Dolgozók Lapja, 1987. január (42. évfolyam, 1-28. szám)

1987-01-20 / 16. szám

Mihail Gorbacsov üzenete a „hatoknak” A SZOVJETUNIÓ a jövő­ben is következetesen fog küzdeni azért, hogy ^ovább lehessen lépni a Reykjavík- han elért pozíciókról. Nem vonunk vissza egyetlen egyet sem az ott előterjesztett ja­vaslataink közül, amelyek célja valamennyi nukleáris eszköz jelentős csökkenté­se és ezt követően felszá­molása, a békés világűr biz­tosítása Földünk körül — hangsúlyozta Mihail Gorba­csov, az SZKP KB főtitká­ra hétfőn, Moszkvában köz­zétett üzenetében. A szovjet politikus ebben az „új-del­hi hatok’’ — Argentína. Gö­rögország, India. Mexikó, Svédország és Tanzánia — vezetőinek december végén nyilvánosságra hozott új­évi leszerelési felhívására válaszolt. Gorbacsov a felhívást ele­mezve rámutatott: a „ha­tok” újólag határozottan síkraszállnak amellett, hogy haladéktalanul olyan konk­rét intézkedéseket kell ki­dolgozni az űrfegyverkezési hajsza megakadályozása és a földi fegyverkezési haj­sza beszüntetése érdekében, amelyek végeredményben a nukleáris fegyverzet teljes megsemmisítéséhez vezetnek Földünkön. A szovjet veze­tő megelégedéssel állapítot­ta meg. hogy a Szovjetunió és a ..hatok” lényegében megegyező álláspontot kép­viselnek e kérdésekben. Mindenekelőtt teljesen egyetértek azzal, hogy meg kell őriznünk azokat a tör­ténelmi eredményeket, ame­lyeket a reykjavíki szovjet- amerikai csúcstalálkozón sikerült elérni az atomfegy­verektől mentes világhoz ve­zető úton. s nem szabad megengedni, hogy megingas­sák azokat a konkrét kiin­dulási alapokat a nukleáris leszerelés terén, amelyeket Reykjavíkban vázoltunk fel — mutatott rá Mihail Gor­bacsov. A SZKP vezetője hanssúlyozta, hogy minde­nekelőtt, az atomfegyverzet messemmisítésének problé­májára kell összpontosítani. Az SZKP KB főtitkára az egy évvel ezelőtt előterjesz­tett szovjet leszerelési prog­ramra utalva hangsúlyozta, hogy e kezdeményezésekre epitve a Szovjetunió bátor, de ugyanakkor reális javas­latot tett. a íegyverkezesi hajsza megfékezése érde­kében, annak minden terü­letén: legyen szó a nukleá­ris fegyvertárak megsem­misítéséről, az űrfegyverzet létrehozásának megakadá­lyozásáról, a vegyi fegyve­rek betiltásáról, vagy a had­erők és a hagyományos fegy­verzet szembenállásának csökkentéséről Európában. A nagyszabású szovjet ja­vaslatok olyan kiváló építő­anyag, amelyből már az el­következő évtizedben fel le­hetne építeni az egyetemes és szilárd biztonság épületét. Sajnálatos módon azonban a másik fél egyelőre nem mu­tat hasonló politikai felelős­séget a világ sorsa iránt, s nem szándékozik részt ven­ni velünk ebben az építés­ben. Mi több, arra is kísér­letet tesz, hogy még azt az alapot is szétrombolja, ame­lyet az elmúlt 15 évben te­remtettünk meg ebben az építőmunkában. Ennek kap­csán teljességgel osztjuk az Önök aggodalmát azzal a le-- netőséggel ' összefüggésben, hogy összeroppan a hadásza­ti fegyvereket korlátozó megállapodások egész szer­kezete. ami felmérhetetlen következményekkel járhat­na az egész világ számára — hangsúlyozta Mihail Gor­bacsov. — Ugyanakkor sze­retném biztosítani Önöket, hogy ebben, s más kérdések­ben is a Szovjetunió a to­vábbiakban is következete­sen és határozottan a lesze­relés és az átfogó biztonság megteremtésének politiká­ját állítja szembe a jelenle­gi amerikai kormányzat fe­lelőtlen politikájával. Megértjük az Önök saj­nálkozását, amivel azt a kényszerű döntésünket fo­gadták. hogy csak az Egye­sült Államok lí)87-ben vég­rehajtott első nukleáris kí­sérletéig hosszabbítjuk meg az atomrob’bantásokra meg­hirdetett egyoldalú szovjet moratóriumot. Természete­sen, amennyiben Washing­tonban a reális álláspont kerekedne felül, és az Egye­sült Államok csatlakozna egyoldalú lépésünkhöz, a nukleáris leszerelés ügye hétméríöldes lépésekkel ha­ladhatna előre. De minder­re egyelőre nem kerül sor. annak ellenére, hogy nem kevesebb, mint másfél esz­tendőt biztosítottunk az amerikaiaknak a mérlegelés­re. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy most is nyitva hagyjuk az ajtót: bármelyik nap, bármelyik hónapban készek leszünk újból visszatérni a moratóriumhoz, ha az Egÿe- sült Államok döntést hoz nukleáris robbantásainak beszüntetéséről. A nukleáris fegyverkí­sérletek teljes betiltását vál­tozatlanul elsődleges lépés­nek tekintjük azon az útón, amely az atomfegyverzet csökkentéséhez és azt köve­tően megsemmisítéséhez ve­zet. A Szovjetunió azt jaya- solja, hogy haladéktalanul meg kell oldani ezt a prob­lémát. S ha most arra kény­szerítenek is bennünket, hogy felújítsuk az atomrob­bantásokat. állhatatosan to­vább törekszünk arra. hogy megkezdődjenek az átfogó tárgyalások. E tárgyaláso­kat készek vagyunk bármi­lyen összetételben és bármi­lyen fórumon folytatni, de természetesen csakis az Egyesült Államok részvéte­lével. Az SZKP KB főtitkára utalt arra: a Szovjetunió korábban már kifejezte készségét,, hogy élni fog a ..hatok” legutóbbi nyilatko­zatában is megerősített ja­vaslatával, amelyben fel­ajánlják segítségüket a nuk­leáris robbantások beszünte­tésének ellenőrzéséhez. Saj­nos. az Egyesült Államok­nak e kérdésben elfoglalt ál­láspontja miatt végül is nem került sor a hat ország szakértőinek és a Szovjet­unió. valamint az Egyesült Államok szakértőinek talál­kozójára. Nekünk azonban változatlanul az a vélemé­nyünk, hogy egy ilyen talál­kozó rendkívül hasznos len­ne a nukleáris kísérleteket betiltó szerződés kidolgozá­sának meggyorsítása szem­pontjából. A szovjet vezető tájékoz­tatta a „hatokat” arról, hogy — még ha az Egyesült Államok nem is vizsgálja felül elutasító álláspontját — a Szovjetunió kész elkül­deni képviselőit a hat or­. szág szakértőivel való talál­kozóra. Egy ilyen találkozón — figyelembe véve minden új, az ellenőrzés terén az utóbbi időben előterjesztett javaslatot — már most kö­zösen, célratörően lehetne keresni azokat a kölcsönö­sen elfogadható megoldá­sokat. amelyek a későbbiek­ben a nukleáris fegyverkí­sérletek teljes és általános betiltásáról szóló szerződés megbízható ellenőrző-me­chanizmusának alapját ké­pezhetnék. Mihail Gorbacsov üzene­tében végezetül kifejtette, mindaz, amiről Reykjavík­ban sikerült megállapodni, a nukleáris fegyverzet meg­semmisítéséről ott kialakult elképzelés ezentúl már nem kizárólagosan a Szovjetunió és az Egyesült Államok kö­zötti kapcsolatok tárgyát ké­pezi: Reykjavik eredményei most már minden ország és nép közös tulajdonává vál­tak. S EZ ÉRTHETŐ is, hi­szen túlélésük kölcsönösen függ egymástól — ez atom- és űrkorszakunk realitása —■ s ez minden államot élet­bevágóan érdekeltté tesz abban, hogy megsemmisít­sék a nukleáris fegyverzetet és megakadályozzák a fegy­verkezési hajsza átterjedését a világűrre. Az államok — kicsik és nagyok — ilyen­fajta együttműködése az egész emberiség megóvásá­ért, napjainkra fninden ko­rábbinál erőteljesebb létér­dekké vált — hangsúlyozta Mihail Gorbacsov. Az SZKP vezetője biztosította a ..ha­tokat” arról, hogy a Szov­jetunió a maga részéről cse­lekvő módon fog hozzájá­rulni e közös ügyhöz. PANORAMA HAVASI FERENC KÍNÁBAN A Zsenmin Zsipao és az ösz- szes többi kínai központi lap hétfői számának első oldalán, vezető helyen közölte azt a kommünikét, amelyet az TJj Kína hírügynökség hozott nyil­vánosságra Csao Ce-jang kínai miniszterelnök, a KKP KB ügyvezető főtitkára és Havasi Ferenc, az MSZMP PB tagja, KB titkára vasárnap lezajlott találkozójáról és tárgyalásáról. Több lap a találkozóról ké­szült fényképpel illusztrálta a közleményt. Havasi Ferenc hét­főn délelőtt megtekintette az egykori kínai császárok pe­kingi nyári palotáját, majd a déli órákban elindult Peking- ből vidéki útjára, amelynek so­rán látogatást tesz Kantonban és Sanghajban. korlátozás A kedvezőtlen időjárás és a nehéz útviszonyok miatt hétfő­től Romániában részlegesen és ideiglenesen korlátozták a gép­kocsiközlekedést. A közérdekű szállítmányok célba juttatása, a lakosság és a gazdasági egy­ségek ellátását végző gépkocsik forgalmának biztosítása érdeké­ben az ország minden megyé­jében tilos a személyi tulajdo­nú személygépkocsik haszná­lata. BÁNYÁSZ REZSŐ EGYIPTOMBAN Bányász Rezső államtitkárt, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnökét, aki kül­döttség élén Egyiptomban tar­tózkodik, hétfőn fogadta Atef Szidki miniszterelnök. A ta­lálkozón jelen volt Szafvat Mo­hammed Juszef as-Sarif tájé­koztatásügyi államminiszter, és Simonyi Ernő kairói ma­gyar nagykövet. MUNKALÄTOGATAS A munkalátogatáson Mon­góliában tartózkodó Igor Rogacsov szovjet külügy­miniszter-helyettes és mon­gol kollégája, Daramin Joondon első külügyminisz­ter-helyettes megbeszélé­seiket követően aláírta a két ország külügyminiszté­riumai közötti együttműkö­dés ez évi tervét. Rogacso- vot hétfőn fogadta Dzsam- bin Batmönh, a Mongol Né­pi Forradalmi Párt KB főtitkára, a Nagy Népi Hu- rál Elnökségének elnöke. MERÉNYLET Merénylet áldozata lett hét­főn az indiai Pandzsáb szö­vetségi állam egyik vezető po­litikusa. Ismeretlen fegyveresek az Üj-Delhitől 240 kilométer­nyire északra fekvő Ludhijána városban, fényes nappal meg­gyilkolták Dzsoginder Pál Pan- dey-t, a kormányzó Indiai Nemzeti Kongresszus Párt (I) helyi szervezetének főtitkárát, volt pandzsábi minisztert. A hindu politikus testőre is éle­tét vesztette. FRANCIA—IRANI TÁRGYALÁSOK Ali Ahani, az iráni külügy­minisztérium Ázsiai és Óceá­niai Osztályának vezérigazgatója háromnapos tanácskozásokat kezdett a francia külügyminisz­tériumban a -két ország viszo­nyának rendezéséről. VARKONYI peter NORVÉGIÁBA LÁTOGAT Dr. Várkonyi Péter külügy­miniszter Knut Frydenlund norvég külügyminiszter meg­hívására január 20—22. között hivatalos látogatást tesz Nor­végiában. VIETNAMI VENDEG Hoang Bich Son, a Vietnami Szocialista Köztársaság külügy­miniszter-helyettese, január 16. és t9. között látogatást tett hazánkban. Barity Miklós, kül­ügyminiszter-helyettessel a két ország kapcsolatairól és azok továbbfejlesztésének lehe­tőségeiről, az időszerű nemzet­közi kérdésekről folytatott megbeszéléseket. A vietnami külügyminiszter-helyettest fo­gadta dr. Várkonyi Péter kül­ügyminiszter és Madarasi Attila pénzügyminisztériumi állam­titkár. Zavartalan az ellátás Befejezte munkáját a Tárcaközi Koordinációs Operatív Bizottság Az országban az elmúlt hétvégén jelentősen javult a helyzet, zavartalan volt mind az ellátás, mind a közlekedés — állapította meg hétfői, utolsó ülésén a Tárcaközi Koordinációs Operatív Bizottság. Vala­mennyi főút két nyomon .járható, s az alsóbbrendű utak között is csak elvétve akad olyan, amelyen csak egy nyomon lehet közle­kedni. A lehullott hó elta­karításán szombaton 600, vasárnap pedig 800 munka­gép dolgozott az ország­ban. A vasúton a hét végén megélénkült az áruszállítás, a. forgalom olyan volt, mint bármelyik más, hó nélküli szombaton, vagy vasárnap. A személyszállításban még vasárnap visszaállt a meg­szokott téli menetrend. A mozdony- és kocsijavító üzemekben hétköznapi mű­szakot ’ szerveztek a, hét végén, hogy az időjárás mi­att megrongálódott jármű­vek mihamarabb visszake­rülhessenek a forgalomba. A Volán-buszok is újból a menetrend szerint közle­kedtek, csak az ország egyes területein fordultak elő ki- sebb-nagyobb késések. Hétfőn valamennyi isko­lában megkezdődött a taní­tás. Az elmúlt héten ösz- szességében 800 iskolában rendeltek el rövidebb-hosz- szabb oktatási szünetet, a kedvezőtlen időjárási, szál­lítási feltételek, a helyen­ként elromlott fűtőberende­zések miatt. A távközlésben a hét vé­gén a legfőbb feladatot az elromlott vezetékek megja­vítása adta. Az elmúlt hét során 105 településen sza­kadt meg a telefonvonal, a hibát — bár néhány helyen csak ideiglenes jelleggel —, mindenhol kijavították. Az elmúlt hét tapasztala­tait összegezve, s a bizott­ság munkáját értékelve, Urbán Lajos, közlekedési miniszter, a Koordinációs Bizottság vezetője megálla­pította: a nehéz helyzetben sikerült olyan intézkedése­ket hozni, s a munkát oly módon összehangolni, hogy a körülményekhez képest csekély volt a fennakadás a közlekedésben, a közmű- és élelmiszer-ellátásban, az egészségügyi szolgálatban. Az élet visszatért rendes kerékvágásába, minden te­rületen normalizálódott a helyzet, így a továbbiakban nincs szükség a tárcaközi operatív bizottság tevé­kenységére. A még meglévő helyi gondok megoldására a megyei operatív bizottságok tesznek intézkedéseket. Végső búcsú Brutyó Jánostól Elvtársai, barátai, küzdötársai vettek végső bú­csút hétfőn a Mező Imre úti temető díszravatalozó­jában a 76. életévében elhunyt Brutyó Jánostól, a munkásmozgalom kiemelkedő személyiségétől, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságá­nak tagjától, az MSZMP Központi .Ellenőrző Bizott­ságának nyugalmazott elnökétől, a Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének tagjától, országgyűlési képviselőtől. A vörös drapériával borított, koszorúkkal övezett ravatalnál — díszőrséget állt a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Politikai Bizottságának és a Köz­ponti Bizottság titkárságának több tagja, állami és társadalmi életünk számos vezető személyisége. Ott voltak egykori harcostársai, munkatársai. A gyászszertartáson az MSZMP Központi Bizott­sága, Központi Ellenőrző Bizottsága, a szakszerveze­tek és az Országgyűlés nevében Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT elnöke búcsúzott az elhunyttól. Brutyó János életpályáját méltatva emlékeztetett rá: — A makói szegény családból indult fiúnak az életútja nem volt könnyű. Nem volt mentes a nél­külözéstől, a gondoktól, a kemény felelősségteljes munkáktól, a küzdelmektől. Ütja korán elvezetett a munkásmozgalomhoz. Az indíttatás meghatározta Brutyó János jellemét, amelyet a munkásmozgalom formált véglegessé. Így bontakoztak ki, csiszolódtak tulajdonságai. Brutyó János a szó legmélyebb értelmében tiszta ember volt. Nem vágyott magas rangra, mindig arra törekedett, hogy tudásával a lehető legjobban szol­gálja osztálya céljait. Igazi örömet a jól végzett mun­ka, társadalmunk fejlődése jelentette számára. Mun­kája eredményeit nem magának, hanem annak a tár­sadalomnak tulajdonította, amely lehetőséget terem­tett a munkásemberek számára, hogy egy új élet meg­teremtésében vezetőszereoet töltsenek be. A díszravatalozóból gyászolók százai kísérték Brutyó Jánost végső nyughelyére. a Munkás- mozgalmi ^Pantheon sírsétányára; sírhantját koszo­rúkkal, virágokkal borították. A gyászszertartás az Internacionálé hangjaival ért véget. MN Hiliépzési Eszhözgyortó Üzem Esztergom-Keríváros felvételre keres: erősáramú villamos­mérnököt, kooperátort, valamint villanyszerelő, tmk-lakatos, szerszám- készítő, hegesztő, szerkezeti lakatos szakmunkásokat és kazánfűtőt. Jelentkezés személyesen, vagy Esztergom 60, telefonon a személyzeti vezetőnél. 439 KOMÁROM MEGYEI GABONAFORGALMI ÉS MALOMIPARI VÁLLALAT táti telepe felvesz — villanyszerelőt, — karbantartó lakatost, — silókezelőt, — keverőüzemi, raktári és gk. rakodói munkásokat. Jelentkezés: Táti telepen, telepvezetőnél. 463 Bűtorkárpit padlószőnyeg óriási mennyiségben és választékban a BÖRZÉN amíg a készlet tart! TOVÁBBI ÁRUINK: ásványgyapot-paplan és -lemez, PVC-padló, NIKECELL 2 és 4 cm-es, dunaújvárosi lemezradiátor, importtapéta, fóliasátorhoz műanyag cső (6 m-es), PVC-fólia, csempe, padlólap, faforgácslap 12 mm-es, alumínium ereszcsatorna, Hungizol tetőfólia. NYITVA TARTÁS: közületek és magánszemélyek részére: hétfőtől péntekig 9,30—17.45 szombaton 7.30—12.30 Kedves Vásárlóink! Ne feledjék, minden hétköznap 3/4 6-ig, és minden szombaton fél 1-ig várjuk Önöket. Boltunk megtalálható Kömyén, Tatabánya felől a Vasúti átjáró után balra. Környei Mezőgazdasági Kombinát Anyagosztály Tel.: 72-184 433 1987. január 20., kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom