Dolgozók Lapja, 1987. augusztus (42. évfolyam, 180-204. szám)

1987-08-07 / 185. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! II kormány és a SZOT vezetőinek munkamegbeszélése Csütörtökön a Szakszer- övezetek Országos Tanácsa székiházában Grósz Károlyi­nak, a Minisztertanács el­nökének és Gáspár Sándor­nak, a SZOT eiökének. az MSZMP Politikai Bizottsá­ga tagjainak vezetésével a kormány és a SZOT kép­viselői munkamegbeszélést tartottak. A tanácskozáson áttekintették az adóreform előkészítésének munkálata­it, és megvitatták a szak- szervezeteknek a dolgozók széles köréből szerzett ész­revételeit, javaslatait. A SZOT és a kormány vezetői úgy ítélik meg, hogy az adó­reformra vonatkozó tör­vénytervezet alkalmas arra, hogy az Országgyűlés elé ikerüljön. A továbbiakban a kor­mány és a SZOT vezetői vé­leményt cseréltek az 1988. évi népgazdasági terv kidol­gozásának fő irányairól. Egyetértettek abban, hogy a jövő évi terv megalapozá­sa jelentős mértékben függ az idei év második felének gazdasági eredményeitől. Ezért felkérik a dolgozó­kollektívákat, a szocialista brigádokat, a gazdasági ve­zetőket, és a szakszervezeti aktivistákat, hogy tegyenek meg mindent az 1987. évi munkahelyi feladatok sike­res teljesítése érdekében. A kormány és a szakszer­vezetek képviselői szükséges­nek tartják, hogy a jövő évi terv keretei között megfele­lő szociálpolitikai intézkedé­sek történjenek. Az e kör­ben hozandó döntésekre a kormány és a SZOT veze­tőinek következő megbe­szélésén térnek vissza. Emlékezés augusztus 6-ra Soha többé Hirosimát! Megbízólevél Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke csü­törtökön fogadta dr. Hans Alf­red Steger-t, a Német Szö­vetségi Köztársaság új magyar- országi nagykövetét, aki átadta megbízólevelét. Bolívia ünnepe A Bolíviai Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából a hazánkban élő bolíviai állampolgárok ünnepséget tartottak a csepeli Simon Bolivár téren. Az esemé­nyen megemlékeztek az or­szág függetlensége kikiáltá­sának évfordulójáról és dr. Mario Paz Zamora, Bolívia budapesti nagykövetségének ügyvivője koszorút helyezett el a latin-amerikai szabad­ságharc kiemelkedő szemé­lyiségének szobránál. Továbbképző tanfolyam fiatal kutatóknak Nemzetközi továbbképző­tanfolyam kezdődött csü­törtökön a Magyar Tudo­mányos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóin­tézetében. Szentágothai Já­nos akadémikus nyitotta meg a tíznapos kurzust, amelyet az Európai Tudo­mányos Alapítvány és a Magyar Tudományos Aka­démia Neurobiológiai Kuta­tó Laboratóriuma rende­zett, immár másodízben or­szágunkban. Ez alkalommal is a világ neves agykutatói ismertetik az Európa sok országából és Izraelből ér­kezett fiatal kutatókkal — orvosokkal, biokémikusok­kal, neurokémikusokkal, anatómusokkal, farmakoló­gusokkal — az idegrendszer- szerkezet-kutatás legújabb módszereit, eszközeit. A tanfolyam hallgatói és előadói részt vesznek az agykutatók világkongresz- szusán, amelyet augusztus 16. és 21. között tartanak a Budapest Kongresszusi Köz­pontban. Milyenek a bútorok? Ellenőrzések tapasztalatai A kereskedelmi felügyelőségek az év első felében 34 álla­mi és 46 szövetkezeti vállalat, 17 gyártó és öt magánkeres­kedő 172 üzletében és áruházában — immár visszatérően — vizsgálták a bútorértékesítés körülményeit. A figyelmet el­sősorban a forgalomba hozott termékek minőségére összpon­a bútorkereskedelem legneu­tosították, ez ugyanis évek óta ralgikusabb pontja. A minőségellenőrzés ta­pasztalatai ezúttal sem ked­vezőek: a megvizsgált 2644 bútor mintegy harmada nem felelt meg az előírásoknak. A hibák jelentős része azonban a korábbiaktól el­térően nem a szállítási sé­rülésekből adódik, hanem a gyártás hiányosságaiból, elsősorban a technológiai fe­gyelem be nem tartásából. Eeltűnő hiba egyebek közt a bútorrészek pontatlan il­lesztése, a durva megmun­kálás, a díszítőelemek fe­lületes eldolgozása, a kárpi­tozott 'garnitúrák fémszer­kezeteinek érdes, eldolgo- zatlan felülete. Emellett to­vábbra is rontja a bútorok minőségét, hogy a kiske­reskedelmi bútorraktár-há- lózat alapterülete kicsi, s az árumozgatási technológia sem kielégítő. A rossz rak­tározási körülmények. a szakszerűtlen árukezelés miatt ugyancsak jelentős a minőségi károsodás. A kereskedelmi felügye­lőségék ellenőrizték a ga­ranciális bútorjavítást vég­ző vállalatok, szövetkeze­tek munkáját is. Megálla­pították, hogy a bejelenté­sek száma az idén emelke­dett, s ha kismértékben is, de nőtt azoknak a garanci­ális panaszoknak a száma, amelyeket a szervizek csak 60 napon túl orvosoltak. A szervizek döntő többségénél a javítási idő tartamával meghosszabbítják a garan­cialevelekben a jótállási időt. Az előjegyzéses értékesí­tési rendszer a vizsgálatok tapasztalatai szerint meg­felelő, viszont fokozatosan csökken azoknak az árucik­keknek a köre, amelyek ilyen módon vásárolhatók. A legtöbb helyütt csak ele­mes bútorokra vesznek fel előjegyzést, s a szállítást 60—90 nap múlva, vagy en­nél is hosszabb időre vál­lalják. Egyéb bútorokból az igényeket ki tudják elégíte­ni — 1 ezért nincs szükség előjegyzésre —, a kárpitos- bútorokra viszont nem vesz­nek fel rendelést, ugyanis a színt és mintát nem tudják garantálni. A felügyelőségek munka­társai 154 próbavásárlást végeztek, s hatszor állapí­tottak meg visszaélést. A feltárt hiányosságok mi­att a kereskedelmi felügye­lőségek 55 esetben, összesen 127 800 forint összegben szabtak ki pénzbírságot, há­rom vállalati eljárást kez­deményeztek és 21 vétkes dolgozót figyelmeztettek. 7,1 millió forint értékű bú­tor kijavításáról, illetve le­értékeléséről intézkedtek. 29 vevő összesen csaknem 27 ezer forint kártalanítási összeget kapott vissza fel­ügyelőségek utasítására. Diákírók, diákköltők Csütörtökön Sárváron megkezdődött a diákírók, diákköltők hagyományos, kétévenként sorra kerü­lő országos találkozója. A Tinódi Lantos Sebes­tyén emlékét ápoló város ezúttal tizedik alkalom­mal fogadja a fiatalokat, A négynapos program csütörtökön a Nádasdy- vár tövében álló Tinódi- emlékműnél kezdődött. Az ünnepi megnyitó után a résztvevők — gimnazisták, szakközép- iskolások, szakmunkás- tanulók — megkoszo­rúzták a lantos krónikás emlékművét, majd a Ti­nódi gimnázium kollégi­umában találkoztak a neves irodalmárokból, kritikusokból, írókból, költőkből álló zsűrivel. Pénteken és szombaton szakmai foglalkozások követik egymást. A fi­atal szerzők munkáit négy kategóriában — vers, tanulmány, próza és műfordítás — érté­kelik. A díjak ünnepélyes át­adására, s a legsikere­sebb munkák bemuta­tására vasárnap kerül sor. Fodor István, az Országos Béketanács titkára emlékeztet Hirosima tanulságaira Negyvenkét évvel ezelőtt, 1945. augusztus 6-án dobták le Hirosimára az első atombombát. Három nappal később Nagaszaki felett jelent meg a jellegzetes gombafelhő. A ször­nyű pusztító fegyver a két városban több mint 400 ezer em­ber halálát okozta, több ezer azoknak a száma, akik az atom utóhatásától pusztultak el. Tavaly 4619 új áldozat nevét vés­ték a hirosimai emléktáblára. Az atomfegyver megjelenése egy új veszélyforrás megjelenését is jelenti — az atomhábo­rúét. Ezen a napon 'Komáméban nemzetközi békenagygyűlé­sen emlékeztek meg az atomtámadás évfordulójáról. Kamárnábam tavaly ren­dezték meg először a cseh­szlovák vámőrség békekollek­tívájának kezdeményezésére az első határ menti béketalál­kozót, amely Szlovákiában azóta is a legnagyobb ha­sonló jellegű rendezvény. A kezdeményezést annak idején felkarolta a komárnói járási és városi Nemzeti Bizottság, Nemzeti Front, és a Szlovák Antifasiszta Harcosok Bizott­sága, valamint a komáromi városi népfrontbizottság. Az idén a patrónusok sorába lé­pett a Csehszlovák Bé­ketanács. a magyar Országos Békelanács és a Hazafias Népfront Komárom Megyei Bizottsága, valamint mindkét ország nőszövetségei. Augusztus 6-án délelőtt 10 óraikor a csehszlovák és ma­gyar békeharcosok fórumá­val kezdődött az egész napos rendezvénysorozat. A beszél­getésen, amelyet Komámé­ban, a Hajósok Házában tartottak, a két ország bé­kemozgalmának vezető kép­viselőd és aktivistái cserélték ki tapasztalataikat, és ejtettek szót béketörekvéseikről, moz­galmi munkájuk eredményei­ről. A rendezvényen dr. Kosztolányi László, a Ko­máméi Járási Nemzeti Front titkára köszöntötte a ma­gyar vendégeket, és megis­mertette őket a Duna-menti járás gazdasági és kulturális életével. Ezt követően Palo­tai Károly, a járási béketa­nács elnöke a csehszlovák békemozgalom felődéséről és a magyar testvérszervezettel kialakított kapcsolatokról szólt. A csehszlovák és a magyar delegáció tagjai vé­gezetül városnéző sétára in­dultak, megtekintették a nagy múltú város történelmi nevezetességeit, ellátogattak a Jókai- «s Lehár-emlékszo- bába. A délutáni látványosságot, a nagyszabású békefelvonu­lást ugyancsak veszélyeztet­te a gyakran nefciva- duló eső, ám tíz perccel öt óra előtt berekedtek az ég csatornái, í> ragyogó napsü­tésben, száraz aszfalton vo­nult a komáméi üzemek, gyárak és intézmények dol­gozó ifjúsága a Duna-patra, a határátkelőhely melletti parkba. Az idén csaknem kétezren vettek részt az ün­nepi megemlékezésen, a sze­szélyes időjárás ellenére más­félszer többen, mint tavaly. A pódiumon felállított bé­keharang Hirosima emlékére negyvenkettőt kondult, és ezzel megkezdődött a nem­zetközi határ menti béketa­lálkozó. Elsőként Bende István, a komáméi járási Nemzeti Bi­zottság alelnöke köszöntötte a nagygyűlés résztvevőit szlovák és magyar nyelven, majd Jozef Krejci mérnök, a Csehszlovák Béketanács al­elnöke, a Békevilágtanács tagja, szólt Hirosima — és a II. világháború — törté­nelmi tanulságairól, valamint a fegyverkezési hajsza és az: atomháborúi veszély elhárí­tásának szükségességéről. Cseh nyelven elmondott be­szédét Palotai Károly fordí­totta magyarra. Ezt követően Fodor István, a magyar Or­szágos Béketanács titkára szólalt fel. Mint mondotta, Hirosimában nem délben, hanem 8 óra 15 perckor kondulnak meg a város ha­rangjai, évről évre emlékez­tetve arra a pillanatra, ami­kor Hirosima, a virágzó ja­pán település a földdel vált egyenlővé. Hirosima — hang­súlyozta a szónok — szörnyű történelmi lecke az emberi­ségnek, az egész, jövőjét fél­tő emberiségnek programot adó figyelmeztetés. Ehhez tartozik többek között, a nukleáris leszerelési prog­ram és Európa atomfegy­ver-mentesítésére vonatkozó javaslat. Végezetül elmon­dotta, hogy a határ menti bé­ketalálkozó mindkét ország békeaktivistái számára most éledő hagyomány, s javasol­ta, hogy jövőre Komáromie­gyen a nagy gyűlési házigaz­dája. A rendezvény második ré­szében Gabrieia Sevratilova, a Csehszlovák Nőszövetség KB képviselője szólt a moszkvai nőkongresszus ta­pasztalatairól, majd a Cseh­szlovák Béketanács nevében Silvia Mailingova, a járási Nemzeti Front tagja, a ma­gyar OBT nevében pedig Kovács György, békeaktivis­ta felolvasta a résztvevők bé­kevágyát, háborúellenes til­takozását kifejező békenyi­latkozatot, amelyet a rende­ző szervek vezető képviselői aláírásukkal hitelesítettek. A találkozó szlovákiai és magyar wéptáncegyüttesek műsorával ért véget. Veizer Tamás Új állattenyésztő szervezet alakult A Mezőgazdasága és Élel­mezésügyi Minisztérium az állattenyésztés szervezeti rendszerének korszerűsíté­se kapcsán lehetővé tette tenyésztő szervezetek alakí­tását, önkéntes elhatározás alapján. Az újonnan adódó lehetőséget kihasználva kötött szerződést csütörtö­kön Szekszárdon, a Boscoop Agráripari Fejlesztő Közös Vállalat és a Szekszárdi Ál­lattenyésztő Vállalat. Együttműködésük első­sorban a szarvasmarha-te­nyésztés fejlesztését segíti. Abból indultak ki, hogy a gazdaságoknak —, ha az ál­lattenyésztés fejlesztését ha­tározzák el —, általában több termelési rendszerrel, állattenyésztő vállalattal kell kapcsolatot teremteni­ük. A szolgáltatást nyújtó vállalatok viszont az esetle­gles hibák esetén legtöbb­ször másokban vélik föl­fedezni a gondok okozóját. Elsősorban ennek a kedve­zőtlen helyzetnek a feloldá­sa vezette a szerződő fele­ket az együttműködés ki­alakítására. Ezentúl a két vállalat közösen, egymást segítve tevékenykedik. Az állattenyésztő telepeken igé­nyelt szolgáltatások teljes körét ajánlják partnereik­nek a szaporítóanyagtól kezdve a fejőgép-szervizig. Szolgáltatásaik köre kiegé­szíti egymást, így nem lesz szükség a • későbbiekben párhuzamos fejlesztésekre. Külön előny, hogy mindkét vállalatnak kiváló tenyész- értékű apaállatai vannak, így nagyobb a termelő­üzemek választási lehetősé­ge. A Szekszárdi Állatte­nyésztő Vállalat számára jó lehetőség', hogy a Boscoop 600 tag- és partnerüzemével megismertethetik szolgálta­tásaikat, míg a termelési rendszer a termelési és te­nyésztési adatok gyűjtésére, a törzskönyvezésre rendez­kedhet be az Állattenyésztő Vállalattal kötött együtt­működés révén. A legtöbb haszna azonban várhatóan a mezőgazdasági üzemeknek lesz, hiszen több vállalat helyett elegendő eggyel szer­ződést kötniük, s a szolgál­tatások teljes körét igény­be vehetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom