Dolgozók Lapja, 1986. május (41. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-01 / 102. szám

VftAG PROLETÁRJAI, EGYESULJETEKI DOLGOZÓK 1986. május 1., CSÜTÖRTÖK AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLI. évi., 102. szám Ára: 2,20 forint Ünnepeljük az értékteremtő munkát! Az alábbiakban részleteket közlünk Bara­nyai Tibornak, a SZOT főtitkárának május 1-jei ünnepi köszöntőjéből, amely a rádióban és a televízióban hangzott el április 30-án­A nemzetközi munkásmozgalom nagy ün­nepe, május elseje alkalmából, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és kormánya, valamint a Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa nevében szeretettel köszön­tőm dolgozó népünket, országunk minden állampolgárát. Az emberiséget gazdagító munka idei ün­nepén a világ dolgozóival együtt tisztelettel emlékezünk azokra a chicagói munkásokra, akiknek éppen száz esztendővel ezelőtt oltot­ta ki életét a tőkés hatalom sontüze. Embe­rek haltak meg, mert megélhetésükért, em­beribb munkakörülményekért, rövidebb munkanapért tüntettek. Ez a chicagói vé­rengzés indította útjára és emelte a nem­zetközi munkásosztály harcának, szolidari­tásának jelképévé május elsejét. A mostani május elsején értékeink létre­hozóját, a dolgozó embert és magát a mun­kát ünnepeljük, ugyanakkor hitet teszünk eszméink igazsága, jövőnk biztonsága mel­lett is. Köszöntjük a gondolkodó és cselekvő em­berek millióit hazánkban. Köszöntjük a mun­kásokat, parasztokat, értelmiségieket és al­kalmazottakat, akik nagy nemzeti céljaink megvalósításán fáradoznak, akiknek tettei nyomán egy ország gyarapodik, új anyagi és szellemi javak születnek. A dolgozó, a szocializmust építő embert op­timizmus, derűláitás jellemzi. Munkás évtize­dek tapasztalatára, eredményeinkre épül jö­vőbe vetett hitünk és szilárd elvi alapokon nyugszik: a Magyar Szocialista Munkáspárt helyes politikáján és reális döntésein. A je­lenlegi és az elkövetkező évekre is teljesíthető célokat tűzött elénk a XIII. pártkongresszus, melynek határozata ma már valóságos nem­zeti programmá vált. Ma az igazi forradal- miság és Ihazafiság mércéje: ennek a prog­ramnak megvalósításán becsülettel, elkötele­zetten dolgozni. A magyar szakszervezetek XXV. kongresz- szusa támogatja a pártkongresszuson elha- tározotta'k megvalósítását, és a munka ünne­pe alkalmából is ezeknek a céloknak teljesí­tésére hívunk, kérünk minden szervezett dol­gozót, mert ebben van sorsunk, holnapunk biztonsága. Megkezdtük az ország és népünk boldogu­lását szolgáló reális tervek végrehajtását. Tudjuk mindannyian, hogy a múlt évi és az idei első negyedévi terveink több vonatkozás­ban nem teljesülték. Jó, hogy emiatt nem beletörődés, nem kesergés lett úrrá rajtunk, hanem a jobb munka lehetőségeinek keresé­se, Éppen a munka ünnepén kell nyíltan szólni arról, hogy az eddiginél többet és job­ban kell dolgoznunk. Senki nem lehet pasz- szív szemlélője a helyzetnek, viszont min­denki részese kell, hogy legyen a gazdasá­gunkat javító munkának. Szocialista társa­dalmunk mindenkor és ma is milliók csele­kedeteire, gondolataira épít, várja, sőt elvár­ja, hogy amit közösen elhatároztunk, azt kö­vetkezetesen, együttes munkával valósítsuk meg. Mindenkinek tudnia kell, hogy élet- színvonalunk javításához csakis egy, a je­lenleginél dinamikusabban fejlődő gazdaság adhat alapot. Nem csupán a párt, a kormány és a szak- szervezetek ügye ez. Aki ma az országot, a munkahelyeket járja, azt tapasztalja, hogy a jobb munka igenlése mindenütt, központi gondolata az embereknek. Mindenütt érezhe­tő a tettrekészség. A társadalomért felelősséget érzők ma sür­getik és megteszik a munkát javító lépéseket, de jól tudják, hogy semmilyen intézkedés nem (pótolhatja a dolgozók önként vállalt szorgalmát, elkötelezettségét. Csak a felelős­ségtől áthatott munka hozhat tartósan jobb minőséget, nagyobb takarékosságot, érdemibb hatékonyságot. Évtizedeken át ezt bizonyítot­ták a m un ka versen y-mo z galrna k, a szocia­lista brigádok élenjárói. Üdvözöljük azokat a vállalatokat, munka­helyi kollektívákat, dolgozókat, akik az el­múlt napokban kaptak magas kitüntetést jó munkájukért. Példájukkal bizonyították, hogy változatlanul ebben van a mi igazi — és joggal mondhatjuk, -hogy felbecsülhetet­len — tartalékunk. Olyan érték ez, amelyre méltán számíthat pártunk és társadalmunk egésze. A nemzetközi munkásszolidaritás nagy napján együtt ünnepelünk a világ munká­saival, haladó erőivel, a szocialista országok, a Szovjetunió dolgozóival. Társadalmi előre­haladást, erősödő demokratizmust, elnyo­mástól mentes világot és békét kívánnak a munkások, a dolgozók a Földön és hazánk­ban is. A Szovjetunió és -a szocialista or­szágok e küzdelemben élen járnak, példájuk követésre talál a világ népei előtt. Ml békében ünnepelhetünk. Számunkra a munka ünnepe a béke ünnepe is. Elhatáro­zott törekvésünk, hogy minden erőnkkel küzdünk Európa és a világ békéjéért. Támo­gatjuk a Szovjetunió békekezdeményezéseit, mert azok megvalósulásával az emberiség megszabadulhat a háborúk fenyegető rémé­től. Életünkben az alkotó munka és a -béké­ért folytatott harc elválaszthatatlan egymás­tól. Kívánom mindannyiunknaik, hogy a ter­mészet megújulását hozó tav-asz dolgos éle­tünk, egyéni és családi -boldogságunk szá­mára is új értékeket, új szépségeket és örö­möket hozzon. A FRONTBRIGÁD : Nagy Sándor, Ba­logh László, Bálogh Menyhért, Erdős Imre, Farkas János, Greskó Béla, Józsa József, Pápai István, Teszéri István, Tö­rök Béla, Zilahi István, Baltz István, Czeglédi Pál, Gulyás, Ferenc, Németh Ti­bor, Pisch Antal, Szabó András, Staudin- ger János, Erdélyi Sándor, Kálvin Árpád, B. Kovács Gábor, Krizsák István, Molnár László, Sági János, Schiller József, Szabó B. János vájárok; Oprinyech Péter, Wink­ler József segédvájár; Brückl János, Ma­gics János, Kramarics György csapatcs.il- lés; Mózes István villanyszerelő, Búr Já­nos, Jákl Lajos lakatos, jogosult a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa által adományozott Vörös Zászló Érdemrend egyéni fokozatának a viselésére. Az Orosz­lányi Szénbányák Márkushegyi bányaüze­mének Staudinger János vezette V-ös számú "frontbrigádja az Országház kupola­termében vette át a magas kitüntetést. (A parlamenti ünnepségről a 2. oldalon számolunk be.) Az Oroszlányi Szénbányák klubjában fogadást rendeztek a kitüntetett brigád tiszteletére. Egyúttal átadták az 5-ös szá­mú frontbrigádnak a nemzetközi szocia­lista munkaverseny győzteseként kiérde­melt, a KGST-országok szakszervezeti központjai által kiírt díszoklevelet. Zászlók Bábolnának Havasi Ferenc adta át az MSZMP Központi Bizottsága, a Minisztertanács és a SZOT Elnökségének kitüntetéseit Ünnepelni jöttek össze a Bábolnai Mezőgazdasági Kom­binát dolgozói április 30-án, abból az alkalomból, hogy el­nyerték a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága Kongresszusi Zászlaját, valamint a Minisztertanács és a SZOT Elnökségének Vörös Zászlaját. A magas kitünte­téseket Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára adta át Burgert Róbert- nek, a kombinát vezérigazgatójának. Bábolna már május 1. elő­estéjén ünneplőbe öltözött. A kombinát központja déltől méhkashoz hasonlított, dél­után három órára az or­szág minden részéből vár­tak vendégeket, s hivatalö- sak voltaik az ünnepségre a a kollektíva legjobbjai. A ta­tabányai bányászok fúvósze­nekara pattogó indulókat játszott az udvaron, míg mindenki megérkezett. Az átadási ünnepség elnöksé­gében helyet foglalt Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, An- talóczy Albert, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, a megyei pártbizottság első titkára, Dobi Ferenc, a MEDOSZ főtitkára, a SZOT elnökségénék tagja, Magyar Gábor, a Mezőgazdasági és Élelmezési Minisztérium he­lyettes vezetője, Varga Gyu­la, a megyei tanács el­nöke, Bors Zoltán, Vas Me­gye Tanácsának elnöke, va­lamint a megye és városa­ink párt-, állami és tömeg­szervezeteinek, vállalatainak vezetői. Bajmóczi Miklós, a kom­binát pártbizottságának tit­kára nyitotta meg az ünnep­séget, majd méltatta május 1. jelentőségét. Ezt követte Mátrai Zoltán, vezérigazga- gató-helyettes ünnepi beszé­de. Ebből idézünk az aláb­biakban részleteket: — Nagy örömmel értesül­tünk arról, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt XIII. kongresszusának és felszaba­dulásunk 40. évfordulója tiszteletére kezdeményezett munkaversenyben elért ered­ményeinket a Központi Bi­zottság mérlegelte, és mél­tónak találta a Kongresszu­si Zászló kitüntetésre. Egy­úttal a kombinát VI. ötéves tervét is értékelték, és az eredmények alapján válla­latunk megkapta a Minisz­tertanács és a SZOT Elnök­sége Vörös Zászlója kitünte­tést. — 1964 óta minden évben, összesen már huszonkét al­kalommal tüntették ki vál­lalatunkat. Ügy érezzük, hogy teljesítményeinket a Magyar Szocialista Munkás­párt három évtizedes politi­kájának eredményeként, az ebből eredő légkörnek kö­szönhetően, annak mintegy visszatükröződéseként értük el. Arra törekedtünk, hogy ennek a politikának minél nagyobb mértékben megfe­leljünk. — A VI. ötéves terv tel­jesítése, az előző öt eszten­dő — mint ahogy az egész országot, minket is igen ke­mény próbára itett. Fizetőké­pességünk megtartása önma­gában, de az életszínvonal őr­zése és számos más tény is bizonyította, hogy népgaz­daságunk fejlődésre, meg­újulásra képes. — Az 1981-ben indult VI. ötéves tervidőszakban válla­latunkat az életbe lépett gaz­dasági szabályzók, a sajátos termelési szerkezet miatt, az átlagosnál jelentősebben sújtották. A körülmények szorító hatásának ellensúlyo­zására a legszélesebb válla­lati kollektíva bevonásával alakítottuk ki tervünket. Legfontosabb célunk az volt, hogy a minőségi változások­nak rendeljük alá a mennyi­ségi fejlesztést, szélesítsük kooperációs kapcsolatainkat. — Az öt év alatt együtte­sen elért 3,3 milliárd forint nyereség keréken félmiiLliárd forinttal haladja meg a ter­vezettet. A termelési értéket 37 milliárd forintra tervez­tük és teljesítettük. A záró, 1985-ös év különösen ki­emelkedő volt, az elért 817 millió forint nyereség kollek­tívánk eddigi legnagyobb munkasikere. Eredményünk alakulásában döntő jelentő­sége volt a költségeik nagy­arányú csökkentésének, ezen belül is elsősorban a takarmány- és energiahordo­zók felhasználására irányuló tervszerű takarékosságnak. A különböző területek eredményeinek bemutatá­sa után a szónok így foly­tatta : — Szervezeti rendünket! az önelszámoló egységekre, az üzemekre alapozva — folyamatosan korszerűsí­tettük. A számítógép-hasz­nálat többéves tapasztala­tára alapozva, az önelszá­moló egységek méreteit úgy változtattuk meg, hogy azokban jól érvényesülje­nek a valóságos érdekvi­szonyok, a nyereségérde­keltség, az egyéni vállal­kozási kedv, és megvaló­suljon a teljeskörű elszámo­lás. — Az átlagbér öt év alatt 28 351 forinttal növe­kedett, 1985. végére elérte a 82 128 forintot. Nagy súlyt helyeztünk dolgozó­ink szolgálati lakással va­ló .ellátására, a családiház­építésre. öt év alatt 168 dolgozónk kezdett építkezni, akiket 13 millió 223 ezer forint vállalati kölcsönnel, kedvezményes fuvar és építőanyag biztosításával! is támogattunk. Fiatalja­inknak 32 garzonlakást alakítottunk ki, ifjúsági la­kótelep építését kezdtük meg, ahol 48 családot he­lyezünk el összkomfortos lakásokban. — Az eredmények eléré­séhez nagyobb figyelemre volt szükség, minden szo­cialista brigád küzdött azért, hogy a vállalati va­gyont ne pazarolják. A vállalati morált úgy ala­kították ki, hogy a mun­kahelyeken az alkoholfo­gyasztás megszűnjön, és ma már elértünk oda, hogy nem a részegek elől mennek el a józanok, ha­nem a részegek szégyellik magukat. — Bizakodással tekintünk a jövőbe, mert a kongresz- szus célkitűzéseit kollektí­vánk vállalta, az új ötéves terv teljesítéséhez a tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a kombinát gazda­sági helyzete szilárd. A közel egyórás, reális helyzetképet adó __ beszéd után Havasi Ferenc emelke­dett szólásra, Gratulált az eredményekhez, emlékezte­tett arra, milyen messziről indultak. Helyes utat vá­lasztottak, amikor a kor­szerű gazdálkodás útjára léptek. Méltán ünnepel Bábolna, hiszen, ahol bi­zonyították, hogy nehéz] körülmények között is le­het eredményesen dolgoz­ni, ott igenis ünnepeljenek az emberek! Beszéde után Havasi Fe­renc átadta a kitüntetések­ről szóló okleveleket, ’a zászlókat Burgert Róbert vezérigazgatónak, aki kö­szönetét mondott a magas elismerésekért. Kiváló Munkáért mi­niszteri kitüntetést 25-en, vállalati Kiváló Dolgozó elismerést 125-en vehettek át. Az ünnepség második részében kultúrműsor szó­rakoztatta a dolgozókat és. a vendégeket. Wér Vilmos

Next

/
Oldalképek
Tartalom