Dolgozók Lapja, 1986. október (41. évfolyam, 231-257. szám)

1986-10-01 / 231. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK) 1986. október 1., AZ MSZMP KOMAKOM MEGYEI BIZOTTSÁGA XLI. évf., 231. sz. SZERDA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ara: 1,80 forint Október II -12-én: Gorbacsov— Reagan-találkozó Reykjavikban Megállapodás született ar­ról, hogy Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ronald Reagan, az Egyesült Államok elnöke október 11 —12-én Reykjavikban. Iz- land fővárosában találkozót tart — jelentette kedden a TASZSZ szovjet hírügynök­ség. A találkozót Mihail Gor­bacsov javasolta, s Ronald Reagan e javaslatot elfogad­ta. A reykjaviki találkozó ré­sze azoknak az előkészüle­teknek, amelyek Mihail Gorbacsov Egyesült Álla­mokban teendő látogatását szolgálják. Ez utóbbiról a felek 1985. novemberében, Genfben állapodtak meg. A Szovjetunió és az Egye­sült Államok hálásak az iz­landi kormánynak. hogy kész a reykjaviki találkozó megrendezésére — tette hozzá a TASZSZ. (Folytatás a 2. oldalon) Kádár János megbeszélése Alessandro Naftával Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára kedden délelőtt a Központi Bizottság székhá­zában megbeszélést folyta­tott Alessandro Nattával, az Olasz Kommunista Párt ha­zánkban tartózkodó főtitká­rával. A szívélyes, elvtársi lég­körű találkozón a két párt vezetői véleményt cserél­tek a nemzetközi helyzet legfontosabb kérdéseiről, mindenekelőtt az emberiség létét fenyegető veszélyek el­hárításának feladatairól. Sürgették a fegyverkezési verseny további kiszélesí­tésének megakadályozását, és állást foglaltak amellett, hogy a fegyverzetkorlátozás és a leszerelés terén mielőbb konkrét megállapodások! szülessenek. Méltatták a Szovjetunió, a szocialista or­szágok ez irányú erőfeszíté­seit, és üdvözöltek minden erre vonatkozó konstruktív kezdeményezést* bárkitől is származzék. Különösen nagyra értékelték a Szov­jetunió egyoldalú döntését a nukleáris robbantások fel­függesztéséről. Kádár János és Alessand­ro Natta kölcsönösap tájé­koztatta egymást az MSZMP és az OKP helyzetéről, te­vékenységéről és időszerű feladatairól. Áttekintették a két párt közötti hagyomá­nyosan jó kapcsolatokat, és megelégedéssel állapították meg, hogy a magyar és az olasz kommunisták együtt­működése eredményesen iá-, rul hozzá a két nép közöt­ti barátság erősítéséhez, a két ország közötti kapcsola­tok fejlődéséhez és az eu­rópai béke, a népek közöt­ti barátság ügyéhez. * A találkozót követően Ká­dár János ebédet adott Alessandro Natta tiszteleté­re, amelyen magyar részről jelen volt övári Miklós, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titká­ra, Szűrös Mátyás, a KB titkára és Gecse Attila, olasz részről az OKP főtit­kárának kíséretében lévő Antonio Rubbi és Renato Sandri. Vizsga magasabb fokoa Villanyszerelők megyei vetélkedője Mint fmárciusban közzé­tettük a felhívást, az Épí­tési és Városfejlesztési Mi­nisztérium, az Állami Ifjú­sági Bizottság felkérésére a KISZ KB, a SZOT, a Mi­nisztertanács Tanácsi Hiva­tala szakmai-politikai ver­senyt hirdetett fiatal szak­munkásoknak. A munkahelyi háziverse­nyek győztesei tegnap, szep­tember 30-án kezdték el villanyszerelő-szakmában a szakmai-politikai vetél­kedő megyei döntőjét. A kétnapos versenyen tizen­heten vesznek részt, két csoportban. Más gyakorlati feladatot kaptak az öt évnél Dávid István, a Környei Mezőgazdasági Kombinát vil­lanyszerelője kapcsolási vázlatot készít a gyakorlati fel­adathoz. kevesebb ideje vizsgázott szakmunkás fiatalok, s ne­hezebbet az öt évnél több gyakorlattal bírók. A KOMÉP tanműhelyei­ben az első csoport vil­lanymotor irányváltó kap­csolását. s keresztváltó kap­csolását végezte el. A két feladatra összesen százhúsz perc időt adott a zsűri. A második csoport lépcsőházi automata világítás TLK- automatával való bekötéséi és csillag—delta motorin­dítás vezérlő és főáramkor kialakítását végezte el. A délelőtti gyakorlati fel­adatok teljesítésével még semmi sem dőlt el, délután a megyeszékhely szakmun­kásképző intézetében a szakmai-politikai vetélke­dő írásbeli része követke­zett. A verseny komolyságá­ra jellemző, hogy a szigo­rúan titkos tesztlapokat és a hibátlan megoldást futár hozta az ÉVM-ből. Ma a megyei tanács kis­tanácstermében szóbeli-el­méleti ..vizsgával” folytató­dik a verseny, majd délben a legjobbak megkapják a tisztes pénzjutalmakat. A versenyre és a vég­eredményre lapunk hasáb­jain visszatérünk. Váncsa Jenő (jobbra fent) beszédet mondott az IKR közgyűlésén; Lent: Bürger! Róbert köszöntötte a tanácskozás vendégeit Az Iparszerű Kukoricatermelő Közös Vállalat tervtár­gyaló közgyűlésével kezdődtek hivatalosan i IX. Bábolnai Napok rendezvényei. A házigazdák nevében Burgert Ró­bert, a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát vezérigazgató­ja köszöntötte a küldötteket és a vendégeket. A tanácsko­záson megjelent Váncsa Jenő, mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter, Antalóczy Albert, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára. Dobi Ferenc, a MEDOSZ főtitkára, Varga Gyula, a megyei tanács elnöke és Klencz- ner András, az AGE igazgatója. Tóth János, az IKR igaz­gatója ismertette a taggaz­daságok képviselőivel a kö­zös vállalat tervjavaslatát. Kiemelte, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfe­lelően ennek az összejöve­telnek a fő célja, hogy ér­tékelje egv adott időszak munkáját, és határozza meg a soron következő feladato­kat. A szakbizottságok ülé­sein, a több ezer szakember részvételével megtartott szakmai konzultációkon és nem utolsósorban a rész- közgyűléseken folytatott vi­ták során érlelődtek meg azok az új javaslatok, amelyeket a közgyűlésnek határozat formájában és az 1987. évi tervben előter­jesztettek. Állást foglaltak a techno­lógiai módosításokban is, amelyeket már az idén ősz­szel induló gabonatermelési programban alkalmazni kell, valamint az IKR mű­ködését meghatározó kér­désekben. Az IKR 1987. évi terve egyezik a MÉM VII. ötéves tervével, a termelési rend­szerekre háruló feladatok­kal is összhangban van. A közös vállalat a VII. ötéves ciklusban kukoricából hek­táronként 7.4 tonnás átlag­termést tervez, a búzaho­zamok 5.3 tonna körül "ala­kulnak. A' beszámolót a hozzá- ] szólások követték. A kü- I lönböző termelésszervezési J egységek képviselői fel­szólalásaikban támogatták a j termelési rendszer terveit. r Váncsa Jenő, a tárca ve­zetője, a jelenlévőknek me­zőgazdaságunk helyzetéről szólt. Hangsúlyozta, hogy tovább romlott a tőkés fi­zetési mérlegünk, A mi­niszter említést tett az aszály okozta károkról és az állattenyésztési ágazat pillanatnyi állapotáról. Va­lószínűleg — idén először — az államtól szubvenciót kér az ágazat exportja tel- jèsitéséhez. De a tárca ve­zetője azt is elmondta, hogy egyetlen termékből sem lesz hiány. A következő gondolatokkal fejezte be felszólalását: — Az orszá­gos tervekben meghatáro­zott célok elérhetőek. Az IKR elképzelései is egybe­esnek a népgazdaság érde­keivel, terveivel. A hozzászólások után a közgyűlés egyhangúlag jó­váhagyta az IKR 1987. évi terveit. Nyitói! kapuk Bábolnán A kétkedők alapos lec­két kaptak, ha azt gondol­ták, hogy a néhány napja még Bábolnán uralkodó bá­beli zűrzavarból nem lesz semmiféle „farmer-show”, mert lett — és van. Még­pedig nem is akármilyen. A kiállító- és bemutató­terek rendezettek. A pavilo­nok dekoratívak. A nagy- közönség ugyan rajzó méh­kasra hasonlít, de minden­hol tisztaság és rend van A szervezők jól felkészül­tek, a különböző programok helyszínei könnyen és gyorsan megközelíthetők. A központi kiállítótéren „nagy a ricsaj-lárma”. Már az első napion rengetegen keresték fel az itt kiállító cégeket. Hatalmas epület ad he­lyet élelnúszcrfctdofgozó- íparunk elitjének. Pápaiak, szegediek, győriek a kül­földi piacokon éles ver­senyt vívnak egymással, de itt és most békésen —, s ami szintén nem mellékes — szépen berendezett pul­tokon férnek meg egymás mellett. Az SPF-labor a tőle meg­szokott tisztasággal fogad­ja az idelátogatókat. Min­denhol segítőkész szakem­berek kalauzolják az ér­deklődőket. A tér szélén egymást érik a hazai kiállítók. A Tatabányai Delta ISZ Varö típusú sertésetetőjét sokan állják körül, de a Magyar Viscosa Netlon-hálója is a slágerek között szerepel. — Milyen kicsi a világ! — fut össze két ismerős a Bábolnai Fertőtlenítő Állo­más standja előtt. S mennyire igaz a köz­helyszerű megállapítás! Most néhány napra „bábol- nányira” zsugorodott össze — ha nem is az egész vi­lág —, a fél agrárvilág. A bábolnaiak takarmá­nyozási technológiáját, ké­szítményeit reprezentáló bungaló előtt árusítanak is. Gulyás István fejlesztő- mérnök: — Negyvenféle termékkel jöttünk ide. Mind a nagy­üzemek, mind a háztáji gazdák találnak itt kedvük- revalót. Kifejezetten új készítményeink a polivita- min, a Tetrahistin és a Papricolor. Az állattenyésztés iránt érdeklődők ölbőn cseme­gézhetnek. A broiler-teszt- terepen a Tetra 82-es ba­romfihibrid takarmányo­zási kísérletei zajlanak. En­nek célja, hogy bebizonyít­sák az importfehérjét tar­talmazó tápokból hazai fe­hérjehordozókkal kiváltha­tó. úgymond a deviza. A pecsenvebárány-terme- lés jellemzője a piacra kész végtermék előállítása. En­nek érdekében a Tetra-faj- táiú szülőpár jerkéket Suf- folk-kosokkal keresztezik. Így az állatok 100—110 nao alatt elérik a 38 kg-os élő­súlyt. A gépkiállítás most is a rendezvénysorozat legim­pozánsabb része. Gépcsodák hada borítja a bemutató­teret. Lobognak a színes zászlók — kékek, sárgák, pirosak. zöldek. Minden szín, egy-egv világcég: Mér­cédé*. Claas. Mena ele, Pio­neer. Farmer-show ez a javából. — petrik — Igazi „farmer-show”! Fotó: Fenyvesi Agnes bábolnai Napok ’86 IKR-közgyülés és nyitány

Next

/
Oldalképek
Tartalom