Dolgozók Lapja, 1986. november (41. évfolyam, 258-281. szám)

1986-11-01 / 258. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DOLGOZOK 1986. november 1., AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA XLI. évf., 258. sz. SZOMBAT ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ára: 2,20 forint Ülést tartott az Elnöki Tanács Pénteken ülést tartott a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa. A testület megtárgyalta a Beatrix holland királynő és dr Richard von Wei­zsäcker, a Német Szövetsé­gi Köztársaság elnöke kö­zelmúltban Magyarorszá­gon tett hivatalos látogatá­sáról szóló jelentést. Beatrix holland király­nő magyarországi látogatá­sa, a magyar vezetőkkel va­ló találkozása és tárgya­lásai során megvitatták a nemzetközi élet legfonto­sabb kérdéseit, különös te­kintettel a feszültség csök­kentésére és a fegyverke­zés korlátozására, az euró­pai biztonsági és együtt­működési folyamat to­vábbvitelének lehetőségei­re. A megbeszéléseken köl­csönösen kifejezték érde­kességüket a kétoldalú együttműködés fejlesztésé­ben. Dr. Richard von Wei- zsackemek,, az NSZK el­nökének magyarországi hi­vatalos látogatása és az ennek során folytatott ma­gas szintű tárgyalások jó lehetőséget adtak a beható véleménycserére a nemzet­közi élet legfontosabb kér­déseiről. Egyetértés volt ab­ban, hogy mindkét szövet­ségi rendszer országainak folytatniuk kell az erőfe­szítéseket ß fegyverkorláto­zás előmozdítása, a biza­lom építése. az enyhülési folyamat továbbvitele ér- dekében> A tárgyalások so­rán megelégedéssel szól­tak a kapcsolatok fejlesz­tésének eddigi eredménye­iről, s mindkét fél részé­ről hangsúlyozták, hogy a két ország viszonya problé­mamentes. Megerősítették a kölcsönös tiszteleten és egyenjogúságon, a kölcsönös előnyökön alapuló kétolda­lú kapcsolatok továbbfej­lesztésére irányuló szán­dékot, továbbá azt a törek­vésüket, hogy feltárják a két állam és népe javát szolgáló gyümölcsöző vi­szony fejlesztésének új út­jait. Az Elnöki Tanács a je­lentést egyetértéssel tudo­másul vette, és megállapí­totta: a Magyar Népköz- társaság és a Holland Ki­rályság, illetve a Német Szövetségi Köztársaság kö­zötti államközi viszo­nyok rendezettek, s ez nem­csak ezen államok népei közötti jobb megértést se­gíti elő, hanem eredménye­sen járul hozzá az euró­pai együttműködés és biz­tonság erősítéséhez. Kádár János tájékoztat­ta az Elnöki Tanácsot Gus­tav Husáknak, a Csehszlo­vákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtit­kárának, a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság elnö­kének október 30-án ha­zánkban tett munkalátoga­tásáról, amelynek során megbeszélést folytattak a kétoldalú kapcsolatokról és közös érdekű nemzetközi kérdésekről. Kifejezték meggyőződé-, süket, hogy lehetséges az előrehaladás a nemzetközi bizalom erősítésében, az együttműködés fejlesztésé­ben. Nagyra értékelték azokat a szovjet javaslato­kat, amelyeket a Reykja­víkban tartott legfelsőbb szintű szovjet—amerikai ta­lálkozón Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsá­gának főtitkára terjesztett elő a fegyverkezési verseny megállítása, a leszerelés, a háborús veszély elhárítása érdekében. Megállapították, hogy a magyar—csehszlo­vák kapcsolatok eredmé­nyesen fejlődnek minden területen. Ezt szolgálja a látogatás alkalmával alá­írt, 2000-ig szóló, hosszú tá­vú gazdasági és műszaki­tudományos együttműkö­dési program, a KGST- ben való együttműködés, valamint a lenini nemzeti­ségi politika következetes érvényesítése is. A tájékoztatót az Elnöki Tanács egyetértéssel tudo­másul vette. Az Elnöki Tanács, meg­tárgyalva a Minisztertanács előterjesztését, módosította a Magyar Vöröskeresztről szóló 1955. évi 25. számú törvényerejű rendeletet. A társadalmi szervként mű­ködő Magyar Vöröskereszt felügyeletét a jövőben nem az egészségügyi miniszter, hanem a Minisztertanács fogja ellátni. A módosítást e szervezetnek a betegségek megelőzése érdekében az állami szervekkel kialakult széles körű együttműködé­se és feladatkörének bővü­lése tette indokolttá. A testület határozott a nagy októberi szocialista forradalom évfordulója al­kalmából adományozandó kitüntetésekről, bírákat mentett fel és választott meg. majd egyéb időszerű témákról tárgyalt. ■ ■ P R Ha irá a m ezoaazdas anban mm mm Mocsán, a ..Búzakalász Mg Tsz” 260 hek­tár területről takarít be cukorrépát az idén. Sajnos, az aszály nemcsak a répa növekedé­sét vetette vissza, hanem a betakarítási munkát is megnehezítette. Az eső jól jött, de a föld alsóbb rétegei még mindig szára- zak. Emiatt a gépek meghibásodási lehető­ség« nagyobb, az elhasználódás gyorsabb és gyakoriak a törések. Az eddig betakarított répa nagy része törött, mert a gyökérfarok szinte teljesen a földben maradt. Remélik, hogy az eső hatására — legalább a betaka­rítás utolsó szakaszában — a répa kisebb veszteséggel kerül ki a földből. ' A tavalyi 38 tonna/hektár terméssel szem­ben az idén 27 tonnára számítanak hektáron­ként és a kieső mennyiséget a várható, kb. 1 százalékkal magasabb cukortartalom sem ’»tolja. Felvételünkön Szekér László trakto­ros látható a répaszedő géppel. A tanácsok fórumán A szociális gondoskodásról Igazgatás és gyakorlat A Dág Községi Közös Ta­nács Végrehajtó Bizottsá­gának ülését legutóbb Má- riahalmon tartották. A szo­ciális-igazgatás, gondosko­dás gyakorlati tapasztalata­it értékelték, és az únyi öregek napközi otthonának életéről hallgattak beszá­molót. A közös tanács szociális feladatai szerteágazóak. Elöljárósági, tanácstagi cso­portüléseken sokszor téma a segélyezés Figyetemmel kísérik a csökkent munka­képességűek, a katonai szol­gálatot teljesítők, a gyógyí­tásra szorulók, s a sokgyer­mekes családanyák anyagi lehetőségeit, s ahol arra rá­utaltak, pénzzel segítik őket. 1985-ben Dág község­ben 85 ember között 137 ezer forintot. Üny község­ben 52 lakos között 130 ezer forintot, és Máriahalmon 29 rászoruló között 67 ezer fo­rintot osztottak szét. Az idén a rendszeres és rend­kívüli segélyezésre a tava­lyinál több pénz áll a ren­delkezésükre, pontosan 457 ezer forint. A bizottság tag­jai nagy gondot fordítanak arra, hogy a sokat számító forintokat a legcélszerűb­ben használják fel. Az únyi öregek napközi otthonának jelenleg hu­szonnégy látogatója van. Hetente öt alkalommal ta­lálkozhatnak egymással a napközi falai között az idős emberek. Két gondozónő segít az étkezésnél, s a kul­turális programok összeállí­tásánál. Jó a kapcsolatuk a honvédséggel — ők szállít­ják az ebédet. A polgári al­kalmazottak és a péceli, ve­gyesipari szövetkezet szoci­alista brigádjai is vállal­tak társadalmi munkát azért, hogy az idősek mi­nél kellemesebben tölthes­sék mindennapjaikat. Je­lentős változás, hogy únyi székhellyel házi gondozási körzetközpontot alakítot­tak, s az ezzel kapcsolatos teendőket már ők végzik. Az öregek napközi ottho­nát idősek klubjára fogják átkeresztelni. Elutazott az SKP főtitkára A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsá­gának meghívására október 28—31. között látogatást tett hazánkban Gerardo Iglesias, a Spanyol Kommunista Párt főtitkára. Kíséretében volt José Sandoval, az SKP Végre­hajtó Bizottságának tagja, a Mundo Obrero főszerkesztője, a Marxista Kutatások Alapítványának elnöke. Kádár János, az MSZMP főtitkára megbeszélést folyta­tott Gerardo Iglesiassal. Az SKP főtitkárával találkozott és tárgyalt Aczél György, az MSZMP KB Társadalomtudomá­nyi Intézetének főigazgatója, Gáspár Sándor, a Szakszerve­zetek Országos Tanácsának elnöke, a Politikai Bizottság tagjai, és Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára. A spanyol vendégek látogatást tettek Tatabányán és megtekintették a Lencsehegy II. bányaüzemet. Gerardo Iglesias pénteken délelőtt elutazott Budapest­ről; a Ferihegyi repülőtéren Szűrös Mátyás búcsúztatta. Kiváló címet kapott a tatai Nógrádi és a komáromi Alpári kollégium Magyar—csehszlovák gazdasági együttműködés Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kára és Gustáv Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, a Csehszlovák Szocialis­ta Köztársaság elnöke csütörtökön Budapesten aláírták ha­zánk és Csehszlovákia 2000-ig szóló gazdasági és műszaki­tudományos együttműködésének hosszú távú programját. II közélet hírei Marosán György Tatabányán Pénteken, a megyei pártbizottságon Anta- lóczy Albert, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első tit­kára fogadta Marosán Györgyöt, Tájékoztatta a vendéget a megye po­litikai, gazdasági. tár­sadalmi életéről. A tá­jékoztató után kötetlen eszmecserét folytattak Marosán Györggyel, a megyei pártbizottság, valamint az Oktatási Igazgatóság munkatár­sai. A baráti beszélgetést követően Marosán György Tatán, a Szir­mai István Politikai Képzési Központban if­júkommunistáknak tar­tott előadást az aktuá­lis politikai kérdésekről. Új titkár Dorogon A KISZ Komárom Megyei Bizottsága leg­utóbbi ülésén, érdemei elismerése mellett. Ka­ra Rózát felmentette megyei KISZ-bizottsági titkári funkciója alól. mivel az MSZMP Do­rog Városi Bizottsága titkárinak választotta meg Tíz középiskolai kollégi­um kapta meg ebben az évben a Kiváló Kollégium címet, a KISZ KB kollégiu­mi bizottsága és a Művelő­dési Minisztérium szakta­nácsadói bizottsága közös döntése alapján. A bizott­ságok az év folyamán töb­bek között azt vizsgálták, hogy a kollégiumok tanulói­nak milyen a tanulmányi eredménye, miként ápolják a hagyományokat, tartalmas- e a diákközösség önértékelé­se. A negyven pályázó közös­ségből Kiváló Kollégium címet nyert a Nagykanizsai Zrínyi Miklós Kollégium; a Nyíregyházi Münnich Fe­renc Kollégium; a Tatai Nógrádi Sándor Honvédkol­légium; az Egri Lékai Já­nos Honvédkollégium; a Makói Mező Imre Kollégi­um; a Komáromi Alpári Gyula Kollégium; a Bony­hádi Perczel Mór Közgaz­dasági Szakközépiskolai Kol­légiuma; a Fonyódi Karikás Frigyes Gimnázium és Szakközépiskola Kollégiu­ma; a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szak- középiskola Kollégiuma : a Zirci 307. Sz. Gosztola István Ipari Szakmunkásképző In­tézet Kollégiuma. A kiváló címről az okle­velet a KISZ Központi Bi­zottsága vándorzászlaját és a Művelődési Minisztérium jutalmát a november 7-i intézményi ünnepségeken vehetik át a középiskolás kollégiumok diákközössé­gei. A KGST-tagországok fel­ső szintű gazdasági értekez­letén hozott határozatok végrehajtása keretében 1985. elején megkezdődött a Ma­gyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság közötti gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működés 2000-ig szóló hosszú távú .programjának a kidolgozása. A programot a két fél az együttműkö- dásben, illetékes szervek széles körű bevonásával munkálta ki, támaszkodva a két ország távlati terveire. Az ezredfordulóig szóló program hazánk és Cseh­szlovákia objektív gazdasá­gi feltételeinek figyelem- bevételével utat mutat a hosszú távú kölcsönös együttműködés továbbfej­lesztéséhe' A műszaki-tudományos együttműködésben — figye­lemmel a KGST-országok műszaki-tudományos hala­dása 2000-ig szóló komplex programjában meghatáro­zott fő irányokra is — ha­zánk és Csehszlovákia vál­lalatai és szervezetei a ku­tatás és fejlesztés terén el­sősorban a mikroelektronika és a számítástechnika szé­les körű alkalmazására, a Szám jegy vezérlésű komplex automatizált rendszerek. a rugalmas gyártórendszerek, az ipari robotok és manipu­látorok bevezetésére össz­pontosítják figyelmüket an­nak érdekében, hogy ja­vítsák a munkatermelékeny­séget, a termékek műszaki színvonalát és minőségét, a termelés hatékonyságát. Fontos feladat a két or­szág népgazdaságainak tü­zelőanyagokkal, energiával és nyersanyagokkal történő ellátásában való együttmű­ködés, amely mind a ha­zai források, mind pedig a sokoldalú integrációból ere­dő lehetőségek teljes körű kihasználására irányul. Az energetika területén elmé­lyítik az együttműködést az atomerőművek tervezésében és építésében, az üzemelte­tés és karbantartás raciona­lizálásában, a biztonsági és megbízhatósági kérdések megoldásában. A szénbá­nyászatban közösen foglal­koznak majd a mélyműve­lésű bányák építésének a szénfejtés gépesítésének és automatizálásának kérdé­seivel. bővítik együttműkö­désüket az alacsony kalória- értékű barnaszén gazdaságos felhasználásában, valamint a meddőhánvókból Halder- technológiával történő szén- kinveréshen. A felek népgazdaságaik műszaki-technikai bázisa további erősítése szempont­jából megkülönböztetett je­lentőséget tulajdonítanak a gépipar, az elektrotechnika és az elektronika fejleszté­sének, kiszélesítik az együtt­működést a világszínvonal­nak megfelelő új termékek kifejlesztésében és termelé­sében. A gépiparban a ter­melési folyamatoknak ipari robotokkal és manipuláto­rokkal történő automatizá­lása, gépjárművekhez és ipari berendezésekhez szük­séges új hajtóegységek gyár­tásának a fejlesztése, a tü­zelőanyag-fogyasztás opti­malizálása és a berendezé­sek élettartamának növelése jelenti az együttműködés fő területeit A mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban a felek az együttműködés fejleszté­se során figyelmet fordíta­nak a termelési folyamatok gépesítésének és automati­zálásának elterjesztésére, a nyersanyagok, a másodlagos és melléktermékek teljesebb hasznosítására, a mezőgaz­dasági kultúrák termésho­zamának növelésére. A most aláírt hosszú távú program megvalósítására az együttműködésben részt ve­vők részletes intézkedési tervet állítanak össze. A hosszú távú dokumentum olyan átfogó keretet nyújt, amelyet a két fél az ötéves tervek egyeztetésével, ága­zati programok kidolgozá­sával konkrét gyártásszako- sítási c-s kooperációs egyez­ményekben. ' külkereskedel­mi szerződésekben realizál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom