Dolgozók Lapja, 1987. február (42. évfolyam, 27-50. szám)

1987-02-02 / 27. szám

Szalagképünkön a tatabányai egységgyűlés pillanatait láthatják, középen Havasi Ferenc köszönti a munkásőröket. Fotó: Jusztin VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DOLGOZOK 1987. február 2., HÉTFŐ AZ MSZMP XLII. évf., 27. szám KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara: 1-80 forint Mindnyájunkhoz szóló állásfoglalással zárult a XI. országos békekonferencia Eszmecsere a jövőért Szívügy ez a közügy országos békekonferencia. A magyar békemoz- galom vezető fórümán csaknem 1200 küldött és meghívott vendég vett részt. A tanácskozás elnökségében foglalt helyet Németh Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkárhelyet­tese, Csehák Judit, a Minisztertanács elnökhe­lyettese, továbbá jelen voltak a Hazafias Nép­front, a Kommunista Ifjúsági Szövétség, a szakszervezeti mozgalom, más társadalmi és tö­megszervezetek, a kulturális és a tudományos élet, valamint az egyházak jeles képviselői. A konferencia résztvevő­it Sztanyík B. László, az Országos Béketanács elnöke üdvözölte. Megnyitójában megemlékezett az OBT-nek a legutóbbi békekongresszus óta elhunyt tagjairól, s kö­szöntötte az OBT új tagjait, illetve tiszteletbeli tagjait. Hangsúlyozta, hogy az el­múlt években a békemozga­lom ereje világszerte tovább növekedett, s ma már min­denütt számottevő tényező­je a háborús veszély elhá­rítását célzó kezdeményezé­seknek, a világbéke meg­őrzésének. Rámutatott, hogy tovább kell erősíteni az értelmiség békemozgal­mát, mind több tudóst, pe­dagógust és művészt kap­csolva be ebbe a tevékeny­ségbe. hiszen a békemozga­lom aktivistái érzékletesen, meggyőző erővel tudják be­mutatni az atomháború fe­nyegető veszélyeit. A csernobili atomerőmű balesete — mondotta egye­beik között Sztanyik R. Lász­ló — ismételten felhívta a figyelmet arra is, milyen súlyos következményekkel járna egy esetleges nukleá­ris háború. Ezekre a veszé­lyekre figyelmeztetik a vi­lág közvéleményét és a po­litikusokat a békemozga­lomban tevékenykedő tu­dósok is. Kutatásaik nyo­mán olyan fogalmak kerül­tek a köztudatba, mint pél­dául a „nukleáris tél”, amely az atomháború túl­élőit fenyegeti. Ugyancsak tudományos érvekkel alátá­masztott megállapítás, hogy a kilotomnák millióival mér­hető, pusztító erővel rendel­kező atomtöltetek nem nö­velik. hanem éppen ellen­kezőleg: csökkentik a nem­zetek biztonságát. Ugyanak­kor a nukleáris energia bé­kés felhasználása előtt nagy jövő áll. Az atomerőművek helyettesíthetik, illetve pó­tolhatják a kimerülőben lé­vő energiahordozókat — mu. tatott rá az OBT elnöke. Végül meggyőződését fe­jezte ki, hogy a mostani ta­nácskozás is hozzájárul a magyar békemozgalom ható­körének szélesedéséhez, a háborúellenes erők világ­méretű küzdelméhez. Vitaindítójában Barabás Miklós, az Országos Béke- tanács főtitkára hangsúlyoz­ta: nagy változások jellem­zik az előző békekonferen­cia óta eltelt időszakot. Olyan leszerelési program született, amely az ezredfor­dulóra az egész világot, an­nak minden szögletét meg kívánja szabadítani az atomfegyverek terhétől. Moszkva mellett Genf. Bu­dapest, Stockholm és Reyk­javik neve jelzi a kedvezőbb nemzetközi légáramlatot. Ebben a jó irányú és fel­gyorsult mozgásban vált napjainkra nemzetközileg is elfogadott követeléssé az atomfegyverek megsemmi­sítése. az űrfegyverkezés megakadályozása. Ugyan­ilyen újszerű javaslatok szü. lettek a hagyományos és a vegyi fegyverek csökkenté­sére, a helyi konfliktusok megoldására, a biztonság erősítésére. Ezek a célok egyértelműek, világosak és cselekvésre ösztönzőek. Táv­latot nyitnak, feladatot ad­nak és jó szívvel vállalható kötelességet kínálnak vala­mennyi békeszerető erő. így a maqyar békemozgalom számára is — hangsúlyozta. Az OBT főtitkára a to­vábbiakban kifejtette: meg­sokszorozott cselekvési lehe­tőseggel szolgált a nemzet­közi békeév tavalyi ese­ménysorozata. A hazai bé­kemozgalom nem töreke­dett nagy tömegdemonst­rációkra, ugyanakkor meg­szaporodtak a kisközösségi fórumok. Személyesebbé, közvetlenebbé, érdekesebbé és folyamatosabbá vált a munka. A mozgalom, ame­lyet élénk viitaszellem hatott át, teret kínált a különbö­zőségnek, bátorította az önkifejezést. Újabb és újabb békeközösségek, csoportok alakultak, szakmai mozgal­mak szerveződtek, s ezek életképessége, edzettsége mind egyre nőtt. Más és más értékelések fogantak, új módszerek terjedtek. Mindezekkel együtt a ma­gyar békemozgalom telje­sebbé vált, s fő céljaiban egységes maradt. A magyar politikai és társadalmi élet­ben olyan helyet vívott ki magának, amelynek megőr­zése felelős magatartást, to­vábbi elszántságot kíván va­lamennyi önkéntes munká­sától. Annál is inkább — tette hozzá —. mert a ma­gyar békemozgalom terveire és tetteire határainkon túl is sokan figyelnek, bár nem mindenütt buzdító rokon- szenvvel. Helyes volt az a két évvel ezelőtti kiindulási alap, hogy ma, Magyarországon is új helyzetben kell a maguk útját járniuk a társadalmi szervezeteknek, mozgalmak­nak — hangoztatta az OBT főtitkára. Hozzájárulásuk nélkül elképzelhetetlen an­nak az össztársadalmi prog­ramnak a kidolgozása és valóra váltása, amelyben világosan kifejezésre jut a Magyar Szocialista Munkás­pártnak az átalakulások és reformok iránti elkötele­zettsége. A magyar béke­mozgalom a X. országos bé­kekonferencia állásfoglalása alapján, az együttműködő társadalmi szervezetek kö­zösségében vállalt feladato­kat ebből a nemzetgyarapí­tó munkából. így egyebek között arra törekedett, hogy a béke ügyében csökkentse a törvényhozó, a kormány­(Folytatás a 2 oldalon) Munkásőr-egységgyülésekről jelentjük Havasi Ferenc Tatabányán köszöntötte a munkásőröket Kilencedszer is élenjárók A tatabányai Vörös Csillag Érdemrenddel kitün­tetett Tóth-Bucsoki István munkásőregység tagjai látványos felvonulással tisztelegtek szombaton reggel a bányászváros lakói előtt. Á járókelők sorfalától övezve, fegyelmezett sorokban vonultak az alegységek a sportcsarnokba, ahol megtartották ünnepi egység­gyűlésüket. Az eseményen részt vettek a munkás- mozgalom veteránjai, a tartalékosok és a munkás- őrök családtagjai is. Az elnökségben helyet foglalt Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. Antalóczy Albert, a KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára, Far­kas Lajos, a Munkásőrség Országos Parancsnokság osztályvezetője. Mérten Lajos, a városi pártbizottság első titkára. Varga Gyula, a megyei tanács elnöke és Mofkánszki János, a munkásőrség megyei parancs­noka, ott voltak az állami és társadalmi szervek., a fegyveres erők és testületek, a bázisvállalatok képvi­selői is. Molnár Lászlónak, a városi pártbizottság tit­kárának megnyitóját kö­vetően az emlékplakettel kitüntetett Sárberki Ál­talános Iskola munkásőr- szakaszának úttörői iro­dalmi műsorral köszön­tötték a gyűlés résztvevő­it. majd Hiszékeny István egységparancsnok érté­kelte a tatabányai mun­kásőrök munkáját. Be­számolójában felvázolta a három évtizedes törté­nelmi utat, amelyet a munkásőrség tett meg megalakulása óta. Megyénkben az egysé­gek között meghirdetett szocialista versenymoz- galom eredményei alap­ján az Élenjáró Munkás­őregység címet — immár kilencedik alkalommal — a tatabányaiak nyerték el. A címmel járó okle­velet és serleget Mo- kánszki János nyújtotta át az egység parancsno- I kának. Borbély Sándor, a mun­kásőrség országos pa­rancsnoka Hiszékeny Ist­vánt soron kívül mun­kásőr századossá léptette elő. Reök István és Fi- csor Sándor egységpa­rancsnok-helyetteseket a Haza Szolgálatáért Ér­demérem arany. Fried­rich István munkásőrt pedig ezüst fokozatával tüntette ki. Az egység Kiváló Szá­zada címet és a vándor­zászlót Kis István alegy­sége nyerte el. Kiváló lett Urbán Béla, Herczeg Ist­ván, Nyisztor László és Krausz János szakasza. Botos József. Grózly Jó­zsef, dr. Hatos Rudolf, Kodela József, Lányi Já­nos és Szarvas Ferenc a Kiváló Parancsnok ki­tüntetést vehette át. ti­zenkilencen pedig Kivá­ló Munkásőr kitüntetést kaptak. A Szolgálati Érdem­érem 30 év szolgálat után járó fokozatát Farkas Lajos nyújtotta át Ha­lász István nyugállomá­nyú munkásőr-alezredes" nek. volt egységparancs­noknak és Czipri József, dr. Hatos Rudolf. Kőhe­gyi János, Kalcasz Krisz~ tosz, Koós György, Ko­vács László, Milavuko- vics Miklós, id. Nyisztor István, dr. Oswald Lajos és Szabó Ferenc alapító munkásöröknek. A kitün­tetés 25 év szolgálat után járó fokozatával Balázs Józsefet és Papp Györgyöt tüntették ki, 20 év után járó fo­kozatát 14 munkásőr vehette át. A több év­tizede szolgáló munkás­őrök feleségét virággal és levéllel köszöntötték. A testület munkájának folyamatos támogatásáért az országos parancsnok díszoklevéllel és emlék­plakettel tüntette ki az Országos Bányagépgyártó Vállalat tatabányai gyár­egységének kollektíváját. Havasi Ferenc, a Köz­ponti Bizottság nevében köszöntötte az egységgyű­lés résztvevőit. Elismerés­sel szólt arról, hogy a testület tagjai nemcsak a fegyveres szolgálatban állják meg helyüket, ha­nem a nehéz gazdasági helyzetben is élenjárnak a termelésben, gysrapi.tr ják anyagi javainkat. Megilletődötten emléke­zett vissza a 30 évvel ez­előtti válságos napokra, a bányászváros első karha- talmistáira és munkás­őreire, akiket külön kö­szöntött. A testület előtt álló feladatokról szólva elmondta: mai viszonya­ink közepette tisztessé­ges munkával kell meg­szilárdítani gazdasági helyzetünket és megte­remtenünk az előrelé­pés feltételeit. Az égységgyűlésen fel­emelő perceknek lehet­tünk tanúi, amikor a munkásőrjelöltek letet­ték az esküt a csapat- zászló előtt. A leszerelők nevében Germuska Kál­mán jelképesen átadta fegyverét Sebestyén Lász­lónak, aki ünnepélyesen fogadta : 27 társával együtt készen áll a nép­hatalom fegyveres védel­mére, a fontos pártmeg­bízatás teljesítésére... — veizer — „...a valódi egység próbája a tett” A Saliai Imre munkásör- szombaton délelőtt ünnepi egység tagjai, valamint egységgyülésre érkezett az számos meghívott vendég oroszlányi Művelődési Köz­pont feldíszített színházter­mébe. Az ünnepség jel­mondatául az MSZMP XIII. kongresszusának egyik gondolata szolgált : „Nem elég az elvekkel ál­talában egyetérteni, a va­lódi egység próbája a tett.” Az érkezők között volt Zá- horzik Teréz, az MSZMP KB alosztályvezetője, Bargi Gusztáv, a megyei pártbi­zottság titkára, Zelenák András, a Munkásőrség Or­szágos Parancsnokságának alosztályvezetője, Kovács Mátyás, az MSZMP Orosz­lány Városi Bizottságának első titkára, Kozsel Gyula, a munkásőrség megyei pa­rancsnokának helyettese, valamint Oroszlány párt, ál­lami, társadalmi és gazda­sági szervezeteinek képvi­selői. (Folytatás a 2 oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom