Dolgozók Lapja, 1986. február (41. évfolyam, 29-50. szám)

1986-02-11 / 35. szám

Vendégünk a bolgár külügyminiszter Várkonyi Péter külügyminiszter meghívására Petar Mladenov, a Bolgár Népköztársaság külügymi­nisztere február 11-én hivatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezik. Iráni olfenziva A vasárnap este támadás­ba lendült iráni erők elfog­laltak egy iraki területen fekvő, hadászati fontosságú szigetet — jelentették be Teheránban. Um-ul-Razasz szigetét azért tartják hadászati je­lentőségűnek, mert fontos olajipari létesítmények ta­lálhatók rajta. Irak elismerte, hogy Irán hídfőállást létesített a Satt­el-A rab,/A r van d folyó már iraki területen lévő nyugati partján, de Bagdadban hoz­záfűzik ehhez, hogy meg­kezdődött a támadók után­pótlási vonalainak elvágása és megsemmisítése. Az iráni offenzíva vasár­nap a késő esti órákban kezdődött. Az előrenyomu­lás célpontja nyilvánvalóan Bászra, Irak második leg­nagyobb városa, illetve a közelében található olajme­zők. Iráni katonai közle­mény szerint az offenzívát azután indították, hogy is­mételten figyelmeztették „Irak reakciós támogatóit”. Teheránban általában ezzel a minősítéssel illetik az öbölmentd arab államokat. Megfigyelők felhívják a fi­gyelmet arra, hogy Bászra csak 100 kilométerre van a kuvaiti határtól. Irán vallási vezetője, az agg Khomeini ajatollah — tavaly november vége óta először — hétfőn megjelent a nyilvánosság előtt. Beszé­dében az iszlám forradalom vívmányait méltatta. Maffia-per Palermóban hétfőn meg­kezdődött a szicíliai szer­vezett alvilág, a maffia 474 tagja elleni minden koráb­binál nagyobb méretű per. A másfél évig tartó esemény a tárgyalás számára külön felépített, csaknem nyolc­ezer négyzetméter területű, bunkerszerű teremben zaj­lik. Több mint 400 ember Vasútforgalm! tárgyalások Háromoldalú — magyar, szovjet, jugoszláv — nem­zetközi vasúti szállítási ta­nácskozás kezdődött hétfőn Nyíregyházán. A közlekedési és külkereskedelmi szakem­berekből álló, együttesen 44 itagú tárgyaló küldöttségeket Bajusz Rezső, a MÄV vezér­igazgatója, Vlagyimir Kolpa- Jcov szovjet közlekedési mi­niszterhelyettes és Zorán Nasztics, a Jugoszláv Vas­utak Egyesülése ügyvezető bizottságának elnöke vezeti. Plenáris ülésen értékelték a Szovjetunió és Jugoszlávia közötti kétirányú vasúti áru­szállítások múlt évi tapasz­talatait. Elhangzott, hogy a sok nehézséget okozó ke­mény tél ellenére a szállí­tási feladatok túlnyomó ré­szét teljesítették, s ebben nagy része volt a k©t ország közötti tranzitforgalmat le­bonyolító magyar vasuta­soknak is. A Magyar Államvasutak tavaly a Szovjetunióból Ju­goszláviába egymillió 313 ezer tonna árut szállított el, fordított irányban pedig 800 ezer tonnát. Ez az áru­tömeg a magyar tranzitfor­galom összességében is je­lentős, a magyar—szovjet határon lebonyolított vasúti összforgalomban pedig 14 százalékos arányt tesz ki. A Szovjetunió és Jugo­szlávia közötti külkereske­delmi megállapodások alap­ján várhatóan az idén az előző évinél nagyobb fel­adatok hárulnak mindhárom ország vasúti szállítóira. Ezért nagyon fontos, hogy a tavalyi hiányosságokat, az esetenként a nem mindig megfelelő fogadókészség oka­it feltárják — mondták el a plenáris ülésen. A tanácskozás szerdán a háromoldalú megállapodások jegyzőkönyvének aláírásával ér véget. jelenik meg tanúként a bí­róság előtt, négyszáz ügy­véd vesz részt a tárgyalá­son. A vádiratok több mint nyolcezer oldalt tesznek ki. A szicíliai per fontos részt­vevője Tommaso Buscetta maffiavezér, aki a „nagy bűnbánó” szerepét tölti be; az ő vallomásai segítették hozzá a hatóságokat, hogy felgöngyölítsék számos bűn­eset hátterét, és betekintést nyerjenek a maffia szerke­zeti felépítésébe. M Urkatasztrófa MAR TAVALY Haladéktalanul bekérte vasárnap a Challenger űr­repülőgép katasztrófájának vizsgálatára alakult külön­bizottság azokat a jegyző­könyveket, amelyek még ko­rábban készültek a szilárd hajtóanyagú rakéták esetle­ges hibáiról. A The New York Times vasárnap adott hírt arról, hogy az űrhajó­zási és űrkutatási ügynök­ség, a NASA. már tavaly tudomást szerzett saját szakemberei figyelmeztetése alapján — arról, hogy a rakéták egyes elemeinek összeillesztésénél a szigetelés ereszthet, lehetővé teheti, hogy a forró gázok kilövell­jenek