Dolgozók Lapja, 1987. október (42. évfolyam, 231-257. szám)

1987-10-01 / 231. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK!- ...... — D OLGOZÓK Franz Vranitzky hazautazott Hz MSZMP főtitkára fogadta az osztrák szövetségi kancellárt Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára, az Elnöki Tanács tagja szerdán délelőtt a’ Parlament Nándorfehérvár- termében találkozott Franz Vranitzkyval, az Osztrák Köztársaság hivatalos láto­gatáson hazánkban tartóz­kodó szövetségi kancellár­jával. A szívélyes légkörű meg­beszélésen megelégedéssel szóltak az élet minden te­rületére kiterjedő jószom­szédi kapcsolatok eredmé­nyeiről. Kifejezték készségü­ket a mindkét nép javát szolgáló együttműködés fej­lesztésére, és megvizsgál­ták a jó viszony további el­mélyítésének lehetőségeit. Részletesen foglalkoztak a nemzetközi élet időszerű kérdéseivel. Hangsúlyoz­ták, hogy korunk sürgető követelménye a béke bizto­sítása és a fegyverkezési verseny csökkentése. Üdvö­zölték a nemzetközi hely­zetben, a leszerelés kérdé­sében tapasztalható kedvező fejleményeket. Rámutattak, hogy a különböző társadal­mi berendezkedésű orszá­gok közötti békés együtt­működés, köztük hazánk és Ausztria kapcsolatai érdem­legesen hozzájárulnak a né­pek közötti bizalom, a nem­zetközi biztonság erősítésé­hez. A találkozón jelen volt Grósz Károly, a Miniszter- tanács elnöke, valamint Nagy János, hazánk bécsi és Arthur Agstner, az Oszt­rák Köztársaság budapesti nagykövete. Németh Károly, az Elnöki Tanács elnöke ugyancsak a délelőtti órákban találko­zott az osztrák szövetségi kancellárral. Az Országház Munkácsy-termében meg­tartott megbeszélésen Né­meth Károly hangsúlyozta, hogy a társadalmi-gazdasági stabilizációs program meg­valósításában az eddiginél is jobban számolunk ' a nemzetközi együttműködés­sel, ezen belül is az Auszt­riával kialakított jószom­szédi viszony további el­mélyítésével. Mindketten elégedettségüket fejezték ki a kapcsolatok alakulását il­letően. de megállapították azt is: erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a gazdasági együttmű­ködés a politikai, a kulturá­lis és az idegenforgalmi kapcsolatok szintjére emel­kedjen. Ehhez — mint (Folytatás a 2. oldalon) Országgyűlési bizottság előtt Hagy az érdeklődés Magyarország iránt Szerdán a Parlamentben — Szűrös Mátyás elnökleté­vel — ülést tartott az Or­szággyűlés külügyi bizott­sága: hazánk nemzetközi kapcsolatainak tükrében a képviselők — meghívott szakemberek bevonásával — elemezték a Kommunista Ifjúsági Szövetség nemzet­közi tevékenységét, a Ma­gyar Nők Országos Tanácsá­nak nemzetközi ifjúságpoli­tikai munkáját és a Magyar Országgyűlés külkapcsola- tainak alakulását. Az első témáról Ernőd Péter, a KISZ Központi Bizottságá­nak titkára, a másodikról Vas Éva, az MNOT nem­zetközi osztályának vezető­je. a harmadikról Demeter Sándor, az Országgyűlés Irodája külügyi főosztályá­nak vezetője adott tájékoz­tatást. Ami az Országgyűlés kül- ; kapcsolatainak, nemzetköz: munkájának alakulását ille­ti — miként az ülésen el­hangzott —, az új ciklus kezdetétől eltelt mintegy két és fél évben a korábbinál is nagyobb érdeklődés nyilvá­nult meg általában Is Ma­gyarország, ugyanakkor a Magyar Országgyűlés mű­ködése iránt is. Ennek ma­gyarázatát mindenekelőtt abban találhatjuk, hogy a legutóbbi választások olyan, a szocialista országok gya­korlatában eddig nem is­mert lényeges változást hoztak, mint a kettős, vagy többes jelölés rendszere, a parlamenti demokratizmus erőteljesebb megnyilvánu­lása, a parlamenti bizottsá­gokban egyre felélénkülő viták. A TOT elnöksége: H TSZKER munkájáról A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának el­nöksége szerdán, Szabó Ist- tlí’n elnökletével Budapes­ten ülést tartott. A testü­let megvitatta a TSZKER tevékenységét, tárgyalt a mezőgazdasági termelőszö­vetkezeti jogszabályok mó­dosításával kapcsolatos kér­désekről és javaslatot tett az egészségmegőrzés hosszú távra szóló társadalmi prog­ramjából adódó feladatok megvalósítására. A tsz-ek összes áruforgal­mából a TSZKER 7—8 szá­zalékos aránnyal részesedik A forgalom több mint ki­lencven százalékát a vál­lalat megyei központjai bo­nyolítják le. Növekszik a kereskedelmi szervezet ex­porttevékenységből szárma­zó bevétel ; tavaly 2,9 mil­liárd forintot tett ki a kivi­tel értéke. Az országos döntőbe jutott tatabányai csapat / Centrum Áruházak vetélkedője Tatabányaiak az országos döntőben A házi megméretésekkel kezdődött az ország Cent­rum Áruházainak szellemi vetélkedője. 27 áruház 35 egységében döntötték el a dolgozók, hogy ki képvisel­je a területi középdöntőkön a .,munkaadó” vállalatot, Egy időben Budapesten, Mis­kolcon és Tatabányán ta­lálkoztak a selejtezők leg­jobbjai, hogy eldöntsék, ki kerüljön az október 24-i, fővárosi döntőbe. Tatabá­nyán nyolc megye Centrum Áruházának képviselői ad­tak randevút egymásnak. A megyeszékhely úttörő­házában igazi versenykö­rülményeket teremtettek a vendéglátók. A Hámán Kató szocialista brigád a vendé­gek fogadásáról, elhelyezé­séről és kulturális program­járól gondoskodott. Morvay Sándorné szb-titkár és Kothenc Mária párttitkár voltak a verseny főrende­zői. Oláh Ferenc, a megyei ta­nács művelődési osztályá­nak munkatársa, a közép­döntő játékvezetője köszön­tötte a csapatokat és a zsű­ri tagjait. Az elnök Heilig György, a Centrum Áruhá­zak Vállalat főosztályveze­tője és egyben párttitkára, segítőtársai Lenti Józsefné, a KPVDSZ Komárom Me­gyei Bizottságának titkára és Galla Gyula, a KPVDSZ Centrum Áruházak Intéző Bizottságának tagja. Villámkérdésekkel kezdő­dött a vetélkedő, majd a térképészet ismereteiről kel­lett számot adni a csapatok­nak. A harmadik kérdés után már kialakult a ver­seny élmezőnye. Ezek sze­rint a székesfehérváriak, a szombathelyiek és a tatabá­nyaiak jutottak behozha- tatlannak tűnő előnyhöz. Kellemetlen, de a zsűri által nem szankcionált epi­zódja volt a versenynek, hogy a csapatokat elkísérő, kétségkívül lelkes szurkolók, néha-néha megsúgták a válaszokat kedvenceiknek. Izgalmasan alakult a haj­rá. A kitűnően helytálló és a második helyre „felfutó” tatabányaiak a zenei kérdé­seknél megtorpantak. így aztán a holtverseny utáni pluszkérdéseknél már alul­maradtak a szombathelyiek­kel szemben. A harmadik hely azért igen értékes, nem beszélve arról, hogy ezzel is bejutottak az országos döntőbe. Cser Imréné, Dubravszki Dezsőné és Répási Renáta a verseny végén elmondta, hogy nagyon örülnek a si­kernek és már most elkez­dik a felkészülést az októ­beri országos döntőre. Mert, ahogy azt őszintén bevallot­ták, most különböző okok miatt felületesen „tanul­tak”. A tatabányai középdöntő végeredménye: 1. Székesfe­hérvár, 2. Szombathely, 3. Tatabánya, 4. Szentes. 5. Győr és Veszprém (holtver­senyben), 7. Zalaegerszeg. 8. Pécs. P. S. MÉM-tájékoztató az őszi csúcsról Országszerte megkezdő­dött az őszi mezőgazdasági munkák csúcsszezonja. A Mezőgazdasági és Élelme­zésügyi Minisztériumban a többi között elmondták : a szántóföldekről 20—22 mil­lió tonna terményt és to­vábbi 3—3,5 millió tonna mellékterméket kell beta­karítani, elszállítani, téli tárolásra előkészíteni. A zöldségtermesztők egymillió tonna körüli terméssel szá­molnak, a gyümölcsösker­tekből csaknem 1,3 millió tonna termést szüretelnek le, a legtöbbet az almából, hozzávetőleg egymillió ton­nát. A szőlőskertek alapo­san megsínylették a téli fagyokat, a remélt termés­nek csak mintegy kéthar­madát adják. A betakarítás mindenütt jó ütemben halad. A nap­raforgónak mintegy 75 szá­zalékát törték le. A mun­ka folyamatos volt, bár az elmúlt napokban az esőzé­sek miatt vissza kellett fogni a tempót. A kukori­cának tíz százalékát taka­rították be: a korábbi szá­razság ellenére még min­dig magas a csövek és a szem nedvességtartalma. Annak ellenére így van ez, hogy látszólag a növény már szépen elszíneződött. és szinte kínálja magát a be­takarításra. Ezért egyelőre a tervezettnél kisebb terü­leteken dolgoznak a kom­bájnok. Versenyben az egészségesekkel? A megyében működő szo­ciális foglalkoztatók és munkaerő-közvetítők tevé­kenységéről tanácskozott legutóbbi ülésén a Területi Rehabilitációs Bizottság. A Tatabányai Városi Tanács V. B. szociális foglalkozta­tójának igazgatója, Borven­dég Ervin az 1981 óta mű­ködő intézmény munkájá­ról készített beszámolót. El­mondta, hogy Tatabányán kívül a megye három vá­rosában működik telephe­lye ennek a speciális réte­get foglalkoztató vállalat­nak. Csaknem ötszáz dol­gozóval állnak szerződéses kapcsolatban, akik közül csak háromszáznak tudnak folyamatosan munkát ad­ni. Dolgozóik többsége csök­kent munkaképességű, vagy gyesen lévő kismama, jó néhány nyugdíjas, és akad köztük, aki otthon beteg hozzátartozót ápol. Sokan tolókocsihoz kötötték, né- hányan pedig protézis se­gítségével végzik napi meg­élhetéshez szükséges mun­kájukat. Természetes tehát, hogy ilyen körülmények között ettől a vállalattól nem le­het ugyanolyan termelé­kenységet várra, mint az egészséges embereket fos­Tatabányán a szociális foglalkoztató Otthon utcai részlegé­ben hűtőtáskákat készítenek lalkoztatóktól. Az itt dolgo­zók jövedelme így is ala­csony, de helyzetük to­vább romlik, ha nem kap­ják meg a szükséges tár­sadalombiztosítási járulék-, illetve adókedvezményeket. Érdekükben emelt szót nemrég az Országgyűlés vi­tájában Kulcsár Sándor képviselő. A munkaerő-közvetítők tevékenységéről Rudolf Ti­bor, a megyei tanács mun­kaügyi osztályának helyettes vezetője számolt be. Immá­ron öt éve, 1982. közepétől működik Tatabányán a me­gyei munkaerő-szolgálati iroda, melynek idén január elsejétől négy kirendeltsége nyílt: Esztergomban, Do­rogon, Komáromban és Ácson. Jelenleg ezek mel­lett kilenc tanácsi szakigaz­gatási szervnél végeznek hasonló, munkaerő-közve­títő tevékenységet. A vál­lalatok munkaerőigényeiket az erre a célra rendszeresí­tett adatlapon közlik a me­gyei irodával. Kísérletként a negyedévente történő be­jelentés helyett Komárom megyében azonnali jelzés­re kötelezettek a munkálta­tók. Ezeket a megyei iroda számítógép segítségével dol­gozza fel és a rendezett anyagot minden közvetítő- helynek megküldi. Munká­jukban fontos szerepet kap a naprakész nyilvántartás és a vállalatok viszajelzé- se az állások betöltéséről. Ezt a szolgáltatást évről év­re egyre többen veszik igénybe és várható, hogy szerepük a jövőben csak to­vább növekszik. Dr. Szamos György, a megyei tanács egészségügyi osztályának helyettes veze­tője, az ülés elnökeként el­ismeréssel szólt mind a szo­ciális foglalkoztató, mind a munkaerő-közvetítő szer­vezetek munkájáról. Ki­emelte, hogy a jövőben a vállalatokat a rehabilitáci­ós munkahelyek jelenté­sére is szeretnék ösztönözni. Miniszterhelyettesek II kultúra bázisáról Jegyzőkönyv aláírásával fejeződött be a szocialista országok kulturális minisz- terhelyett<!seinek értekezle­te szerdán Keszthelyen, a Festetics-kastélyban. A kul­túra anyagi-műszaki-tech- nikai bázisának időszerű kérdéseivel foglalkozó két­napos konferencián tíz or­szág képviseltette magát. A tanácskozást követően a magyar küldöttség veze­tője, Stark Antal művelő­dési minisztériumi állam­titkár nyilatkozott az első­sorban konzultatív jellegű találkozóról. Legfontosabb eredményként emelte ki, hogy a résztvevő államok gazdaságirányítási rend­szerében bekövetkezett ki- sebb-nagyobb módosítások már éreztetik pozitív hatá­sukat a szakterületet át­fogó munkabizottságok te­vékenységében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom