Dolgozók Lapja, 1987. március (42. évfolyam, 51-76. szám)

1987-03-03 / 52. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DOLGOZOK 1987. március 3., KEDD AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÊS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLII. évf., 32. szám Ara: 1,80 forint Hazánkban az NDK miniszterelnök-helyettese Marjai Józsefnek, a Mi­nisztertanács elnökhelyet­tesének, a Magyar—NDK Gazdasági és Műszaki-Tu­dományos Együttműködési Bizottság magyar tagozata elnökének a meghívására hétfőn Budapestre érkezett Wolfgang Rauchfuss mi­niszterelnök-helyettes, a bi­zottság NDK-beli társel­nöke. Hétfő délelőtt Marjai Jó­zsef és Wolfgang Rauch­fuss a Parlamentben szak­értők bevonásával meg­kezdték a tárgyalásokat a két ország közötti együtt­működés fejlesztésével ösz- szefüggő kérdéseikről. Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke a nap fo­lyamán hivatalában fogadta Wolfgang Rauchfusst. A szívélyes, baráti légkörű megbeszélésen részt vett Marjai József. Jelen volt Karl-Heinz Lugenheim, az NDK budapesti nagykö­vete. Tanácskozás Sarlós Istvánnak, az Or­szággyűlés elnökének veze­tésével hétfőn >iaz Ország­házban. a tavaszi ülésszak előkészítéséről tanácskoz­tak a Parlament, tisztségvi­selői, az állandó bizottsá­gok, a megyei képviselőcso­portok vezetői. Markója Imre igazságügyminiszter a földről szóló törvényjavas­lat, Szilbereky Jenő, a Leg­felsőbb Bíróság elnöke, il­letve Szijjártó Károly leg­főbb ügyész pedig a vár­hatóan a plénum elé kerülő beszámolója főbb elveit is­mertette. Újra hasznosak lesznek Az IKR nagylgmándi újrafutózó üzemé­ben évente általában 1800 db gumiabron­csot újítanak fel. Képünkön az ország egyetlen traktorgumi-felújító kisüzemében a Rába-Steiger gumiköpenyét horzsolják, extrudálják, illetve vulkanizálják, ezek is­mét hasznosíthatók lesznek Többletmunkával bérnövelés llczél György Rómában tárgyal Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, az MSZMP KB Társada­lomtudományi Intézetének főigazgatója hétfőn befejez­te spanyolországi látogatá­sát, amelyre a Spanyol Kommunista Párt kutatóin­tézetének, a Spanyol Mar­xista Kutatások Alapítvá­nyának a meghívására ke­rült sor. Madridban Aczél György találkozott Gerardo Iglesi- assal, az SKP főtitkárával, akivel az MSZMP és az SKP közötti testvérpárti együttműködés további el­mélyítéséről tárgyalt. A Spanyol Marxista Kutatások Alapítványa rendezésében előadásit tartott és vitaes­ten vett részt a Lukács György életművének kuta­tásával foglalkozó marxista tudósok körében. Ugyancsak Madridban Aczél György eszmecserét folytatott Salvador Clotas- sal, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) Végre­hajtó Bizottságának tagjá­val, a Központi Bizottság kulturális titkárával. A PSOE Pablo Iglesias ala­pítványa vezetőjének, Fer­nando Claudinnak a meg­hívására. nagy érdeklődés­sel kísért előadást tartott korunk társadalompolitikai kérdéseiről. Aczél György vidéki útja során megbeszélést folyta­tott Pédro Zamorával, a valenciai kommunista párt főtitkárával, Barcelonában Antoni Gntíerrezzel, az Egyesült Katalán Szocialis­ta Párt elnökével. A találkozókon jelen volt Dóczé Kálmán, hazánk madridi nagykövete. Aczél György hétfőn Ró­mába utazott, ahol az OKP vezetőivel folytat megbeszé­léseket. A Háziipari Szövetkezet közgyűlését Tatán, az Aranypontyban tartották a múlt hét végén. Bársony Lászlóné elnök viszonylag kevés adattal terhelte a hallgatóságot, a lényeg azonban kiderült: ez a kollektíva is nehéz gazda­sági évet zárt. 82 millió fo­rintos árbevétel után 11 millió forintos nyereséget értek el. ez 10 százalékkal elmaradt a bázistól. A ma­gyarázat: 7 millió forintos beruházásuk volt, vásárol­tak két Trusioma extrudert, hogy a műanyagüzem még többet tegyen a közös asz­talra, de az üzembe helye­zés nem volt zökkenőmen­tes. Az idei feladatok kö­zött a legfontosabb a vesz­teségek minimálisra csök­kentése. A jó eredményekhez szá­mítható, hogy ezeket az eredményeket csökkenő lét­számmal érték el. A be­számolóban határozottan bírálták a fegyelmezetlen­séget, pl. a tűzvédelmi el­lenőrzés alkalmával kide­rült, hogy az egyik dolgozó a bekapcsolt vasalót az ég­hetetlen alátét használata nélkül a vasalóruhán hagy­ta. miközben más munkát végzett, egy másik dolgozó pedig a Dohányozni tilos! tábla alatt szívta a cigaret­táját. A szövetkezetnél egyéb­ként 1986-ban 9,5 százalék­kal emelkedett a dolgozók átlagkeresete. Az már a felügyeflőbizottság beszá­molójából derült ki, hogy nem tartják túl szeren­csésnek abban a műanyag- üzemben a 20 százalékos béremelést, ahol egymillió forint nyereségkiesés ..ke­letkezett”. A szövetkezetben általában többletteljesít­ménnyel érték el bérnöve­kedést. ­r Haris Gyula, a tatai vá­rosi pártbizottság első tli- kára hozzászólásában a köszöntő szavak mellett hangsúlyozta : a szövetke zet vezetése jói látja a jöv ' útját, csakugyan a piac- megtartó képességet szűk. séges fokozni és többlet­munkával növekedhetne': a bérek. Miután a közgyűlés a o . számolókat elfogadta, hét kaptak Kiváló Dolgozó-jel­vényt, hat kollektíva a sa : cialista brigád - elismer különböző fokozatait ve­hette át, megfelelő jutalom ■ mai együtt. A hivatok) események záróakkordja - ként a dolgozók átvettél nyereségrészesedést. Fiatal szociológusok konferenciája Történelmi tartalmú w Újabb vetélkedő a Szovjetunióról Holtverseny az utolsó fordulóig A fiatal szociológusok el­ső konferenciája hétfőn megkezdte munkáját a Mű­velődési Minisztérium Ve­zetőképző és Továbbképző Intézetében. A kétnapos ta­nácskozást Reform és tár­sadalom címmel a Magyar Szociológiai Társaság ren­dezte. Az eszmecserét Kulcsár Kálmán, a Magyar Tudo­mányos Akadémia főtitkár- helyettese, a Magyar Szo­ciológiai Társaság elnöke nyitotta meg. A konferen­cia témájára utalva elöljá­róban kiemelte: Hazánkban a reform két évtizeddel ez­élőtt a gazdaságirányítási rendszer átalakításával kez­dődött. A reform tehát a gazdaság átalakítását je­lentette, ám elengedhetet­len, hogy ezek a változások a társadalom más területei­re is kiterjedjenek. A továbbiakban az elő­adó hangsúlyozta : egy más­faj ta megközelítést alkal­mazva történelmi tartalmú reformról is beszélhetünk. Mindenekelőtt abban az értelemben, hogy fel kell számolnunk történelmi örökségünkből fakadó el­maradottságunkat, illetve a modernizáció kibontakoz­tatására van szükség ah­hoz. hogy közelebb kerül­jünk a világ fő fejlődési vonalához. Ebben az érte­lemben a reform egy tör­ténelmi feladat teljesítésé­nek első lépcsője, s a tét az: fel tudunk-e zárkózni a világ élvonalához — mon­dotta végezetül Kulcsár Kálmán. reform A Magyar Szociológiai Társaság elnöksége idén három szakembernek ítélte oda az Erdei Ferenc-em- lékérmet. Fokasz Nikosz, az ELTE Szociológiai Inté­zetének adjunktusa a ma­tematikai módszerek alkal­mazásáért a szociológiában; Magyar Bálint, a Szövet­kezeti Kutató Intézet tudo­mányos munkatársa a ha­zai agrárfejlődést bemutató munkáiért; Róbert Péter, az MSZMP KB Társadalomtu­dományi Intézetének tudo­mányos munkatársa pedig a mobilitás-kutatásban el­ért eredményeiért kapta meg a díjat. A kitüntetése­ket Kulcsár Kálmán nyúj­totta át. A konferencia kedden két újabb szekcióüléssel foly­tatódik. A napokban Tatabányán rendezték meg a „Ki tud többet a Szovjetunióról” cí­mű vetélkedő újabb for­dulóját. A verseny részt­vevői olyan diákok voltak, akik munka mellett tanul­nak a dolgozók középisko­láiban. A csapatok részére most is a „Szovjetunió” új­ság cikkei alapján állították össze a feladatokat. A kér­dések néhány kivételtől el­tekintve, jobban kapcsolód­tak a történelmi, földrajzi ismeretekhez, mint koráb­ban. Kuriózumok akadtak most is. így például az, hogy milyen jövőt jósolnak a moszkvai kutatók az ult­rahanggal kezelt vetőma­goknak? Nem volt könnyű arra sem válaszolni, hogy a növénynemesítők számá­ra összeállított kötetben hány vadvirágról írnak a leningrádi szerzők? A történelmi személyisé­gek mondásait szinte min­den csapait felismerte. Sosztakovics, Tolsztoj, Le­nin és Roosevelt megjegyzé­seinél nehezebbnek bizo­nyult Bulgakov, Viszockij, Dosztojevszkij és Graham Greene drámáinak ismerte­tése. A villámkérdések és az „Igaz? — Nem igaz?” játék után alakult ki a holtver­seny a Tatabányai Közgaz­dasági Szakközépiskola le­velező tagozatának pénz­ügyes hallgatói és az Orosz­lányi Lengyel József Gim­názium esti tagozatának csapata között. A tovább­jutást eldöntő feladat meg­oldása az oroszlányiaknak sikerült jobban, így ők képviselik majd megyénket az országos elődöntőn. A győztes csapat tagjai: Ri­deg Mária, Vincéné Hor­váth Klára, Kiss József és Kovács István. önkéntes rendőrök tanácskozása faként, mindannyiunkért A Nyergesújfalu és Ba­jót területén működő ön­kéntes rendőri szakasz idei tanácskozásának az Eternit Azbeaztcementipari Vál­lalat Ifjúsági klubja adott otthont. A hagyományos megbeszélésen a két érin­tett település párt-, és tö- m cgszervezet cinek, vala­mint gazdasági egységeinek, Intézményeinek vezetőin kívül részt vett Pintér Lász­ló rendőr őrnagy, az eszter­gomi rendőrkapitányság vezetője. A térségben a körzeti megbízottak irányításával 1986-ban egy szakasz te­vékenykedett 22 önkéntes rendőrrel. Munkájukról Kiss István rendőr főtörzs­őrmester, körzeti megbí­zott tartott beszámolót. Bevezetőjében elmondta, hogy az elmúlt évben Nyer­gesújfaluin 96, Bajóton 15 bűncselekmény történt, hat­tal, illetve eggyel keve­sebb, mint 1985-ben. 1986- ban Bajóton nem volt köz­lekedési baleset, Nyerges- újfalun ketten vesztették életüket közúton, hatan sú­lyos sérülést szenvedtek, és volt egy könnyű sérülést okozó baleset is. A beszámolási időszak­ban a szakasz tagjai közül kiemelkedő munkát vég­zett Móni István, Kosztin László, Magyar János, Pal­ái Imre és Pljesovszky Mi­hály. 1986-ban az önkéntes rendőrök intézkedései el­len panasz nem merült fel, törvénysértő intézkedést nem tettek. Munkájukat erkölcsileg elismerik, anya­gilag kevésbé. Befejezésül a körzeti megbízott arra kérte a meghívott vendé­geket, hogy a jövőben nyújtsanak nagyobb se­gítséget az önkéntes rend­őri szakasz létszámának nö­veléséhez. A hozzászólók sorát Pin­tér László rendőr őrnagy nyitotta meg. Több* kö­zött elmondta, hogy az esz­tergomi rendőrkapitány­ság működési területén 1986-ban a korábbi évhez viszonyítva csökkent a jog­sértések száma. Ebben nagy szerepük van az önkéntes segítőknek is. A bűnelkö­vetők között sok a vissza­eső. az alkoholizáló élet­módot folytató és a munka­kerülő. Riasztó adat, hogy tavaly 49 gyerek is össze­ütközésbe került a tör­vénnyel Egeresi Sándor tűzoltó százados, a nyergesújfalul üzemi tűzoltóparancsnok­ság vezetője többek közön arról szólt, hogy az önkén­tes segítők fontos, sót nél­külözhetetlen erői társa­dalmunknak, arra kell tö­rekednünk, hogy minél többen ténykedhessenek szervezett keretek között. Komáromi Mihály, a HNF nyergesújfaluf szer­vezetének titkára két lakos­sági gondot tolmácsolt: A 10-fcs úton áthaladó gépjár­műveik erősen szennyezik a nagyközség főútvonalát, nagyon sok gyerek a járdán kerékpározik. Sikes Kálmán, a Magyar Viscoçagyàr nagyüzemi pártbizottságának titkára költői kérdést tett fel : Meg­teszünk mindent azért, hogy a büntetésüket letöl­tők visszataláljanak a tisz­tességes emberek közé? Szabó Szaniszló, az Eter­nit igazgatója és Legányi András, a Magyar Viscosa- gyár műszaki vezérigazga­tó-helyettese először megkö­szönte az önkéntes segítők munkáját, majd további tá­mogatást ígért a nem köny- nyű szolgálati feladatok el­látásához. A tanácskozás végén Pin­tér László rendőr őrnagy el- ismerőoklevelet és jutalmat adott át Sinogli Jánosnak, aki 25 éve, ifj. Magyar Ist­vánnak, aki 10 éve, vala­mint Krajcsovszki Zoltán­nak és Nyéki Andrásnak, akik 5 éve önkéntes segí­tők. Fenyvesi Károly Magyar—osztrák vízügyi tárgyalások Magyar—osztrák vízügyi tárgyalások kezdődtek hét­főn Szombathelyen. A Ma­gyar—Osztrák Vízügyi Bi­zottság albizottságának évi hagyományos eszmecseré­jén — március 2. és 6. kö­zött — megtárgyalják a ta­valyi és az idei közös mun­kákat, s előkészítik az 1988. évi programot. Tár­gyalnak a Fertő-tó vízmi­nőségéről, az azzal kapcso­latos teendőkről, az Ikva— Hanság csatornarendszer karbantartásáról, a Pinka- határfofyó, valamint a Rába Szentgotthárd feletti, or­szághatárt képező szakaszá­nak szabályozásáról. Szere­pel a programban az árvízi előrejelző szolgálat tovább­fejlesztése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom