Dolgozók Lapja, 1986. május (41. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-05 / 104. szám

KOMMENTÁR Nem fenyeget radioaktív kisugárzás A Polgári Védelem Or­szágos Törzsparancsnoksá­gán elmondták, ^íogy az el­lenőrző állomásók péntek délelőtt hazánk néhány vi­dékén a körrtyezet termé­szetes háttérsúgárzási szint­jénél magasabb sugárzást mértek, de a légtérben je­lenlévő radioaktív szennye­ződés mértéke mindenütt messze elmarad az élő szervezetre káros szinttől. A Polgári Védelem Or­szágos Parancsnoksága a legnagyobb biztonságra tö­rekedve azt javasolja a la­kosságnak. hogy a frissen szedett, nagy levelű zöld­ségféléket, a parajt, a sa­látát, a sóskát és minden más, ehhez hasonló főzelék­növényt csak alapos, bő vízbenl többszöri, lemosás után fogyassza, és csak a tejipár által forgalomba hozott. ellenőrzött tejet használja fel. Ezzel ugyan­is kiküszöbölik annak le­hetőségét, hogy a felhőből kihulló, s a nagy felülete­ken megtelepedő rádióaktív anyagokból akár a legcse­kélyebb mennyiségű is be­kerülhessen az emberi szer­kezetbe. . A hazai műszaki ellenőr­Í 5 szolgálat továbbra is fo- ozottan és folyamatosan Úégzi a levegő, a víz. a ta­laj. a növényzet, valamint a tej és más élelmiszerek 1 iterjedt vizsgálatát. Az qrszág csaknem 300 pontján naponta többször is mintát \ esznek a bennünket kö­rülvevő anyagokból, az em­beri fogyasztásra szánt élelmiszerekből. E mérések adatait mintegy 80 mérő­állomáson és 25 laboratóri­umban folyamatosan érté­kelik, s nyomban beszállít­ják az országos központba. Ezt az egyébként mindig is végzett ellenőrző tevékeny­séget most a korábbiaknak mintegy négyszeresére bő­vítették, s mozgó laborató­riumok is segítik a mun­kát, hogy a vizsgálatokat végző szakemberek minden­hová eljussanak. Fokozott figyelmet, fordítanak a ke­reskedelmi forgalomba ke­rülő tej és az ivóvíz ellen­őrzésére, mert az esetleges rádióaktív szennyeződések ezek közvetítésével juthat­nának be a leggyorsabban az élő szervezetbe. A szak­emberek minden egyes tej­szállítmányt megvizsgál­nak. Hazánk légterébe az el­múlt 24 órában további, radioaktiv anyagokkal szennyezett légtömeg nem érkezett. Az alacsony lég­körben uralkodó kis se­bességű és változó légmoz­gások mellett a levegő rá­dióaktív sugárszintje he­lyenként jelentősen tovább csökkent. Az ellenőrző mé­rések folytatódnak. * A Művelődési Miniszté­riumtól kapott tájékoztatás szerint a Kijevben tanuló magyar ösztöndíjasok mind­annyian egészségesek és rendben folytatják tanul­mányaikat. * A Szovjetunióban történt atomerőművi balesettel kapcsolatban a hazai köz­véleményben számos kérdés vetődik fel. Ezek tisztázá­sát segíti az a nyilatkozat, amelyet dr. Sztanyik B. László egyetemi tanár, az Országos Frédéric Joliot­Curie Sugárbiológiai és Su­gáregészségügyi Kutató In­tézet főigazgatója adott va­sárnap a magyar sajtó kép­viselőinek. Bevezetőben arról szólt, hogy a csernobili atombal­esetről. illetve az azt kö­vető radioaktív szennyező­désről szóló jelentésekben nagyon gyakran szerepelt az a szó: háttérsugárzás. Ezen azt értjük — mondot­ta —, hogy az emberiség egy olyan környezetben él. ahol mindenkit, mindenhol és mindig ér sugárzás egy­részt. a világűrből, másrészt a földkéregből, az építő­anyagokból. meg a saját szervezetéből. Ezt nevezzük háttérsugá rzásn a k. Azok között a radioaktív anyagok között, amelyek ilyen atomerőművi baleset során kikerülhetnek a kör­nyezetbe, a legnagyobb je­lentősége a radioaktív jód­nak