Dolgozók Lapja, 1986. május (41. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-04 / 103. szám

JÓ REGGELT ! 1986. május 4., vasárnap JtlÁnika CfJévián napja Várható /időjárást va­sárnap estig: marad a túlnyomóan napos., de­rült idő. Eső nem vár­ható. A változó irányú $zél néha kissé meg­élénkül. A várható leg­magasabb nappali hő- Smérséklet 22 és 26 fok között alakul. 0 Száz évvel ezelőtt, 1886. május 4-én szaba­dalmaztatták az Egye­sült Államokban a gra- fofont, a gramofon i elődjét. A maga korá­ban forradalmi .jelen­tőségű találmány az Edison-fonográfok tö­kéletesítésével foglal­kozó Chichester Bell és Alexander Graham Bell, a telefon felta­lálójának unokaöccse, valamint Charles Sun- ter Tainter fizikus ne­véhez fűződik. * Hetvenöt évvel ez­előtt, 1911. május 4-én született Bozóky László fizikus, radiológus, aka­démikus. Kutatási te­rülete: sugárfizika, su­gárvédelem, dozimet­ria, rádioizotópok or­vosi és ipari felhaszná­lása. A tatabányai és a tatai OFO- TERT szaküzletekben mától új szolgáltatás kezdődik. 3 munka­nap alatt: vállaljuk színes dia­pozitív filmek előhívását, szí­nes pozitív képek negatívról, színes pozitív képek diáról, tör­ténő készítését. 10 munkanap alatt: színes negatív filmek, szí­nes mozifilmek, fekete-fehér mozifilmek előhívását, diapozi- tfvok hívását és keretezését. A filmek átvétele szaküzleteinkben történik. 4808 Az EDASZ Vállalat tatabányai üzemigazgatósága értesíti majk- pusztai fogyasztóit, hogy 1986. május 7-én, 8 órától 14 óráig hálózatépítési munkák miatt áramszünetet tart. Az áramszü­net érinti a majki kastély és madárhegyi fogyasztókat is. Fogyasztóink szíves türelmét és megértését kérjük. 4660 A József Attila Általános Is­kola felvételt hirdet ősztől a leendő ötödikesek számára rajz- tagozaton. A város bármely te­rületén élő, a rajzot, művésze­tet szerető gyerekek jelentkezé­sét szeretettel várjuk. A felvéte­li Időpontja 1986. május 7. (szerda), délután 16 óra. Szín­hely: József Attila Általános Iskola Tatabánya I., Posta út 6. 4786 Fogadónap Kovács Mátyás. Oroszlány város országgyűlési képvi­selője május 6-án (kedden) v^flélután 13—15 óráig tart fogadónapot hivatali helyi­ségében. a bányász pártbi­zottságon. VI. Komárom Megyei Nemzetiségi Napok Nemzetiségi felvonulók a táti főutcán Fotó: T. Nagy Z. Megnyitó Tóton Látványos felvonulással kezdődött a VI. Komárom Megyei Nemzetiségi Napok meg­nyitója szombaton Táton, A Hazafias Nép­front megyei-, és táti-mogyorósbányai bi­zottsága, a megyei tanács V. B. művelődési osztálya valamint a megyei műveLődésd köz­pont meghívására kilenc település tizenkét zenekara, népdalköre, táncegyüttese és kó­rusa és igen sok érdeklődő érkezett a Duna- meniti nagyközségbe. Gyönyörű napsütésben a páirtháztál indult a több mint háromszáz felvonuló és a tizes úton haladva dalolva, táncolva érkeztek az általános iskola udva­rára. „Wir begrüssen die Teilnehmer!” „Srdecne vitámé ucastniikov stretnutia!” — köszöntöt­te őket a német és a szlovák nyelvű felírat. Miután a házigazdák nevében Prohászka Tibor, a táti tanács elnöke üdvözölte a meg­jelenteket — köztük Salamon Hugónét, a megyei pántbizottság titkárát, Kara Rózát, a KISZ Megyei Bizottságának titkárát, Havas Miklóst, a HNF megyei bizottságának tfitká- ! rát, Pákozdi Antalt, a Szakszervezetek Me­gyei Tanácsának titkárát és Kiss István, I országgyűlési képviselőt. — Ravasz Éva, a megyei tanács elnökhe­lyettese nyitotta meg a rendezvénysorozatot. — Van abban valami szimbólum is, hogy a nemzetiségi hét idején ünnepeljük május 9-ét, a győzelem, az emberek közötti megbé­kélés napját — mondta többek között, majd arról beszélt, hogy megyénkben minden ti­zedik lakos német vagy szlovák nemzetisé­gű. — E hét rendezvényei igyekeznek bemu­tatni azt a sokszínűséget, amelyet a nemze­tiségiek dalaikban, táncaikban és minden­napjaikban örvendetesen megőriztek — zárta rövid megnyitóját. Ezután Hambuch Géza, a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége főtitkára németül, Alt Gyula, a Magyarországi Szlo­vákok Demokratikus Szövetsége titkára, ter­mészetesen, szlovákul köszöntötte a megje­lenteket majd az együttesek adtak rövid ízelítőt tudásukból. Nagy taps köszöntötte nemcsak a helybelieket, hanem a kecskédi- eket, a kesztölcieket, a pi'tiscsévieket, a tar- dosbányaiakait, a vértestolnaiakat, a tarjáni- akat, a felsőgallaialkat és a tatabányai Pus­kin Művelődési Központ táncegyüttesét is. — Szép volt, csak rövid volt — mondo­gatták a közel egyórás műsor végén, de a szereplőket már várták Mogyorósbányáin, ahol a felvonulás után gálaműsor zárta a VI. Komárom Megyei Nemzetiségi Napok meg­nyitóját. Fenyvesi Károly Á Betű Május elsejére üzemi la­pot jelentetett meg a Ko­márom Megyei Nyomda Vállalat. A nyomda kollek­tívájának terveit, eredmé­nyeit, sikereit összegezi a belső terjesztésű, ízléses kivitelű első szám — amely az ünnepen eljutott a szélesebb közönséghez is — a májusi felvonuláson a díszelnökség tagjaihoz Ls eljutott néhány példány. Májusi fürdözök Az ÉRDV tatai Fényes fürdőjét érdemes volt meg­nyitni május 1-jén. Már az első napon 130 kempingező és 138 fürdőző vette igény­be a szolgáltatásokat. Má­sodikén ugrásszerűen nőtt a létszám. 130 kempingező mellett több mint hétszá- zan váltottak jegyet. Teg­nap hála a nyárias időjá­rásnak, a íürdőzők létszá­ma tovább növekedett. Tatabányán A Magyar Szakácsok és Cukrászok Országos Szövet­sége gasztronómiai társasá­gainak elnöksége május 5- én és 6-án Tatabányán, az Árpád Szállodában ülése­zik. Sopronnál ismét szabad az út Szombatra virradó éjszaka némi javulás állt be a magyar— osztrák határon napok óta tar­tó közlekedési nehézségekben. A pénteken délután lezárt ha­tárátkelőt az éjszakai órákban újból megnyitották. Szombaton reggel és délelőtt mindkét át­kelőhelynél zavartalan volt a közúti forgalom. Mivel Hegyes­halomnál tovább tart a zárlat, a soproni és a kópházi átkelő­hely útlevél- és vámkezelő­szolgálatát megerősítették és Hegyeshalomból is átvezényel­tek személyzetet erre a két át­kelőhelyre. Hegyeshalomnál a háromnapos ünnep során több 10 ezres for­galomra készültek fel. Ezzel szemben mindössze három nyu­gatnémet kerékpáros túristá­nak sikerült átjutni a határzá­ron. A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a Baján megtartott 18. heti lottósorsolás alkalmával a következő nyerő­számokat húzták ki: 4, 8, 15, 64, 82 Lottó­nyeremények A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 18. játékhéten 5 találatos szelvény nem volt. A lot­tónyeremények — a nyere- mlényji] letek levonása után — a következők : 4 találatos szelvénye 145 fogadónak volt, nyeremé­nyük egyenként 74 625 fo­rint. 3 találata 11 311 foga­dónak volt, nyereményük egyenként 478 forint. 2 ta­lálatos szelvények száma 288 728 db, ezekre egyen­ként 23 forintot fizetnek. hírek, események Dunántúl Sző V H K Sző Cs r Vasárnaptól fokozatos lehűlés várható, úgyhogy a jövő hét közepén a nappali hőmérsékletek 11—16 fok között alakulnak, hajnalban 2—7 fokig hűl le a levegő. Záporos csapadékra, és főként vasárnaptól, szeles időre számítha­tunk. O AKV ARELLEK Környén. Hétfőn délután fél három- I kor nyílik meg a Környei Mezőgazdasági Kombinát kistanácstermében Madarász Tibor akvarellista újabb ki­állítása. A Tatabányán élő és Környén dolgozó alkotó ezúttal mintegy harminc új munkáját mutatja be. A kiállítás május 15-ig tekint­hető meg, 11—15 óra kö­zött. • AZ ARPAd SZÁLLODA kollek- tívája tavalyi jő munkájáért, a napokban megkapta a Pannónia Szálloda és Vendéglátó Vállalat dicsérő oklevelét. ©Első Emelet koncert lesz Ta­tabányán. A népszerű együttes május 5-én, két alkalommal a Népházban lép a közönség elé. Gyorslista Nyeremény jegyzék az 1986. április 29-én megtartott április havi lottó jutalomsorsolásról, amelyen a 15. heti szelvények vettek részt. A nyereményjegyzékben az alábbi rövidítéseket használtuk: A Vásárlási utalv. (3000 Ft), B ZASTAVA 55 GTL tip. személy- gépkocsira szóló utalvány, C DACIA 1310 tip. személygépkocsira szóló utalvány, D FISHER FVH—P 725 tip. VIDEO-magnó (95 000 Ft), E AKAI VS 2 EG tip. VIDEO-magnó (79 000 Ft), F GRUNDIG színes tv (68 000 Ft), G SANYO C50 tip. rádiómagnó (34 000 Ft), H SONY C5 tip. rádiómagnó (33 000 Ft), I ELITE CO 6750 tip. music center (27 000 Ft), J Hang-fény utalv. (50 000 Ft). K Szerencse- utalv. (40 000 Ft), L SIEMENS színes tv (39 000 Ft), M (Otthon-lak­berendezési utalv. (30 000 Ft), N Iparcikk-utalv. (25 000 Ft), O Zene- sarok-utalv. (20 000 Ft), P Vásárlási utalv. (20 000 Ft), R SIEMENS RM—818 tip. rádiómagnó (12 200 Ft), S Vásárlási utalv. (10 000 Ft), T Vásárlási utalv. (9000 Ft), U Vásárlási utalv. (7000 Ft), V Vásár­lási utalv. (5000 Ft), Z Vásárlási utalv. (4000 Ft). A nyertes szelvényeket 1986. május 25-ig kell a totó-lottó ki­rendeltségek, az OTP-flókok vagy posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (1875 Budapest V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A listánkon csak a megyénkben vásárolt szelvények szerepelnek. (Az esetleges számhibákért felelősséget nem válla­lunk.). Egymillió 238 867 V 246 294 V 253 721 Z 261 148 N 268 575 V 276 002 Z 283 429 Z 298 283 K 305 710 z 313 137 Z 327 991 T 357 699 K 365 126 T 372 553 T 379 980 U 402 261 K 409 688 U 417 115 S 424 542 V 431 969 Z 439 396 s 446 823 T 454 250 V 461 677 Z 469 104 p 476 531 Z 483 958 z 506 239 s 521 093 u 535 947 z 543 374 u 550 801 K 558 228 J 573 082 Z 580 509 V 595 363 M 602 790 z 617 644 K 625 071 N 632 498 O 647 352 M 654 779 T 669 633 u 677 060 U 691 914 V 699 341 V 706 768 V 714 195 Z 721 622 T 736 476 Z 781 038 T 788 465 s 803 319 Z 810 746 z 818 173 S 825 600 o 833 027 s 840 454 T 855 308 u 862 735 M 870 162 V 877 589 Z 885 016 z 892 443 z 899 870 p 907 297 K 914 724 N 929 578 K 937 005 L 944 432 U 951 859 B 974 140 V Hétmillió 952 875 Z 967 729 T 990 010 Z Nyolcmillió 012 291 Z 041 999 S 056 853 P 064 280 U 071 707 s 101 415 T 131 123 K 205 393 S 242 528 K 249 955 T 257 382 M 264 809 M 272 236 S 279 663 K 301 944 S 309 371 S 324 225 V 331 652 S 339 079 u 346 506 U 353 933 V 368 787 Z 376 214 U 383 641 s 391 068 N 398 495 u 405 922 V 413 349 L. 420 776 N 428 203 T 435 630 K 443 057 N 450 484 S 457 911 L 465 338 V 472 765 V 480 192 J 487 619 L 495 046 Z 502 473 Z 509 900 Z 517 327 Z 524 754 L 539 608 z 554 462 L 561 889 o 569 316 T 591 597 Z 599 024 Z 606 451 K 613 878 Z 621 305 K 628 732 T 636 159 T 643 586 R 651 013 T 658 440 U 665 867 Z Negyvennégy­millió 590 226 V 605 120 U 612 547 Z 835 357 T 842 784 K 954 189 R 961 616 Z Ötvenöt­millió 604 507 A 827 317 P 834 744 R 842 171 S 961 003 Z 968 430 T Hetvenhat­millió 036 184 U 051 038 M 058 460 M 065 892 Z 073 319 Z 080 746 Z 088 173 u 095 600 K 110 454 Z 132 735 K 147 589 u 155 046 J 162 443 M 177 297 U 184 724 V 207 005 V 214 432 Z 221 859 V 229 286 z 236 713 z 258 994 p 266 421 T 273 848 V 296 129 V 303 556 T 310 983 V 340 691 R 348 118 z 355 545 O 362 972 N 370 399 R 377 826 U 392 680 N 452 096 L 459 523 V 474 377 489 231 T 504 085 511 512 Z 526 366 541 220 S 548 647 556 074 O 563 501 570 928 Z 578 355 Hetvenhét­millió 001 694 Z 009 121 P 023 975 T 083 391 J 105 672 la 120 526 U 127 953 Z 135 380 M 142 807 R 150 234 S 157 661 T 165 088 S 172 515 Z 179 942 Z 187 369 P 194 796 S 239 358 Z 269 066 L 306 201 O 321 055 T 343 336 S 499 303 U 506 730 U 514 157 O 521 584 U 543 865 U 551 292 S 558 719 O 566 146 P 573 573 V 581 000 V 588 427 S 595 854 Z 603 281 Z 610 708 V 618 135 Z 632 989 Z 640 416 V 647 843 R 655 270 U 70 124 N Hetvenkilenc­millió 601 144 J 608 571 U 623 425 J 630 852 T 638 279 M 645 706 S 653 133 T 660 560 Z 675 414 Z 690 268 Z 697 695 U 705 122 J 712 549 U 727 403 P 779 392 T 786 819 V 801 673 K 831 381 U 846 235 U 853 662 K 861 089 L 875 943 O 883 370 V 890 797 V 898 224 V 905 651 V 913 078 V 920 305 M 921 932 L 935 359 V 965 067 R #72 494 T 979 921 S 987 348 U 994 775 M F" GOMBKÖTŐ GÁBOR. Fösserkesz^B-helyettes: MADAMáSZ anna. Telefon ^1?^991^°^erkMzt^egTeTataiüln3Ta*V.,^SF*lazsüfjFduiaa ^tér^4? HL^iSSiletT 2801** písUiSm : “MmbíiTya7 ÄThT Telefon : 10-053, «“£££ 19-es és 24-e. mellék, belpolitikai ^vaMlO-e.jton-M JVir/,8» “'Ärom^^elT^klidi“ átoüSS^KíSTv* Telexszám: *7,213. — Terjeaxtl a Magyar Lapellátási Irodánál (HELÍR) ra. Elő fizetési díj Komárom MsgyM Felszabadulás tér 4. IIL emelet. Postacím: PL: 141. Felelős kiadó: VASS MIHÁLY Igazgató. Telefon: 11-010. 10-0*3, IMII G < NNW<OCOCHt*WNWCflSGsHfT! ftNGNH»

Next

/
Oldalképek
Tartalom