Dolgozók Lapja, 1986. július (41. évfolyam, 153-179. szám)

1986-07-29 / 177. szám

1986. július 29., KEDD Jllávta, napja Várható Időjárás:ke- Jeten időnként kissé megnövekszik a felhő­zet és egy-egy gyenge zápor előfordulhat. Má­sutt jobbára napos, száraz időre számítha­tunk. Az északi széJ csak időnként élénkül meg. Tovább erősödik a nappali felmelege­dés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között ala­kul. Százötven évvel ez­előtt, 1836. július 29- én született Vaszilij Szlepcov orosz elbe­szélő. Növényfürkésző Már kapható az újság­árusoknál a Kisdobos nyá­ri magazinja, ami elsősor­ban a gyerekek szünidei programjaihoz ad ötlete­iket, hasznos tanácsokat. Az új folyóirat címe mindent elmond. Kizárólag növé­nyekkel kapcsolatos törté­neteket, eseményeket, fur­csaságokat gyűjtöttek "össze a szerkesztőik harminckét színes oldalon. Aki bele­lapoz, az erdőkről, ligetek­ről, különleges arborétu­mokról és a szelíd vadvi­rágokról olvashat. A ke­reszt-, kép- és egyéb rejt­vények megoldása külön szórakozás. Az új kiadvány nem csak a gyerekek kö­rében népszerű, de segít­séget adhat a táboroztató pedagógusoknak és ifiveze­tőknek is. Deviza? árfolyamok Devizanem Vételi Eladási árf. 100 egys. Ft-ban Angol font Ausztrál dollár Belga frank Dán korona Finn márka Francia frank Holland forint Japán yen (1000) Kanadai dollár Kuvaiti dinár Norvég korona NSZK máikká Olasz líra (1000) Osztrák schilling Portugál escudo Spanyol peseta Svájci frank Svéd korona Tr. és Cl. rubel USA dollár (Közös Piac) 6673,74 2710,83 101,15 555,12 882,82 645,69 1852,49 283,68 3231,27 6687,10 2716,25 101,35 . 556,24 884,58 646,99 1856,19 284,24 3237,73 15428,86 15459*74 597,01 598,21 ECU Az kon mok ruár 2087,12 30,41 296,73 30,08 32,69 2591,55 633,29 2797,20 4482,08 4435,07 2091,30 30,47 297,33 30,14 32,75 2596*73 634,55 2802,80 4491,06 4443,95 államközi megállapodásom alapuló hivatalos árfolya- változatlanul az 1986. feb- 18-i közlésnek megfelelően vannak érvényben. Tátiak figyelmébe! Augusztus 1-jétől Tát nagyközség lakossága — az egészségügyi szolgálat egy­ségesítése miatt — a fek­vőbeteg-ellátás mellett — a rendelőintézeti szakellá­tásban is • az esztergo­mi kórház-rendelőintézet­hez tartozik. 180 kutatót támogatnak Tudományos továbbképzési ösztöndíjak A TUDOMÁNYOS MINŐSÍTŐ BIZOTT­SÁG elbírálta az idén meghirdetett tudo­mányos továbbképzési ösztöndíjakra érke­zett pályázatokat. Szabó János akadémikus, a tudományos minősítő bizottság elnöke az MTI munkatársának elmondta: döntésük szerint mintegy 180 kutató részesül ösztön­díjban. Nagy többségük belföldi tudomá­nyos intézetekben, egyetemeken vehet részt a tudományos munkában, ez év szeptember 1-jétől, három éven át. Negyvenen szocia­lista országokban: a Szovjetunióban, Cseh­szlovákiában. az NDK-ban és Kubában gyarapíthatják tudásukat. Nyolcam nyuga­ti országok egyetemei által felajánlott ösz­töndíjat vehetnek igénybe, Külföldön a következő év szeptemberétől tanulhatnak, ugyancsak három évig. Az idén is sokkal többen — 475-en — pályáztak, mint amennyi ösztöndíjat ad­hattak. Hazai ösztöndíjat csaknem három­százan, levelezés útján folytatható tovább­képzést 160-an,. intézményi ösztöndíjat né­gyen igényeltek. A többiek külföldi ösz­töndíjat kértek. A jelentkezettek közül 216 pályakezdő, a. többiek egy-két, vagy több évvel ezelőtt fejezték be egyetemi tanul­mányaikat. Ez örvendetes — mondotta az akadémikus —, hiszen azért ' szervezték meg ezt az ösztöndíj-rendszert három év­vel ezelőtt, hogy a tehetséges fiatalok ez úto,n felkészülhessenek a tudományos ku­tatómunkára. Előnyben részesültek azok a pályázók, akik a hosszú, illetve a középtávú tudo­mányos kutatási tervekben előirányzott témákkal foglalkoznak. Így például akik a részecskefizikai, az atommag-, atomhéj- fizikai, a molekuláris biológiai, a geneti­kai és idegrendszer-biológiai kutatásokban vesznek részt, az elektromizáció, a számí­tógépesítés, a hírközlés, az automatizálás fejlesztésén munkálkodnak, a gépipari anyag- és finommechanikai technológiák kidolgozását, a mezőgazdasági terméshoza­mok, az élelmiszeripari termelés növelését kívánják elősegíteni, vagy kutatásaikkal előmozdíthatják gazdaságunk fejlődését. AZ IDÉN VÉGEZ az a 260 fiatal szak­ember, aki három évvel ezelőtt, elsőként •részesült ösztöndíjban. Ezeknek a fele már letette a vizsgáit, jelentős része pedig el­készítette disszertációját. A sikeres pálya­kezdők 97 százaléka elhelyezkedett tudo­mányos intéztmény éknél. A tudományos minősítő bizottság, az Akadémia igyekszik elősegíteni azoknak az elhelyezkedését, akik augusztus végéig nem kapnak állást. lia nincs .strandidő, ,n csúszdázás is meg­teszi Fotó: Fenyvesi Ikarus—Volkswagen autóbusz Az Ikarus székesfehérvári gyárának kísérleti üzemében megépítették az Ikarus—Volkswagen kooperációban készült autóbusz első mintapéldányát. A cél az volt, hogy a Volks­wagen Művekben rtagv sorozatban gyártott LT 55—TD tí­pusú tehergépkocsi-alvázon, az Ikarus karosszériájával, olyan kis önköltségű autóbuszt alakítsanak ki, amely külö­nösem alkalmas gyermekek és idős emberek utaztatására. A székesfehérvári gyár konstruktőrei a Volkswagen al­vázra az Ikarus 521-es típus karosszériájának módosított változatát építették fel. A 6.7 méter hosszú. 26 személyes autóbusz homlokfalát úgy alakították ki, hogy az követi a Volkswagen pilótafülkékre jellemző vonalakat. Lépcsőit a szokásosnál alacsonyabbra helyezték, hogy kényelmesebb legyen a felszállás, az utasok biztonságosabb belső mozgá­sának elősegítésére az üléseknél és az ablakoknál külön védő- és kapaszkodó korlátokat is elhelyeztek. A közepes kategóriájú autóbuszt 102 lóerős, 6 hengeres, turbófeltölté- sű, 2400 köbcentis Volkswagen-motor hajtja. A járművet augusztusban Hannoverbe szállítják, ahol a megrendelő teszteli. Az Ikarusnál remélik, hogy a teszt- vizsgálat eredményei alapján újabb megrendeléseket kap­nak. Rendőrségi felhívás A Komárom Megyei Rendőr-főkapitányság bűn­üldözési osztálya kéri an­nak a 'fiatal nőnek — 15— 20 év körüli, fehér ruhát viselő — jelentkezését, aki 1986. július 24-én. csütör­tökön 20 óra körül gyalo­gosan közlekedett Tatabá­nyán. a Gábor Áron úton, és eközben egy személy- gépkocsi a TlCO-szerviz előtt majdnem elütötte. Kérjük továbbá azok je­lentkezését a 10-777 2202- es telefonszámon, akik a fenti esemény tanúi, vagy hasonló eset szenvedői vol­tak. Balesetek — ittas vezetés Július 25-én Oroszlány­ban a Korányi Frigyes és a Mészáros út keresztező­désében Bádé István helyi lakos motorkerékpárjával nem adott elsőbbséget egy, a táblával védett úton, szabályosan haladó moto­rosnak, ezért összeütköz­tek. A baleset következté­ben mindkét jármű veze­tője 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. ★ Az ittas vezetést különö­sebb baj nélkül megúszta Mocsi Miklós szomódi kis­iparos, de a rendőri fele­lősségre vonást piem. A tatai rendőrkapitányság a közelmúltban nyomozást rendelt el Mocsi ellen, aki a Tata—Szomód közötti út­szakaszon súlyos fokú (3,34 ezrelékes!!!) alkoholos be­folyásoltság alatt vezette tehergépkocsiját. ★ Vasárnap a késő esti órákban Komárom külterü­letén Kovács Zsigmond na- szályi lakos nem a látási viszonyoknak megfelelő se­bességgel vezette motorke­rékpárját és elütötte az úttesten — különben sza­bálytalanul — ‘ tartózkodó Hegedűs József komáromi lakost. A baleset következ­tében a jármű vezetője, a gyalogos és a motorkerék­pár utasa súlyosan megsé­rült. HÍREK, ESEMENY1K A budapesti Forma—I-es világbajnoki futamon részt vevő 13 csa­pat közül elsőként a West-Zakspeed mutatkozott’be a napokban a magyar fővárosban. A Fórum Szálló előtti térségen sokan vették körül az élénk piros színűre festett, karcsú versenykocsit, s nagy volt az érdeklődőik öröme, amikor megjelent a pilótája, a brit Dr. Jonathan Palmer, aki hosszú ideig állt a hivatásos és amatőr fo­tósok pergőtüzében, s fáradhatatlanul osztogatta az autogrammokat. •A VAD BANDA című amerikai filmet vetítik 29- én este fél kilenctől a Bá­nyász Művelődési és Ok­tatási Központ kerthelyisé­gében. C VÉRADÁS LESZ július 31-én, csütörtökön Tata­bányán, a KOMÉP orvosi rendelőjében 8-tól 15 órá­ig. • Az esztendő első felében 830 ezer forint értékű tár­sadalmi munkát végeitek a TAJNTÉP dolgozói. Elsősor­ban Tatán vállalkoztak té­rítés nélkül a segítségnyúj­tásra. A múzeumnak. a IV. számú Általán 3 5 Isko­lának, a 311. sz. Szakmun­kásképző Intézetnek dol­goztak többek közö.t. A lokálpatrióta, építők a má­sodik félévben 1 millió fo­rint értékű társadalmi munkát szeretnének telje­síteni. C OETKER-LICENC alap­ján megkezdték a fagylalt­por-gyártást a Győri Keksz- és Ostyagyárban. Az új terméket vanília és csokoládé ízesítéssel hoz­zák forgalomba. Előállítá­sához gépi beruházásra nem volt szükség: gyártá­sa a Gála-pudingot, illegve az Aranka krémport ké-' szító gépsoron megoldható. A tervek szerint az idén mindkét fajta fagylaltpor­ból egy-egy millió tasak- kal adnak át a hazai ke­reskedelemnek. Kezdet­ben főzőpudingokat gyár­tottak Oetker-eljárással, a későbbiekben a kínálat kibővült az instant, azaz hideg tejjel, főzés nélkül készíthető Gála-pudingok­kal majd az Aranka-krém- porral. • Fájdalommentes szülé­sért ... A Borsodi Vegyi Kombinát és a kazincbar­cikai városi kórház szülé­szeti és nőgyógyászati osz­tályának ''együttműködé­sével olyan berendezést konstruáltak, amely meg­könnyíti a fájdalommentes szülések levezetését. Eddig nehézségeket okozott a nitrogénoxid és az oxigén megfelelő keverési arányá­nak megtalálása. A BVK mérnökei most a nőgyó­gyászok kérésére megszer­kesztettek egy készüléket, amellyel pontosan szabá­lyozható a két gáz keveré­si aránya. CÜj magyar—román szó­tár jelent meg a napokban Bukarestben, a didaktikái és pedagógiai kiadó*£göffáfö- ?ásában. A szótár — ame­lyet elsősorban iskolai ta­nulók számára készítettek —, összesen mintegy 25 ezer szócikket tartalmaz, felöleli a tudományos és műszaki szókincset is. • RAKÉTÁK JÉGESŐ EL­LEN. Sok a munkájuk az idei nyáron a baranyai rakétás jégesőelhárító szol­gálat szakembereinek. Más évekhez képest nagyobb a zivatarba jiP'n, gyakrab­ban alakulnak ki jégveszé­lyes felhők a Mecsek—Du­na—Dráva háromszögé­ben, ahol 150 ezer hektár­nyi területet oltalmaz a „jégernyő". Az áprilisban történt első beavatkozás óta húsznál több alkalom­mal riadóztatta már a Ten- kes-hegyi lokátorállomás a rakétakilövőket, azaz átla­gosan ötnaponként volt jégelhárítás. A Baranya 15 pontján elhelyezett kilövőállomá­sok az idén eddig összesen másfél ezer rakétát bocsá­tottak fel. A védekezés eredményeként számotte­vően csökkent a jégkár a védett terület mezőgazda­sági üzemeiben. Áz eltűnt víz nyomában Levelet kaptunk Tokodaltáróról. Harmincán írták alá a pa­naszt, mely szerint e területen napokig nincs víz, ugyanakkor saj­nos lajtoskocsival sem találkoznak . . . Am, ha Altárón mégis csor­dogál valami a szörcsögő csapokból, a Kun Béla utca lakói dél­után négytől így is víz nélkül maradnak. Pedig sok itt a kisgye­rek, s éjfélkor bizony nehéz fürdetni őket . . . Nagyon elkelne a mosdatás, mivel — kedves illetékesek! — a Móricz Zs. utca porából képtelenség tisztán hazakerülni! E terület vízellátása a Dorogi Szénbányák Vállalathoz tartozik. Telefonon fölhívtuk az osztályozó üzem vezetőjét. Mátrai Gyula’ elmondta; a régi szivattyúval rengeteg gondjuk volt. Közben a bri­kettgyár és a telep vízfogyasztása megduplázódott. Az új, nagy­teljesítményű szivattyút nemrég építették be, így elvileg a víz ma már zavartalanul eljuthat a bányától a gyűjtőfcartályig. Ha igaz, a Kun Béla utcában élők sem fognak vízhiányra panaszkodni. Re­méljük, elöbb-utóbb, a poros utcákat is portalanítják . .. DOLGOZÓK LAPJA Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hír lap elő fizetési és Lapelláitási írod ári ál (HELJR) Budapest V.f József Nádor tér 1. — 1900 —, közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELÍR 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési dH egy hónapra 43 Ft/ negyedévre 129 Ft, fél évre 258 Ft, egy évre 516 Ft. — Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza Készül a Komárom Megyei Nyomda Vállalat Tatabányai Lapnyomdájában. Felelős vezető: KOVAdS JANOSNE Igazgató. — I^SN 0133—ÍI0X. ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom