Dolgozók Lapja, 1987. június (42. évfolyam, 127-152. szám)

1987-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DOLGOZÓK 1987. június 1., HÉTFŐ AZ MSZMP I Vi ti A*rf lui m KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA XLI1 121 ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA | Ara: 1,80 forint Befejezte megbeszéléseit a Szudání Kommunista Párt főtitkára Befejezte magyarországi látogatását Moha­med Ibrahim Núgud, a Szudáni Kommunis­ta Párt Központi Bizottságának főtitkára. A szudáni testvérpárt vezetőjét fogadta Né­meth Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese Megbeszéléseket folytatott Kótai Gézával, a Központi Bizottság tagjával, a külügyi osz­tály vezetőjével és Györke Józseffel, a kül­ügyi osztály helyettes vezetőjével. A tár­gyalások során áttekintették az MSZMP és a Szudáni Kommunista Párt együttműködé­sének kérdéseit. Az MSZMP képviselői nagy­ra értékelték a szudáni testvérpárt harcát, amelyet az ország demokratikus átalakítá­sáért folytat. Mindkét párt síkraszállt a közel-keleti kérdéssel foglalkozó nemzetkö­zi konferencia összehívásáért, amely megfele­lő keretül szolgálna a válság igazságos és tartós rendezéséhez a Palesztinái arab nép önrendelkezési nemzeti jogainak szavatolá­sával. Ifjak erőpróbája /begyei ifjúgárda szemle Kisbéren Megyénk legifjabb vá­rosában, Kisbéren ren­dezték meg a hétvégén az ifjúgárdisták megyei szemléjét. A városi, terü­leti felméréseket követő­en a legkiválóbb IG-al- egységek a háromnapos rendezvénysorozaton ad­tak számot felkészültsé­gükről. A sátortábor messziről akár egy kemping, ám közelebb érve feltűnik az élénk színű sátrakon „A jövőnk a tét” felirat, a KISZ megújulásának jelszava. A bejáratnál hatalmas transzparens köszönti a XIV. megyei szemle résztvevőit. A sát­rak között Tóth György, a kisbéri ifjúgárdisták parancsnoka utolsó pil­lantást vet a szálláshe­lyekre. Mint házigazda, gondosan ügyel minden apróságra. Tíz óra tájt a tábor kihalt, ifjú lakói már a legnehezebb fel­adattal birkóznak. — A hét város, valamint Bábolna és Lábatlan kül­döttei kora reggel kezdték meg a 25 kilométeres harci túrát — mondja a parancs­noki sátorban Frech József őrnagy, szemleparancsnpk. — Az egész napos túrán tíz állomáson bizonyíthatják a gárdisták, hogy mit tanultak az általános és szakkiképzés során ebben a mozgalmi évben. A polgári védelmi, munkásőr, határőr, honvé­delmi, tűzoltó és rendőri szakfeladatok, valamint a kispuska lőgyakorlat vég­rehajtását a fegyveres erők és testületek képviselői el­lenőrzik. A szemleparancsnok és a szervezők közül Holló Ká­roly, a megyei KlSZ-bizott- ság titkára, Tóth György, és Matics Sándor,- kisbéri KISZ-titkár értékeli a pén­teki alaki- és menetdalver­seny eredményeit, valamint a szombat reggeli körlet­rendet. A pontokat táblá­zaton összesítik. — A menetdalversenyre a tatabányaiak kapták a leg­több pontot — jegyzi meg a szemleparancsnok. — A táborban is napirend sze­rint zajlik az élet. A teg­napi versengés és a diszkó után azonban már ébresztő előtt talpon volt az egész tábor ! Az ellenőrző-áteresztő­ponton az oroszlányi ifjú­gárdisták már megszervez­ték az igazoltatást, a bizto­sítók elfoglalták helyüket az út szélén. — Fel kell készülni arra .az esetre is, ha a gépkocsi nem áll meg, vagy támadás éri az igazoltató járőrt — mondja Andorka Árpád ha­tárőr főtörzsőrmester. Ko­máromban teljesít szolgá­latot, tagja az ottani ifjú­gárda parancsnokságnak és patronálja a Jókai gimná­zium határőr-IG szakal­egységét. Az ifjúgárdisták térkép­pel és iránytűvel tájékozód­nak az erdős dimbes-dom- bos terepen. Számít a gyor­saság is. A polgári védelmi állo­másra még nem érkezett meg a csapat. A sorsolás szerint a dorogiaknak kell felbukkanniuk hamarosan a lankás úton. Nagy Zoltán százados, a kisbéri PV-pa- rancsnok várja a verseny­zőket. — Ezen a ponton a teszt­láp kitöltése után egy su­gárszintmérő műszerrel kell megállapítaniuk a „szeny- nyeződés” szintjét, majd normaidőre felvenni a gáz­álarcot és a vegyivédelmi ruhát. Két- és fél percig még, kiváló! Néhány perc múlva fel­tűnnek a poros földúton a dorogiak. Fegyelmezetten, alakzatban vonulnak. A kis kézi URH-adó-vevőn az ácsi Csere Gábor, az MHSZ amatőr rádiósa jelenti az előző állomásnak: Már jön­nek ... A csapat lánytagjai közül Végh Angéla és Gál Mag­dolna, a dorogi Kelen Jolán Gimnázium másodikos ta­nulói a tesztlapokat oldják meg először. Két éve ifjú- gárdisták. — A lövészetről jövünk, de nem sikerült jól, nagy volt a szél. Ezután a tűz­oltó állomásra megyünk, hát nem tudom, hogy boldogu­lunk a hatalmas fecsken­dőkkel — mondja Végh An­géla mosolyogva. A másik raj a vegyivé­delmi ruhával bajlódik, közben Bácsi János, a Kis­béri Áfész KISZ-titkára el­lenőrizte is a tesztlapokat. Az első raj kiváló — mond­ja elégedetten. A stopperóra szerint Gombola Géza és Biber István időben elké­szült, ám itt a csapatered­mény számít. A másodper­cek pedig gyorsan telnek. — Mindketten sárisápiak vagyunk. Még a szakmun­kásképzőben léptünk be az ifjúgárdába, két évvel ez­előtt. Ez á gyakorlat nem volt nehéz, otthon gyako­roltuk egy párszor... Dél felé jár az idő. A csapatok megkapják a hi­deg ebédet, de nem tartanak ebédszünetet. Menet közben esznek. Sietni kell a követ­kező állomásra. A harci túrával még nem ért véget az erőpróba. A gárdisták vasárnap sport- versenyeken mérték össze ügyességüket, és az ered­ményhirdetés után derült ki, melyek megyénk legfel­készültebb ifjúgárda alegy­ségei. (Az eredményeket keddi lapszámunkban kö­zöljük.). Veizer Tamás Varga Gyula átadja az Elismerő Oklevelet Hontvári Imre elnöknek. Tizedszer az élmezőnyben Elismerő oklevél a Környei Vörös Csillag MgTsz-nek Ünneplőbe öltözött emberek gyülekeztek május 29-én Környén a művelődési házban, abból az alka­lomból, hogy a Vörös Csillag téesz elnyerte a TOT és a MÉM Elismerő Oklevelét. Az eseményen részt vett Varga Gyula, a megyei tanács elnöke, Martin Ferenc, a tatabányai városi pártbizottság titkára, Esőssy András, a megyei tanács mezőgazdasági osz­tályvezető-helyettese, valamint Inczédi Károly, a TESZÖV titkárhelyettese. Elsőként Hontvári Imre, a termelőszövetkezet elnöke ismertette a közös gazda­ság elmúlt évi eredményeit, s részletesen beszámolt ar­ról az útról, amely e kitün­tetés elnyeréséhez vezetett. Elmondta, hogy 1986 a szövetkezet egyik legnehe­zebb éve volt, s ezért külö­nösen jólesik az elismerés. Az aszály miatt évközben többször kellett a terveket módosítani, megkeresni azokat a lehetőségeket, ame­lyekkel be lehet pótolni az időjárás okozta vesztesége- I két. Hogy ez sikerült, azt I az eredmények bizonyítják, i Tudni kell, hogy tavaly a j növénytermesztés teljesít- I ménye hektáronként 18 szá- ! zalékkal volt kevesebb a ter- j vezettnél, a kiesés megköze- j lítette a 10 millió forintot. A veszteség ellentételezésére hozott intézkedések — ra- \ cionálisabb gazdálkodás, jobb munkafegyelem — be­váltak, s végeredményben jó évet zárt a téesz. Az egy főre jutó árbevétel megha- , ladta az 1 millió forintot, ugyanez a mutató a bruttó jövedelemnél a 25. legjobb az országban. Hatékonyság, termelékenység jellemzi a ! szövetkezetei. Az alaptevékenység ja­vítása mellett erőteljesen fejlesztették az ipari szol­gáltató ágazatokat. A téesz vezetése azonban úgy érzi, hogy ma, Magyarországon nem egyenlők a verseny- feltételek a különböző vál­lalkozások számára. Legin­kább igaz ez a gépi szol­gáltatásra, de hasonló a helyzet az ipari szakcso­portoknál is. 1986-ban a környeiek hét különböző társulásban vet­tek részt, s ezek nagymér­tékben hozzájárultak a té­esz nyereségéhez. Beszéde végén Hontvári Imre megköszönte minden dolgozónak a lelkiismeretes jó munkát, amellyel segí­tettek elérni e szép ered­ményeket. Ezután Varga Gyula üd­vözölte a szövetkezet kol­lektíváját és gratulált az el­múlt évi sikerekhez. Hang­súlyozta, hogy a kitüntetés értékét növeli az a tény, miszerint a központi szer­vek 1986-ban csökkentették a megjutalmazhatok szá­mát, s ennek ellenére Ko­márom megyében soha eny- nyien még nem kaptak ok­levelet. A pozitívumok mellett azért vannak gondok is. A mezőgazdaság drágán ter­mel, nagy a foglalkoztatot­tak száma, s mint általában a társadalomban, itt is je­len van a fegyelmezetlen­ség. Megtudhattuk továbbá, hogy a megye téeszeinek termelési értéke elérte a 8 milliárd forintot, nyeresé­ge pedig meghaladta a 760 milliót. Nem szabad azon­ban elfelejteni, hogy há­rom termelőszövetkezet veszteséges lett. Intő jel ez ar~ ra, hogy aki nem vált idő­ben, nem alkalmazkodik az új feltételekhez, az a jövő­ben egyre nehezebb hely­zetbe kerül. Minderre pozitív példát szolgáltat a Vörös Csillag téesz, ahol külön örvende­tes, hogy az alaptevékeny­ségben is kiemelkedőt pro­dukáltak.- Szerencsésen és jól alkalmazzák a több lá­bon állás „politikáját’’. Di­csérendő a sokoldalú ke­reskedelmi tevékenységük. Mindezek hozzájárultak ah­hoz, hogy az egy főre ju­tó jövedelem 8 százalékkal, a nyereség pedig 31 ezer forinttal magasabb a me­gyei átlagnál. Végezetül Varga Gyula azt kívánta, hogy az elért eredmények ösztönözzék a környeieket a további jó telj es ítm ény ekr e. Az ünnepség végén kü­lönböző elismeréseket ad­tak át. A TOT Kiváló Ter­melőszövetkezeti Munkáért kitüntetést kapta Vrfi Ödön főkönyvelő. — szőts — A közélet hírei HAZAÉRKEZETT Pe- kingből a Deák Gábor ál­lamtitkár, az Állami Ifjúsá­gi és Sporthivatal elnöke ve­zette magyar delegáció. Deák Gábor tárgyalásokat folytatott Li Meng-huápal, a Kínai Testnevelési' és Sport- bizottság elnökével. A sport­vezetők áttekintették a két­oldalú sportkapcsolatok helyzetét, értékelték az ed­digi tapasztalatokat és véle­ményt cseréltek a nemzet­közi sportélet, valamint az olimpiai mozgalom idősze­rű kérdéseiről. A tárgyalá­sok eredményeként aláírták I a kétoldalú sportkapcsola­tok éves együttműködési munka tervét. Deák Gábort fogadta Van- Li, a Kínai Népköztársaság Kommunista Pártja KB PB tagja, első miniszterelnök­helyettes. Teng Li-csün, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága titkárságának tagja szombaton fogadta Lakatos Ernőt, az MSZMP KB agitációs és propagan­daosztályának vezetőjét és ; az általa vezetett pártkül­döttséget. . Teng Li-csün tájékoztatta ; a magyar vendégeket a Kí­nai Kommunista Pártnak a reformmal és a nyitási po­litikával kapcsolatos pro­pagandamunkájáról. Nagyigmándon a VII. öt­éves terv legnagyobb beru­házása a művelődési ház megépítése lesz. A kiviteli tervek már elkészültek, amelyre több mint 400 ezer s forintot költött a tanács. Az új kulturális létesítmény felépítésének helyéről még nem döntöttek. A tárgyaláso­kon figyelembe veszik a he­lyiek javaslatait is. Vagyon­védelem A komáromi városi népi ellenőrzési bizottság két év alatt négyszer tűzte na­pirendjére a társadalmi} tu­lajdon védelmének a vizsgá­latát a különböző gazdasági egységeknél. A népi ellen­őrök áprilisban négy mező­gazdasági üzemnél — az Ászári Aranykalász, a Tár- kányi Egyetértés, a Komá­romi Szőnyi és a Nagyig- mándi Űj Élet Termelőszö­vetkezetben — vizsgálták a vagyonvédelem helyzetét, ennek pénzügyi és műszaki hátterét valamint a belső ellenőrzések rendszerét. A tapasztalatokat a városi NEB legutóbbi ülésén vitatták meg a testületi tagok. A népi ellenőrök több apró hiányosságra derítet­tek fényt. Megállapították például, hogy egyes terme­lőszövetkezeteknél késedel­mes a belső szabályzatok vezetése, módosítása, több- helyütt megsértik az utalvá­nyozás, leltározás és az anyagforgalom bizonylati rendjét. Előfordul az is, hogy a leltári hiányokért lemara­dásokért a gazdasági egysé­gek vezetői nem vonják fe­lelősségre a mulasztókat. Művelődési ház Nagyigmándon A dorogi ifjúgárdisták, a polgári védelmi állomáson (Fotó: Fenyvesi A.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom