Dolgozók Lapja, 1987. július (42. évfolyam, 153-179. szám)

1987-07-01 / 153. szám

VilâG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1987. július 1., SZERDA AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLII. évf., 153. szám Ara: 1,80 forint II békemozyalom időszerű kérdései Kedden ülést tartott az Országos Béketanács elnöksége az OBT Széchenyi rakparti székházában. A testület — dr. Sztanyik B. László elnök vezetésével — napirendre tűzte a magyar és a nemzetközi békemozgalom közötti együttműködés továbbfejlesztésének időszerű kérdéseit; ér­tékelte az idei Béke- és Barátsági Hónap rendezvényei so­rán szerzett tapasztalatokat. Az elnökség megerősítet­te azt a korábbi, a,XI. Ma­gyar Békekongresszuson is megfogalmazott állásfogla­lását, hogy a békemozgalom a nemzetközi életben a bi­zalomerősítéssel, a népek közötti — így a testvérváro­sokat és az egyes személye­ket is egybefűző — kapcsola" tok ápolásával és erősítésé­vel hatékony módon tud­ja elősegíteni a helsinki fo­lyamat továbbvitelét. En­nek érdekében az OBT El­nöksége — Barabás Miklós­nak. az Országos Béketanács főtitkárának előterjesztése alapján — most elhatározta: az európai nemzeti béke­mozgalmakkal folytatott konzultáció után kezdemé­nyezni fogja, hogy 1988-ban Budapest adjon otthont egy olyan nemzetközi .. békemoz­galmi vitafórumnak; amely a helsinki: folyamafcistóv-ábbi erősítésére lenne hivatott. Az idei" Béke- és Barátsá­gi Hónap értékelésekor az elnökség megállapította, hogy a több ezer rendez-, vényre az elmúlt néhány év­hez viszonyítva valamelyest biztatóbb világpolitikai lég­körben (került sor. Kirajzo­lódni látszanak egy megál­lapodás körvonalai az euró­pai nukleáris fegyverek csökkentéséről ; Reykj avík után érdemi tárgyalások zaj­lanak Genfben. Ugyanakkor a feszültségek nem oldódtak számottevően a világban és Európában. A tömegpusztí­tó fegyverek változatlanul fenyegetik a biztonságot és a békét, az USA törvényho­zása rekord nagyságú kato­nai költségvetésről tárgyal. A politikai, mozgalmi mun­kában hasznosítható tapasz­talatok közé sorolta a.z el­nökség. hogy a hónap ren­dezvényein a világpolitikai események mellett számot­tevően nőtt a belpolitikai, gazdaságpolitikai, társadal-. mi helyzetünk iránti érdek­lődés. A rendezvények részt­vevőinek — tíz- és tízezrek­nek egyetértésével talál­kozott a nyílt, őszinte hang­vétel. fogalmazás. A Szovjet­unióban zajló változások) minden, rétegben fokozott érdeklődést váltottak ki. A hónap során számős új bé­keklub alakult; általában elmondható, hogy növek­szik a kisközösségekben zaj­ló rendezvények iránti igény. A társadalmi szervek, szer­vezetek és mozgalmak szí­vesen veszik és építik be saját programjaikba a bé­kemozgalmi rendezvényeket. IZRAELI DELEGÁCIÓ A Hazafias Népfront Országos Tanácsának meghívására ked­den Budapestre érkezett az Izraeli Demokratikus Front kül­döttsége Űzi Burstein első titkár vezetésével. A látogatás célja a két mozgalom közötti kap­csolatfelvétel és tapasztalat- csere. HAZAÉRKEZETT DUSCHEK LAJOSNÉ Kedden hazaérkezett Moszkvából Duschek La­josné, a Magyar Nők Or­szágos Tanácsának elnöke, aki — magyar nőküldöttség élén — részt vett a Nők Vi­lágkongresszusán, majd a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség IX. kongresszu­sán. Sa jtótá j ék ózta tó flz egészségügy időszerű feladatai Az egészségügyi törvény szeptember 1-jén hatályba lé­pő módosításának részleteiről, valamint a társadalmi egész­ségmegőrző program konkrét feladatairól tájékoztatták az újságírókat kedden az Egészségügyi Minisztériumban. Dr. Medve László egész­ségügyi miniszter egyebek közt elmondta, hogy szep­temberben megjelennek a módosításból következő mi­niszteri rendeletek. Addig még több szakmai konzul­tációra is sort kerítenek, például a művi meddővé té­tellel kapcsolatos kérdések­ről, a genetika új lehetősé­geiről, illetve az ilyen be­avatkozások veszélyeiről. Az egészségügyi törvény so­kat vitatott, a hálapénzről szóló paragrafusával össze­függésben a tárca vezetője rámutatott: a módosítás egyértelmű szabályozást te­remtett, ugyanis kimondja, hogy az egészségügyi ellá­tást az orvos nem kötheti ellenszolgáltatáshoz. Az egészségmegőrző prog­ram tervezetét valamennyi országos intézet rövidesen megkapja — emelte ki a miniszter —, s ez alapján minden intézmény megha­tározza ebből adódó felada­tait. Ezenkívül a megyei szakfelügyelő főorvosoik és az egészségügyi szolgálatok vezetésével minden megye elkészíti a saját cselekvési tervét. így az egészségügy hatékonyabban vehet részt az egészségmegőrzés társa­dalmi programjának meg­valósításában. Tervezik to­vábbá egy olyan központ létrehozását, anteiy az Egészségügyi Minisztériu­mon belül és az országos intésetek iösött megszerve­zi az információáramlást, s felhívja a minisztérium ve­zetőinek figyelmét a prog­ram kibontakozását elősegí­tő sikeres helyi kezdemé­nyezésekre. Az ellátás színvonaláról szólva a miniszter hangsú­lyozta: tavaly az egészség- ügyi költségvetés reálérté­két nem sikerült megőrizni. Némiképp javította a hely­zetet, hogy az állami költ­ségvetés külön támogatást adott az úgynevezett cél­programok megvalósítására. Ma is sürgető feladat a belső tartalékok feltárása, ugyanis a gyógyítóintézmé­nyekben napjainkban is együtt van jelen a hiány és a pazarlás. Több megyei kórházban hozzáfogtak az érsebészeti profil kialakításához. Mi­vel az érrendszeri megbete­gedések nagyon gyakoriak, további erőfeszítésekre van szükség a szakemberkép­zésben, ugyanis — annak ellenére, hogy elegendő ágy és műtéti idő áll rendelke­zésre — ma is sok a vára­kozó. A korábbi fél éves várakozási idő két-három hónapra csökkent a szív­műtétéknél, s a sürgős ese­tekben lehetőség van az azonnali beavatkozásra is. Gondot okoz viszont, hogy ma ittég kevés, úgynevezett bypass (érelzáródást áthi­daló) műtétet tudnak vé­gezni. Sikeresen alkalmaz­zák a szemészetben a kor­szerű technika nyújtotta el­járásokat, így például min­den regionális központban a lézeres kezelést, 'Megfelelő kihasználtsággal működnek a fővárosban a számítógé­pes tomográfok, tervezik, hogy a jövő év végéig a vidéki orvosegyetemeket is ellátják ilyen eszközökkel. A gyógyszerfogyasztás az első negyedévben nem nőtt az előző év hasonló idősza­kához viszonyítva. A gyógy­szerellátás egyébként ta­valy kiegyensúlyozott volt, s várhatóan az idén is az lesz. A gyógyszernek nem minő­sülő, de gyógyhatású anya­gok forgalmazását egysze­rűbbé tette a törvénymódo­sítás, ugyanis a feltalálónak csak a szer hatásosságát, il­letve ártalmatlanságát kell bizonyítania. Az adóreform a gyógyszerek termelői árát is érinti majd, ezért a szo­ciálpolitikai, egészségpoliti­kai szempontok figyelembe­vételével napirendre tűzik a térítési díjak módosítását. A Celladammal kapcsola­tos kérdésre válaszolva a tájékoztatón elmondották: több olyan adat van az Egészségügyi Minisztérium birtokában, amely a szer hatástalanságát bizonyítja. Egy akadémikusokból álló bizottság megerősítette: a Celladam toxikus és nincs daganatellenes hatása. Vál­tozatlanul érvényben van viszont az a miniszteri ren­delet, amely a szer embe­ren történő kipróbálását megtilt]«. Tűzvédelmi kiállítás — illusztráció a tanácsülés napirendjéhez Ülést tartott a megyei tanács ■P* Szociálpolitikai program — tűzvédelem Kedden reggel szokatlan látvány fogadta mind­azokat, akik a Komárom Megyei Tanács legutóbbi ülésére érkeztek a tatabányai székházba. A bejárati ajtó mögötti alsó szinten szkafanderes, túlviláginak, de legalábbis másviláginak ható lények néztek far­kasszemet a tanácsterem felé igyekvőkkel. A rejtély persze rögvest megoldódott, hiszen mindenki azonnal felismerte a tűzoltóság hőáíló védőruháit, s azt, hogy a ruhákban ezúttal senki sem tartózkodik. A „díszlet” igazán stílszerű volt, annál is inkább, mert ezen a napon kaptak a megyei tanács tagjai tűzvédelmi tá­jékoztatót, A tűzoltóparancsnokság erre az alkalom­ra állította ki mindazt a technikát, amely segítségével , vélhetően a leghatékonyabban harcolhat a „vörös ka­kas” ellen. Természetesen a megyei tanács tagjai nem csupán a kiállítás megtekintésére gyűltek össze a tegnapi na­pon. A megyei testület na­pirendjén több fontos kér­dés megtárgyalása szere­pelt. Elsőként Varga Gyula, a megyei tanács elnöke szá­molt be a végrehajtó bi­zottság két tanácsülés kö­zötti munkájáról, valamint a legutóbbi tanácskozás óta történt jelentősebb esemé­nyekről. Ravasz Éva, a me­gyei tanács elnökhelyette­se ismertette a megye kö­zéptávú szociális program­jának tervezetét. Lengyelfi Rudolf tűzoltó ezredes, a Komárom Megyei Tűzoltó­parancsnokság vezetője adott tájékoztatót a megye tűzvédelmi helyzetéről, a tűzmegelőzés legfontosabb teendőiről. Galántai Pál, a megyei tanács elnökhelyet­tese volt az előadója az 1986. évi terv- és költség- vetés teljesítéséről készí­tett jelentésnek, végezetül' a testület módosította az 1987- es pénzügyi előirányzatokat és személyi kérdésekben foglalt állást. Mint említettük, az ülés — amelyen részt vett An- tálóczy Albert, az MSZMP 'Központi Bizottságának tag­ja, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Héra Attila. tűzoltó vezérőrnagy, a BM Tűzoltóság Országos pa­rancsnoka, Kornhoffer Já­nos, az MSZMP Központi Bizottságának területi inst­ruktora, és Patkó Imre, a Minisztertanács Tanácsi Hi­vatalának osztályvezetője — Varga Gyulának, a megyei tanács elnökének tájékoz­tatójával kezdődött. A vég­rehajtó bizottság két ülés közötti mimikájáról és a legutóbbi tanácskozás óta történt jelentősebb esemé­nyekről szóló beszámolót a testület egyhangúlag tudo­másul vette. Mint az elnöki beszámolóból kiderült, az elmúlt időszak legjelentő­sebb eseménye az volt, hogy a kormány megtárgyalta, megvitatta és elfogadta a megyei tanács végrehajtó bizottságának irányító mun­kájáról beterjesztett jelen­tést. A testület határozat­ban kötelezte a vezető tiszt­ségviselőket. hogy a Minisz­tertanács e kérdésben ho­zott határozatát- következe­tesen hajtsák végre/ (A kor­mány állásfoglalásáról ' már értesülhettek az olvasók, a megvitatott összefoglaló részleteire a későbbiekben még visszatérünk.) Megalapozott tervek A megyei tanács tagjai korábban már kézhez kap­ták azt a tervezetet, amely Komárom megye középtávú szociálpolitikai program­ját vázolja. A tervezet be­vezetőjében az alábbiak ol­vashatók : „Az utóbbi években vég­bement gazdasági és társa­dalmi változások a hátrá­nyos helyzetben lévőkkel való foglalkozás fontosságá­ra irányították a figyelmet. Az életszínvonal, a belső fogyasztás növekedésének lassulása vagy csökkenése és a jövedelem-differenciáló­dás fokozódása előtérbe ál­lította a tartósan, vagy át­menetileg alacsonyabb jö­vedelemmel rendelkező ré­tegeik segítését. A gazdasá­gi feltételek romlása mellett növekedett a káros maga­tartásformákat követő, be­illeszkedési zavarokkal» küszködő réteg. A kiélező­dött feszültségek a szociál­politika tartalmának és esz­köztárának módosítását in­dokolják ...” A tervezethez fűzött szó­beli kiegészítőjében Ravasz Éva, a megyei tanács el­nökhelyettese részletezte a szociálpolitika megyei ered­ményeit, majd beszélt az új koncepció előkészületei­ről, illetőleg az utóbbi évek­ben előállt szociális nehéz­ségek csökkentésének terve­zett módjairól. Szavaiból ki­derült, hogy az elkövetke­zendő öt évre szóló prog­ram megalapozott, hiszen a községek és városok már elkészítették a megyei ta­nács irányelveit követő ter­vezeteiket, s a megye egé­szére ezen elképzelések alapján dolgozták ki a teendőket. Miként a szóbeli’ kiegészí­tés, az írásbeli tervezet is kitért a megye szociális helyzetének ismertetésére. Hol állunk e téren? Egyes mutatóink optimizmusra, némi derűlátásra adnak okot, mások nem éppen szív­derítő tényeket tükröznek. Megyénk népessége 1983-tól csökkent. Ennek oka első­sorban a munkaképes korú lakosság egy részének el­vándorlása, pedig joggal gondolhatnánk, hogy a szü­lési kedv csökkenése a ba­jok forrása. Az elvándor­lás azzal a következmény­nyel jár, hogy az idős, nyug­díjas réteg aránya növekszik. Ehhez kapcsolódik még az a szomorú tény, hogy a munkaképes lakosság egész­ségi mutatóirt; tekintve, ' a megyék közötti rangsor utolsó helyeinek egyikén kullogunk. Megyénk- lakosságának 22 százaléka tartozik a 0—14 éves korcsoportba, 16 szá­zaléka töltötte be a 60. életévét E mutatók a rang­sor ellenkező pólusára so­rolják Komárom megyét. Mint másutt, nálunk sem. könnyű a pályakezdőknek. Nem csupán a lakásgondok, hanem az elhelyezkedési (Folytatás & 3. oldalon) Felszólalt ai első napirend vitája során Antalóczy Albert, a ■wiyei pártbiaettoáf elad titkára is

Next

/
Oldalképek
Tartalom