van. A Magyarországra bekerült szennyezett légtö­megekben is van radioaktív jódizotóp, amely nem vala­mi ismeretlen dolog, ezzel mindennap foglalkozunk, az orvostudomány fölhasz­nálja a pajzsmirígy-műkö- dés vizsgálatára. IlyenkoF százezer egységnyi radióakr tív jódot kell adni ahhoz, hogy biztonságosan lehes­sen a paizsmirígv működé­sét megállapítani. Ezt nap mint nap adjuk a betegek­nek. A százezer egység óri­ási mennyiség azokhoz az értékekhez képest, amelye­ket a magyarországi légkö­ri viszonyok mellett mért szennyeződések mutatnak. Nálunk több nap átlagában számolva egy egység lehe­tett egy köbméter levegő­ben. A Nemzetközi Sugárvé­delmi Szervezetnek vannak ajánlásai arra vonatkozó­lag, mennyi lehet az embe­ri szervezet és ezen belül az egyes szervek sugárter­helése. Azt lehet mondani, hogy a terhelés tízszer na­gyobb lehet az egyes szer­veknél, mint az egész test­ben. Mindaddig, amíg ezek a terhelési értékek ilyen ala­csonyak, addig nem érde­mes gyógyszert adni, mert több kárt csinálunk vele, mint hasznot. Vegyük pél­dául az úgynevezett jód- tablettát, amely káliumjo- didból áll. A kálium gyógy­szer, s nem lehet büntetle­nül hosszú ideig, korlátla­nul szedni, másrészt jódér- zékenység is van. A radioaktív jód a fűre is leülepszik, a földfelszín­re is leszáll. Minden szeny- nyezödés a légkörből las- san-lassan a felületekre jut, A tehenek, amikor a füvet legelik, a radioaktív jódot is lenyelik, s a jód nemcsak a pajzsmirígybe kerül, hanem a tejjel kivá­lasztódik. Ezért helyes, ha a lakosság és különösen a gyerekek által fogyasztott tejet ellenőrizzük. Azt ta­nácsoltuk. hogy ne fogvasz- szák frissen a kis- és ma­gángazdaságok által előál­lított tejet, hanem azt gyűjtse be az ipar, mert megfelelő ellenőrzés után a tej természetesen fo­gyasztható. A nagy levelű saláta, sóska, paraj felüle­tére ugyancsak lerakódik a szennyeződés, amely alapos, többszörösen megismételt mosással eltávolítható — fejezte be nyilatkozatát Sztanyik B. László. PANORAMA Meghalt Bálint Endre A SZOVJET SAJTÓ ÜNNEPÉN Egy esztendő híján már háromnegyed százada, hogy Vlagyimir Iljics Lenin kez­deményezésére és útmutatá­sával 1912. május 5-én meg­jelent a Pravda, a bolsevi- kok újságja. A nehéz körül­mények között tevékenyke­dő kommunisták számára valóságos ünnep volt az akkor még szerény l#p lét­rejötte, később pedig a szovjet újságírók népes csapata vált ünnepeltté min­den év e májusi napján. Az utóbbi esztendő inten­zív és megélénkült sajtóte­vékenysége azt bizonyítja: |s lapok, a rádió és a Tv munkatársat, a toll harcosai építő szellemű. kritikus anyagaikkal hozzájárultak a párt irányvonalának nép­szerűsítéséhez. tu főtitkár Afganisztánban Az Afganisztáni Népi De* mokratikus Párt Központi Bizottságának vasárnapi ülésén Nadzsib Ullát. a PB tagját; a KB titkárát választották meg egyhangú­lag a párt KB új főtitkárá­vá. Babrak Karmait egész­ségi okokból felmentették, a KB főtitkári tisztségéből. osztrák választások Kurt Waldheim viszony­lagos többségét hozta az Osztrák Köztársasági el­nökválasztás. de az Osztrák Néppárt jelöltje még nem TŐKÉS CSÜCS TOKIÓBAN Miután vasárnap délután Thatcher brit miniszterel- nük és Mitterrand francia el­nök is megérkezett Tokióba, az ezt követő ünnepélyes ceremónia a 12. tőkés csúcs- konferencia hivatalos meg­nyitóját jelentette. A kül- döttségvezetök első ízben vasárnap este munkavacso­ra keretében tárgyaltak. A megnyitót már intenzív két­oldalú megbeszélések előz­ték meg. Napirendre tűzik a nem­zetközi terrorizmus kérdé­sét is — ami Washington szerint egyenlő Líbia elíté­lésével —. továbbá szovjet- ellenes célzattal a cserno­bili alomerőműben történt szerencsétlenséget és en­nek kapcsán az atomerőmű­vek biztonságának kérdé­sét, ÜRKUDARC Egy perccel a rajt után fel kellett robbantani szom­baton a NASA egy Delta tí­pusú hordozórakétáját, mi­vel hajtóművének második fokozat« nem lépett műkö­désbe és a fakéta letért pá* lyájáfól. BEFEJEZŐDÖTT A DKP KONGRESSZUSA Vasárnap délután ért vé­get a hamburgi kongresszusi központban a Német Kommunista Párt VIII. kongresszusa, amely 718 rendes és mintegy 190 ven­dégküldött. valamint 48 or­szágból érkezett vendégek jelenlétében tanácskozott három napon át. Ismét Herbert Miest választották a DKP elnökévé. Életének 72. évében meghalt Bálint Endre festő és grafikus, Kossut h-díjas Kiváló művész. Temetéséről később intézked­nek. a Művelődési Minisztérium, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége, a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja * Bálint Endre 1914-ben, Budapesten született. Grafi­kai tanulmányait 1934-ben fejezte be az Iparművészeti Főiskolán. Ezt követően Vaszary János, majd Aha Novák Vilmos tanítványa­ként gyarapította képzőmű­vészeti ismereteit, önálló ki­állítással 1938-ban jelentke­zett. 1945 után tagja volt az Európai Iskola művészeti csoportnak. 1956 és 1962 kö­zött Párizsban élt. 1958-ban elkészítette a francia kiadá­sú „Jcruzsálemi Biblia” 1200 illusztrációját, amelyet nagy elismerés fogadott. 1984-ben élet mű-kiállítása volt látha­tó. Művészetét — számos külföldi elismerés mellett — ugyanebben az évben a Szo­cialista Magyarországért ki­tüntetéssel honorálták. VESZPRÉMBEN, a Wartha Vince utcai Metháebaa 1986. május 5-én, 10 órakor NYITJUK CIPŐ-, BŐRDÍSZMŰ-, RUHA- ÉS BÚTORIPARI KELLÉKSZAKÜZLETÜNKET. BELFÖLDI ÉS IMPORT­műbőrök, bőrök, rostműbőrök, kérgek, szerszámok, talplcmezek, formatalpak, talpbetétek, textilek, nemezek, bútoripari műanyagok, műanyag cipőkellékek, rövidáru-jellegű műanyag szálak, gumiruganyok, különböző fémkellékck és egyéb cikkek nagy választékával várjuk vásárlóinkat. NYITVA TARTÄS: naponta: 8—16.30 óráig, szombaton: ZARVA 4809 Az utolsó esély? A CONTADORA-CSOPORTHOZ tartozó országok jú­nius hatodikát szabták meg végső határidőnek a közép­amerikai rendezéshez. Ha a kitűzött időpontig az érdekelt felek nem jutnak megállapodásra, úgy a közvetítéssel több éve foglalkozó négy állam beszünteti diplomáciai tevé­kenységét. Sokan úgy fogalmaznak, ez a közép-amerikai válság békés rendezésének utolsó lehetősége. Vajon tud­nak-e élni az érintettek ezzel az utolsó eséllyel? Az előjelek nem a legkedvezőbbek. A guatemalai fő­városban ugyan alelnöki szintű megbeszélések folynak a május végén esedékes közép-amerikai csúcsértekezlet elő­készítése ügyében, ám mind ez idáig nem jött létre politi­kai megállapodás a Contadora-csoport javaslatainak elfo­gadásáról. Nicaragua — amely az összes érintett ország közül az egyetlenként támogatott Contadora-csoport ere­deti tervét — ezúttal nem egyezhet bele abba, hogy a módosított elképzeléseknek megfelelően kötelezettséget vál­laljon a fegyverkezés leállításáról. Amennyiben ugyanis az amerikaiak által támogatott ellenforradalmi bandák ellen továbbra is fegyveresen kényszerül védekezni. rászorul katonai kiadásainak szintentartására. Jogos tehát Managua kérése : előbb az Egyesült Államok vállal jon kötelezettsé­get arra, hogy nem avatkozik be többé Nicaragua belügyei- be. felhagy a kontrák pénzügyi és katonai támogatásával. Washington ugyanakkor nem rejti véka alá, hogy nincs ínyére a közép-amerikai megegyezés. Ezzel ugyanis a Fehér_ Ház elveszítené egyik fő érvét a törvényhozási csatározásokban, nem tudná tovább rémisztgetni az átlag- polgárok millióit a „dél felől fenyegető kommunista ve­szély’ fantazmagóriájával. Nicaragua úgy érzi, most, a lí­biai agresszió után fokozódott egy közvetlen amerikai ka­tonai akció veszélye. A nyilvánvaló fenyegetés hatása alatt mindenféle megegyezés esélyei romlanak, s könnyen lehet, hogy újabb világpolitikai válságot kiváltó események kö- vetkezhetnek — ezúttal Közép-Amerikában. AZ EUrŐPAI ORSZÁGOK — beleértve a szocialista es a tőkés államokat is — szinte azonos véleményen van­nak: azonnal meg kell szüntetni a Nicaragua ellen viselt hadüzenet nélküli háborút, s habozás nélkül hozzá kell látni a békeszerződés megszövegezéséhez. A világpolitikai realitásokat figyelembe véve minderre kevés az esély amíg a Fehér Ház a jelenlegi irányvonalat követi. Horváth Gábor A Kristály Vendéglátó Vállalat pályázatot hirdet az alábbi üzletek szerződéses üzemeltetésére: Üzlet- Név, szám jelleg tály 727. Sorompó bisztró III. 822. Vár étterem III. 864. Diófa falatozó III. 919. Hársfa vendéglő III. Az üzleteket 5 éves időtartamra hirdetjük meg. A meghirdetett üzletekre pályázhat bárki, akinek megfeleli szakmai képzettsége van, nem esik foglalkoztatási tilalon ala és három hónapnál nem régebbi tiszta erkölcsi bizonyít vannyai rendelkezik. Mindezeknek a feltételeknek a meg zoíni a palyazok jelentkezésükkel egyidöben kötelesek iga aNy']T.árS.oVerSenyLár^aláson közJegyzö jelenlétében dől e ?e történő áUdála! üz,ctck szerződéses üzemeltetésé A versenytárgyalásra 1986. május hó 19. napján, 9 órako ben“ íTSa°tah!nlabáiVyaA’ “ ,RozmarinS vendéglő különtermé oen (Tatabanya II., Árpád u. 17. sz,). A pályázatokat legkésőbb a versenytárgyalást megelőzően nappal írásban kell benyújtani a Tatabánya 1., Posta u 4 szám alntti vállalatunk igazgatási osztályán. f';,,.p^lyá.za‘i feltételekről részletes tájékoztatást és felvilágo sítást ad Tatabánya III., Széchenyi u. 11—13 sz alatt vü osztálya* 10‘133"as ‘elefonszámon vállalatunk közgazdaság 4839 Építőipari Szállítási Vállalat lábatlant munkahelyre munMIlDllhat keres tehergÉpkacsi-vezetű autószerelői vasúti vapkarbantartúi munkakörökbe. Munkásszállás szükség szerint igénybe vehető. Jelentkezési lehetőség a lábatlani kirendeltségen, szombat kivételével munkanapokon 6—16 óráig. 4769 MN Kiképzési Eszközgyártó Üzeni Esztergom-Kertváros felvételre keres erősáramú villamos­mérnököt, technológust, esztergályost, forgácsolót, lakatost, hegesztőt, villanyszerelőt, fényezőt, valamint kísérleti munkára síkforgácsolót és lakatos-hegesztő szakmunkásokat. Jelentkezés a személyzeti vezetőnél személyesen, vagy az Esztergom 60 telefonon. 4385 lehet biztos abban. hogy győz a június 8-i, második fordulón. A szavazás egyik jelöltnek sem hozott abszo­lút többséget, az előírások szerint, második fordulót rendeznek, amelyen csak két, a legtöbb szavazatot kapott jelölt indul. If is hifi — nagy ajándékkal a Fehérvár Áruházban! — amíg a készlet tart — a kis Videoton Hifi-toronyhoz az állványt ajándékba kapja Részleges OTP-vásárlási lehetőség A Fehérvár Áruházban mindig történik valami! 4692 DOLGOZÓK 1986. május 5., hétfő

Next

/
Oldalképek
Tartalom