Dolgozók Lapja, 1987. március (42. évfolyam, 51-76. szám)

1987-03-28 / 74. szám

GEDEON napja 1987. március 29., VASÁRNAP AUGUSZTA napja Várható időjárás szombat estig: erős fel- hősödés, valamint sok­felé eső, záporeső vár­ható. Megélénkül, he­lyenként megerősödik a délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között lesz. Száznegyven évvel ezelőtt, 1847. március 28-án született Farkas Gyula matematikus, és fizikus, egyetemi pro­fesszor, a Magyar Tu­dományos Akadémia tagja, az elméleti fizi­ka kiváló művelője. KERTESZKEDÖK, FIGYELEM! Most érdemes a Skála Sztrá­da melletti Kertészeti Árudán­kat felkeresni. Tavaszi ültetésre gyümölcs- és szőlőoltványokat, rózsákat, díszcserjéket, gazdag választékban kínálunk. Bol­tunkban 40 féle holland és 350 féle hazai vetőmagból és vi­rághagymákból válogathatnak. Fóliavázakat, fóliákat, műtrá­gyákat és földkeverékeket is árusítunk. Nyitva: hétfőtől pén­tekig 9—17 óráig, szombaton és vasárnap 8—12 óráig. 3214 NÉMET nyelvterületre utazók, figyelem! Turista nyelvtanfolya­mot indítunk 1987. március 31- én 16.30 órakor A KÖZMŰVE­LŐDÉS HÁZA szervezésében. Tanfolyamunkon 10 héten ke­resztül heti 6 órában megtanul­hatja mindazt, amire útja so­rán legnagyobb szüksége lehet. Érdeklődni lehet A KÖZMŰVE­LŐDÉS HAZÁ-ban személyesen, vagy a 10-644/29-es telefonszá­mon. 2999 Az MHSZ Komárom Megyei Gépjárművezetőképző Iskola SZAKOKTATÓI TANFOLYAMOT szervez érettségizett, hivatásos gépkocsivezetők részére. A tan­folyam sikeres elvégzése után gcpjárműoktatóként foglalkoz­tatjuk a hallgatókat. Jelentke­zés: MHSZ Komárom Megyei Gépjárműiskola, Tatabánya V., Győri út 13. Telefon : 10-102 (Szalczinger Andrásnál). Hét­főtől—csütörtökig 7—17 óra, pén­tek 7—16 óra, szombat 8—12 óráig. 3287 Késett a lap Péntek reggel sok olva­sónk bizonyára bosszankod­va vette tudomásul, hogy lapunk nem érkezett meg időben, s egyes helyeken bizony délig is várni kel­lett a Dolgozók Lapjára. Az ok igen prózai: a nyomdai festékezőmű hibásodott meg menet közben. Javítás után a munka azonnal folytató­dott, de az újság sajnos mintegy négyórás késéssel készült el, amiért olvasóink­tól ezúton is elnézést ké­rünk. X * ■ ■ "I Icmacsi vezetők áprilisi fogadónapjai MEGYEI TANÁCS Varga Gyula tanácselnök áp­rilis 8-án, Galántai Pál tanács­elnök-helyettes 29-én, Bátor Zoltán tanácselnök-helyettes 1- jén. Magyar Henrik vb-titkár 22-én. A tisztségviselők április 29-én, délután 14.00 órától 17.30 óráig, a többi napokon délelőtt 8.30 órától 12.00 óráig fogadják az állámpolgárokat hivatali helyi­ségükben. A megyei tanács vb. szak- igazgatási szerveinek ügyfélfo­gadási rendje: hétfő: 12.00— 18.00 óráig, szerda: 7.30—18.00 óráig, péntek: 7.30—12.00 óráig. Ügyelet: szombaton 7.30—12.00 óráig. TATABANYA Sárközy Géza tanácselnök áp­rilis l-jén, Hamvas Győző álta­lános tanácselnök-helyettes 8- án, Szikora Henrikné tanácsel­nök-helyettes 15-én, Hlogyik László vb-titkár 22-én, Pap Kál­mán szervezési- és jogi osztály- vezető 29-én, délután 15.00— 18.00 óráig fogadják az állam­polgárokat hivatali helyiségük­ben DOROG Csuha József tanácselnök áp­rilis 15-én, délelőtt 8.00—12.00 óráig és 27-én, délután 14.00— 17.00 óráig, Gordos Géza vb­titkár 8-án, délelőtt 8.00—12.00 óráig és 22-én, délelőtt 8.00— 12.00 óráig taítják fogadónap­jukat hivatali helyiségükben. A városi tanács szakigazgatá­si szerveinek ügyfélfogadási rendje: hétfő: 13.00—18.00 órá­ig, szerda: 8.00—12.00 óráig és 13.00— 16.00 óráig, péntek : 8.00 —12.00 óráig. ESZTERGOM Brunszkó Antal tanácselnök április 7-én, délután 13.30—lü.10 óráig, Simon Tibor tanácselnök- helyettes l-jén és 29-én, dél­előtt 8.00—12.00 óráig, Sárusi Jó­zsef vb-titkár 15-én és 22-én, délután 13.00—16.00 óráig fogadja az állampolgárokat. KISBÉR Bozori Endre tanácselnök áp­rilis 28-án, délelőtt 8.00—12.00 óráig Kisbéren, délután 13.00— 14.00 óráig Hántán, majd 15.00 —16.00 óráig Étén, Hantos Ka­talin vb-titkár 2-án, délután 15.00— 18.00 óráig Kisbéren, 9-én délután 13.00—15.00 óráig Étén, 15.00— 17.00 óráig Hántán fogad­ja az állampolgárokat. KOMAROM Bukó Józsefné tanácselnök április l-jén és 9-én, délelőtt 8.00— 12.00 óráig hivatalában, Komáromy Ilona társadalmi ta­nácselnök-helyettes 22-én, dél­előtt 8.00—12.00 óráig a Komá­rom Megyei Ruhatisztító és Szolgáltató Szövetkezet közpon­ti irodájában (Komárom, Arany János utca 17.), Krajczár Gyu­la vb-titkár 15-én, délelőtt 8.00— 10.00 óráig, és délután 16.00— 18.00 óráig, valamint 29-én, dél­előtt 8.00—10.00 óráig és dél­után 16.00—18.00 óráig tartja hi­vatalában fogadónapját. OROSZLÁNY Kis Imréné tanácselnök, 29-én, Beck Józsefné tanácselnök-he­lyettes l-jén, és 15-én, Skrek József vb-titkár 8-án és 22-én. A vezetők fogadónapjukat hi­vatali helyiségükben, délelőtt 9.00— 12.00 óráig, valamint dél­után 16.00—18.00 óráig tartják. TATA Papp Sándor tanácselnök áp­rilis 22-én, délelőtt 9.00—12.00 óráig és 24-én, délután 13.00— 15.00 óráig, Papp Gabriella ál­talános tanácselnök-helyettes 1- jén, délután 14.00—16.00 óráig és 3-án, délelőtt 9.00—12.00 óráig. Bokor Domokos tanácselnök-he­lyettes 8-án, délután 14.00— 16.00 óráig és 17-én, délelőtt 9.00— 12.00 óráig, Nagy Sándor vb-titkár 10-én, délelőtt 9.00— 12.00 óráig és 29-én, délután 14.00— 16.00 óráig. A tisztségviselők fogadóórái­kat a megjelölt időpontokban hivatali helyiségükben tartják. Anyakönyvi hírek Születtek: Dávid Sándor és Mogyo­rósi Ildikó leánya, Ildikó (Bajna), Kucsera József és Priegl Mária leánya, Ágnes (Csolnok), Szalai Sándor és Hámori Éva fia, Sándor (Do­rog), Bartl István és Ocskó Márta Mária leánya, Ágnes; Benke Attila és Farkas Eri­ka Gizella fia, Gábor; Kecs­kés István és Minich Ildikó Tünde fia, Tamás; Kerekes Gábor és Szepesi Márta Er­zsébet leánya, Márta; Sza­bó Ottó és Sárgái Hajnalka Erzsébet leánya, Anna (Esz» tergom), Sipos András éá Angeli Ildikó fia, András (Környe), Keil Ferenc és Zvonyik Mária fia, Ferenc (Mogyorósbánya), Tóth Im­re és Lovasi Anna Mária fia, Ádám Imre (Nyerges­újfalu), Csizmadia ' Karoly és Kovács Tünde fia, Pé­ter (Oroszlány), Pálinkó Já­nos és Szabó Edit fia, Kor­nél János (Piliscsév), Si­mon Imre és Galba Melin­da leánya, Dorina (Süttő), Lászlók Tibor és Bagladi Ilona fia, Tibor; Szabó Im­Elkelnek a Két hét alatt 30 millió 920 ezer forint értékben talált gazdára a Tatabányai Váro­si Tanács oktatási hálózat fejlesztési kötvénye. Valószí­nű, hogy az 50 millió forint összegben kibocsátott érték­papír minden darabja ha­Április 4-én, szombaton reggel kilenckor kezdődik Komáromban a felszabadu­lási nemzetközi kispályás labdarúgótorna a városi tö­megsporttelepen. Vasárnap re és Likerecz Ilona fia, Tamás; Tóth Sándor és Szi­li Katalin fia, Gábor; Ugró István és Máté Mária fia, István (Tatabánya), Szabó János és Jóni Leonóra fia, Antal (Vértesszőlős). Házasságot kötöttek: Viszolai László és Szűcs Gyöngyi (Almásfüzitő), Mol­nár Péter és Zsiga Mária; Miereisz Ervin Szaniszló és Bokros Erzsébet; Tóth Zol­tán és Kis Erika (Eszter­gom), Cser János és Sárközi Irén (Kisbér), Végh József és Farkas Ildikó (Komá­rom), Bödecs Károly és Káhn Zsuzsanna (Tarján), Marosi Lajos és Czunyi Má­ria (Tata), Kiss János és Gurdics Ildikó; Sárdi László és Cser Zsuzsanna; Zsíros Gábor és Semjéni Andrea (Tatabánya). Elhaláloztak: Imre Józsefné Vecsei Má­ria (Hánta), Czefernek Já­nos (Kisbér). kötvények marosan elkel. A gyors felJ vásárlás vitathatatlan kife­jezője — pénzügyi szaknyel­ven — a tatabányai tanács bonításának, azaz jó gaz­dálkodásának és fizetőké­pességének. ugyanezen a helyszínen női kézilabdacsapatok a hagyo­mányos tornán küzdenek meg a Felszabadulási Ku­páért. Megkérdeztük Miért nem fűtenek? Oroszlányi olvasóink tele­fonáltak, s elmondták, hogy a városban az utóbbi na­pokban alig fűtenek. Mi en­nek az oka, s hogy számol­ja el ezt a KOMTÁVHÖ? Erről kérdeztük Kontschán Jenő üzemegységvezetőt: — Az olvasók észrevétele jogos, azt tudom válaszolni, hogy ha a napi átlaghőmér­séklet meghaladja a tizen­két fokot, akkor a fűtéssza­bályozó automatikusan „ki­zár”. Amennyiben a lakás hőmérséklete eléri a 20 fo­kot. akkor a radiátorok csak minimális meleget ad­nak. Vagyis nem állt le a fűtőmű, csak éppen kisebb energiával üzemel. Mivel a távfűtés átalánydíjas szol­gáltatás, mely szerint a fo­gyasztó akkor sem fizet többet, amikor mínusz hu­szonöt fok van, ezért most sem számlázunk kevesebbet. Díjvisszatérítés csak abban az esetben járna, ha a la­kás hőmérséklete nem érné el az előírás szerinti húsz fokot. Fúvóskoncert Csolnokon Tavaszi hangversenyt ad március 29-én, vasárnap 18 órai kezdettel a Csolnoki Bányász Fúvószenekar. A csolnoki művelődési ház­ban a hagyományos nem­zetiségi muzsikán kívül Verdi, Berlioz és Farkas An­tal mai magyar szerző mű­vei is felcsendülnek. Új­donsága a koncertnek, hogy most mutatkozik be a kö: zönségnek a zenekar tag­jaiból alakult Bigband- együttes. A zenekarok élén Födi János és Tarkövi Ist­ván karmesterek állnak majd a vasárnapi tavaszi h an gv ers eny en. Sportrendezvények Komáromban ESKÜTÉTEL. Református lelkészek eskütételét tartották március 27-én, pénteken Tatabányán a megyei tanács szék­házában. Az ünnepségen részt vett Bátor Zoltán, a megyei tanács elnökhelyettese, Rigó Pál egyházügyi titkár, vala­mint Fodor András református esperes. Ez alkalommal tett esküt Boross Géza, Eszlinger András, Márkus Mihály, Németh Dávid és Tóth Péter. ■ Lottónyeremények. A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság tájékoztatása sze­rint a 13. játékhéten öttalá- latos szelvény nem volt. A nyeremények az illeték le­vonása után a következők: 4 találatos szelvény, nye­reményük egyenként: 230 251 forint, 3 találatos szelvény, nye­reményük egyenként: 1227 forint, 2 találatos szelvény, nye­reményük egyenként 45 fo­rint. B Liszt-hangverseny. Április 2-án, csütörtökön este hét­kor Szelecsényi Norbert zongoraművész Liszt-mű­veket ad elő a Tatai Vá­rosi Művelődési és Ifjúsági Központban. ■ Illyés vers- és prózamon­dó verseny. Egy országos szavalóverseny megyei dön­tőjének ad otthont március 29-én vasárnap Tatabányán, A Közművelődés Háza. A szereplők tíz magyar vers, ezenkívül öt Illyés-mű (vagy részlet) ismeretében állnak a zsűri elé, hogy két szabadon választott írást tol­mácsoljanak. A mezőny leg­jobbjai nyári dunaföldvári „edzőtáborozáson” vesznek részt, ahol foglalkozások egész sorát tartják nekik előadóművészek, rendező­tanárok. Ott dől el, kik lesznek annak a „csapat­nak” a tagjai, akik ősszel a rádió és a televízió nyil­vánossága előtt mérhetik össze tudásukat. E TOM JONES. A Közművelődés Házában március 30-án, 19 óra­kor a Kaposvári Csiky Gergely Színház előadásában a Tom Jones című darabot láthatják az érdeklődők. Rendező: Gazdag Gyula. Szereplők: Kt-lka Já­nos, Lázár Kati Jászai-dijas, Jordán Tamás Érdemes művész, Pogány Judit Jászai-dijas, Spindler Béla, Csákányi Eszter Jászai-dijas, Molnár Piroska Érdemes művész, Czakó Klára. A klasszikus angol irodalom egyik legnagyobb egyénisége : Henry Fielding (1707—1754). Leg­jelentősebb műve az 1749-ben megjelent „Tom Jones történe­te”. A regényből a 60-as évek­ben világsikert aratott film ké­szült Angliában, Tony Richard­son rendezésében, Albert Fin- ney-vel a főszerepben. A for­gatókönyv nyomán született meg a mű színpadi változata, David Rogers kitűnő munkája. A regény, és az abból készült zenés játék hőse Tom Jones, ez a XVII. századi Angliában élt szegény lelencgyerek. Az ő kalandos-romantikus élete ele­venedik meg a színpadon. NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS Az idén március 29-én kezdődik és szeptember 27-éig tart a nyári időszámítás. Az órák mutatóit március 29-én, vasár­nap 2 órakor kell elő­re igazítani 3 órára. ■ Vasárnap lesz. Pénteki szá­munkban hibásan jelent meg a Dómján Edit emlékműsor dátuma. Olvasóink elnézé­sét kérjük a tévedésért. Az előadás időpontja tehát he­lyesen a következő: márci­us 29-én, vasárnap este 6 órakor A Közművelődés Há­zában. (Végre) Tavasz Csupa nagy betűvel kellene írni: 1987. március 27-én megtörtént az, amiben csak a legelszántabbak reménykedtek. Maradéktalanul „kitört” az első ta­vaszi nap. Reggeltől napsütéssel, rügyfakasztó meleg­gel. A természet nagy úr, most behozza, ami elma­radt. Robbanásszerűen. S csodálatos, hogy ennek a hatalmas természeti csodának az emberi vetülete is ismét működésbe lépett. Szinte elkáprázva nézem a tavaly még bakfis lányokat, akikből egyik napról a másikra felnőtt nő lett. A szervuszt csókolomra vál­tom nagy zavarban. Megannyi tavaszistennö, s ez nem túlzás, hiszen ezek a lányok; hölgyreményű tinik, a jövő alapvető zálogai. Hová lenne nélkülük az embe­riség? Csókolom szépség, csókolom, fiatalság! — Kár, hogy annyira múlik az idő. (kádár) 1 LAP« IA Az MIZMP Komárom Megyei Bizottsága és a Megyei Tanács napilapja — Főszerkesztő: — GOMBKÖTŐ GABOR. Főszerkesztő-helyettes: MADARÁSZ ANNA Telefon: 11-991. Szerkesztőség: Tatabánya V., Felszabadulás tér 4. III. emelet, 2801. Postacím: Tatabánya, Pf.: 141. Telefon: 10-053, 10-811. Ügyeletes szerkesztő: 19-es és 24-es mellék, belpolitikai rovat: 10-es és 27-es mellék, gazdaságpolitikai rovat: 15-ös, 17-es és 18-as mellék, kulturális rovat : 28-as mellék, sportrovat: 26-os mellék, fotórovat: 29-es mellék, levelezési rovat: 13-as mellék, hirdetést Ívétel: 14-es mellék. — Kiadja a Komárom Megyei Lapkiadó Vállalat, Tatabánya V., Felszabadulás tér 4. III. emelet. Postacím: Pf.: 141. Felelős kiadó: VASS MIHÁLY igazgató. Telefon: 11-010, 10-053, 10-811. Telexszám: 27-243. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hlrlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál HELÍR) Budapest V., József Nádor tér 1. — 1900 —, közvetlenül, vagy postautalványon, valamint a HELIR 215—96162 pénzforgalmi jelszöszámra. Előfizetési .díj egy hónapra 43 Ft, negyedévre 129 Ft, fél évre 258 Ft, egy évre 516 Ft. — Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. Készült a Komárom Megyei Nyomda Vállalat Tatabányai Lapnyomdájában. Felelős vezető: KOVÁCS JÁNOSNÉ igazgató. — ISSN 0133—140X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom