Dolgozók Lapja, 1988. május (43. évfolyam, 103-129. szám)

1988-05-02 / 103. szám

Pillanatképek Tatabányáról. VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! DOLGOZOK 1988. május 2., HÉTFŐ AZ MSZMP I XLIII évi 103 szám KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ' ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA | Ara: 1.80 forint Május elseje Budapesten Kádár János nyilatkozata A 44. szabad május elsején a főváros mintegy 150 ezer lakosa köszöntötte a nemzetközi munkás-szolidaritás ki­emelkedő ünnepét. A felvonulási téren tartott tömegde­monstrációra sokan jöttek az idén is családostul, a felnőt­tek transzparensekkel, a munkásmozgalom vörös zászlajá­val, nemzeti színű zászlókkal, a KISZ-es fiatalok a békét szimbolizáló kék lobogókkal, a gyerekek színes léggömbök­kel, virágokkal. Az ünnepien díszített fel­vonulási téren a fővárosi dolgozók május elsejei se­regszemléje az úttörők kö­szöntőjével vette kezdetét. Piros nvakkendős pajtások százai futottak át a Dózsa György úton, hogy virág­gal1 köszöntsék a tribünökön helyet foglaló közéleti sze­mélyiségeket: a párt és az állam vezetőit, a kormány tagjait, a társadalmi és a tömegszervezetek képvise­lőit, a kollektívák küldötte­it, az ünnepre hazánkba ér­kezett külföldi szakszerve­zeti delegációkat. Az úttörők egy csapata a központi tri­bünön nyújtotta át a vörös szegfűket. A díszemelvényen ott volt Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt főtitkára, Németh Ká­roly, a Magyar Népköztár­saság Elnöki Tanácsának elnöke, Grósz Károly, a Minisztertanács elnöke, Lá­zár György, a párt főtitkár- helyettese, Aczél György, Berecz János, Csehák Judit, Gáspár Sándor, Havasi Fe­renc, Hámori Csaba, Óvári Miklós, Szabó István, a Po­litikai Bizottság tagjai; Gyenes András, a Központi Ellenőrző Bizottság elnöke; Fejti György, Lukács János, Németh Miklós, és Pál Lé- nárd, a Központi Bizottság titkára. A köszöntőt követően pontban 10 órakor fanfárok hangjai jelezték az ünnepi műsor kezdetét. Másodper­cek alatt összerendeződött a nyitó élőkép: a menetet ve­zető gépkocsin öt — nem­zeti színű szalaggal övezett — vörös csillag jelképezte, hogy a világ dolgozóinak nemzetközi ünnepét köszön­ti hazánk. A bevezető képet követően a munkásosztály nemzetközi összefogását másfél évszázada hirdető jelmondatot formáló sor ér­kezett a dísztribün elé: „Világ proletárjai, egyesül­jetek!”, ezután a munkás­szolidaritás gondolatát jel­képező tömb vált látható­vá, amelyben több száz fi­atal vitte Földünk állama­inak zászlóit. A nyitókép második blokkjában a „Bé­kés jelent, biztonságos jö­vőt az emberiségnek!” jel­mondat vált láthatóvá, emö- gött fiatalok sokasága kék zászlóval a kezében vonult el az emelvények előtt. A zárójelenet résztvevői „Éljen a Magyar Szocialis­ta Munkáspárt!”, „Előre a párt vezetésével a szocializ­musért a reformok útján! ” feliratokkal, nemzeti színű és vörös lobogók százaival felvonulva tették szemléle­tessé a párt és a pép egysé­gét. Ezután a dolgozók me­nete következett. Hosszú évek hagyománya folytató­dott azzal, hogy a sok ezer­nyi zászlóval, virágokkal, léggömbökkel, transzparen- • sekkel vonulók élén a vá-j rosrészek vezetői haladtak.s Az első sorokban egymás j mellett érkeztek a tribünök j elé Angyalföld, Zugló, Jó-1 zsefváros, Erzsébetváros, \ Ferencváros, Öbuda, Üj-1 pest, valamint a Teréz- és! a Belváros dolgozói, lakói.' A rendezők idén a politi­kai mondanivaló mellett aj felvonulás majális jellegét kívánták hangsúlyozni az- j zal, hogy a korábbiakhoz! képest kevesebb gépjárműi kapott helyet a menetben, j A budapesti kerületek fel- ! vonuló csoportjai közül kü- 5 lön köszöntötték a Kiváló Vállalat kitüntetésben, az \ elismerő oklevélben része­sült gazdálkodó egységek1 képviselőit, a nemzetközi i munkaversenyben élenjáró vállalatok dolgozóit, vala- j mint a termelésben kiemel- S kedő brigádok tagjait. Má­jus első vasárnapja, az anyák napja alkalmából szíves szóval üdvözölték a felvo­nuló édesanyákat. A zász­lókkal, léggömbökkel, vagy májusfával a tribünök előtt elvonuló dolgozók színes j kavalkádja fontos üzenetet hozott: dolgozó népünk egy­ségét, tenni akarását de­monstrálta. Az üzemek a vállalatok, a szövetkezetek, az intézmények képviselői a transzparensekre írt mon­datokkal is tenni akarás­ra, a közmegegyezés erősí­tésére biztattak: „Megúju­ló nemzeti egységgel a ha­ladásért!”, „Nemzeti össze­fogással1 a kibontakozási program megvalósításé­ért!”. Ezek a jelszavak is azt bizonyították, hogy a gyárakban, az alkotó műhe­lyekben megértették: haté­konyabb, jobb munkával le­het csak elérni a kitűzött feladatokat, teljesíteni az idei népgazdasági tervet, megalapozni jövőnket. „Atomfegyvermentes vilá­got! ” — hirdette az egyik transzparens, s ebben ki­fejeződött: a magyar dolgo­zók is támogatják a világ (Folytatás a 2. oldalon.) v> Májusi seregszemle n megújulás jegyében Hagyományos, és mégis minden évben új a májusi seregszemle. Másként melenget a nap — másként lobogtatja a zászlókat a szél — más jelsza­vakat írunk a transzparensekre, új módon dolgo­zunk régi célokért, és új célokat-találunk régi esz­ményekhez. A megújulás igényével és ígéretével köszöntötték a dolgozók megyeszerte május elsejét — az alkotó munka ünnepét. életének vezető képviselői, a kitüntetett dolgozók — a díszelnökség tagjai — ha­ladtak az élen a bányász­fúvószenekar pattogó üte­mű muzsikájára. Az elnöki A megye, a város politi- emelvényen foglalt helyet kai, állami és társadalmi Antalóczy Albert, a Köz­Tatabánya Gyerekek a felvonuláson. \ BHG dolgozói a tatabányai menetben. Lengyel bányászok. ponti Bizottság tagja, a. megyei pártbizottság első titkára, Varga Gyula, a megyei tanács elnöke, Kul­csár Sándor, az SZMT ve­zető titkára, Érsek Erzsébet, a KISZ megyei bizottságá­nak első titkára, Kókai Bé­la, a tatabányai városi párt- bizottság első titkára, Sár­közti Géza, a városi tanács elnöke — és ott voltak a népfront és más tömegmoz­galmak, — szervezetek, a fegyveres testületek, az üze­mek, intézmények vezető képviselői, veteránok, ki­tüntetett dolgozók. Nehéz lenne akárcsak fel­sorolni is melyik üzem, in­tézmény, milyen ötletes de­korációval köszöntötte az ünnepet. A legfontosabb: ott voltak együtt az emberek, jókedvűen és bizakodóan, zászlókkal, léggömbökkel, tavaszi színekben, tarkán öltözve — együtt a nagyobb családdal és a kisebbel. Ér­dekes jelenség, hogy a má­jusi felvonulásokon egyre több a gyerek, családok vo­nulnak együtt és a nagy­mamák, nagypapák is vi­szik az unokát ünnepelni. Az ismerősöket köszöntik a menetben haladók a dísz­tribünön, és az emelvényen állók szüntelenül tapsol­nak, integetnek. Zászlóerdők színes szalagok, kendők, vi­rágok, ötletes dekorációk — semmi sem hiányzott az idén sem a májusi palettá­ról. Talán csak a jelszavak változtak, mintegy kifejez­ve új céljainkat, feladatain­kat és az új követelménye­ket. Emeljünk ki kettőt a leggyakrabban szereplő, te­hát a legfontosabbnak tar­tott jelmondatok közül: „Hatékony, fegyelmezett munkával a haladásért”. „Megújuló nemzeti egység­gel a haladásért”. Való igaz, hatékony és fegyelmezett munkára, egy­ségre lesz szükség az elkö­vetkezendő nagy feladatok elvégzéséhez. A meghívottak között volt Bán János, az egykori szén- előkészítő üzem volt ve­zetője. Bányász egyenru­hát viselt, mellén kitünte­tések. A régi májusokról faggattam, hiszen éppen hatvan éve, 1928-ban, 16 éves lakatosinasként kö­szöntötte először május el­sejét. — Mi a régi és a mai má­jusok közötti legfontosabb különbség? — Az biztos, hogy akkor több volt a tartalom, — ma több a látványosság. Azt ér­tem ezalatt, hogy a húszas és a harmincas években harcolni kellett jogainkért, nagy csatákat vívtunk. Ak­kor azt vonták felelősségre, aki elment a felvonulásra, most meg legfeljebb azt kérdezik meg a kollektíva tagjai, aki nem vonult fel, hogy miért nem jött el. Budapesten dolgoztam a Ganz-MÁVAG-ban. A har­mincas évek végéig a Hű­vösvölgyben ünnepeltünk» Emlékszem egyik nagy ösz- szetűzésünkre a nyilasok­(Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom