Dolgozók Lapja, 1987. március (42. évfolyam, 51-76. szám)

1987-03-30 / 75. szám

II kölcsönös előnyök alapján Az MSZMP és oz SPD közös parlamenti munkacsoportjának budapesti ülése Nyers Rezsőnek, az MSZMP Központi Bizottsága tagjának, az Országgyűlés Kereskedelmi Bizottsága élnökének, vala­mint Wolfgang Rothnak, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöksége tagjának és parlamenti frakciója alelnöké- nek vezetésével március 25—28. között, Budapesten ülésezett az MSZMP és az SPD gazdasági kérdéseket tanulmányozó, kö­zös parlamenti munkacsoport­ja. Az SPD képviselőit fogad­ta Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság Atkára. A közös parlamenti munka- csoport egyebek között meg­vizsgálta a sokoldalú gazdasági együttműködés és a nemzet­közi gazdasági szervezetek té­makörét. A kölcsönös függés és egymásrautaltság világmé­retűvé válásának korában élünk. A nemzetközi ke­reskedelmi, pénzügyi és termelési együttműködés modern formáinak kialaku­lásával megnövekedett a vi­lággazdasági kapcsolatok fontossága az egyes nem­zetgazdaságok számára. A jelenlegi világgazdasági vi­szonyokat azonban több probléma továbbélése nehe­zíti: a nemzetközi pénz­ügyi rendszer egésze számá­ra jelent kihívást a mind aggasztóbb méretűvé duz­zadó adósságválság, a va­lutaárfolyamok ingadozá­sából származó feszültség, ami egyben fékezi a nem­zetközi kereskedelem fejlő­dését is. A világgazdaság egyensúlyi zavarai, a növe­kedés mérséklődése, a fog­lalkoztatási problémák egyre inkább megterhelik a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokat, felerősítik a protekcionista tendenciákat. A nemzetközi kereskedelmi rendszer szabályozó ereje lényegesen meggyengült. A világszerte erősödő protek­cionizmus ellentétes orszá­gaink alapvető gazdasági érdekeivel, hiszen azok erő­teljesen ráutaltak a nem­zetközi gazdasági és keres­kedelmi kapcsolatokra. Ezért meggyőződésünk, hogy elő kell segíteni az egyenlősé­gen, a diszkriminációmen­tességen, a kölcsönös elő­nyökön és bizalmon alapuló együttműködést. Az elmúlt évtized világ- gazdasági válságának kihí­vásaira nem sikerült olyan működőképes gazdaság- stratégiai modellt kimun­kálni, amely nemzetgazda­sági és nemzetközi mére­tekben egyidejűleg képes lenne a növekedési, egyen­súlyi, pénzügyi, szociális és környezeti problémák meg­oldására. A munkacsoport a fenti­ekből kiindulva, nagy je­lentőséget tulajdonít a. sok­oldalú gazdasági együtt­működés elmélyítésének, a megoldásokat kereső közös erőfeszítéseknek, a nem­zetközi gazdasági szerveze­tek tevékenységének, ame­lyek megfelelő keretül szol­gálhatnak a kétoldalú kap­csolatok fejlesztéséhez is. Támogatjuk a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok legfontosabb elveit megfo­galmazó GATT minden törekvését, mely a protek­cionizmus visszaszorítását, a szerződéses fegyelemhez való visszatérést célozza. Üdvözöljük azokat az erő­feszítéseket, amelyeket az új GATT-forduló keretében a vámok további csökkenté­sére, a nem vámjellegű ke­reskedelmi akadályok visz- szaszorítására, a szerződés előírásaival ellentétes in­tézkedések felszámolására irányulnak. A mezőgazda- sági és élelmiszeripari ter­mékek nemzetközi kereske­delmében szorosabb együtt­működést kell kialakítani, az exportőrök számára mél­tányos piacra jutási feltéte­leket és lehetőségeket kell teremteni. Az egyes országok gaz­daságai között szükségszerű­en kialakult kölcsönös füg­gőség körülményei között a fejlődésnek új lendületet adhat egy — a nemzetközi gazdasági együttműködést is magában foglaló — átfo­gó nemzetközi biztonsági rendszer megteremtése. Alapvető követelmény, hogy megszűnjenek azok az óriási különbségek, amelyek jelenleg az egyes régiók fej­lettsége között vannak. Elsőrendű fontosságú az egyes nemzetgazdaságok belső forrásainak hatékony kiaknázása, amelyben a gazdasági szempontok le­gyenek a meghatározóak, szűnjenek meg a politikai szempontok által motivált hátrányos megkülönbözte­tések, a különböző területe­ken alkalmazott diszkrimi­natív intézkedések. Olyan feltételeket kell kialakítani, amelyek lehetetlenné teszik Thatcher Moszkvában Margaret Thatcher brit kormányfő, aki szombat es­te óta tartózkodik hivatalos látogatáson a szovjet fővá­rosban, vasárnap Zagorszk- ba, a páratlan szépségű mű­emlékeiről híres, Moszkva környéki városba utazott. Meglátogatta a Szenthárom­ság kolostort, istentisztele­ten vett részt, felkereste a (Zagorszkban működő) moszkvai teológiai akadémi­át, megismerkedett a város- központ épületegyüttesével, A házigazdák villásreggelit adtak a vendég tiszteletére. A Moszkvában hétfőn sor­ra kerülő szovjet—brit tár­gyalásokat nemcsak London­ban, vagy a Szovjetunióban várják érdeklődéssel, hiszen a brit vendég mostani láto­gatását a legfontosabb prob­lémák alapos vizsgálata előzte meg — írja vasárnapi nemzetközi szemléjében a Pravda. A lap nem tagadja a két­oldalú kapcsolatok vonatko­zásainak fontosságát, ám felhívja a figyelmet arra, hogy a biztonsági kérdéseket ma senki sem kerülheti ki. Margaret Thatcher sem_vé­letlenül folytatott ezekről a kérdésekről tárgyalásokat moszkvai útjának küszöbén Párizsban és Bonnban Fran­cois Mitterrand elnökkel és Helmuth Kohl kancellárral „nagyon intenzív vélemény- cserét” folytatott. A Pravda hangsúlyozza: az európaiak lényegében egyet­értenek abban, hogy a föld­részről el kell távolítani a közepes hatótávelságú raké­tákat, ezt akarják a népek, ilyen kijelentések hangza­nak el a nyugat-európai fő­városokban. a gazdasági hatalommal való visszaélést. A munkacsoport aggoda­lommal állapítja meg, hogy a kelet—nyugati kereske­delmi együttműködés külön­féle okok miatt veszített lendületéből. Sürgetően szükségesnek tartjuk e fo­lyamat megfordítását. Kifejezzük különleges ér­dekeltségünket az összeuró­pai együttműködés tovább­fejlesztésében. Meggyőző­désünk. hogy a kölcsönös érdekeken alapuló, jól fej­lődő európai együttműködés hatékonyan hozzájárul a vi­lággazdaság egészének mű­ködéséhez is. A konkrét leszerelési megállapodások, biztonság- erősítő intézkedések, a ki­terjedt humanitárius és kulturális kapcsolatok mel­lett az átfogó és. sokoldalú gazdasági kapcsolatok és kooperációk is hozzájárul­nak az európai békerend megteremtéséhez. Nemcsak az európai, ha­nem az egész kelet—nyuga­ti együttműködés szem­pontjából kiemelkedő sze­repet játszik az Európai Biztonsági és Együttműkö­dési Értekezlet bécsi utóta­lálkozója, valamint az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága. E fórumok je­lentős támogatást adhatnak a kelet—nyugati gazdasági és kereskedelmi együttmű­ködésben még mindig fenn­álló komoly akadályok le­küzdésére és az együttmű­ködés elmélyítésére. A munkacsoport üdvözöl­te többek között, hogy a bécsi utótalálkozón javasla­tok születtek egy magas szintű európai, gazdasági ta­lálkozó megrendezésére, amely gyakorlati - szakem­berek, üzletemberek tapasz­talatait is figyelembevévç, segítené az ipari kooperá­ciók, vegyes vállalatok lét­rehozását. a hatékony mar­keting megszervezését. Bízunk abban, hogy a bé­csi utótalálkozó eredménye­ként olyan ajánlások szü­letnek, amelyek kinyilvá­nítják minden részt vevő állam politikai akaratát e kapcsolatoknak az egyen­lőség elve alapján történő fejlesztésére. A munkacsoport hangsú­lyozza a korszerű közleke­dési kapcsolatok, a szállítá­si módszerek, előírások fej­lesztésének, összehangolá­sának fontosságát, üdvözli az Európán keresztüli köz­úti és vasúti főútvonalak kijislölésére az EGíJ-ben fo­lyó tevékenységet. Intézke­déseket tartanának szüksé­gesnek a hajózási együtt­működés fejlesztésében is. Nagyra értékeljük a kör­nyezet védelme érdekében megindult nemzetközi együtt­működést. Kívánatosnak tartjuk az országhatárokon is túlmenő szennyezés csök­kentésére további intézke­dések kidolgozását, figye- lembevéve az egyes orszá­gok környezeti- és anyagi feltételeinek eltéréseit is. Tovább kell fokozni a leve­gő- és vízszennyeződés mértékének, az egyéb kör­nyezeti ártalmak csökkenté­sének, veszélyes hulladékok kezelésének érdekében szük­séges együttműködést. Az SPD nyomatékosan tá­mogatja a Magyar Népköz- társaság azon törekvéseit, hogy olyan kereskedelmi és együttműködési megállapo­dást kössön az EGK-val, amely teljes mértékben fi­gyelembe veszi a magyar gazdaságpolitikai irányvo­nalat és Magyarország GATT-tagságát. A nemzetközi gazdasági együttműködés erősítését jól szolgálják a Magyar Nép- köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság kö­zötti gazdasági hagyomá­nyokra épülő, sokrétű kap­csolatok. A kereskedelmi kapcsolatok mellett a ter­melési együttműködés. a vállalati kooperációs kapcso­latok és közös vállalatok, valamint a tudományos­műszaki eredmények köl­csönös cseréjének széles kö­rű kibontakoztatása mu­tatja azokat az új irányokat, amelyek nemzetközi mére­tekben is jelentőséggel bír­nak. A bizottság szükséges­nek tartja, hogy mindkét párt erőfeszítéseket tegyen a kétoldalú együttműködés elősegítésére, a nemzetközi működőtőke-kapcsolatok új formáinak létrehozása, va­lamint a harmadik piaci közös fellépés lehetőségei­nek felkutatása és szorgal­mazása érdekében. 9 Vértes Volán felvesz jó kereseti lehetőséggel helyi és helyközi autóbuszjárataira, tehergépliocsi-vezetőliet — tömegáru-fuvarozáshoz nagy teher­bírású járművekre, — távolsági fuvarozáshoz, — érettségizett és idegen nyelvtudással rendelkezőket NEMZETKÖZI fuvarozáshoz. A gépjárművezetői továbbképzésüket vállalati tanfolyamokon biztosítjuk. Dolgozóink részére a megye területére, családtagok részére a megye helyi járati autóbuszaira díjtalan utazási igazolványt biztosítunk. Jelentkezni lehet: az üzemigazgatóságok munkaügyi csoportjainál: Tatabánya I., Csaba u. 19. Tata, Agostyáni u. 64. Dorog, Esztergomi u. 27. Oroszlány, Táncsics M. u. 64. 3289 A KOMAROM MEGYEI TÄVIIÖSZOLGÄLTAT0 VÄLLALAT felvesz I gyorsírási gyakorlattal rendelkező gépírónőt JELENTKEZNI LEHET: a vállalat munkaügyi osztályán, Tatabánya V., Győri út 23. Telefon: 10-022/244. 3272 III millió vásárlónak minden holt kicsi, de a legkisebb üzlet is maga mögött erezheti u TÚSZÉRT Vállalatuk bőséges kínálatot nvújló raktárait. A II) hfíSZT.Rl az ország legeldugottabb boltjába is tervszerűen juttatja el napi cikkeit, hope a megszokott választék mindig ott legven. Tizen tízmillióért.' legyen ...hogy meglegyen ... hogy ottlegyen ... 306? Pályázati felhívás 1987. július 1-jétől a Papíripari Vállalat— Technoimpex—Vorwald Gépgyártó Kft-t működtetnek Lábatlan, II. Rákóczi F. u. 137. telephelyen. A Gépgyártó Kft felvételt hirdet 10 fizikai dolgozó részére az alábbi feltételek mellett: A dolgozóknak tudniok kell a szükséges pontossággal és hatékonysággal termelőmunkát végezni számjegy­vezérlésű, vagy hagyományos esztergagépen, vagy marógépen, vagy minősített ív- és lánghegesztő berendezéseken, vagy gépszerelői munkában. Tudniuk kell üzemeltetni fűrészgépet, fúrógépet és gyalugépet, darut és targoncát. Megfelelő minőséggel össze kell tudják szerelni az import, belföldi eredetű, vagy saját előállítású alkatrészeket késztermékké, illetve kell rendelkezniük vagy legrövidebb időn belül le kell tegyék az előírt vizsgákat. A szerelési feladatokat ellátók pneumatikus és hidraulikus ismeretekkel is rendelkezzenek. A német nyelvtudás és középfokú végzettség előnyös a felvételnél. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 1987. április 10-ig a GAGY lábatlani üzemében, Urbán József, vagy Herczog Róbert elvtársaknál. Jelentkezés írásban, önéletrajzzal, az eddigi szakmai tevékenység feltüntetésével, fényképpel. A jelentkezők április 11—12-én gyakorlati felvételi vizsgát tesznek. Alkalmazást követően külföldi betanítást tervezünk. A Gépgyártó Kft munkarendje több műszakos, szükség szerinti túlmunkával. Bérezés a vegyesvállalati foglalkoztatásokra érvényes előírások szerint. PV. Gép- és Alkatrészgyár LÄBATLAN 3239 ALBAPLAST NYÍLÁSZÁROK ÉS ALBA-SADI ÁLMENNYEZET CSERÉJÉT ÉS BEÉPfTÉSÉT VÁLLALJUK Fejér. Komárom. Veszprém és Somogy megyében ALBA REGIA AÉV Szolgáltató Főűzeme 8001 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. Telefon 22T2-980 és 16-140 Telex: 21-371. ön csak rendel, mi mindent elvégzőnk! DOUOZÓIt LAPJA 1987. március 30., hétfő

Next

/
Oldalképek
Tartalom