Dolgozók Lapja, 1987. április (42. évfolyam, 77-101. szám)

1987-04-01 / 77. szám

Gorbacsov és Thatcher megbeszélései Nem vita nélkül, de barátságos hangnemben 16JÍ A fegyverkezési hajsza megszüntetésének lehetősé­ge i egy mondatban így foglalható össze Mihail Gorbacsov és Margaret Thatcher hétfői megbeszé­léseinek központi témája. Az SZKP vezetője és a brit kormányfő találkozóju­kon mintegy négy órán ke­resztül tárgyaltak a lesze­relés, illetve a fegyverzet- csökkentés legfontosabb kérdéseiről. A . találkozón Mihail Gor­bacsov kifejtette, hogy a Szovjetunió nem szándéko­zik sem az Egyesült Álla­mok. sem Nagy-Britannia, Sem egyetlen más ország ellen sem hadat viselni. Ez motiválja kezdeménye­zéseit és konkrét lépéseit, amelyekre azonban még nem kapott megfelelő vá­laszt. Az elmúlt két év so­rán ugyanaz figyelhető meg: amint elérhető közel­ségbe . kerül egy kedvező döntés, Washingtonban. Lon­donban, Párizsban és Bonn- bíin azonnal aktív munká­ba kezdenek, hogy a Szov­jetunió „fölényére” hivat­kozva. lefékezzék a folya­matot. A szovjet vezető hang­súlyozta: országa sok en­gedményt tett annak érde­kében, hogy lendületet ad­jon a fegyverzetcsökkentési tárgyalásoknak. Kihagyta a számításokból Nagy-Bri- tannia és Franciaország nukleáris ütőerejét, bár azokat továbbra is fejlesz­tik. Ezeket az engedménye­ket azonban gyorsan ,.el fe­lejtik". s további eredmé­nyeket várnak a Szovjet­uniótól. Mihail Gorbacsov elvetette azt. hogy a biz­tonság az erőpolitikára épül­het. Margaret Thatcher sza­vaiból kiderült, hogy a brit kormányfő a brit nukleáris fegyverzet fennmaradásá­ért és fejlesztéséért száll síkra. Meggyőződése. hogy a Szovjetunió rá akarja erőltetni a kommunista rendszert a világra. hogy továbbra is fennáll egy Nyugat-Európa elleni szov­jet támadás fenyegetése. Ezzel szemben Mihail Gorbacsov rámutatott a szocialista társadalom tö­kéletesítése, az átalakítás és a Szovjetunió békeszere­tő politikája közötti objek­tív összefüggésre. A politi­kának a realitásokra kell épülnie. Különböző társa­dalmi rendszerű országok léteznek, minden ország­nak joga van arra. hogy szabadon megválassza ön^ álló fejlődésének útját, kü­lönösen a kiéleződött nuk­leáris fenyegetettség körül­ményei közepette — muta­tott rá. A főtitkár határozottan elvetette azt a gondolatot, hogy a nukleáris fegyve­rek európai felszámolása nyomán a Szovjetunió dön­tő fölényre tenne szert a hagyományos fegyverzet te­rén. amely politikai fenye­getést jelentene Nyugat- Európával szemben. Emlé­keztetett arra, hogy a szovjet javaslatok figye­lembe veszik Nyugat-Euró­pa és Nagy-Britannia ag­godalmait. köztük a ha­gyományos fegyverekkel és a vegyi fegyverekkel kap­csolatos fenntartásokat. Mihail Gorbacsov részle­tes tájékoztatást adott Mar­garet Thatchernek a reyk- jnvíki tárgyalásokról, kitért nem sikerült kihasználni a tényleges nukleáris lesze­relés kezdetét jelentő tör­ténelmi lépés megtételének lehetőségét. Ezzel kapcso­latban a felek alaposan megvitatták a rakétaelhárí­tó rendszerekről kötött szerződés fenntartásának kérdéseit. Mihail Gorba­csov megerősítette: a ha­dászati támadófegyverek csökkentése és a világűr fegyvermentességének meg­őrzése hadászatilag össze­függő kérdés. Ezt a csoma­got soha sem lehet felbon­tani. Elmondta, a Szovjet­uniónak megvannak az el­képzelései. hogyan lehet semlegesíteni a „hadászati védelmi kezdeményezést” anélkül, hogy erre az Egye­sült Államokhoz hasonlóan, hatalmas összegeket költe- nének. A főtitkár rámutatott: a Szovjetunió benyomása egyelőre az, hogy Nagy- Britannia és annak minisz­terelnöke nem tölti be azt a szerepet, amelyet a je­lenlegi döntő időszakban be­tölthetne. Margaret Thatcher kéré­sére a szovjet vezető rész­letes tájékoztatást adott az országban végbemenő vál­tozások jellegéről, a még megoldandó problémákról. A felek fontosnak és hasznosnak minősítették a látogatást és a megbeszélé­seket. amelyek bár nem vita nélkül, de barátságos hangnemben folytak. az egymás jobb megértésének szándékával. Mihail Gorbacsov és Mar­garet. Thatcher a megbeszé­lések után úgy vélekedett, hogy a tartalmas véle­ménycsere eredményekép­pen létrejött bizonyos köl­csönös egyetértés. illetve közeledés az európai köze­pes hatótávolságú rakéták felszámolását illetően. A két ország továbbra is part­ner marad a legfontosabb kérdés, a háborús veszélv csökkentése megoldásán "k felkutatásában — állapítot­ták meg. s kifejezték a politikai párbeszéd bővíté­sére és elmélyítésére, a két ország közötti szorosabb kapcsolatok fejlesztésére irányuló szándékukat. Mongol pártkiildöttség látogatása A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának meghívására már­cius 26—31. között látoga­tást tett Magyarországon a Mongol Népi Forradalmi Párt küldöttsége, Demcsigin Molomdzsamc nak. a KB Politikai Bizottsága tagjá­nak a Központi Bizottság titkárának vezetésével. Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ié. a Központi Bizottság tit­kára megbeszéléseket foly­tatott a mongol küldöttség­gel. Magyarországi tartózko­dása során a mongol párt­küldöttség tárgyalt Váncsa Jenő mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszterrel. Ju­hár Zoltán belkereskedelmi miniszterrel és Beck Tamás­sal, a Magyar Kereskedel­mi Kamara elnökével, va­lamint ellátogatott Heves megyébe. Megismerkedett a mezőgazdaság. az élelmi­szeripar. az ipar. a kereske­delem és a szolgál! atások fejlesztése terén elért ered­ményekkel. a közös vállala­tok létesítése során szerzett tapasztalatokkal. Felmentések, kinevezések Az Elnöki Tanács Drecin ■József művelődési minisz­tériumi államtitkárt — sa­ját kérésére, érdemei elis­merése mellett. nyugállo­mányba vonulására tekin­tettel — e tisztségéből fel­mentette, egyidejűleg dr. Stark Antalt művelődési minisztériumi államtitkár­rá kinevezte. Az Elnöki Tanács dr. Rácz Albert államtitkárt e tisztsége alól felmentette, egyidejűleg dr. Halmos Csabái államtitkárrá kine­vezte. A Minisztertanács dr. Rácz Albertet, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökét felmentette és dr. Halmos Csabát, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökévé kinevezte. A Minisztertanács dr. Rácz Albertet az Országos Társadalombiztosítási Fő- igazgatóság vezetőjévé ki­nevezte. A Minisztertanács dr. Kornidesz Mihályt, a Ma­gyar T devízió elnökét — más. fontos megbízatásá n DOLOOZÓK tekintettel — e tisztségéből felmentette és Bereczky Gyulát a Magyar Televízió' elnökévé kinevezte. A Minisztertanács dr. Patkó Andrást pénzügymi­niszter-helyettessé kine­vezte. A Minisztertanács dr. Papp A. Lászlót, az Orszá­gos Műszaki Fejlesztési Bi­zottság elnökhelyettesét — nyugállományba vonulására tekintettel, érdemeinek elis­merése mellett — e tiszt­ségéből felmentette. egy­idejűleg Müller Lászlót az Országos Műszaki Fejlesz­tési Bizottság elnökhelyette­sévé kinevezte. * Az Elnöki Tanács dr. Prop A. Lászlónak —ered­ményes munkássága elis­meréséül — a Szocialista Magyarországért Érdem­rendet adományozta. A ki­tüntetést dr. Tétényi Pál. az Országos Műszaki Fej­lesztési Bizottság elnöke adta át. Buszkarambol — kit halottal Kedden, a kora regeit órád­ban súlyos közlekedési baleset történt Budapesten, a XV. ke­rületben, az M3-as autópálya bevezető szakaszának Szerencs utcai kereszteződésében. Esrv honvédségi autóbusz, amelynek vezetője figyelmen kívül haçvta a forgalomirányító jel­zőlámpa tilos jelzését- az út­kereszteződésben összeütkö­zött a BKV 24-es járatának szabályosan közlekedő csuklós autóbuszával. A baleset következtében a BKV-járaton utazók közi! Tremmel János Ottóné 27 éves raktáros, budapesti lakos és Szarvas Ernő 51 éves szakács, budapesti lakos a helyszínen meghalt. Az utasok közül ha tan súlyosan, hatan pediff könnyebben megsérültek. A honvédségi autóbusz vezetője súlyos, két katona pedis köny- nyű sérülést szenvedett. A baleset körülményeit vizs­gálják. A legfontosabb á megelőzés Nem romlott a közlekedési fegyelem (Folytatás az 1. oldalról) A beszámoló fő gerincét a megelőzésre való törekvés alkotta. Ehhez tartozik a felnőttek. az ifjúság, a gyermekek ismereteinek gyarapításáért tett számos erőfeszítés. A gyermekin­tézményekben és a munka­helyeken mintegy 20 ezer személy oktatásáról, illetve továbbképzéséről gondos­kodtak. Az előadások, a videoberendezések igény- bevételével színvonalasab­bak, hatékonyabbak lettek. Számos akciót kezdemé­nyeztek az ismeretek gyara­pítása érdekében. Havonta egy oldalon közli a Dolgo­zók Lapja az MKBT leg­frissebb híranyagait, ver­senyeket, vetélkedőket, elő­adásokat. stb. szerveztek. Az MKBT ott van „minden kilométerkőnél”, azaz min­den lehetséges módon akci­ót kezdeményez a veszélyek lebecsülése ellen, a tudatos­ság növelése érdekében. Horváth Dénes köszöne­tét fejezte ki mindazoknak, akik a megelőzésért vívott küzdelemben részt vettek. A fórumon szót kért Kin­cses Zoltán ny. vezérőrnagy. az OKBT felügyelő bizott­ságának elnöke. — Jó hírrel szolgá’hatok — mondta Kincses Zoltán. — 1986-ban sikerült 'megál­lítanunk a közlekedési bal­esetek növekedését. Emögött hallatlan erőfeszítések van­nak. A közúti közlekedés feltételei nem kedvezőek, hiszen egyre több a jármű és a kemény tél erősen meg­rongálta az utakat, ennek ellenére sikerült megállítani a közúti balesetek számának ’-övekedését. A sikerben Komárom megyének is ré­sze van. — Fájó pont — említette a vezérőrnagy —, hogy egy­re több gyermeket ér köz­úti baleset és a „fekete hét­végék” azt jelzik, hogy növekvőben .van az ittasan vezetők száma. Ebbe nem nyugodhatunk bele! Meg kell újítani közlekedési kul­túránkat. Erre tettek és tesznek itt erőfeszítéseket a megyében. Az MKBT és a társszervek céljai, tevékeny­sége összhangban van az OKBT erőfeszítéseivel, fel­adataival. Ebben a megyé­ben büszkék lehetnek az összefogás eredményére. Nem kis dolog ez, hiszen emberek életéről, testi ép­ségéről és nagy anyagi érté­kekről van szó. Mi, az OKBT vezetői nem csupán a beszámolóból ismerjük a megye eredményeit, tevé­kenységét, hanem személyes tapasztalatokat is szerez­tünk. A társadalmi tulaj­dont hasznosítják, védik, eszközeiket hatékonyan használják fel. Az OKBT elnöksége nevében köszö­nöm a megyei és a városi KBT-k munkáját. — Jól látják itt azt is, hogy a közlekedésben elkö­vetett vétségek az egész nép­gazdaságra kihatnak. Arra van szükség, hogy a válla­latok növeljék a KBT-k számára nyújtott anyagi tá­mogatást, hiszen a megelő­zés közös érdek. Kincses Zoltán elismerően szólt a párt-, és állami szer­vek segítő támogatásáról, hiszen ezzel jó feltételeket teremtenek a KBT-k tevé­kenységéhez. A fórumon az előterjesz­tést megvitatták, majd a legjobban tevékenykedő közlekedésbiztonsági aktí­váknak jutalmakat, elisme­réseket adtak át. Madarász Anna Lengyel áremelések Nem voltak tiltakozások A vasárnap óta érvényes, illetve az április elsejei ha­tállyal érvénybe lépő köz­ponti áremeléseket a len­gyel társadalom nem fogad­ta ugyan megelégedéssel, de keddig sehol sem voltak til­takozó akciók, a munka va­lamennyi gyárban, üzemben normálisan folyik — mon­dotta Jerzy Urban, a len­gyel kormány szóvivője. Mint ismeretes. számos alapvető élelmiszer. vala­mint a benzin, a szén és né­hány lakossági szolgáltatás árát emelték, mégpedig a szakszervezetek javaslatait figyelembe véve: a tervezett. 13 százalék helyett összesen 9.6 százalékkal. Ezzel pár­huzamosan növelték a szo­ciális juttatásokat, módosí­tották a progresszív adó alá nem eső bérfejlesztés felső határát. A lengyel katolikus püs­pöki karnak, az árintézke­dések és az ország nehéz gazdasági helyzete miatti aggodalmát tükröző hétfői nyilatkozatát kommentálva, Jerzy Urban kifejtette: a kormány figyelmesen ta­nulmányozta a dokumentu­mot és osztja a katolikus egyház véleményét azzal kapcsolatban, hogy szükség van a nehezebb körülmé­nyek között élő családok anyagi helyzetének javítá­Lengyel repülőgép zuhant le Magyarországon Tatabányai Hőerőmű Vállalat pályázatot hirdet a Dorogi Erőműben karbantartó (tmk) osztályvezetői munkakörre PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 45 évesnél fiatalabb életkor, műszaki egyetemi végzettség (gépészmérnöki szakon), 5 év vezetői gyakorlat és vezetői rátermettség. VIDÉKRŐL JELENTKEZŐK LAKÁSMEGOLDÁSÁT TÁMOGATJUK. Bérezés megállapodás szerint. A pályázatot részletes önéletrajzzal, a következő eimre kérjük eljuttatni: Tatabányai Hőerőmű Vállalat Tatabánya II., Környei út 38. 2800., személyzeti és oktatási osztály. Telefon: 10-444 Részletes felvilágosítás a fenti címen. 3524 Kedden a lengyel PEZETEL Vállalat tulajdonában lévő, AN—2-es típusú, egymotoros polgári repülőgép Budapestről Varsóba tartó repülése során kedvezőtlen időjárási körülmé­nyek között Pilisszentlélek kő­zetében, lakott területen kívül lezuhant. A repülőgép kéttagú személyzete: Henryk Konieczka repülőgépvezető és Roman Murzyn szerelő életét vesztet­te. A repülőgép-szeren esetlenség vizsgálatát a magyar Hatósá­gok megkezdték. ÚjdonságI ,1 KERTITŐL favorit F 3024 S KHmTOX* avorit Nagy teljesítményű, energiatakarékos müvelőutas permetezőgépek világszínvonalon OPTIMAL!! ERŐGÉPE AZ MTZ M/U A r»*y hasmaguaig, keaksny abroucaméret éa nyomtivilllMal lakaté- ■ét, valamint a nagy munkaaiéleaaéf éa matat aaérékaratillltéal laka­tsat« alkalmaaaá tatai a fépaket alapmdtrtiyiaáara, külénféla pra- éa poatemergana kaaaléaakra, állominykaaaléaakra hagyományúi éa mfl- valőnyomoa tarmaaitéal móéokban, valamint kaakanyaoroa kultúrákban, mint rl. cukorrépa. A gép klemelkedé tulajdonaágai a kaaaléa kényalma érdakéban taljaa távvezéralhatéaég, a fUggélagaa éa viiailntaa irányban tékáiataaan laa­gésklctyenlltatt lajtéabaállltháté aaántéfélél Itéré rúd nagy élattartamú membrán szivattyú a peaztlcldek kiszórására, nagy taljealtményfl oantrl- fugál szivattyú a keverésre és a szuszpenzlóa műtrágyák klszóráaára, teljesen automatizált elektronikával vezérelt üzemmód, rád áros aebes­fObb műszaki adatok Tartálytérfogat Szórókeret típusa «ainoi* Mámor ^Tarerit ^Faverit F 30 24S F 30/24SM 3000 1 3000 1 önbeálló, lengéscslllapitott, hidraulikus működtetésű, lejtésbeállítható 24 m 24 m 500—1700 mm 500—1700 mm 1600—2200 mm 1600—2200 mm 500 mm 500 mm 10—20 ha/h. 10—tO hah. 3 fejes revolver, bajonettzá- ras, membrános cseptfésfátló, kerámia résfúvóka ÜL—3 kerámia résfúvóka elektronikus — Dickey John 70—800 1/ha 70—1000 1/ba Munkaszélessége Magasságállítás Nyomtáv Szabad hasmagasság Tertlletteljesítmény Szórófejek típusa pesztld- dekhez és oldat műtrá­gyákhoz Szórófejek típusa ssust- penzlós műtrágyákból Ü tarán y ott kijuttatást biztositó automatika Kiszórási teljesítmény A Tavorlt permetezőgép megtekinthető és megrendelhető a* AGftO- MASEXPO ’87 kiállításon 1987. április 7—10-ig a BNV területén, a járműipari szabadterület 3. standján, vállalatunk kiállítási terflletén. Forgalmazása saját klssolgálásban történik. Minden gépet a vevőnél tizembe helyezünk! 1 év garancia! Garanciát gyári szerelőink látják el! Tökéletes szakértelem, extra kiszolgálás! A (i£P ARA: Favorit F 30/848 696 000 Ft Favorit F 30/24SM 595 000 Ft S7ÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ: Ai Agromasexpón feladott megrendeléstől számított 120 napon belül. Kedvezményes vásárlási hitel I Az AGRIT (Agrár Innovációs Bank BT) a gépek vásárlásából kedves- ményes hitelt nyújt. Hltelszersődés megkötése a helyszínen! Várjuk látogatását pavilonunkban, bejárat a 3-as kapun. Egyéb Információk és vásáron kívüli ügyintézések: Szarka János belkereskedelmi ov. telefon: 52/13-788. Gyártja és forgalmazza: Debreceni Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalat Debrecen, Szoboszlól út 50. Levélcím: H—4001 Debrecen, Pf.: 93. Telefon: H—(52)-13-722. Telex: H—072245. $ •£* „«Sít 1987. április 1., sierda

Next

/
Oldalképek
Tartalom