Dolgozók Lapja, 1988. július (43. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-27 / 178. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! Grósz Károly Washingtonban tárgyal Michael Dukakis massachusettsi kormányzóval, a de­mokrata párt elnökjelőltjévei találkozott hétfőn Grósz Ká­roly, az MSZMP főtitkára, a Minisztertanács elnöke. New York-i látogatását félbeszakítva repülőgéppel utazott délután Bostonba, ahol az állam törvényhozásának impo­záns épületében tartottak megbeszélést. A szívélyes hangulatú ta­lálkozón a iiiagyar kormány­fő szólt hazánk politikai és gazdasági helyzetéről, egye­bek között a politikai intéz­ményrendszer reformálásá­ra irányuló elgondolá­sokról. Dukakis megköszön­te a tájékoztatást és röviden szólt az elkövetkező idő­szakban előtte álló felada­tokról, a választási hadjá­ratról. Mint mondotta, ha megválasztják, az Egyesült Államoknak nemcsak elő­ször lesz olyan elnöke, aki görög származású, hanem olyan is, akinek felesége negyedrészben magyar: Kitty Dukakis egyik nagy­szülője volt magyar beván­dorló. Grósz Károly még dél­után visszatért New York­ba, ahol részt vett a magyar —amerikai Üzleti Tanács tiszteletére adott vacsoráján. Beszédében ezúttal is az üzleti, a . gazdasági kapcso­latok fejlesztésének lehető­ségeiről szólt és méltatta a Tanács tevékenységét. Rá­mutatott azonban arra. hogy a lehetőségek még "igen na­gyok és mindkét fél számára előnyöket kínálnak. A vacsorát megelőzően Grósz Károly találkozott Henry Kissinger volt ame­rikai külügyminiszterref. Kissinger a szívélyes lég­körű beszélgetésen kifejtet­sét, a kérdések megoldású1 minden fontos területen. A beszélgetés során esz­mecserét folytattak a kelet­európai reformfolyamatok­ról, azok kihatásáról a kelet Grósz Károly, az MSZMP főtitkára, miniszterelnoK és Michael Dukakis Massachusetts-i kormányzó, a demokrata párt elnökjelöltje július 26-i találkozójukon, az Állami Közigazgatás Székhazában. te, nézeteit a kelet—nyugati kapcsolatok alakulásáról, a nemzetközi kérdések szé­les köréről, egyebek között azt hangsúlyozva, hogy a a szovjet—amerikai párbe­széd folytatásában fontos szerepet kell biztosítani az európai kérdéseknek. Gróstz Károly leszögezte: minde­nekelőtt a gyanakvás léff- körét kell teljesen megszün­tetni Európában és általá­ban a kelet-nyugati viszony­ban. mert ez elősegíti a kapcsolatok további fejlődé­—nyugati viszony további alakulására. Mivel a magyar miniszter- elnök a bostoni látogatás mi­att nem tudott jelen lenni akkor amikor a magyar küldöttség felkereste a vi­lágkereskedelmi központ felhőkarcolóját. a vacsorád követően vendéglátói meg­invitálták New York leg­magasabb épületének kilá­tójába, ahol az óriási vá­ros esti kivilágításában gyönyörködhettek a vendé­gek. (Folytatás a 2. oldalon.) iffuwiiiiMWÉffiffwiiTiKi1 i*TMwannneaguaiAJB Együttműködési megállapodás — falun belül Azbeszt helyett műszál? Balra fent: Kozaa istván a Krazt pakolja. Jobbra fent: a motor meg nem is járt — mondja Bányi Sándor. Balra lent: Farkas Tibor a*jégkalapáccsal birkózik. Jobbra lent: 4500 köbméterre van engedélyünk — tudtuk meg Jancsik Árpádtól. Fotó: Kiss T. József Kánikulában ■ „H motor még nem is járt” Tardosbányán még állnak a vasárnapi dúcsú sátrai, a főtér vendéglőjéből „csatazaj” hallatszik. Néhány „lebeszélő szó” ellenére felkanyarodunk a hegyoldalra, és kíváncsian gurulunk el a talán szabadnapot kivett őr birodalma előtt. Mi újság az agyforraló hő­ségben a Kőfaragó- és Épületszobrászipari Vállalat Tardosbányai Bányaüzemében? — Űj bányát nyitunk — árulja el Jancsik Árpád geológus, beosztását tekintve mű­vezető. — Az úgynevezett Jura-réteg tetejét szedjük most le. 4500 köbméterre van engedélyünk, ennek egy rés&e vízépítési cé­| lú kő, a többi meddő. Ez az előkészítő munka hosszú távon, akár száz évre is biztosíthat­ja itt a kőbányászatot. A lapúzemtől bandukolunk felfelé, gyor­san kiderül, hogy nem véletlenül hajtotta él nadrágja szárát a művezető. Egy Kraz 5 úlleg el mellettünk, lassít, hogy ne verje ’ánk a port. Nincs nagy sikere. Amint el- j aalad mellettünk, kis ívben sarat köpünk. — Négy kocsi, egy OK—18-as rakodógép és egy Fiat tolólapos, lipperes dózer a mi „haderőnk” — mondja Kiss Antal, a 21. számú Volán gépkocsivezetője, aki Öcsödön él, és Almásneszmélyen, IBUSZ-lakásban piheni ki a napi fáradalmakat. — Van szóda, de a közeli forrásvíz jobb. Nem kell túlzásba vinni semmit, nem sza­bad se sokat enni, se sokat inni ilyen meleg­ben. — hangzik jó tanácsa. — Mire bekerü­lünk a „szállóra” fürdünk, eszünk, alszunk. (Másra nincs erőnk. — Kistokajon keltem, egy kis Zsuk elhozott I ’Felsőtárkányba, onnan nyolckor indult a cég kis Barkasa. A tatai elágazásnál vett fel |az itteniek Zsukja, azzal jöttem idáig — i mondja Bányi Sándor, akitől gyermekeiről megtudom, hogy fia másodéves szakácsta­nuló, lánya most lesz nyolcadikos. A Felsőtárkányi Dózsa György MgTsz tagja — villáskulcsot és kalapácsot tartva kezében — büszkén mondja el, hogy, a2 Olasz­országból érkező markoló-rakodó géptípus elsőként megvásárolt példányát a Buda­pesti Nemzetközi Vásárról 5 vitte le négy éve Csordakútra. — Ez a „harmincas” a második nálunk — üt rá a vezetőfülke kinyitott ajtajára. — Meleg van benn? — kérdezem „ártatla­nul.” — Próbálja ki — villan a szeme. — Üljön fel. becsukom az ajtókat amíg meghúzok egy tolólapszár-rögzítő csavart. Nem lehet nemet mondani. Felmászok a fülkébe. Bumm! — dörren nagyot az egyik ajtó majd halkabbnak tűnő csattanással bezárul a másik is. Csönd, gyorsan idegesítő buta csönd vesz körül. Balra két piros lámpa ég. Még ezek is melegítenek! Orromról folyamatosan csö­pög pillanatok alatt a verejték. Már alig van levegőm, amikor Bányi Sándor megnyit­ja a jobb oldali ajtót. — Na, ennyi — mondja kezeit egy rongy­ba törölgetve. — A motor, még nem is járt — teszi hozzá verejtékben úszó arcomra pil­lantva. Aztán csak úgy mellékesen meg­jegyzi. — Nyitott ajtóval tilos dolgozni. A köveken megtörik a nap ereje, és osz­tódva incselkedik az élőlényekkel. Kóka- doznak a növények, a madaraik, úgy tűnik, nagy ívben elkerülik a tájat. — Volán TBFV Budapest — jelenti tömö­ren és pontosan munkahelyét a 38 éves Kozák István rakodógépkezelő, aki Hajdú­szoboszlóról érkezett aznap reggel Tardos- bányára. — öt éve vagyok ezen az „okán”. Most 38 °C van, eddig a csúcs 42 °C volt — pillanat a műszerekre. A kicsiny fülkében hat lámpát és hat órát kell figyelnie. Üzemóra, üzemanyagszint, hidraulika olaj hőfoka — fejtek meg három kódjelet a sok közül. Kicsit odébb a Héregről bejáró Farkas Ti­bor birkózik a légkalapáccsal. Senki sem iriayli a védőkesztyűjét és a védősisakját. Teherautó húz el mellettünk, a holdbéli táj újra emberi léptéket ölt. Jancsik Árpád szavai is racionálisan csengenek. — A Kőfaragó- és Épületszobrásfcipari Vállalat Tardosbányai Bányaüzemének ka­pacitása teljesen le van kötve. Jó hír. De azért iszonyúan meleg van a kő kötelében ... Fenyvesi Károly A Nyergesújfalui Magyar Viscosagyár — stratégiájának megfelelően — évek óta foglalkozik száltermékeinek mű­szaki területeken történő alkalmazásával. Ennek keretében CRUMERON elnevezésű speciális Poliakrilnitril szálat fej­lesztettek ki, amellyel saját laboratóriumában azbeszt nél­küli cementlapokat készített. A szintén Nyergesújfalui Eter­nit Azbesztcementipari Vállalat elvégezte ezen termékek szilárdságvizsgálatát és félüzemi kísérleteket folytatott a laboratóriumi anyagösszetétellel virágtartó edények előál- tására. A SZOT és egyes ágazati-szakmai szakszervezetek vezetőinek megbeszélése A gazdaságról és a szociálpolitikáról A kísérleti 1 eredmények alapján a két vállalat meg­határozta a lehetséges fel­használási területeket, a CRUMERON, a szintetikus szálak bedolgozhatósági ará­nyát, valamint a szálak fejlesztésével szemben tá­masztott további követel­ményeket. Ezeknek megfe­lelően két, hat-hat órás üzemi kísérlet során 15 ezer négyzetméter tetőfedő anya­got gyártott az Eternit. A termékek szilárdsági vizs­gálatát az Eternit, gyorsított öregedési vizsgálatát a Ma­gyar Viscosagyár végezte. A kísérleti eredmények alapján egyértelművé vált, hogy a műszál biztonságo­san használható. A termé­kek összehasonlító vizs­gálatai érdekében az Eter­nit folyamatos üzemi kí­sérleteket hajtott végre kül­földi szálmintákkal. Ilyen előzmények után a további feladatok koor­dinálására kedden együtt­működési szerződést írt alá Bakucz Miklós, a Magyar Viscosagyár vezérigazgatója és Szabó Szaniszló, az Eter­nit Azbeszt-cementipari Vállalat igazgatója. A szer­ződő felek megállapodtak abban, hogy együttműköd­nek az azbesztet részben, vagy teljesen szintetikus szállal helyettesítő, új kom- pozit termékek előállítási eljárásának kidolgozásá­ban, a termékek minősíté­sében, a nagyüzemi gyár­tás- és alkalmazástechnika kidolgozásában, a termé­kek hatósági engedélyezte­tésében és a termékek ke­reskedelmi forgalmazásá­ban. A szerződés keretében létrejövő szabadalmaztat­ható műszaki, szellemi „ter­mékek” tulajdonjoga a két vállalat között 50-50 szá­zalékban oszlik meg. — Az amerikai Du Pont cég technológiája alapján fejlesztjük akrilnitril szál­termelésünket — mondta a szerződés aláírása után Ba­kucz Miklós. — Nem csak a termelés bővítése a cél, hozzáfogtunk a felhaszná­lási technológia fejlesztésé­hez is. A műszaki célú fel- használás egyik területe le­het az építőanyag-ipar, ahol jelentős igények merültek fel. Ezek alapján műkö­dünk együtt az Eternittel, a kapcsolatunk egyébként nem újkeletű. — A szerződésben foglal­tak „fedik” az Eternit el­képzeléseit — tudtuk meg Szabó Szaniszlótól. — Az az­beszt részleges helyettesí­tését már középtávon is meg kell oldanunk. Másfél éves közös munkánk alap­ján elmondhatom, hogy er­re van lehetőség. A végső cél a teljes helyettesítés. A szerződés 1992. de­cember 31-ig szól, a határ­idő lejárta előtti hat hónap­ban dönt a két vállalat az esetleges meghosszabbítá­sáról. Már az év második felében is vannak konkrét feladatok széo számban ... Fenyvesi Károly Néhány ágazati-szakmai szakszervezet kezdeménye­zésére kedden a SZOT és egyes ágazati szakszerve­zetek vezetői megbeszélést tartottak időszerű gazda­sági, szociálpolitikai kérdé­sekről. A résztvevők nagy figyelmet szenteltek a fo­gyasztói árszínvonal, ezzel összefüggésben a megélheté­si költségek alakulásának, az e téren jelentkező fe­szültségek növekedésének. Az elmúlt héten bejelen­tett 6 százalékos forintle­értékelés, valamint a most közzétett üzemanyag-ár­emelés kapcsán a szakszer­vezetek vezetői aggodal­muknak adnak hangot mindenekelőtt azért, mert veszélyben látják azt a ko­rábbi szándékot, amely az idei, tervezett árszínvonal védelmére irányul. Külön is kifogásolják, hogy a fen­tiekben érintett és más ha­sonló intézkedések — mint például egyes hitel-kamat­lábak emelése —, olyan kö­rülmények között terhelik a lakosságot, amikor a költségvetés hiánya nem azért keletkezett, mert a bérből, fizetésből, illetve a nyugdíjból élők reáljöve­delme a tervezettet megha­ladja, ez a hiány a szak- szervezetek véleménye sze­rint a gazdálkodás egyéb körülményeivel függ össze. A szakszervezetek veze­tői sérelmesnek tartják, hogy a döntések előtt nem kaptak tájékoztatást, véle­ményüket nem kérték ki. A szakszervezetek rész­letes tájékoztatást kérnek az év hátralévő részében esetleg tervezett egyéb in­tézkedésekről, a fogyasztói árszínvonal várható ala­kulásáról. Változatlanul szükségesnek tartják, hogy a Minisztertanács mielőbb alakítsa ki álláspontját az­zal a megállapodással ösz- szefüggésben, amely a kor­mány és a SZOT vezetői­nek legutóbbi találkozóján jött létre, az 1988-ra terve­zett, 15 százalékos árin­dexet meghaladó áremel­kedés egyes területeken történő ellentételezéséről. ☆ A megbeszélés résztvevői Medgyessy Péter miniszter­elnök-helyettesnek, — aki a Minisztertanács elnökét helyettesíti távollétében — a fentieknek megfelelő- tar­talmú levelet juttattak el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom