Dolgozók Lapja, 1988. március (43. évfolyam, 51-77. szám)

1988-03-04 / 54. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! 1988. március 4., PÉNTEK AZ MSZMP XLIII. évf., 54. szám KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara: 180 forint Grosz Károly fogadta az Észak-atlanti Közgyűlés küldöttségét Grósz Károly, a Minisz­tertanács elnöke csütörtö­kön a Parlamentben fo­gadta az Észak-atlanti Köz­gyűlés küldöttségét, amely az Országgyűlés vendége­ként hivatalos látogatáson tartózkodik hazánkban. A szívélyes, kötetlen megbeszélésen a Miniszter- tanács elnöke a küldöttség látogatását úgy értékelte, mint az aktív párbeszédre irányuló kölcsönös szándék kifejeződését. Grósz Károly tájékoztatást adott hazánk belpolitikai helyzetéről, a stabilizációs és kibontako­zási programról, a megvaló­sításra váró időszerű felada­tokról. Kitért az egyenjogú, 0 közélet hírei MAGYAR—AFGÁN MEGBESZÉLÉSEK Folytatja hivatalos prog­ramját hazánkban Szaid Amanuddin Amin, az Afga­nisztáni Köztársaság első miniszterelnök-helyettese és a kíséretében lévő delegá­ció. A Marjai József, a Mi­nisztertanács elnökhelyet­tese, illetve Szaid Amin ve­zette tárgyalóküldöttségek kedden a Parlamentben plenáris ülésen kölcsönö­sen tájékoztatást adtak or­szágaik helyzetéről, kormá­nyaik politikájáról. Eszme­cserét folytattak a két or­szágot érintő nemzetközi kérdésekről. Áttekintették a kétoldalú kapcsolatok ak­tuális témáit. Ezt követő­en megkezdődtek a szakér­tői tárgyalások. A vendégek ismerkedtek a magyar—afganisztáni gaz­dasági és műszaki-tudomá­nyos kapcsolatokban részt vállaló magyar vállalatok­kölcsönös előnyökön nyugvó gazdásági együttműködés jelentőségére. Hangsúlyoz­ta hazánk érdekeltségét a sokrétű kapcsolatok további erősítésében és bővítésében. Ton Fr inking, az Észak­atlanti Közgyűlés elnöke, a küldöttség vezetője a ma­gyarországi látogatás ta­pasztalatait összegezve meg­állapította: megérett a helyzet a kapcsolatok fej­lesztésére. A nap folyamán a kül­döttség tagjai kötetlen be­szélgetést folytattak Pozs- gay Imrével, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak főtitkárával és a HNF elnökségének több tagjával. kai, kerekasztal-megbeszé- lésen találkoztak vezetők­kel;. LUKÁCS JÁNOS BORSOD MEGYÉBEN Lukács János, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára kétnapos látogatást tett Bonsod-Abaúj-Zemp- lén megyében. Szerdán dél­után Miskolcon, a megye párt- és tanácsi' vezetői fo­gadták, s Dudla József, a megyei pártbizottság első titkára tájékoztatta a me­gye életéről, a pártszervek munkájáról, a gazdasági élet továbbra is szorító gondjairól, s a megújulás, a termelési szerkezetváltás terén eddig elért szerény eredményekről. Csütörtökön a Központi Bizottság titkára elsőként a hétezerötszáz embert foglalkoztató Diósgyőri Gép­gyárat, majd pedig a Bocsi Sörgyárat kereste fel. Vé­gül Lukács János Miskol­con, a megyei pártbizottság székházában pártaktivis­tákkal, párttitkárokkal ta­lálkozott és folytatott esz­mecserét a párt vezető­szerepével kapcsolatos kér­désekről és a pártdemokrá­cia fejlesztéséről. Az eszmecserén a vendégek megismerkedtek a népfront­mozgalom tevékenységével, s véleményt cseréltek a ma­gyar társadalmi és politi­kai élet időszerű kérdései­ről. Kölcsönösen kifejezték kívánságukat a HNF, illet­ve az Észak-atlanti Köz­gyűlés közötti kontaktusok fenntartására. A delegáció egy csoport­ját fogadta Pacsek József altábornagy, honvédelmi miniszterhelyettes, a Ma­gyar Néphadsereg vezérkari főnöke. Az Észak-atlanti Közgyű­lés küldöttsége csütörtökön befejezte hivatalos magyar- országi látogatásának prog­ramját. HÁMORI CSABA HAZAÉRKEZETT AZ NSZK-BÓL Csütörtökön hazaérkezett Budapestre az a KISZ- küldöttség, amely Hámori Csabának, a Magyar Kom­munista Ifjúsági Szövetség első titkárának vezetésével a Német Ifjúszocialisták Szervezete (JUSO) meghí­vására tett látogatást a Német Szövetségi Köztársa­ságban. A küldöttség ötnapos ott- tartózkodása során tárgya­lásokat folytatott Bonnban Michael Guggemossal, a JUSO elnökével, a Szocia­lista Német Munkásifjúság (SDAJ) és a Német Szövet­ségi Ifjúsági Kör (DBJR) vezetőivel. ANGOL DIPLOMATÁK LÁTOGATÁSA Lawrence O’Keefe, a bé­csi Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet utótalálkozőján részt vevő angol küldöttség vezetője és Simon Hemans, az angol külügyminisztérium főosz­tályvezetője csütörtökön megbeszéléseket folytatott Budapesten, a Külügymi­nisztériumban az összeuró­pai folyamattal és a bécsi utótalálkozóval összefüggő kérdésekről1. Körítve gyarapodik A megyeszékhelytől néhány kilométerre, Környén, az elmúlt években új lakóterü­let épült. Korszerű, többszintes családi házak készültek... Magyar kiállítók a lipcsei vásáron Csütörtökön az NDK bu­dapesti képviseletén sajtó- tájékoztatón számoltak be a március 13-án nyíló ta­vaszi lipcsei vásár prog­ramjáról és a magyar kiál­lításról. Walter Mackowski ke­reskedelmi tanácsos el­mondta: 100 országból ki­lencezer cég mutatja be termékeit, a beruházási ja­vak kilenc ágazatában és a fogyasztási cikkek hét té­makörében. Nagy számban állítanak ki olyan gyártmá­nyokat, amelyek a szocia­lista gazdasági integráció keretében termelési együtt­működéssel készülnek. A vásárra harminc fejlődő országból várnak kiállító­kat, s jelen lesz ötven nem­zetközi bank képviselete is. A kiállítások középpontjá­ban az elektronika, a szel­lemi termékek és szolgálta­tások, valamint az. infor­mációs technika áll majd. Lipcse belvárosának 16 vá­sárházában ötven ' ország kiállítói és termelői kínál­ják majd a fogyasztási cik­keket, köztük játékokat, ru­házati cikkeket. Megrende­zik a nemzetközi könyvvá­sárt, amelyen ezer kiadó vesz részt, és átadják majd az elmúlt esztendő leg­szebb könyveinek járó díja­kat. Hazánkat minden koráb­binál több, összesen 52 ipa­ri és külkereskedelmi vál­lalat képviseli a-, vásáron. Ezek a vállalatok .3700 féle terméket mutatnak be, kö­zülük 21 gyártmánnyal be­neveznek a lipcsei vásár díjpályázatára. A ■ magyar ipar főleg gépipari, elekt­ronikai és mezőgazdasági termékekkel pályázik arany­éremre. A résztvevők közül a Budavox szákemberei szakelőadásokat tartanak majd1 a vásárvárosban. Az MTI munkatársának egy kérdésére Walter Mackowski elmondta, hogy a járműipar területén jó kilátások vannak a kooperá­ció elmélyítésére, jelenleg az Ikarus és az IFA Kom­binát állít elő közösen autó­buszokat, és a tervek sze­rint azokat harmadik pi­acra is exportálják majd. Az NDK-ban gyártott sze­mélygépkocsikhoz a ma­gyar ipar csak néhány ki­sebb értékű alkatrészt ké­szít, így ezek nem ellenté- telezhetők autószállítások­kal. A Volkswagen-motoros Wartburgokról és Traban­tokról azt mondta: az idén még nem szállítanak az új kocsikból, jövőre pedig már a régit nem exportálják, tehát az elsg négyütemű Wartburgok megjelennek út­jainkon. Három témakör, négyórás eszmecsere A megyei képviselőcsoport üléséről Császárra látogattak csütörtök délelőtt megyénk or­szággyűlési képviselői, ám mégsem a község életével ismer­kedtek ezúttal, hanem a közelgő országgyűlési ülésszakra való felkészülés egyik állomásaként választották a község klubkönyvtárát helyszínül. Mondhatnánk azt is, hogy „stíl­szerűen”, hiszen az Országgyűlés tavaszi ülésszakán többek között a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről szóló tör­vény módosító javaslatát vitatják meg. Zsolnai Katalin, az or- résztvevőket, többek között szággyűlési képviselőcso- Antalóczy Albertet, az port vezetője köszöntötte a MSZMP Központi Bizottsá­gának tagját, a megyei párt- bizottság első titkárát, Var­ga Gyulát, a megyei tanács elnökét, Havas Miklóst, a Hazafias Népfront megyei titkárát, Ámon Ferencet, a TESZÖV elnökét, valamint a helyi vezetőket. •A képviselők elsőként Gyurkovics Sándornak, a Közlekedési Minisztérium igazgatási főosztályvezetőjé­nek tájékoztatóját hallgat­ták meg a közúti közleke­désről szóló törvény módosí­tó javaslatának legfonto­sabb szempontjairól. A fő­osztályvezető utalt arra, hogy az elmúlt 25—30 év alatt úgy ötvenszereződött meg a közúti gépjárművek száma — ezen belül a sze­mélygépkocsiké nyolcvan­szorosra —, hogy a rendel­kezésre álló útfelület csak minimális mértékben bő­vült. Már önmagában e tény is indokolja, hogy. a közúti közlekedés általános kerete­it, azokat a feltételeket, amelyek rögzítése • feltétle­nül indokolt, a kor követel­ményeihez igazított, új tör­vény szabályozza. A bevezető gondolatok után képviselőink s a meg­hívott szaemberek mondták el észrevételeiket a tervezet­tel kapcsolatban. A megyei tanács közlekedési osztálya véleményét Benedek Ká­roly, osztályvezető tolmá­csolta. A kiegészítő javaslat tokra adott válaszokból az is kitűnt, hogy még ném teljesen kiforrott a módo­sító javaslat, s március 16- áig — a tavaszi ülésszakig — még számos pontjában várható változás. Még an­nak ellenére is, hogy a hoz­zászólók többsége az újra­szabályozás általános elvei­vel egyetértett. Második témakörként két törvénymódosító -javaslat tervezetét vitatták meg a résztvevők. A mezőgazdasá­gi termelőszövetkezetekről szóló és az élelmiszertör­vény módosítása tárgyában kidolgozott módosító javas­latokhoz Mándi Endre, a Me­zőgazdasági és Élelmezés­ügyi Minisztérium főosz­tályvezetője fűzött szóbeli kiegészítést. A meghívott szakemberek véleményét Tőkési Zoltán, a TESZÖV titkára ismertette, majd képviselőink mondták el álláspontjukat. A javaslatok feletti vitá­ból kiviláglott —, hogy ha elfogadják — az új törvé­nyek megfelelő kereteket biz­tosítanak majd a mezőgaz­dasági termelőszövetkeze­tek hatékonyabb, s főként önállóbb, bürokráciamente- sebb munkájához. A csaknem négyórás esz­mecsere végén újabb tájé­koztatót hallgattak meg kép­viselőink. Tallósy Frigyes budapesti országgyűlési kép­viselő, az Országgyűlés ügy­rendjének felülvizsgálatá­ra, s a szükséges újrasza­bályozás tervezetének el­készítésére kiküldött kü­lönbizottság tagja beszélt az addig végzett munkáról. Tájékoztatójából kiderült, hogy a képviselői munka könnyítése, hatékonyságá­nak, súlyának növelése ér­dekében alapvető változta­tásokra van szükség. Ma még műhelymunka folyik s várhatóan az őszi parla­menti ülésszakra készül el az - Országgyűlés működése szempontjából alapvető fontosságú dokumentum, az. új ügyrend tervezete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom