Dolgozók Lapja, 1986. december (41. évfolyam, 282-307. szám)

1986-12-01 / 282. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I DOLGOZÓK 1986. december 1., HÉTFŐ AZ MSZMP XLI. évf , 282. sz. KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara: 180 forint Véget ért a DÍVSZ közgyűlés Felhívás antinukleáris koalícióra Záró plenáris üléssel fejezte be munkáját a Demokra­tikus Ifjúsági Világszövetség XII. közgyűlése szombaton este, az Építők Rózsa Ferenc Művelődési Házában. Az ülésen Cservény Vilmos, a DÍVSZ főtitkára elnökölt. A DÍVSZ legfelsőbb fó­rumán részt vett 136 ifjú­sági tagszervezet küldöttei záró tanácskozásukon nyi­latkozatot fogadtak el no­vember 29-e, a palesztin néppel való nemzetközi- szolidaritás napja alkalmá­ból. A dokumentum a vi­lág haladó ifjúságának tá­mogatásáról biztosítja a palesztin nép nemzeti jo­gaiért — az önrendelkezé­sért és a független állam alapításának jogáért — folytatott harcát. A felhí­vás hangoztatja: a palesz­tin kérdés átfogó rendezé­sére nemzetközi konferen­ciát kell összehívni ' az ENSZ égisze alatt, minden érintett félnek, köztük a Palesztinái Felszabadítási Szervezetnek, mint a pa­lesztin nép . egyedüli törvé­nyes képviselőjének közre­működésével. Ezután a DÍVSZ szakosí­tott szervezeteinek vezetői számoltak be a SIVSAJ, a Nemzetközi önkéntes Szol­gálat az Ifjúsági Szolidari­tásért és Barátságért, a BITEJ, az Ifjúsági Turiz­mus és Cserék Nemzetközi Irodája, valamint a CIMEA, a Gyermek- és Serdülőkori Mozgalmak Nemzetközi Bi­zottsága tanácskozásáról. A XII. közgyűlés része­ként megtartott regionális és tematikus tanácskozáso­kon megvitatták és kimun­kálták a DÍVSZ legfelső fórumának ^határozatát, s a következő esztendőkre kör^ vonalazott munkaprogram­ját rögzítő dokumentumo­kat, amelyeket a záró ple­náris ülésen terjesztettek a küldöttek elé. Az eszmecserék tapaszta­latait összegző előterjeszté­sekben megfogalmazódott: ma az emberiség előtt álló legfontosabb feladat a nuk­leáris háború veszélyének elhárítása. Ezzel összefüg­gésben a résztvevők egy­hangúlag támogatták a DÍVSZ kezdeményezését az ifjúsági szervezetek széles körét tömörítő antinukleá­ris koalíció létrehozására, s szorgalmazták atomfegyver­mentes békeövezetek létesí­tését a világ nagy térségei­ben. Az előterjesztett doku­mentumokat — így a hatá­rozat-tervezetet és az ak­cióprogramot — a plenáris ülés résztvevői egyhangúlag elfogadták. A küldöttek kö­zös üzenetben fejezték ki köszönetüket a házigazda Magyar Kommunista Ifjú­sági Szövetségnek a szívé­lyes vendéglátásért, a ta* nácskozás zavartalan lebo­nyolításáért. Ezután megválasztották a DÍVSZ vezető testületéit. Az elnök tisztét — Valid Maszri személyében — to­vábbra is a Libanoni De­mokratikus Ifjúsági Szövet­ség tölti be, a főtitkárét pedig — Cservény Vilmos személyében — a Magyar Kommunista Ifjúsági Szö­vetség. A közgyűlés Valid Maszri zárszavával ért véget. (Folytatás a 2. oldalon.) Háromszáznál több tudományos rendezvény A Magyar Orvostudomá­nyi Társaságok és Egyesüle­tek Szövetsége szombaton, a Hilton Szállóban tartotta XX., jubileumi közgyűlését. A 62 orvostudományi tár­saság és egyesület mintegy 30 ezer tagját/ több mint 400 küldött képviselte a tanácskozáson. Tagegye­sületeik tavaly 338 tudo­mányos, illetve szakmai to­vábbképző rendezvényt tar­tottak, csaknem mégegyszer annyit, mint amennyit az előző évben. Az ez évi ren­dezvényeik száma is meg­haladja a háromszázat. Bár ezek a tanácskozások hasz­nosak, hiszen a résztvevők megvitatják szakmai ta­pasztalataikat, tudományos kutatásaik legújabb ered­ményeit, számuk további növelése azonban nem in­dokolt. A fő gond: a léggömbfújás „Egészséges életmóddal mindenki nyerhet” A verseny egy pillanata A szocialista brigádok önművelési mozgalma ke­retében megszervezett egészségügyi versenysorozat megyei döntőjét Tatabányán, A Közművelődés Házá­ban tartották szombaton délelőtt. A vetélkedésbe 242 brigád nevezett be. az elődöntőbe 25-en, a dön­tőbe 22-en kerültek. A versenyzőket Jeles Já­nos, a megyei KÖJÁL fő­orvosa köszöntötte, majd bemutatta a zsűrit, melynek Lux Elvira pszichológus volt az elnöke. A csapatok tudták, hogy minden kérdés az előre megadott szakirodalomra vonatkozik, így azok, akik alaposan áttanulmányozták a könyveket, biztosak le­hettek a sikerben. Ennek ellenére, volt izgalom bő­ven. Az első feladatot még sikeresen teljesítették vala­mennyien. Az orvosi és pszichológiai kifejezések magyar megfelelőjének ki­keresése szintén nem jelen­tett nehézséget. Alig hihe­tő, de a legnagyobb prob­lémát a léggömbfújás okoz­ta. A színes gumik tágulá­sáig nem volt semmi baj, csak szétdurranásukkor szabadult el a pokol. A léggömbökben elhelyezett papírdarabkák szanaszét röpültek, ezért a többség nem tudta összeállítani a jelmondatot: „'Egészséges életmóddal mindenki nyer­het.” Mivel e játékos fel­adatra ötször annyi pontot lehetett kapni, mint a lexikális tudást igénylő kér­désekre adott jó válaszo­kért, a zsűri úgy döntött, hogy a léggömbakciót nem veszi figyelembe az értéke­lésnél. A negyedik és ötö­dik menet villámkérdései erősen megosztották a me­zőnyt. A verseny tulajdon­képpen ekkor dőlt el, mert a hatodik feladatot — an­nak bonyolultsága miatt —. szintén törölte a zsűri. Megérdemelten került az első helyre Szabó Dénes ne. Sejfer Jánosné és Csomkó Imréné, akik a tatabányai Turul Gyógyszertár dolgo­zói. A második helyezést a tatai Kossuth téri> Gyógy­szertár Kazai Endre szoci­alista brigádja szerezte meg. Harmadik helyen a Jószerencsét ABC képvise­lői végeztek Tatabánya- Kertvárosból. Tatáról Heidelbergbe — vizűm nélkül Veseriadé Sörös József újra egészséges Közel három ,éve, hogy (1983. december 10-én) laDunk- ban a tatai Sörös József betegségéről és veseműtétjéhez szükséges, még hiányzó pénzösszegről írtunk. A cikk nyo­mán megmozdult a megye. Vállalatok, intézmények, tö­megszervezetek, iskolák, sőt még magánszemélyek is küld­tek pénzt az OTP számlájára. Nem kis összegről volt szó. addig ugyanis a műtét­hez szükséges 50 000 márka fele állt rendelkezésre. Ha­mar egybegyűlt a huszonöt- ezer márkának megfelelő összeg. Tehát 1984 elején már műthették volna Sö­rös Józsefet. Mégis várnia kellett két évet. Addig is másnaponként járt Győrbe művesekezelésre. Rettene­tes nagy igénybevétel volt ez a szervezetének, a ter­helés a szívét is próbára tette. És az állandó készen­lét, negyedévenként a ví­zum megújítása, hogy ami­kor a donor rendelkezésre áll, a legrövidebb időn be­lül repülőgépre üljön és az NSZK beli Heidelbergben a klinikán legyen. 1986. szeptember 18-án, szombaton hajnalban fél négykor szólt a telefon. 10 percen belül legyen útra készen, a szükséges szemé­lyes dolgaival. Nem tudta hirtelenjében mire vélni a dolgot. Felhívta evőri ke­zelőorvosát, tőle tudta meg: ez már a veseriadó. 10 órán belül Heidelbergben kell lennie. Két év után végre megvolt a donor. A kom­puter kidobta: Sörös József­nek a legjobb az esélye, hogy a rendelkezésre álló vesét elbírja a szervezete. Egy 16 éves nyugatnémet fiú motorbaleset áldozata lett, az ő veséje a számító­gépbe betáplált több ezer operációra várakozó ember adata közül Sörös József mutatójának felelt meg a legjobban. De milyen a sors: a ví­zum épp amikor kellett, nem volt megújítva, és a kötelező kísérő, az édesanya vízuma is lejárt. Mentő vitte Ferihegyre Sörös Józsefet és édesany­ját. Példás gyors intézke­dés után minisztériumi en­gedéllyel, iratok nélkül utazhattak. Frankfurtban (ott percek alatt megcsinálták a vízu­mokat), a vöröskereszt men­tőautója várta őket; 160 kilométeres sebességgel száguldtak Heidelbergbe. Itt már minden percnek jelen­tősége volt. A veseriadóból még csak 9 óra telt el, mi­kor a klinika intenzív osz­tályán gyors vizsgálat kö­vetkezett: műthető-e? Ez­után megkezdődött a négy­órás operáció. Néhány órával a műtét után már működött az új vese. Ezután 3-4 napon keresz­tül azért kellett izgulni, hogy ki ne lökje a szerve­zet az idegen anyagot. Griási stresszhatás alatt volt Sörös József. Betegsé­ge nyolc éve alatt mindent megtanult, ami a vesemű­téttel jár. Ha a befogadás sikertelen, a vese kioperá­lását már csak ritkán bír­ja ki a szervezet. Felesége jelenléte kellett, hogy valamelyest megnyu­godjon. És Magdi utazott, hogy két héten keresztül naponta 7-8 órát férje mel­lett töltsön a klinikán. Hiá­nyoztak a gyerekek — Ta­más 11 éves. Péter és Gá­bor 8 éves (ikrek) — és ez fokozta az idegességét. Az idegesség pedig tönkretehe­ti az új vesét. Roll pro­fesszor jobbnak látta ha­zaengedni Sörös Józsefet. Október 9-én már repülő­gépen ültek. Ferihegyen megnyugo­dott, ekkor kezdte elhinni: egészséges, élhet... Most Budapestre, Hídvégi doktornőhöz jár hetente egy alkalommal kontrollra és vizeletvizsgálatra. A későb­biekben az ellenőrzések száma csökkenni fog. Köz­beni már jelentkezett egy kiíökési reakció, de nem volt vészes, minden vese- átültetésnél előfordul ilyen. Betegséggel szembeni el­lenállóképessége most gyen­gébb. Óvatosan kell élnie, kerülnie kell minden fer­tőzési veszélyt, nehéz mun­kát ' nem végezhet. Egy ap­ró gyulladásos góc most végzetes lehet. Otthonában igyekszik le­kötni magát, apróbb mun­kákat már végezhet, renge­teget olvas. Sörös József most nyu­godt, kiegyensúlyozott. — Örülök, hogy túlva­gyok a veseműtéten és már kezdem elhinni, valós esé­lyem van a teljes felgyó­gyulásra. — Köszönöm mindenki­nek . . . Az emberek szere- tete, támogatása nagymér­tékben hozzájárult, hogy sikerült átvészelnem a kri­tikus helyzeteket... — Roll professzor csodá­latos orvos. Lett volna már korábban donor az átülte­tésre, de az esély nem volt tökéletes, ö várt és neki volt igaza. Megkülönbözte­tett figyelemmel bánt ve­lem, pedig a klinikán na­ponta van veseátültetés. Elutazásomkor rengeteg jó­tanáccsal látott el. És amit a búcsú pillanatában mon­dott, mindennél többet el­árul: „A szegény emberek­nek is meg kell gyógyulni­Séta a ház udvarán (Fotó: T. N. Z.) uk, nem csak a gazdagok­nak”. A műtét árán felül egy fillért nem fogadott volna el... Sörös József újra egész­séges. Akaratereje, kitartása tiszteletre méltó. De a se­gítség, amit kapott a csa­ládtól, rokonoktól, a bará- , toktól, az ismeretlen, gyó­gyulását akaró emberektől, a legcsodálatosabb. Ecri Éva, az ÉDQSZ megyei tit­kára az első pillanattól kezdve intézte Sörös Jó­zsef műtétével kapcsolatos tennivalókat, amit tudott, megtett a siker érdekében. Amikor a műtéthez szük­séges összeg már megvolt, rengetegen kérdezték: mi­kor lesz már a veseátülte­tés? Ha a pénz hiánya mi­att késik, adunk még! Péntek Sándor Együtt a család a műtét után

Next

/
Oldalképek
Tartalom