Dolgozók Lapja, 1987. szeptember (42. évfolyam, 205-230. szám)

1987-09-01 / 205. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1987. szeptember L, KEDD AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÄCS LAPJA XLII. évi., 205. szám Ara: 1,80 forint Lubomír Strougal munkalátogatása Magyar— csehszlovák tárgyalások Kádár János, az MSZMP KB székházában fogadta Lubomir Strougalt. A találkozón jelen volt Grósz Károly, valamint Csehszlovákia budapesti és hazánk prágai nagykövete Grósz Kifolynak, a • Minisztertanács elnökének a meghí­vására hétfőn baráti munkalátogatásra hazánkba érkezett Lubomír Strougal, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormányának elnöke. A magas rangú vendéget és kíséretének tagjait Grósz Károly, Marjai József miniszterelnök-helyettes és Várkonyi Péter külügyminiszter fogadta a nemzeti zászlókkal díszített Ferihegyi repülőtéren. Jelen volt: Ondrej Durej, Csehszlo­vákia budapesti és Kovács Béla, hazánk prágai nagyköve­te is. Kádár János. a Magyar zában fogadta Lubórrír Szocialista Munkáspárt fő- Strougalt Csehszloyákia Kom. titkára a déli órákiban a munista Pártja Kö^xunti Bi- Központi Bizottság székhá- zottsága elnökségének tag­ját, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság kormá­nyának elnökét. A szívélyes, elvtársi légkörű találkozón véleményt cseréltek a két országban végbemenő társa­dalmi-gazdasági megújulási és reformfolyamatok tapasz­talatairól, az időszerű fel­adatokról, valamint a ma­gyar—szovjet kapcsolatok — elsősorban a gazdaságot érintő — dinamikus fejlesz­tésének lehetőségeiről. Át­tekintették a nemzetközi élet néhány fontos kérdé­sét. különös figyelmet for­dítva az európai biztonság és együttműködés erősítésé re. A találkozón jelen volt Grósz Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnöke, valamint Kovács Béla és Ondrej Durej. Grósz Károly délután díszebédet adott Lubomír Strougal tiszteletére a Par lamentben. Az ebéden a két kormányfő pohárköszöntőt mondott. Grósz Károly üdvözölte a vendéget, majd a két ország történelimi múltban gyöke rező kapcsolatrendszerérői szólva h angoztatta : — Pártjaink és kormá nyaink mindig nagy jelen tőséget tulajdonítottak kapcsolatok fejlesztésének, AzOhos elveket és célokat követünk, megegyeznek alap vető érdekeink. Együttmű­(Folytatás a 2. oldalon) Tanévkezdés a Politikai Főiskolán Alkotó kezdeményezést a kibontakozáshoz! A párt főtitkárhelyettesének beszéde Diplomakiosztó és tanévnyitó ünnepséget tartottak hét­főn a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságá­nak Politikai Főiskoláján. Szabó József rektor, köszöntötte a végzős nappali és levelező, valamint a tanulmányaikat most kezdő, elsőéves hallgatókat. Mint bejelentette: az új tanévben a nappali tagozaton 67-en, a levelező kurzuson 185-en kezdik meg tanulmányaikat. Az 1987—88-as oktatá­si évben a főiskola 4 éves levelező tagozatán 719-en, a 3 éves nappalin 180-an tanulnak. Az MSZMP Központi Bi­zottsága nevében Lázár György, a Politikai Bizottság tagja, a párt főtitkárhelyettese üdvözölte az ünnepi esemény résztvevőit. Beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a vi­lágban zajló folyamatokat egyetlen ország sem hagy­hatja figyelmen kívül. Az az ország, amelyik nem is­meri fel a változások je­lentőségét, vagy csak nagy késéssel kezdi meg az új követelményekhez való al­kalmazkodást, menthetet­lenül lejjebb kerül a fej­lettség rangsorán, kiszorul a nemzetközi munkameg­osztási fő áramlataiból, és egy sor társadalmi konflik­tussal kerül szembe. — A kibontakozási prog­ram, a kitűzött célok és követelmények társadalmi fogadtatása kedvező — ál­lapította meg Lázár György. — Az -országos méretű párbeszédben a megnyilat- kozók túlnyomó többsége szerint a párt őszintén, ön­kritikusan szembenézett a nehézségeikkel, a fejlődést gátló tényezőkkel, reális programot adott a stabili­záció és a kibontakozás számára. Voltak és vannak azonban más vélemények is. A vitát tovább foly­tatva, türelmes és meggyő­ző szóval, az értelemre és az érzelmekre ható érvek­kel azokat is meg kell nyer­ni a program aktív támo­gatására, akik ma még bi- zonyta tankodnak. Társadalmi céljaink el­éréséhez éppen napjaink­ban nagy szükség van a politikai tudatformáló munkára. Ahhoz, hogy meg­őrizhessük szocialista vív­mányainkat, teljesebben ki­használhassuk rendszerünk előnyeit, sikerre vigyük termelési szerkezetünk megújítását, leküzdjük a történelmi örökségből és az adottságainkból fakadó hát­rányokat, meghaladhassuk a közepes gazdasági fej­lettség szintjét, sok min­dent fel kell adni abból, amit megszoktunk, sok mindent meg kell újítanunk — hangsúlyozta a párt fő­titkár-helyettese. — Az ilyen helyzetet csak akkor viselik el az emberek, ha meg vannak győződve ar ról, hogy az átmeneti ne­hézségek vállalásának van értelme, ha bíznak a párt és a kormány programjá­nak sikerében. Ezért van szükség a korábbinál is aktívabb politikai mun­kára, a meggyőző szóra, a párt tömegkapcsolatának szüntelen ápolására, szö­vetségi politikánk állandó erősítésére ; olyan közgon­dolkodás, politikai légkör, közszellem kialakítására, amelyben a helyzetünkből fakadó nehézségek nem a cselekvést bénító, hanem tettekre sarkalló szerepet töltenek be. Végezetül kitért arra, hogy a párt azt várja a Politikai Főiskola kollektí­vájától : hatékonyan mű­ködjön közre a szocialista építőmunka, a gazdasági­társadalmi kibontakozási program személyi feltételei­nek biztosításában. A fő­iskola úgy veheti ki részét a politikai feladatok telje­sítéséből, hogy a valóságból építkező, az új befogadásá­ra kész, tudományosan meg­alapozott marxista szelle­miséget és szemléletet ala­kít ki a különböző tagoza­tok és továbbképző tanfo­lyamok résztvevői körében. Tanévnyitó Gimnáziumot avattak Tatabányán Süveges Vilmos megnyitója után Stark Antal államtitkár köszöntötte a megjelenteket és. nyitotta meg az új gimnáziumot. (Balra lent). Ezt követően Kisházi Vince, a KOMÉP igazgatója átadta az iskola kulcsát a diákoknak Először népesült be augusztus 31-én, délután az újonnan épült. 16 tantermes tatabányai gimnázium ud­vara. Az avatási ünnepségen megjelent Antalóczy Al­bert, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság el­ső titkára, Stark Antal, művelődési minisztériumi ál­lamtitkár, Varga Gyula, a megyei tanács elnöke, Mér­ten Lajos, a tatabányai városi pártbizottság első tit­kára, Sárközy Géza városi tanácselnök. Ott voltak a népfront, a szakszervezetek megyei és városi vezetői, a megyei és városi tanácsok dolgozói, a KOMÉP, a KOMBER, és a KOMTERV képviselői. A Himnusz elhangzása után Süveges Vilmos, az új gimnázium igazgatója kö­szöntötte a vendégeket. a megjelent szülőket, hozzá­tartozókat. városlakókat, s a felsorakozott tanulóifjúsá­got. Ezután Stark Antal ál­lamtitkár mondott tanévnyi­tó és avatóbeszédet. Hang­súlyozta, hogy hazánknak az elkövetkező években a gaz­dasági kibontakozás törté­nelmi feladatát kell megol­dania. Ennek alapvető felté­telei között az első sorokban kell említenünk az emberi ■tudást, a széles körű mű­veltséget. az alkotó gondol­kodásra, munkára való fel­készülést. A minisztérium ezért is üdvözli örömmel azokat a Komárom megyei törekvése­ket. melyek sorában a tata­bányai gimnázium megépü­lése, átadása, az erőfeszíté­sek eredményeit, az itt élők igényességét. áldozatválla­lásait jelzik. Köszönettel, elismeréssel szólt az államtitkár Tatabá­nya lakóinak, az új intéz­mény megépüléséhez való hozzájárulásáról, a KOM­TERV. a KOMBER és a KO­MÉP dolgozóinak lelkiisme­retes munkájáról. Ünnepi beszéde után az ál­lamtitkár kitüntetéseket adott át. az új intézmény megépítésének munkálatai­ban élenjáró dolgozóknak. Kiváló Munkáért kitünte­tést kapott Szvitlik Jánosné, a Tatabányai Városi Tanács művelődési osztályának fő­előadója. és Dugooits Ber­talan. a KOMÉP üzemveze­tője. Miniszteri Dicséretben Csonka Géza ács, a KOMÉP dolgozója részesült. Sárközy Géza tanácselnök Tatabányáért emlékplaket­tel jutalmazta Schneider Fe­renc építészmérnököt, a KOMTERV munkatársát, az új gimnázium tervezőjét, va­lamint Sárai Lajos üzemve­zetőt, és Román Géza mű­vezetőt, a KOMÉP dolgozó­it. További 9 dolgozó ta­nácselnöki dicséretben ré­szesült. Kisházi Vince, a KOMÉP igazgatója 5 Vállalat Kiváló Dolgozója kitüntetést, 4 igazgatói dicséretet és 8 em­léklapot nyújtott át a KO­MÉP dolgozóinak, majd ün­nepélyes keretek között át­adta az új gimnázium dísz­kulcsát a tanulóifjúság kép­viselőinek. A Szózat hangjaival ért véget az ünnepély, mely után a jelenlévők megtekintették az új gimnáziumot. —s. k.— Szolidaritási nagygyűlés Hétfőn Budapesten, az újpesti Ady Endre Művelő­dési és Munkástovábbképző Központban tartott nagy­gyűléssel megkezdődött a több hónapig tartó országos szolidaritási akciósorozat. Jakab Sándor, a Magyar Szolidaritási Bizottság el­nöke nyitotta meg a nagy­gyűlést, majd Duschek La- josné, a Magyar Nők Or­szágos Tanácsának elnöke mondott beszédet. Egyebek között hangsúlyozta: ma már mind többen ismerik fel a világban, hogy a béke fenntartása, egy atomhábo­rú megakadályozása nem­csak a politikusok dolga. A közvéleményt képviselő valamennyi szervezetnek, mozgalomnak kötelessége felemelni szavát az embe­riség érdekében, követelni a kormányoktól, hogy a vi­tás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék, tegyenek hathatós intézkedéseket a fegyverkezési verseny meg­állításáért, a leszerelésért, az emberiséget sújtó szo­ciális problémák enyhítésé­ért, a békés, biztonságos je­lenért és jövőért. Tudjuk — mondotta —„ hogy szolidaritásunk erejét a hazai építőmunka sikere adja. A nemzetközi fóru­mokon akkor van hatása szavunknak ha szocialista rendszerünk társadalmi, gazdasági, kulturális szín­vonalát megtartjuk, s to­vábbi eredményeket érünk el. Ezért a szolidaritási ak­ciósorozat legyen a hazai kötelezettségek maradékta­lan teljesítésének, a gaz­dasági-társadalmi kibonta­kozás programjának segítője is. Az elkövetkezendő hóna pókban országszerte meg­rendezendő nagygyűlések, fórumok fő céljairól a Ma­gyar Szolidaritási Bizottság nyilatkozatot tett közzé. Ebben felhívja a figyelmet: a hazai társadalmi szerve­zetek és mozgalmak együtt­működésével * meghirdetett hagyományos őszi szolidari­tási akciósorozat alkalom arra, hogy kifejezze a ma­gyar közvélemény állás- foglalását a társadalmi ha­ladás mellett, szolidaritá­sát az elnyomott népek an- tiimperialista szabadság­küzdelmével. Erkölcsi, po­litikai, és lehetőségeinkhez képest anyagi támogatását is jelenti ez azoknak a né­peknek, szervezeteknek pártoknak és mozgalmak­nak, amelyek a progresszív társadalmi kibontakozás út­ját -keresik. A rendezvény- sorozat abban az időszak­ban zajlik, amikor meg­emlékezünk az emberiség történelmében új korszakot nyitó nagy októberi szocia­lista forradalom győzelmé­nek 70. évfordulójáról. A béke és a szolidaritás elválaszthatatlan egymás­tól. A béke megszilárdítása jobb feltételeket teremt a nemzeti felszabadítási har­cokhoz és a fejlődéshez is. A rendezvényeken szó lesz a Szovjetunió és a többi szocialista ország követke­zetes békepolitikájáról, melynek középpontjában az atomfegyver-, majd a fegyvermentes világ meg­teremtése áll. Üdvözlő távirat Németh Károly, az Elnö­ki Tanács elnöke táviratban üdvözölte Moamer Kadhafit, a líbiai forradalom vezető­jét. a Líbiai Arab Szocia­lista Népi Nagy Dzsamahiri- ja nemzeti ünnepe, a szep­temberi forradalom 18. év­fordulója alkalmából. flczél György köszöntése Aczél Györgynek, az MSZMP Politikai Bi. zottsága tagjának, az MSZMP KB Társada­lomtudományi Intézete főigazgatójának tisztele­tére, 70. születésnapja al­kalmából, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Po­litikai Bizottsága hétfőn ebédet adott, amelyen részt vettek a Politikai Bizottság és a Titkárság tagjai, valamint Gyenes András, a Központi El­lenőrző Bizottság el­nöke. A Központi Bi­zottság nevében Kádár János, az MSZMP fő­titkára köszöntötte Aczél Györgyöt. * A Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának El­nöksége Aczél Györgyöt, a Népek Barátsága Ér­demrenddel tüntette ki hetvenedik születés­napja alkalmából, a szovjet—magyar barát­ság és együttműködés erősítésében és fejlesz­tésében végzett kiemel­kedő tevékenységéért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom