Dolgozók Lapja, 1988. február (43. évfolyam, 26-50. szám)

1988-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DOLGOZOK 1988. február 1., HÉTFŐ AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA XLIII. évf., 26. szám Ara: 1,80 forint Milyen hazánk intézményrendszere? — erről tanácskoztak a fiatal közgazdászok Társadalmi ellenőrzés kell a döntésekhez! Szombaton és vasárnap Salgótarjánban országos konfe­renciát tartottak a fiatal közgazdászok. Az eszmecsere első napján Fejti György, az MSZMP Központi Bizottságának titkára tartott előadást a politikai intézményrendszer fej­lesztéséről. Rámutatott, hogy a társa­dalom intézményrendszeré­ben szükséges változások jegyre inkább a politikai köz­érdeklődés középpontjába kerültek. Ez abból a felis­merésből fakad, hogy a po­litikai, társadalmi intéz­ményrendszer és a gazdasá­gi teljesítmények között szo­ros összefüggés van; össz­hangjuk nélkül nemcsak gazdasági kibontakozás, de ,társadalmi stabilitás sem le­hetséges. A cél: létrehozni azokat a feltételeket, ame­lyek közt megvalósulhat az átmenet a „nép megbízásá­ból gyakorolt hatalomból”, a „nép által gyakorolt hata­lomhoz’’ — mondotta Fejti György. Fontos, hogy a párt megőrizze kezdeményező szerepét ebben a folyamat­ban, de a szocializmushoz vezető út keresését, a re- Jormgondolkodást nem tart­ja privilégiumának. Ezért üdvözöl minden olyan kez­deményezést, kritikát, javas­latot, amelyek alapvető cél­ja a szocializmus pozícióinak erősítése. A politikai intézmény­rendszer tervezett változta­tásainak stratégiai iránya­iról szólva Fejti György mindenekelőtt a párt-, az ál­lami, kormányzati szervek, a tömegszervezetek, -mozgal­mak és az állampolgárok kö­zötti világosabb munkameg­osztás szükségességét emelte ki. Ez feltételezi a világo­sabb döntési és felelősségi viszonyok kialakítását, a funkciók következetesebb szétválasztását. Köszönettel kell venni, és érdemben vizsgálni a politikai rend­szer működési zavarait bí­ráló észrevételeket — mon­dotta, hozzátéve: ehhez meg kell teremteni a „konstruk­tív elégedetlenség” intézmé­nyes fórumait, s javítani kell a különböző érdekek integrációjának társadalmi mechanizmusát. Ennek alap­vető feltétele, hogy a társa­dalom különböző rétegei, csoportjai rendelkezzenek ■megfelelő érdekképviselet­tel. Le kell küzdeni azt a gyakran tapasztalható haj­lamunkat, hogy a konkrét ügyekben az utolsó szót mindig a párt mondja ki — jegyezte meg ezzel kapcso­latban a KB-titkára. Előadásában, foglalkozott a társadalom jelenlegi túl­szabályozottságával, végül a döntés-előkés zítési-döntési folyamatok nyilvánosságá­nak szükségességéről szólt. Kijelentette: érvényt kell szerezni annak az elvnek, hogy egyetlen szervezet, tes­tület, vagy tisztségviselő sem dönthet fontos társadal­mi kérdésekben, társadalmi ellenőrzés nélkül. A konferencia szombati napján Kollarik István ■pénzügyminiszter-helyettes a kibontakozás gazdasági és pénzügyi feltételeiről, Sár- közy Tamás, a Miniszterta­nács parlamenti titkárságá­nak vezetője, Gubcsi Lajos, a Magyar Ifjúság főszerkesz­tője és Tabajdi Csaba, az MSZMP KB alosztályveze­tője a gazdaságirányítás szervezeti rendszerének át­alakításáról, társadalmi és gazdasági fejlődésünk al­ternatíváiról. illetve mun­kánk külső feltételeiről foly­tatott eszmecserét a részt­vevőkkel. Boltavató Mától, azaz 1988. február 1-jétől Tatán, az Ady End­re út 25. szám alatt műkö­dik tovább a Generál Ke­reskedelmi Vállalat Melódia Kisáruháza. A szolid bolt- avatót január 29-én, tartat­ta a vállalat, s erre meg­hívta a város vezetőit, va­lamint a kivitelezőket, a Ta­tabányai Építészeti Részvény- társaságot. Csupán a bolt­nyitás nem nagy ügy, a ke­reskedő érdeke, hogy minél kulturáltabb körülmények között kínálja az árut. Itt többről van szó: a Generál — mint azt Barsi Sándor igazgatótól megtudtuk — 10 millió forintért 8 lakást és egy üzletet építtetett. Dol­gozóinak a lakáshoz 200 ezer forint támogatást adott — hatan éltek a lehetőség­gel, két lakást az OTP érté­kesített. Papp Sándor, a városi pártbizottság első tit­kára még tanácselnöki mű­ködésére utalva említette, mennyi gondot okozott a ta­nácsnak ez a telek, de rö­vid idő alatt jó megoldás született. Az üzlet dolgozói örülnek a korszerűbb körül­ményeknek, de a nyitva tar­tással — 9-től 17.30-ig — nem tudnak kibékülni. Fő­leg a kisgyermekes asszo­nyoknak kedvezőbb lenne 8. tól 16.30-ig dolgozni. Ér­demes a javaslaton gondol­kodni ... Háromszáz méterre a föld alatt SZOMBAT, VASÁRNAP A XX-AS BANYAÜZEMBEN — BÁNYÁSZSZE» RENCSE ÉS AKARAT — HATVAN PÓTMÜSZAKKAL — TlZ NAP MÚL» VA INDUL AZ ÚJ FEJTÉS — „NÁLUNK NINCS LÉTSZÁMHIÁNY!” V igasztalan a táj a szemerkélő esőben. Jobbról a hatalmas meddőhányó, előttünk kis szürke épületek. Népte- len, kihalt környék. Csak az aknatorony óriáskereke forog. A parkolóban Sko­dák, Trabantok, Zsigulik — a magyar egyenautók sokasága — tudatják, hogy lenn a föld alatt sokan dol­goznak ezen a hétvégén. Miként az Oroszlányi Szén­bányák többi bányaüzemé­ben is. A XX-ason külön­leges a helyzet. Egyfrontos bányaüzem, tehát egyetlen tömegtermelő munkahely működik. Most egy sem. A 123-as fejtésen -elfogyott a szén. Szerelik ki a beren­dezéseket, hogy mihama­rabb a következőnél, a 126- os fronton működhessenek. Ezekben a napokban tehát a bányaüzem széntermelése gyakorlatilag nulla. Mégis minden óra haszna, ' me­lyet az átszerelésnél meg­takarítanak, ezer forintok­ban mérhető hasznot je­lent. Gál Domonkos főmérnök előbb a vállalat bányate­rületeit ábrázoló nagy térképen mutatja meg az északkeleti részen lévő XX-as aknát, s csak utána tér át a részletes hálózati térképre, melyről pontosan leolvasható az eddig elvég­zett munka, s naprakészen a pillanatnyi helyzet, de még a jövő is. — Megbízható kis bánya a miénk, innen még sokáig tudunk jó minőségű szenet adni. — Nemlétező vonala­kat húz ujjával. — _ Erre egytelepes kifejlődésű a szén, itt pedig egy hatal­mas vető húzódik. Az új fejtés a 126-os, valószínű­leg nem lesz olyan jó, mint elődje. Tudomásunk van egy nagy vetőről, te­lepzavargásról. így is kö­rülbelül 85—90 százalék minőségi szenet várunk, összesen mintegy 110 ezer tonnát. — A bányaüzem tavaly november első napjaira be­fejezte felemelt szénterme­lési tervének teljesítését. Csaknem két hónapig a többletért dolgoztak. Ho­gyan sikerült? — Nem történt csoda. A kitűnő 123-as fejtés tette lehetővé a sikert. Több mint kilencven százalékban jó minőségű szenet bá­nyászhattunk. Nem mind­egy, hogy a szén tonnájá­ért nyolcszáz, vagy két­ezer forintot kapunk... — Részben azért a bá­nyászokon is múlott... — A hétszáz tagú kol­lektívában alig talál mu­száj-bányászt. Ha akad, rövid idő alatt kigolyózzák a brigádokból. Mi az év minden négyedében túltel­jesítettük időarányosan a tervet. Nem volt hajrá, il­letve egész évben hajrá volt. Huszonhét pótműsza­kot teljesítettünk átlagban, kevesebbet mint 1986-ban. Az alapterv 400 ezer tonna szén kitermelése volt, a tény 74 ezer tonnával több. A minőségi szén magas aránya is eredményezte, hogy az eredetileg vállalt 248 millió forint gazdasági eredmény helyett, 377 mil­lió forint nyereséget hoz­tunk. Azt hiszem, hogy az elvégzett munka után jo­gunk van az elismerésre. — Az újbóli élüzem cím­hez! — Nincs olyan muta­tónk, mellyel ne teljesítet­tük volna az élüzem cím feltételeit. Sőt, mondhatom, alaposan túlteljesítettük. ☆ A lámpakamrában szem- bántóan villog a táblán egy felirat. FIGYELEM! FOKOZOTT METÁNKI- ÁRAMLÁSI VESZÉLY! Óránként három millibár- nál nagyobb fenn a lég­nyomásesés. Ilyen időben ez mindig fennáll. A másik táblán a hétvégi műszakot teljesítők száma látható. Százhuszonhárom ember van lenn szombaton és va­sárnap. A főmérnök után először női bányászokkal találko­zunk. Mert bányász Végh Istvánná, Györgyi, aki har­minc éve dolgozik a bá­nyánál és Kiváló Dolgozó, törzsgárdatag kitüntetést is kapott már, s bányász lm- rő Jánosné, Erzsi, aki idén már nyugállományba me­het. ök adják ki a föld alatt nélkülözhetetlen, elekt­romos fejlámpákat, az el­lenőrzött mentőkészüléke­ket, s a kis alumíniumla­pocskákat. Mert a jó öreg biléta-rendszer még min­dig a legmegbízhatóbb. ök ketten a föld alatt dolgozó férfiak őrangyalai. Ök látják utoljára a férfi- bányászokat, mielőtt a lég- kamrába lépnek, hogy a kas levigye őket kétszáz méter mélységbe. A jelen­legi munkahelyre onnan még vagy száz métert kell haladni — gyalogosan. Kiadós séta. Reggel még hagyján, de délután fárad­tan, fölfelé... — Gyakorlatilag elké­szült az új szalag, ami sze­mélyszállítást is szolgál — mondja a főmérnök. Most már csak a Központi Bá­nyászati Fejlesztési Intézet vizsgálataitól, s a Kerületi Bányaműszaki Felügyelő­ségtől függ, mikor kapjuk meg a működtetésre az en­gedélyt. Reméljük, ott is olyan fordulaton dolgoz­nak, mint nálunk. Akkor február 11-én, mikor az új fejtésen kezdődik a terme­lés, már a szalagon közelít­hetik meg a munkahelyü­ket a bányászok. Időt és fáradságot takarít meg a szalag. — Három műszakba já­runk, — mondja Végh Ist­vánná —, szombaton, va­sárnap is. -Akinek kicsi családja van, aligha tudná ezt csinálni. ’ Az akkumu­látorok töltése folyamatos, s a mentőkészülékeket is állandóan ellenőrizni kell. Azért is őrangyalok, mert először szintén velük ta­lálkoznak a bányászok, mi­kor fáradtan, szénporosan a felszínre érnek. Illetve a személyi csat­lóssal. De ismerkedjünk meg először a diszpécser- központtal, ahol, ezen a napon Imrő János irányít­ja a termelést. — Saját fejlesztésű, most kapcsoljuk rá a vállalati ellenőrző számítógépes rendszerre. A diszpécserközpontból szinte minden nyomon kö­vethető, ami lenn a bányá­ban történik, a frontkör­nyéki légajtók helyzetétől, a berendezések üzemállapo­tán túl, a főszellőztetésig, a metán- és szén-dioxid mé­résig. A hangos rendszerrel bárki egy-két perc alatt elérhető. Ez a kettős rend­szer áramkimaradáskor is működik. Bagladi László személyi csatlós. Harminc éve dol­gozik a bányánál. Sajnos közben egészsége megren­dült, leszázalékolták. — A vállalati átlag ki­lencven százalékát kapjuk — mondja. — Hogy a bruttósítás után pontosan mi lesz, még nem tudom. Napokon belül kiderül a fizetésnél. — A személyi csatlósnak nagy hatalma volt. Még személyi motozást is elren­delhetett. Ha valakit nem talált alkalmasnak a leszál­lásra, visszaküldhette. — így van most is. De a mieink tudják a rendet. — Az alapközién hosszú csillés zer el v én y ek veszte­gelnek anyaggal, alkatrész­szel rakottan. Klaffog a drótkötél, kísértetiesen csi: korog egy olajozatlan csiga­korong. — Az új szereléshez vi­szik a tárnokát, tolóhenge­reket. A kiszerelt berende­zések pedig a felszínre (Folytatás a 2. oldalon) ,,De csak egy csoportképre állunk le!” — Az MSZBT-front- brigád tagjai

Next

/
Oldalképek
Tartalom