Dolgozók Lapja, 1986. június (41. évfolyam, 128-152. szám)

1986-06-02 / 128. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Csillag került a vörös selyemzászlóra Ünnep Dorogon „782. számú Szilágyi Erzsébet Úttörőcsapat vigyázz ! Zászlóbe. hozatal. Középre nézz!” — adta lei az utasítást TANKA EDIT csapattitkár, s parancsának 37» kisdobos és úttörő engedelmes­kedett Dorogon, a Zrínyi Ilona Általános Iskolában. A gyére­itek- és a pedagógusok egyaránt Izgatottan várták a nagy pilla­natot, amikor átadják csapatuk­nak a legnagyobb elismerést, a „Vörös Selyemzászló Csillag” kitüntetést. Mielőtt sor került volna érré, Gombkötő Kálmán munkásőr köszöntötte a gyerekeket, majd az ava­tandó kisdobosok és úttö­rők fogadalmat tettek. A kék és vörös nyakkendőt imunkásőrök kötötték fel az elsősöknek és a negyedi­keseknek, miközben pattogó ritmusú indulókat játszott a csolnoki úttörőzenekar. Az általános iskola or­szágosan is elismert ének­karának magas színvonalú műsora után Mészáros Éva, a Magyar Úttörők Szövet­sége Komárom Megyei El­nökségének elnöke értékel­te az úttörőcsapat munká­ját, majd a következőket kérdezte a pajtásoktól : — Igaz-e, hogy a csapat­nak van önálló alkotmá­nya, aminek betartása min­den diák számára kötele­ző? — Rendszeresen támo­gatják-e még most is az idős, egyedül élő embere­ket? — Valóban segítik-e a szülők és a különböző vál­lalatok szocialista brigádjai az úttörőcsapat munkáját? Valamennyi kérdésre hangosan zúgó IGEN volt a válasz. A megyei úttörő­elnök ezután elmondta, hogy milyen szempontok alapján döntött úgy a Ma­gyar Úttörők Szövetsége, hogy a mozgalom 40. szü­letésnapján kiemelkedő munkájuk elismeréséül a „Vörös Selyemzászló Csil­lag” kitüntetést adomá­nyozza a Zrínyi Ilona Ál­talános Iskola úttörőcsapa­tának. Ütemes tapsvihar kere­tében erősítette fel a csil­lagot a vörös selyemzászló­ra, majd átnyújtotta az is­kola igazgatójának, Szöllő- si Mihálynénak az okleve­let és a kitüntetéssel járó huszonötezer forintot. (Ezt az összeget az iskolarádió kiépítésére fordítják majd.) Elsőként Ciurkiewicz Krisztina, a 3438. számú Széchenyi István testvér­úttörőcsapat képviselője gratulált, majd Mildner Ede csapatvezető és Her­hoffné Bárány Ágota váro­si úttörőelnök adott át ki­tüntetést a legjobb munkát végző pajtásoknak. Kiváló úttörő lett: Mozsdényi Bé­la, Bartl Ildikó, Meszes Mónika, Schuszter Szilvia, Soós Mónika és Ritzl Haj­nalka. Kiváló kisdobos jel­vényt kapott Gallina Zol­tán, Péczeli Edit, Berki Adrién, Török Tamás és Jurák Krisztián. Az ünnepség után egész napos programon vettek részt az iskola diákjai, aminek fénypontja most is a tanár-diák futballmérkő­zés volt. Vasárnaptól új menetrendek Vasárnap léptek életbe az. új autóbusz- és a vas­úti menetrendek. Célszerű tehát útrakelés előtt ta­nulmányozni a már közzé­tett menetrendi tájékozta­tókat. A Volán-vállalatok uj menetrendje szerint 470 új buszjárat indul, ebből 64 új vonalakon közlekedik, 406 pedig a meglévő vona­lakon sűríti a forgalmat az utasok igénye szerint. Négyszáz járat a korábbi­nál hosszabb, 200 pedig rövidebb útvonalon jár ezentúl, az alig kihasznált buszjáratokat pedig meg­szüntetik. Az üdülőkörze­tek közlekedési kapcsolatai­nak javítására újabb össze­köttetéseket teremtenek a Volán-vállalatok az üdülő­és kirándulóhelyekre. A Volánbusz Vállalat új jára­tokat indít a fővárosból egyebek között Mátraházá­ra, Esztergomba, Egerbe és a Szelidi-tóhoz. Ugyancsak a Volánbusz két új nem­zetközi autóbusz-járatot indít: Zakopanéba szom­batonként, Opatijába — jú­nius 6-tól szeptember 