Dolgozók Lapja, 1988. szeptember (43. évfolyam, 209-234. szám)

1988-09-01 / 209. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Országos tanévnyitó ünnepség Cél a rend és a demokrácia szerves egysége az iskolákban Az idén a fővárosban, a XVI. kerületi Frankel Leó Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet­ben rendezték meg az or­szágos tanévnyitó ünnepsé­get. A 100 éves múltra visszatekintő, ugyanakkor a képzés tartalmát és módsze­reit, valamint tanműhelyé­nek műszerparkját tekintve, az egyik legkorszerűbb ha­zai szakoktatási intézmény­ben megtartott szerdai ün­nepségen Iványi Pál, a Ma­gyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának tagja, Budapest Főváros Ta­nácsának elnöke üdvözölte a megjelenteket, majd Czibere Tibor művelődési miniszter mondott beszédet. A pedagógusokat, a diá­kokat és szüleiket köszöntve a miniszter elöljáróban hangsúlyozta: a tanítás és a tanulás, az oktatás és a ne­velés mindannyiunk jövőjét alapozza meg, és abban nyeri el igazi értelmét, hogy a múlt értékei és a jelen erőfeszítései egyesülnek benne, tovább gyarapítva népünk és az emberiség egyetemes haladásának kö­zös kincstárát. A társadalmi, gazdasági haladáshoz. né­pünk felemelkedéséhez csak­is a magas szintű tudással párosuló, kitartó, szorgal­mas munkán keresztül ve­zet az út. Mindez meghatá­rozza az iskola számára is a követendő irányt, s ebből kell kibontani mindennapi és hosszabb távú feladata­inkat egyaránt. Azt, hogy minden erőnkkel a korsze­rűségre kell törekednünk, miiközben egyetlen múltbeli értékünket sem pazarolhat­juk el. A korszerű iskola nem a mindenáron váló, öncélú formai újítások, kí­sérletezgetések színtere, ha­nem a folytonos tartalmi megújulás társadalomra is kisugárzó műhelye. A különböző iskolafokoza­tokban folyó oktatás legfon­tosabb feladatairól szólva a miniszter kiemelte az ál­talános iskola további ta­nulmányokra felkészítő, ala­pozó szerepét. A középfokú oktatás to­vábbtanulásra " leghatéko­nyabban felkészítő iskolatí­pusa — folytatta Czibere Tibor — a gimnázium. Bár nem ad azonnal elhelyezke­dési lehetőséget, de olyan középfokú műveltséget nyújt, amely minden irányban le­hetővé teszi a továbblépést. — A középfokú szakkép­zés fejlesztéséhez már nél­külözhetetlen a gazdaság, a vállalatok hozzájárulása. A szakközépiskolákban széles alapokon megindult a szak­macsoportos képzés, s a továbbfejlődés érdekében megfelelő munkamegosztás szükséges az iskolai képzés és a vállalatoknál folyó gyakorlati képzés között. A felsőoktatás fejlesztési prog­ramja elkészült, ami a fo­lyamatos tartalmi korszerű­sítést, a rugalmas tantervi struktúrát, a hallgatók szé­les körű fakultációs lehető­ségeit, a kötelező tantár­gyak eddiginél szabadabb választását tartalmazza. A miniszter rámutatott:áz iskolával szemben minden szinten alapvető követel­mény, hogy az életre nevel­jen, az életre készítsen fel minden diákot. Az iskola rendjével, példamutatásá­val, a nemzeti és egyetemes kultúra átadásával formálja a jövő nemzedékét és készí­ti fel jövendő feladatai el­látására. Ahhoz, hogy ne­mes, küzdőképes és szabad- lelkű fiatalok hagyhassák el az iskolát, mindenekelőtt igényes, felkészült, szuverén pedagógusszemélyiségek kel­lenek. A művelődési kormányzat — mondta végezetül Czibere Tibor — elsőrendű feladatá­nak tartja, hogy biztosítsa a feltételeket és erejéhez mérten gyarapítsa az eszkö­zöket, amelyek korunk igé­nyeit kielégítő oktatási rend­szerhez szükségesek. Olyan nyitott légkörű iskolák meg­valósítása a cél, amelyekben a rend és a demokrácia szerves egységet képez. E gondolatok jegyében nyitotta meg a miniszter az 1988/89-es tanévet, kívánva a feladatok megoldásában minden közreműködőnek — pedagógusnak, szülőnek és a tanulóifjúságnak — eredmé­nyes, jó munkát, szép sike­reket és sok örömet. II csengőnek szólnia kell! (Komárom megyében 40 280 általános is­kolás, 6220 szakmunkástanuló és 7058 kö­zépiskolás kezdte meg az új tanévet, 3773 pedagógus irányításával.) A honvédségnél szokás, hogy a sorka­tonák a leszerelés közeledtével — szabócentit szereznek, s naponta vágnak le belőle egy rovátkát. A vissza­számlálás szertartása ez, mert akkor, ami­kor elfogy a szalag, véget ér a szolgálat és folytatódik a civil élet. De várják ezt a napot! Jobban, mint a diákok azt az ün­nepet, amikor a tábláról a „V”, az „A”, a „K”, az „A", a „C” ás az „1” után eltűnik az „Ó” is, és kitör a VAKÁCIÓ! Erre most várnotok kell egy „kicsit”. Kern voltam rest kiszámolni: 282 napotok van addig. Sok! Annyira sok, hogy a cen­tivágást sem ajánlhatom időmérőnek, hi­szen a szalagnak csak 150 beosztása van. Ha valami isteni csoda folytán mégis rá­akadnátok egy 282 centis „túlfejlett’’pél­dányra, akkor se vegyétek meg, mert bu­taság! A tehetetlen, boldogtalanságra kár­hoztatott emberek szokása, hogy valami­nek csakis a végét várják elszántan, elhi­tetve magukkal, hogy a „most” törvény­szerűen rossz, s csak a „lesz” hozhatja el a jót. Nekik a „most” mindig rossz lesz, mert nem értik, hogy azon a napon kelt cselekedni, amelyik éppen rájuk virrad, nem a holnapin, nem a holnaputánin, nem is a 282.-en. Cselekedni...! Mit? Amit a józan ész diktál. S hogyan? A legnagyobb akarás­sal. A józan ész két részre osztotta az esz­tendőt, a munka és a pihenés időszakára. Az előbbit a kötelességek, az utóbbit a le­hetőségek uralják. Elégedett csak az lehet, aki ezt soha nem felejti, akkor sem, ami­kor pedig jólesne nem gondolni rá. Bizonyára voltatok már úgy, hogy po­kolra kívántatok egy-egy házi feladatot. Fáradtan, utálattal ültetek neki. de ami­kor elkészültetek vele, ólomsúlyú szempil- Tákkal_is valami boldogságfélét éreztetek: önmagatok legyőzésének mámorát. Ha ez az érzés nem is adott szárnyakat — emlé­kezzetek (!) — nagyobb örömöt szerzett, mint amilyen bánatot az el nem végzett munka miatti szorongás szül. Most 282 napon át ilyen élményeket keressetek! Másfajtára vágytok? Tudom ..., tudja mindenki. Tényleg nincs jobb a vakációnál. Regge­lente lustálkodni, játszani, strandra járni, kirándulni, élvezni a korlátok lazasá­gát ... Másfajta élet az. Madárcsicsergés­től hangos, nem az iskolai csengő berregé­sétől. A csengőnek mégis szólnia kell — értetek, jövőtőkért! Nektek az eljövendő „rendszabályzot- tabb” hónapokban a feladatok dzsungelé­ben kell az örömöt keresni. Ha keresitek, rátaláltok! Emlékszem, rám „akaraterősitő dopping­szerként” szeptember elseje táján az új tankönyvek hatottak. Illatuk átjárta a la­kást, lapjaik zizegtek, s szépnek láttam valamennyit. Mindig elhatároztam, vigyáz­ni fogok rájuk, s mert az egyik gondolat gyorsan szüli meg a másikat, sorra tettem meg fogadalmaimat: szebben fogok írni, legalább négyesre javítom a matekjegye­met, nem kések el soha, nem másolok ide­gen házi feladatokat és így tovább ... El­hittem, hogy mindezeket teljesíteni fo­gom. s hirtelen azon kaptam magam, hogy eszem ágában sincs már siratni a vakációt, sőt, alig 'várom, hogy újra a munka sűrű­jébe hajtson az idő. Hogy aztán mi lett az ígéretekből? M éha semmi, néha minden, pontosan már nem is tudom . . . Arra viszont határozottan emlékszem, hogy ami­kor hosszú időszakokra sikerült legyőzni lustaságomat, nem vártam annyira az el­jövendő vakációt, mint máskor. Sőt, ak­kor — bár magamnak is alig mertem be­vallani — szerettem iskolába járni. Bűn 'az? ... Ha igen, legyetek bűnösök! Szabó Péter v' Nagyon ritka alkalom az, amikor egy békés, boldog, de éppen ezért rendesen szokványos középiskolai tanévnyitó ünnepség a szellemi érték méltóságával oly torokszorítóan mély emléket tud hagyni. Nagyon ritka alkalom az, amikor egy közöttünk élt, európai műveltségű humán értelmiségit emel értékének rangjára az a közösség, Tatabánya város, akit legjobb tudásával szolgált; — akinek jövőjét — városá­nak mai jelenét — a legjobb tudásával szolgálta. A tatabányai Gál István-lakótelepcn épült új gimnázium Bárdos László bölcsészdoktor nevét vette fel az 1988'89-es tanév ünnepélyessé varázsolt kezdetén — az „évnyitón”. Süveges Vilmos, a gimná­zium igazgatója köszöntötte az elsősöket, akik holnap először ülnek majd egy olyan iskola padjaiba, ahol Bárdos László szelleme ér­tékmérő kell legyen tanul­mányaik során. Megköszönte a város támogatását, hisz a településfejlesztési hozzá­járulás forintjai kamatoznak ebben a gimnáziumban. Szellemiekben — egy érté­kes jövő zálogaként. A tudás pedig a jövő. Avatóbeszédében Szikora Henrikné, a városi tanács elnökhelyettese méltatta Bárdos Lászlót, mint tudós pedagógust, a történelem-la­tin szakos tanárt, aki filozó­fiából doktorált, s Itáliában európai műveltséget szer­zett, s aki a bányászváros helytörténészeként . szolgál­ta eljövendő generációk ön­azonosság-tudatát. A gimnázium főbejáratá­nál ebből az ünnepélyes al­kalomból leleplezték dom­borművét. Az eseményen részt vett Kákái Béla, a városi pártbi­zottság első titkára is, más meghívottak és vendégek tár­saságában. — csató — Kulcsár Kálmán az Egyesült Államokban Pannónia ’88 Pannónia ’88 elnevezéssel szerdán Harkányban meg­kezdődött a hazai szövetke­zeti szakemberek hagyomá­nyos országos találkozója. A három nagy szövetkezeti ágazat — a mezőgazdasági, az ipari és a fogyasztási szö­vetkezetek — vezetőinek idei, immár tizenkilencedik találkozójának központi gon­dolata; a szövetkezetpolitika megújulása. Erről beszélt megnyitó előadásában Kö­veskúti Lajos, az OKISZ el­nöke, az Országos Szövetke­zeti Tanács soros elnöke is. A tíznapos program során előadásokat, konzultációkat, kerekasztal-megbeszélése- ket tartanak a szövetkezeti mozgalom és a szakminiszté­riumok szakembereinek, tu­dományos kutatóknak, egye­temi tanároknak a vezetésé­vel. Könyv Grósz Károly útjairól Grósz Károlynak, az MSZMP főtitkárának, a Mi­nisztertanács elnökének a Szovjetunióban és az Egye­sült Államokban tett láto­gatása bővelkedett tartalmas tárgyalásokban és érdekes találkozókban. Ezekről fon­tos dokumentumok és szó­rakoztató fényképek tanús­lkodnak, amelyeket a Kos­suth Könyvkiadó és a Ma­gyar Távirati Iroda a minap összegyűjtve könyvalakban is közzétett. A kötet közli Grósz Ká­roly, valamint Mihail Gor­bacsov, illetve Ronald Rea­gan legfontosabb nyilatkoza­tait, beszédeit, továbbá a moszkvai és a washingtoni tárgyalások hivatalos doku­mentumait. Az utazások szá­mos komoly és derűs pilla­natait és az MTI fotóriporte­reinek helyszíni felvételei idézik fel. A könyv a Kossuth Könyv­kiadó terjesztőinél vásárol­ható, ára 49 forint. Washingtonban tartja ezen a héten idei világkongresz- szusát a nemzetközi politi­katudományi társaság. Az ülésszakon magyar küldött­ség is részt vesz, Kulcsár Kálmán akadémikus, igaz­ságügyminiszter, a Magyar Szociológiai Társaság elnö­kének vezetésével. Kulcsár Kálmán két elő­adást is tartott a tanácskozá­son; az egyiket a kelet-euró­pai modernizációról és po­litikai gondolkodásról, a másikat a jogtudomány és a szociológia közötti kapcso­latokról. Több előadást tar­tottak a magyar küldöttség más tagjai is. A magyar igazságügymi­niszter washingtoni tartóz­kodása során több megbeszé­lést folytatott az amerikai kormányzat képviselőivel. Richard Schifter külügymi­niszter-helyettessel az embe­ri jogok érvényesülésének kérdéseit vitatta meg. Az igazságügy-minisztérium ve­zetőivel, továbbá az ameri­kai bíróságok vezető képvi­selőivel, neves jogi szakér­tőkkel a törvényalkotásról, a bíróságok szerepéről, készülő új alkotmányjogi és egyéb törvényeinkről folytatott megbeszélést. Az amerikai jogalkotás vezető szakértői nagy érdeklődést tanúsítot­tak az előkészületekben levő új magyar jogszabályok iránt. Kulcsár Kálmán talál­kozott az amerikai képvise­lőház jogi bizottságának tag­jaival is, akiket ugyancsak tájékoztatott a magyar jog­alkotásban végbemenő új fejleményekről. Az akadémia főtitkárhe­lyettesének minőségében Kulcsár Kálmán a hét má­sodik felében San Franciscó­ban folytat megbeszéléseket a Magyar Tudományos Aka­démia és az amerikai part­nerszervezetek közötti tudo­mányos együttműködésről, az elkövetkező három évre szóló munkatervről. Bányanyitás Mányon Ma, szeptember Í jén bensőséges üzemi ünnepséget tartanak a Tatabányai Bányák mányi bányaüzemében. Alig egy év alatt elké­szült a Many 1 A akna. A 284 es frontbrigád a délutános műszak­ban már folyamatosan küldi felszínre a szenet az első fejtésből. Az új bánya az idén várhatóan 150 ezer tonna szenet ad. s névleges kapacitá­sát, az évi 900 ezer tonnát. 1990-ben éri el. A bánya építésekor felhasználták a tatai medencében lévő, kimerült XII A aknából ki­mentett acélszerkezeteket, anyagokat. így érték el, hogy a beruházás összköltsége mindössze ’ mintegy 300 millió forintot tett ki.-------------1--------------vä T anévnyitó és névadó ünnepség Tatabányán Bárdos László Gimnázium Tisztelet az európai műveltségnek

Next

/
Oldalképek
Tartalom