Dolgozók Lapja, 1986. szeptember (41. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-01 / 205. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DOLGOZÓK 1986. szeptember 1., HÉTFŐ AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA XLI. évf., 205. sz. Ara: 1,80 forint Mozaikok a békehétvégéröl A sokszínű, változatos, megújulásra is képes magyar béke­mozgalmat reprezentáló, az egész országra kiterjedő, számos hazai és nemzetközi béke- és szolidaritási akcióhoz is kap­csolódó nagyszabású békefesztivál kezdődött szombaton, az Országos Béketanács és a Magyar Televízió közös rendezé­sében. A KÖZPONT A fővárosban a Vörös­marty tér volt a rendezvé­nyek központja: a Váci ut-- ca felőli oldalán födgömb jelképezte, hogy a világ minden táján sok millió ember szeretne békében él­ni, dolgozni, alkotni. A té- ~ren békefalat is felállítot­tak, melyen szaporodtak az aláírások, feliratok, hiszen bárki ráírhatta nevét, s üzenetét azoknak, akik ten­ni akarnak és tudnak a vi­lágbéke megőrzéséért. S hogy gondolatuk, nevük va­lóban eljut a címzettekhez, azért az Országos Béketa- nágs_vál!alt garanciát. MENTŐAUTÓT NICARAGUÁNAK Az Országos Béketanács kétnapos rendezvénysoro­zata kapcsolódik a szeptem­ber elsején kezdődő, immár hagyományos szolidaritási hónaphoz is. Az őszi esemé­nyek méltó nyitánya a „mentőautó-akció” megva­lósítása: a békeszerető ma­gyar nép nevében az Or­szágos Béketanács mentő­autót ajándékoz Nicaraguá­nak. Dr. Takács György or­vos, az OBT tagja, aki járt Nicaraguában és az akció egyik lelkes szervezője, a televízió nyilvánossága előtt kérte az ország lakosságát: támogassák ezt a szolidari­tási akciót. agrArifjüsAgi találkozó Békéscsabán a KISZ első országos agrárifjúsági talál­kozójának harmadik napján, szombaton a régen várt eső alaposan megváltoztatta a műsort. Elmaradt a békés­csabai találkozó csúcspont­jának szánt városerdő-épí­tési társadalmi munka, s a Körös-parti sportdélután. Ehelyett az ezer mezőgazda- sági és feldolgozóipari fia­tal Gyulára kirándult, ahol a várfürdőben fürdőbál és néhány vízijáték szórakoz­tatta őket. A találkozó résztvevői között töltötte napját Hámori Csaba, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a KISZ KB el­ső titkára is. hagyományőrzés A programsorozat egyik újszerű és szimbolikus je­(Folytatás a 2. oldalon) Szól a M a reggel a csengőszó az új iskolaév kezdetét jelzi, Nem hisszük, hogy sókakat közömbösen hagy ez az ünnepi pillanat, és az sem valószínű, hogy elkomorodnak a tekintetek. Még a gyerekeknek sem fagy a szájára a mosoly, mert ők is tudják: valaminek a vége egy újnák a kezdetét jelenti. Hogy vidáman játszadozni, úszkálni, kirándul­ni és táborozni nagyobb élvezet, mint a tankönyvek fölé hajolva, új ismeretek­kel birkózni, az szent igaz, de az sem titok, hogy* a legnagyobb örömet szá - mukra js a munka hozza el, a becsülettel elvégzett feladat, önmaguk legyőzése árán. Sokan „új életet” akarnak kezdeni. Csak el ne felejtsék ezt később, a tanév hétköznapi munkájában. Hogy a diákok számára mennyire fontos emberi közösség az iskola, az osztálytársak csapata, azt mi sem bizo­nyítja jobban, mint hogy a mai nap ün­nep, a találkozás ünnepe. Az első taní­tási órákon a pedagógusok is lágyabb szívűek lesznék, nem követelik meg a teljes csendet, a hétköznapi szigort, hi­szen tudják, hogy a nagy nyári élmé­nyek csak akkor igaziak, ha azokat a °y, érekek elmondhatják egymásnak. s mi étit a másoÜlC «lálkozáskor mesélné­nek, amikor az elsőn is lehet. De van most a tanulóknak egy csen­desebb, megszeppentebb csapata is: az elsősöké. Ők nem tudják még, mit sza­bad, mit nem, azt sem, mi vár majd rá­juk. Biztosak vagyunk benne, hogy gyorsan megtanulják, akárcsak annak idején a mostani „nagyok”. Egy szem­pontból nekik a legkönnyebb: semmit sem. kell még jóvátenniük. Reméljük ké- TSWO' Will! 1 "■ csengő Érdemes lenne megfigyelni a pedagó­gusok arcát is. Bizonyára leolvashatnánk tekintetükből a bizakodás jeleit, hiszen nagyobb perspektíva áll most előttük, mint a korábbi években. Az idén hatály­ba lépő új oktatási törvény szabadabb kezet biztosít számukra. Sokféle lehető­ség között választva, végre személyre szóló „receptek” alapján juthatnak el a régi célhoz: a hatékony nevelés és okta­tás megvalósításához. Persze, továbbra is ugyanazt várja el tőlük n társadalom, mint korábban, a becsületes munkát, akárcsak a diákoktól. A feladat nem tű­nik' teljesíthetetlennek. Hisszük, hogy ez a csengőszó a szü­lők arcára is az öröm rezdüléseit vará­zsolná. Talán moslt ők sem szidják az iskolát, mint korábban oly sokszor, hi­szen a nyári hónapok szabadsága az apákat és az anyákat is közvetlenül győz­te meg arról, hogy nem js olyan egyszerű dolog a gyereknevelés. Most szeretettel gondolnak a tanárokra, mondván: el­kel a segítség. B izonyos, hogy a szülőktől a peda- ' gógusok is ugyanezt várják el, nem csak az első napon, de a so­kadikon is . Ez a tanév átmenet az új magyar is­kola megteremtése felé vivő úton, amely­ről ártörvény eltüntette a felesleges „KRESZ-táblákat”. Ezen az ÜtOh szaba­dabban, gyorsabban lehet maju mozog­ni. Az előrehaladást a diákok, a tanárok és a szülők jó szándéka, kitartása és segítőkészsége biztosíthatja majd. Vajon társak lesznek ezen az úton? A csengő megszólalt, elindult a verseny! Tanévnyitó Sárberekben Új épületszárnnyal bővült a középiskola Akkora kocsisor lepte 'el szombaton reggel Ta­tabányán, a Sárberki-lakótelep útjait és parkolóit, mint iegy hónappal azelőtt a strandok, a kirakodó- vásárok és a nyári .vígasságok környékét. Nemcsak a zord időjárás, hanem a naptár is sejtette, hogy nem nyárvégi mulatságra gyűlt össze a tömeg, ha­nem annál komolyabb rendezvényre, mégpedig tan­évnyitó ünnepségre, amelyet a 314. Sz. Ipari Szak­munkásképző Intézet és Erősáramú Szakközépisko­la udvarán rendeztek meg. Több szempontból is rendhagyó volt ez az összejövetel. Nemcsak az oktatási törvény életbe lépését üdvözöl­hették, hanerrj új igaz­gatót is „avattak”, és a rendezvény egyben kez­detét jelentette egy olyan áldásos korszaknak, ami­kor végre egy színtéren, ideális körülmények kö­zött folytatódhat az ok­tatás ebben a nagy lét­számú intézményben, az utóbbi, egy új épület- szárny átadását jelen - tette, amely nyolc tan­termet, két szaktanter­met, hozzájuk tartozó tanári szobákat és ki­szolgálóhelyiségeket fog • lal magában. Ez az év­nyitó a kivitelező KO- MÉP ünnepe volt ugyan­akkor, hiszen jóval a határidő előtt készítették el a „régi” tömbbe jól illeszkedő, de frissessége miatt an ’ál egy kirsé szebben csillogó, szár­nyat. Az ünnepségen a vá­rosi pártbizottság tit­kára Ódor Sándorné, a városi tanács elnökhe­lyettese Szikora Henrik- né és a megyei művelő­dési osztály vezető he­lyettese Orcsik Imre is részt vett. Az Odrovics Kálmá'g. igazgató poszt­ját átvevő Bede István nem tartott „trónfogia- ló beszédet”, helyette re­ményiét fejezte kii, hogy a diákokkal jól meg fog­ják érteni egymást a matematikaórákon, ez­zel is utalva rá, hogv a lényeg á hétköznapi munka lesz. Figyelmez­tette a diákokait, úgy vi­gyázzanak az új épület­részre, mint a korábban átadottakra, amelyeken nem véletlenül díszeleg a „Tiszta, rendes intéz­mény” elnyerését tanú­sító táblácska. Ezután tárgyjutalmakat adott át azoknak a diákbrigádok­nak, amelyeknek tagjai a nyári építőtáborok so­rán példamutató helyt­állást tanúsítottak. Hogy nem csak mutatóban akadt egy-egy „Kiváló” csapat az már nemcsak az intézmény, hanem vá­rosunk büszkesége is. Az igazgató beszámolt még egy érdekességről. Nevezetesen, hogy ez a tanév annyiban is rend ■ hagyó, mivel első ízben oktathatnak az iskolában negyedikes szakközép- iskolás diákokat, vagyis a tanulócsoportok bőví­tése most teljesedett be, és végre már nemcsak papíron birtokolják a szakközépiskola titulust, de az év végén érettsé­gi bizonyítványokat is kiállíthatnak. Szikora Henrikné ezt követően a KOMÉP dolgozóit köszöntötte. A jó szervezésért Király Jánosnak, a vállalat i g azgat óhely ettesén ek mondott köszönetét, az építésben élenjáró öt dolgozónak pedig át­nyújtotta a Tatabánya városért elnevezésű em­léklapot. — szp — r __ r S zabó -Péter FIGYELEMRE MÉLTÓ HJÚNIJ&SOK Befejeződött a felnőttoktatási konferencia Esztergomban Szombaton befejeződött az Esztergomi Ipari Vezető­képző - Intézetben a nem iskolarendszerű felnőttképzés helyzetének megvitatására szervezett kétnapos országos konferencia. Az Országos Pedagógiai Intézet, a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, valamint az esztergomi intézet rendezte azzal a céllal, hogy közösen bírálják felül ennek a képzési formának eddigi módszereit, és meghatá­rozzák azokat a továbbképzési feladatokat, amelyek job­ban igazodnak a népgazdaság igényeihez. A tanácskozáson 162 vál­lalat, intézmény képvisele­tébén csaknem 300-an vet­tek részt. Az ipar képvise­lői ismertették, hogy mit kívánnak tartalmilag a képzéstől, az oktatás szak­emberei pedig válaszként beszámoltak azokról a mód­szerekről, elképzelésekről, amelyekkel meg lehet újí­tani az iskolarendszeren kí­vüli, hazai felnőttoktatást, amelynek keretében éven­ként több százezer fizikai és nem fizikai munkakört betöltő dolgozó tanul. Egyik (fontos (feladatként jelölték meg a konferencia résztve­vői a fő munkaidőt kímélő képzési módok széles körű elterjesztését. Ilyen például a távoktatás, az irányított önképzés, a tanfolyam és az otthoni tanulás kombi­nációja. Az Esztergomi Ipa­ri Vezetőképző Intézet már megríffídte az ilyen oktatá­si formák bevezetését. Az ebben a rendszerben ta­nulóknak a programozott tananyagon kívül mikro­számítógépeket, magnósza­lagot és videofelvételeket is kölcsönöznek, s csak meg­határozott időnként kere­sik fel a tanfolyamok részt­vevői — konzultációra — az intézetet. Az ipar területén leány- vállalat alakult a távokta­tási forma bevezetésére és elterjesztésére, míg az irá­nyított önképzés az Ipari Vezetőképző Intézet külön­böző céljainak megvalósí­tásában kapott és kap he­lyet. Ma már ott tartunk, hogy ez utóbbit egyre töb­ben igénylik önálló képzési formaként is. E módszer alkalmazása lehetőséget nyújt arra, hogy minimális­ra csökkentsék a tanulók munkából való kiesését. Az ehhez szükséges feltételek megteremtése ugyan jelen­tős anyagi ráfordításokat igényéi, de ez az összered- ményt tekintve mindenkép- ken gazdaságos az új kép­zési forma, mert maximáli­san garantálja a munkaidő- alap védelmét. A lényeg az, — hangsúlyozták a tanács­kozáson —, , hogy minden vállalat alaposan mérlegel­je, milyen képzésre érde­mes hosszabb-rövidebb idő­re kivonni dolgozóit a mun­kából. A konferencián ajánláso­dat dolgoztak ki az Ipari Minisztérium, a Művelődé­si Minisztérium és a vállala­tok számára. Az Ipari Mi­nisztériumtól azt * kérték, hogy segítse a tárca speci­ális igényeit jobban kielé­gítő újszerű oktatást és to­vábbképzést, biztosítsa ezek feltételeit. Anyagilag támo­gassa az oktatók nemzetkö­zi képzését és a külföldről megvásárolt oktatási prog­ramok adaptációját is. A Művelődési Minisztérium­nak többek között azt java­solták, hogy rendezze az iskolán kívüli felnőttképzés ügyét, és oldja fel a to­vábbképzést akadályozó anyagi és más forrásokat. Kérték, hogy a tárca ne csökkentse az ilyen célra fordítható összegeket. A vállalatoknak azt ajánlot­ták a konferencia résztvevői, hogy anyagilag jobban is­merjék el azokat a szakem­bereiket, akik a továbbkép­zések révén többlettudásra tettek szert. Fontosnak tart­ják, hogy a vállalatok a saját és a népgazdaság ér­dekeit is jól szolgáló okta­tási, stratégiai terveket ál­lítsanak össze, és szorgal­mazzák dolgozóik idegen- nyelv-tanulását. Vájná György

Next

/
Oldalképek
Tartalom