Dolgozók Lapja, 1986. május (41. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-01 / 102. szám

Éljen és erősödjék szeretett hazánkba Magyar Népköztársaság! A munka ünnepén Kitüntetési ünnepség a Parlamentben ÜNNEPÉLYES ZáSZLOFELVONÁS Május elseje, a nemzetközi mun­kásmozgalom kiemelkedő ünnepe tiszteletére szerdán, a Parlament előtt, a Kossuth Lajos téren ünnepélyes külsőségek között, katonai tisztelet- adással felvonták az állami zászlót. Ugyancsak ünnepélyes külsőségek között, katonai tiszteletadással vonták fel a magyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zászlaját a gellérthegyi Felszabadulási Emlékmű­nél. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a termelőmunka te­rületén kifejtett kimagasló tevékenységük elismeréseként élenjáró dolgozóknak a Szocialista Munka Hőse kitünte­tést, kollektíváknak pedig a Munka Vörös Zászló Érdem­rendje kitüntetést adományozott. A kitüntetéseket Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja szerdán adta át a Parlament kupolatermé­ben. Az ünnepségen jelen volt Havasi Ferenc, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára. A kitüntetettek egy csoportja a Parlamentben Losonczi Pál elismeréssel szólt azokról a szocialista brigádokról és a kimagasló egyéni teljesítményt nyújtó dolgozókról, akik példás munkájukkal kiérdemelték a magas elismerést. Mint mon­dotta, az eredmények közös ösztönzője a szocialista mun­kaverseny, amelynek fontos jellemzője, célja a többlettel­jesítmény, a minőséget óvó jobb munka, az ésszerű anyag- és energiatakarékos­ság, a költségek csökkenté­se, a műszaki, .technológiai fejlődés gyorsítása, a mun­ka- és üzemszervezési mód­szerek fejlesztése. A szocia­lista munkaversenynek, a szocialista brigádmozgalom­nak nemcsak közvetlen gaz­dasági haszna jelentős, ha­nem mozgósító hatású a közéletben, s a személyiség formálásában is nagy a je­lentősége — mondotta az Elnöki Tanács elnöke. Losonczi Pál' ezután át­nyújtotta a kitüntetéseket. A MUNKA VÖRÖS ZÁSZLÓ ÉRDEMRENDJE kitüntetést kapta: a 22. Szá­mú Állami Építőipari Válla­lat Kandó Kálmán villany- szerelő szocialista brigádja, a Budapesti Közlekedési Vál­lalat Kossuth Lajos gépkocsi- vezető szocialista brigádja, a Chemokomplex Vegyipari Gép- és Berendezés Export— Import Vállalat Örökzöld adminisztratív szocialista brigádja; a Gyulai Vízmű­vek November 7. csatornamű- üzemeltető szocialista bri­gádja; a Kenderfonó- és Szö­vőipari Vállalat pécsi fonó- és szövőgyárának November 7. fonóelőkészítő szocialista brigádja; a Kunság Élelmi­szer- és Vegyiáru Kereske­delmi Vállalat Május 1. rak­táros szocialista brigádja; a „Lenin” Mezőgazdasági Ter­melőszövetkezet (Tiszaföld- vár) Május 1. MHSZ gépsze­relő szocialista brigádja; a Magyar Néphadsereg tápió- szecsői 7215- sz. alakulatá­nak Ságvári Endre lakatos szocialista brigádja; az Oroszlányi Szénbányák már- kushegyi bányaüzemének 5. számú frontfejtési szocialista brigádja és az Ózdi Kohá­szati Üzemek rúd-, dróthen­germű gyáregységének Jurij Gagarin hengerész szocialis­ta brigádja. A SZOCIALISTA MUN­KA HŐSE kitüntetésben ré­szesült: Csente Jenő, a Ta­tabányai Szénbányák front­mestere, f rontbrigád vezető; Kisák Györgyné, a Masterfií Pamutfonóipari Vállalat fo­nó szakmunkása; Kokas Jó­zsef, a Győr-Sopron Megyei Talajerőgazdál-kodási Válla­lat csatornamű-kezelője; Papp József, a Székkutasi Űj Élet Mezőgazdasági Termelőszö­vetkezet állattenyésztési bri­gádvezetője és Tulok Zoltán a Pápai Húskombinát húsipa­ri szakmunkása. Átadták a SZOT-dijakat Falurádió című műsor al­kotóközössége, Felkai Esz­ter színművész, Garas De­zső színművész, Jachinek Rudolf színművész. Laka­tos Iván rendező-operatőr, Nolipa István Pál festő­művész, Páljai Gábor fo­tóriporter, Radványi De­A SZOT Szállóban szer­dán iinepélyeseni kiosztot­ták az 1986. évi SZOT-dí- jakat. Az ünnepségén részt vett Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a SZOT el­nöke, Berecz János, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára és a kultu­rális élet számos más ve­zető személyisége. Kósáné Kovács Magda, a SZOT titkára üdvözlő- beszédében méltatta a ki­tüntetettek munkásságát, elkötelezett alkotásaikat, amelyek széles tömegeknek segítenek eligazodni a tár­sadalmi kérdésekben, s utat mutatnak az emberi kapcsolatok kiteljesítésé­hez. A dolgozók nagyra ér­tékelik és mindinkább igénylik mai életünk, a munkáshétköznapok való­sághű ábrázolását, ezért a szakszervezetek is tá­mogatják azokat a művé­szeket, akik alkotásaikban őszintén szembe néznek a mindennapok gondjaival, reálisan tükrözik a ma emberének örömeit, sike­reit, és kudarcait. A szak- szervezetek kötelességük­nek tartják annak előse­gítését, hogy a szocialista elkötelezettségű alkotáso­kat a dolgozóknak minél szélesebb rétege megis­merhesse, ugyanakkor a munkások véleménye, az emberek többségét foglal­koztató gondolatok eljus­sanak a kultúra közvetítői­hez. Az igazán jó művészi alkotások ugyanis olyan belső energiákat szabadíta­nak fel, amelyektől erősö­dik társadalmunk szellemi összefogása, cselekvő aka­rata — mondotta a SZOT titkára. Ezután Gáspár Sándor átadta a SZOT-díjakat. SZOT-díjat kapott An- c sei Éva egyetemi tanár, Bán Róbert filmrendező, Bereményi Géza író, Bo­ross Lajos népzenész, Dóri József népdalénekes, Ezüst György festőművész, a zső szerkesztőségvezető, Sólyom Nagy Sándor ope­raénekes, Tamás Menyhért író, Tillai Aurél karnagy, Tökei Ferenc filozófus, Vratni József művelődési központ igazgató, valamint a Z solnay Porcelángyár hervezőkollÁektívája. A díjak átadása után a SZOT elnöksége fogadást adott a kitüntetettek tisz­teletére. Vietnam ünnepe Vietnamban, országszer­te széles körű rendezvé­nyeken emlékeztek meg a déli országrész teljes fel­szabadításának tizenegye­dik évfordulójáról. Mint emlékezetes, a Dél-Vietna­mi Nemzeti Felszabadító Front harcosai 1975. ápri­lis 31-én vették be Saigont, megdöntve az Amerika-ba- rát dél-vietnami rendszert. Az évforduló alkalmából — amelyről immár hagyo­mányosan a munka ünne­pével együtt emlékeznek meg —, a vietnami fővá­rosban nagygyűlést tar­tottak, afnelyen To Huu, a VKP KB Politikai Bi­zottságának tagja, p. Mi­nisztertanács elnökhelyette­se mondott beszédet. To Huu méltatta a világ- forradalmi erők, a békesze­rető emberek táborának gyarapodását, kiemelve a Szovjetunió történelmi szerepét az egyetemes biz­tonság és társadalmi hala­dás küzdelmeiben. Méltatta az SZKP XXVII. kong­resszusának jelentőségét, amely ösztönzést és lendü­letet adott a szocializmus elméletének és gyakorlatá­nak szerte a világon. A szónok hangsúlyozta : Vietnam számára döntő­en fontos a Vietnami Kom­munista ; Párt ikövétkező kongresszusára való érde­mi, felelős felkészülés. Kö­szönetét mondván a Szov­jetuniónak, Laosznak, Kam­bodzsának, a szocialista kö­zösség többi államának a Vietnamnak nyújtott segít­ségért, együttműködésért, To Huu kiemelte: Vietnam belső feladatai hatékonyabb teljesítésével vállal méltó részt a közös célok valóra váltásából. Külpolitikai kérdésekről szólva, a vietnami vezető támogatásáról biztosította a Szovjetunió békekezde­ményezéseit. Külön szólt a kambodzsai kérdés úgy­nevezett politikai rendezé­sét szóló nyolcpontos ja­vaslatról, megállapítva: a khmer reakciós koalíció indítványa olyan manőver, amely ismét a népírtó Pol Pót-klikk átmentését szol­gálja, ezért elfogadhatat­lan. ARAB CSÜCS Ismét kérdésessé vált, megrendezhetik-e a hét vé­gén, az arab államok csúcs- értekezletét. A bizonytalan­ságot az váltotta ki, hogy Kadhafi líbiai vezető hiva­talosan kérte: az előzetes megállapodással ellentétben ne Marokkóban, hanem a líbiai Szebhában rendezzék meg a csúcsértekezletet. Az arab vezetők rend­kívüli találkozóját Líbia kérte az ellene végrehaj­tott amerikai agresszió miatt. A napirend körüli viták miatt, az eredetileg keddre tervezett értekezle­tet szombatra halasztot­ták, s a váratlan líbiai ké­relem miatt most marokkói részről úgy vélik, hogy is­mét el kell halasztani a kezdési időpontot. LÄZÄR GYÖRGY FOGADTA f/IARTIN BANGEMANNT Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke szerdán, a Parlamentben fogadta Martin Bangemannt, a Né­met Szövetségi Köztársaság szövetségi gazdasági mi­niszterét. A megbeszélésen jelen volt Veress Péter kül­kereskedelmi miniszter és Ernst-Friedrich Jung, az NSZK budapesti nagyköve­te is. Tőkés csúcs Tokióban A vezető ipari országok tokiói csúcsértekezletén a nemzetközi terrorizmus elleni harc lesz a fő téma, amely háttérbe szorítja a gazdasági kérdéseket — vélekednek a nyugatnémet fővárosban. Ez­zel kapcsolatban megjegyzik, hogy a közös fellépést illetően éles szembenállásra lehet számítani: az Egyesült Államok kemény — Anglia által is támogatott — vonalával szembenáll a nyugat-euró­pai közösség tagországainak többsége, ök elítélik és célszerűtlen­nek tartják a katonai akciókat. Csernobil Csökken a radioaktív anyag kiválása A Szovjetunió Minisz­tertanácsának a TASZSZ által szerdán ismertetett közleménye szerint, a cser­nobili atomerőműben foly­tatódik a baleset következ­ményeinek felszámolása. A végrehajtott intézkedések­nek köszönhetően, az utolsó 24 órában csökkent a ra­dioaktív anyag kiválása, a sugárzás erőssége az atom­erőmű körzetében, s a hoz­zá tartozó településen mér­séklődött. A szakemberek által vég­rehajtott ellenőrző mérések azt bizonyítják, hogy a nukleáris fűtőanyag hasa­dási láncreakciója nem folyik, a reaktor lefojtott állapotban van. Megkezdődött a környező, szennyezett területek meg­tisztítása, a munkákban különleges, korszerű és hatékony műszaki eszközök­kel felszerelt alakulatok vesznek részt. Néhány nyugati hírügy­nökség olyan híreket ter­jeszt, hogy az atomerőmű­ben bekövetkezett baleset során emberek ezrei hal­tak meg. Mint arról már a korábbi híradások beszá­moltak, valójában két em­ber vesztette életét. 197 személyt szállítottak kór­házba, s közülük negyven­kilencen a megfelelő or­vosi vizsgálat után távoz­tak a kórházból. A körzet­ben lévő vállalatok, kolho­zok, szovhozok és intézmé­nyek folytatják normális tevékenységüket. Az ukrán Minisztertanács közölte, hogy a baleset kö­rülményeinek kivizsgálásá­ra létrehozott kormánybi­zottság jelentése szerint, a csernobili atomerőműben és a környező területeken javulnak a sugárzási vi­szonyok. A kijevi terület többi részén és Kijevben az atmoszférikus közeg álla­pota nem ad okot nyugta­lanságra. Az ivóvíznek, valamint a folyók és a víz­itározók vizének minősége megfelel az előírt normák­nak. A természeti környe­zet állapotát állandó meg­figyelés alatt tartják. Tájékoztató a reaktorbaleset várható következményeiről A Polgári Védelem Orszá-- gos Parancsnokságán szakér­tők bevonásával szerdán megbeszélést tártottak, ame­lyen elemezték és értékelték a csernobili reaktorbaleset következtében kialakult hely­zetet, a külföldi tapasztala­tokat, a foganatosított intéz­kedéseket, és meghatározták a tennivalókat. Intézkedéseket tettek a háttérsugárzás szintje ellen­őrzésének fokozására, az ed­digi mintavételi helyek szá­mának, a mérések gyakori­ságának növelésére. Megállapították: a legfris­sebb mérési adatok alapján a légkör és a környezet radio­aktivitásának növekedése nem számottevő, a mért ér­tékek alig térnek el a min­dennapi értékektől. A szakértők folyamatosan elemzik a meteorológiai kö­rülményeket, az előrejelzett és várható változásokat, és az esetleges bekövetkező lég­köri szennyeződés valószí­nűségét. Megállapították, hogy a meteorológiai viszo­nyok függvényében a háttér- sugárzás mértéke emelked­het, de a várható legmaga­sabb szint esetén sem éri el a 'kritikus értéket. Az ukrajnai atomerőmű­ben bekövetkezett szerencsét­lenség után a radioaktív su­gárzás vizsgálatára és az óv­intézkedések megtételére lét­rehozott lengyel kormánybi­zottság jelentése szerint az ország északkeleti területe fe­lett nagy magasságban ra­dioaktív felhő vonul át. A sugárzás, amelynek mérté­két rendszeresen és megfe­lelő műszerekkel mérik, nem jelent veszélyt az egészségre. Az utóbbi órákban a levegő aktív jódtartalma csökkent, és egyéb ártalmas elemek koncentrációja sem emelke­dett. A lengyel fél állandó és közvetlen kapcsolatban áll az illetékes szovjet szervek­kel és szakértőkkel, s szoro­san együttműködik a bécsi székhelyű Nemzetközi Atom­energia Ügynökséggel is — hangoztatja a jelentés. DOLGOZÓK 1986. május 1„ csütörtök Gáspár Sándor átadja a 'kitüntetést Boross Lajos népze­nésznek

Next

/
Oldalképek
Tartalom