28-ig — péntekenként. Összesen hat ország — Ausztria, Csehszlovákia, Jugoszlá­via, Lengyelország, az NSZK és Olaszország — érhető el Volán-buszokkal. A MÁV új menetrendje szintén az utasok igényei­hez igazodik. A Savaria- Expressz például ezentúl Ajkán is megáll, s a Bala­ton Expresszre az eddigi­nél töhb helyen lehet fel­szállni. A Budapestről ed­dig 15 árakor induló mis­kolci gyorsvonat helyett a 14 órakor induló Pécs— Miskolc közvetlen járat közlekedik. A kihasználat­lanul közlekedő vonatokat a MÁV/ is megszünteti. A nemzetközi forgalomban újdonság, hogy úgynevezett Interexpressz vonatok­ként közlekedtetik a Hun­gária, a Metropol és a Varsovia expresszi. Ezek a rövidebb határállomási várakozások következté­ben az eddiginél jóval gyorsabban teszik meg út­jukat. Naponta új gyors­vonat indul Neszebar né­ven Burgaszba és Várná­ba, a Fonyód és Lipcse között közlekedő „Favorit” útja pedig három órával rövidül. ....-... E szperantó béketalálkozó Tatán A hét végén eszperantó békeftalálkozót ren­deztek Tatán, a Városi Művelődési és If­júsági Központban, amelyen ott volt Sala­mon Hugóné, a megyei pártbizottság titká­ra, Kulcsár Sándor, az SZMT vezető titkára. Vámosi László, a HNF megyei bizottságának titkárhelyettese. Az ünnepi beszédet Pethes Imre, a Béke­világtanács tagja, az Eszperantó Világbéke Mozgalom elnöke magyar és eszperantó nyelven mondta. Bevezetőjében kiemelte, azért választották a fórum színhelyéül a tóparti várost, mert Komárom megye és különösen Tata vezető szerepet játszik az eszperantó nyelv művelé­sében és az eszperantista békemozgalomban. Pethes Imre Volgográdból és Szófiából ho­zott üzenetet az Eszperantó Világbéke Moz­galom és a Béke-viilágtanács üléséről a ta­lálkozó résztvevői számára, abban a biztos tudatban, hogy a nemzetközi békeév prog­ramja áthatja az emberiség egészének lelkű- letét. A továbbiakban az Oroszlányi IV-es szá­mú Általános Iskola, a Tatai IV-es számú Általános Iskola és a 311-es számú Szakmun­kástanuló Intézet tanulói adtak műsort, majd felolvasták Sebestyén Nándornénak, az Or­szágos Békatanács elnökének a találkozó résztvevőihez intézett üdvözlőtáviratát. Helyzetkép a Hűtőtechnikából A gyártás folytatódik Az új gyártócsarnok, amely a tűz martalékává vált, vigasztalan képet nyúj­tott pénteken délután, de az értékmentés megkezdődött. Az ipari szövetkezet iroda­házában nyomozók, tűzol­tók adják egymásnak a ki­lincset — jobb híján az el­nök szobáját foglalták el. Ez az a munka, amit a hírek végén azzal fejezünk ki: „a vizsgálat szakértők be­vonásával folyik”. Ilyenkor még bálványpréssel se le­hetne hivatalos állásfoglalást egyikükből se nyerni, az új­ságíró jelenlétét rosszalló pillantásokkal és fejcsóvá- lással fogadják. A szövetkezet vezetői készségesebbek. Látszik raj­tuk a fáradtság, szemhunyást nem alhattak egész éjjel, de: a termelést már átszervez­ték. Szombaton megkezdő­dik a kondenzátorgyártás, a léghűtőket hétfőtől készítik ismét. Mint Benyák István élnök fogalmaz: „Ezzel sike­rült megteremteni a lehető­ségét annak, hogy a szerző­déses exportkötelezettséget teljesítjük.” Utoljára a BNV-n találkoztunk, még abban is megállapodtunk, hogy felhívja a szerkesztő­séget, ha sikerül valami jó üzletet kötni. A zárónapon azonban kigyulladt az új gyártócsarnok, a TV-híradó- ban már nyakkendő nélkül, csapzottan láthattuk viszont, a leégett büszkesége mellett nyilatkozott. Az elnökkel együtt minden hűtőtechni­kás büszke volt erre a csar­nokra. Mielőtt megkérdez­hetnénk, mi lesz most, már tudjuk. Ez a csapat nem hátrál meg egy tűzvésztől, s számíthatnák segítségre is. — A város, a megye, fő­városi cégek, akikkel kap­csolatban állunk, személye­sen és táviratilag ajánlották segítséget, bármit kérhetünk, amire csak szükségünk van — mondja ismét Benyák István, péntek délután. — A TANÉP-et fogadjuk a leg­hamarabb, hétfőn daruval, szakhrigáddal lebontjuk a kiégett csarnökot. Felvettük a kapcsolatot Dunaújváros­sal, valamint a csepeli Egyedi Gépgyárral, hogy soron kívül gyártsák le az acélszerkezetet és a híddaru­kat. Első tudósításunkban még azt az információt továbbí­tottuk, hogy egy dissous- gázpalack robbant fel. Azó­ta tisztázódott, „csupán” pb- gáz volt, 22 kilogrammos és egy oxigénpalack tömítése olvadt ki és ez is táplálta a tüzet, amit feltételezhetően hegesztés okozott. Kézen­fekvő, hogy szeretnénk meg­keresni a dolgozót, s azt a felelős vezetőt, aki akkor műszakban volt. őket azon­ban kivonták a forgalomból a vizsgálódó szervek, amíg nem tisztáznak minden fel­vetődő kérdést. Szombaton ismét ellátogat­tunk a szövetkezetbe, ahogy ez elnök pénteken ígérte, megkezdték a kondenzátor­gyártást. Teljes üzem volt, most bizony nincs se szom­bat, se vasárnap, Hiába té­ríti meg a biztosító a kelet­kezett'kárt, azzal még nem teremtődnek meg automati­kusan a korszerű gyártási feltételek, amelyek a leé­gett csarnokban megvoltak. A kollektíva összefogott, s velük van a város, a megye, aki tud, segít... — wér — A KTA jól szolgálta a tagok érdekeit A Kölcsönös Támogatási Alap (KTA) elmúlt évi felhasználását, a továbbfejlődés lehetőségét tárgyalta meg a TESZOV elnöksége legutóbbi ülésén. A téma időszerűségét az adta, hogy jövőre a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának határozata szerint, le­hetőség nyílik a jelenleginél rugalmasabban működő, a pénzintézeti jelleget jobban kifejező intézmény létrehozására. A Kölcsönös Támogatási Alapot kezelő intézőbizottság tevé­kenysége az elmúlt években megerősödött. Működése általánossá vált, aktív szerepe a gazdálkodásban tovább nőtt, szövetkezeti pénzeszközökből származó olyan pénzügyi alappal rendelkezik, mely bevonásával tagjai nagyobb biztonsággal gazdálkodhatnak. A KTA elsősorban a szövetkezeti likviditási zavarok megoldását, a fej­lesztési elképzelések megvalósítását segíti. Az intézőbizottság 1985- ben több mint 625 millió forint kölcsön felvételét engedélyezte. Ennek azon­ban mindössze 3,4 százalé­kát használták fejlesztésre. Ez kevesebb, mint amit a jegybank engedélyez erre a célra. A fel nem használt kölcsönkeret jól kifejezi a gazdasági szabályozók gya­kori változásai miatt, a szövetkezeti szférában is jelentkező bizonytalan­ságot. A 90 napos kölcsö­nök az év bármely idősza­kában feloldják a tagszö­vetkezetek átmeneti fizető- képtelenségét. A kamatok 1985-ben 4, illetve 5 száza­lékon mozogtak. A Kölcsönös Támogatási Alap tagjai közül 17-en 1985. január 1-jével meg­alakították a nyereségkoc- káziati alapot. A résztvevők mindegyike jogosult átme­neti pénzügyi gondok ese­tén kölcsön igénybevételé­re. Több mint egyéves mű­ködés után úgy tűnik; hogy az alap beváltotta a hozzá fűzött reményeket. összességében is megál­lapítható, hogy a KTA el­múlt évi felhasználása jól szolgálta a tagok érdeke­it. A változó körülmények azonban szükségessé teszik a továbbfejlődést, aminek lényege, hogy megőrzi a KTA összes eddigi elő­nyét, ugyanakkor bekap­csolódik a több szintűvé- váló országos pénzügyi rendszerbe. A területi alapok ugyan­akkor továbbra is betöltik a jogszabályban és a mű­ködési szabályzatokig vállalt feladatokat. —1 szőts —

Next

/
Oldalképek
Tartalom