 8.30-tól 15.00-ig. Tata, Somogyi Béla u. 19—23. Bérezés: megegyezés szerint. 1804 A VÉRTESALJA ÁFÉSZ Tatabánya, Erdész u. 1. sz. alatti telepére eiieliort felvesz Jelentkezni lehet Tarr János szállítási osztályvezetőnél, a telephelyen. VÉRTESALJA ÁFÉSZ 1813 1988. SZEPTEMBER 3-ÁN 8 — 18 ÓRÁIG — ÖNRE VÁR.. ÓRIÁSI ENGEDMÉNYEK — KÜLÖNLEGES KÍNÁLAT. VASARI ÍZELÍTŐNK: .. . 50 SZÁZALÉKKAL márkás import bébiárúl.at, játé­kokat, egyes könyveket, nöi-lányka felsőruházati cik­keket, Seltron számítógép konfigurációt, program nélkül. .... 40 SZÁZALÉKKAL dísznövényeket, minden rilmjvetitot. 30 SZÁZALÉKKAL szörpöket, minden csillárt es állólámpát, tokos posztereket, lepedőket, szovjet jénai edényeket, teflon szeletsütőket — tepsiket. 20 SZÁZALÉKKAL Evrika félautomata mosógépet, 3 személyes kerti hintaágyat, 3 méter széles cseh padlószőnyegeket, minden férfiöltönyt, REKLÁMÁRON gyermek—felnőtt melegítőket. Pocket fényképezőgépeket, étel-, halkonzerveket, — import kapálógépet 26 800 helyett 19 900 — márkás music centert 24 900 helyett 22 900 — márkás magnósrádiót '10 000 helyett 8 000 — Vjatka automata mosógépet 8 990 helyett 7 990 — Rakéta porszívót 1 780 helyett 1 288 — kvarc karórákat 1140 helyett 840 — Fakeretes faliórát 8Í1 helyett 641 forintért kínálunk, amíg a készlet tart — további in­formációt a holnapi központi lapokban, NÉPMŰVÉSZETI-, ARANYÉKSZER-vásár. Egész napos szórakoztató program — műsorvezető: VAGO ISTVÁN. 1801 Nálunk mindig történik valami! bÓUQOZÖK LAPJA 1988. szeptember 1., csütörtök

Next

/
Oldalképek
Tartalom