a rakéta oldalán. Mint ismeretes, a különbö­ző felvételek, amelyek a robbanás előtt készültek, valószínűsítik azt a gya­nút, hogy pontosan ez tör­tént: a rakéta oldalából elő­törő tűzcsóva robbantotta fel a folyékony üzemanyag hatalmas tartályát. A lap azt írta, hogy a NASA egyik szakértője még a múlt év júliusában jelezte a veszélyt, sőt azt is meg­írta, hogy a rajt időszaká­ban történő ilyen hiba ka­tasztrófát idézhet elő — sőt más szakértők már 1982-ben felhívták a figyelmet erre a veszélyforrásra. A lap egy másik — belső használatra készült — jelentést is idéz, amely megállapítja: az ad­dig — 1985. nyaráig történt Hazautazás II. János Pál pápa hétfőn befejezte tíznapos látogatá­sát Indiában. A katolikus egyházfő állami meghívás­nak tett eleget. Látogatása kezdetén Űj- Dethiben az indiai vezetők­kel nemzetközi kérdéseket vitatott meg, majd tizenhá­rom városban pontifikáit miséket. KOMMENTÁR A káosz kísérlete N em volt nehéz megjövendölni, hogy az el­nökválasztások lebonyolítása zajos és zűrös lesz a Fiilöp-szigeteken. A hétezer szigetből álló ország államfője, Ferdinand Marcos vagy más­fél évtizede alkotmányellenesen hosszabbította meg magas hivatalát, és most —, engedve a hazai és amerikai nyomásnak —, szeretné legalizálni, ország- világ előtt szalonképesebbé tenni hatalmát. Mivel vetélytársa az egykori ellenzéki vezér özvegye, fér­jének meggyilkolásával éppen az elnök hadseregét vádolják, és mivel a Fülöp-szigeteken óriásira duz­zadt a feszültség, várható volt. hogy a választások emlékezetessé válnak. Ami történt, az a legborúlátcbb várakozásokat is felülmúlta. Hiába állott az illetékesek rendelke­zésére a legmodernebb elektronika, hiába utazott a helyszínre az amerikai törvényhozás megbízottja, hiába működött összesen öt (!) voksszámláló hálózat (a hivatalos, az ellenzéké és három sajtóorgánumé), a helyzet pillanatnyilag az, hogy eredmény nincs, sőt, az is kezd kérdésessé válni, hogy valaha lesz-e. Félreértés ne essék: az eseményt nem az teszi rendhagyóvá, hogy az igencsak hosszan húzódó, hét­ezer szigetről amúgy is nehéz begyűjteni az adato­kat. Az adatok, hála a technikának, viszonylag gyorsan gyűltek —, csak éppen minden számlálóköz­pontban egészen más képet mutattak. Méghozzá csodálatosképpen olyan képet, amit egy-egy cent­rumban látni szeretnének. Az elnök által kineve­zett számlálótestület, a Comelec érdekes módon az államfő „masszív előnyéről” ad ki örvendező je­lentéseket, az ellenzék sikerét kívánó Namfrel nevű centrum viszont már régen „egyértelmű győztesnek” nyilvánította Corazon Aquino asszonyt. A kölcsö­nös vádaskodások összecsapásokhoz, az összecsapá­sok eddig hetven ember halálához vezettek. Majd bekövetkezett a világviszonylatban példátlan fejle­mény: három viharos nap után hivatalosan félbe­szakították a számlálást és bejelentették, hogy a parlament „saját számlálóbizottságot” hoz létre, amely hétfőn látott munkához. Abban az országban, amelyek területén van az Egyesült Államok két legnagyobb távol-keleti kato­nai bázisa, és amelyet ezer szál fűz az amerikai „nagy testvérhez”, a dolgok alakulása Washington számára is komoly tétet jelent. Lugar szenátor, amerikai főmegbízott „keserű szájízzel” hagyta el Manilát, és aligha csak a Marcost támogató, adott esetben talán a puccsig is elmerészkedő Fülöp-szi- geteki hadsereg vár riadókészültségben, de nyilván­valóan a state department és a Pentagon egész ap­parátusa is. a Potomac partján jól tudják, hogy ez a vá­lasztás az amerikai befolyás megőrzésének utolsó eszköze lehet, i — indítások után 12 esetben észlelték a tömítő szigetelés hibáját. A NASA nem adott vá­laszt a cikk szerzőjének a megjelenés előtt adott kér­désére arról, történt-e in­tézkedés a veszélyforrás ki­küszöbölésére. A tömítő szigetelés kettős gyűrű a hordozórakéta egyes elemeinek összeillesz­tésénél. Bár a több elemből készülő rakéta külső köpe­nyét természetesen szorosan zárva illesztik össze, az eset­leges gázszivárgás megaka­dályozására a rakéta bélés­köpenye és a külső burkolat között az összeillesztéseket ilyen kettős tömítőgyűrűvel zárják el. A jelentések arról adtak számot, hogy a gyű­rűk egyes helyeken csaknem átégtek, illetve jelentősen károsodtak a hajtóanyag el­égésekor keletkező hatalmas hőtől. A lap nem fűz következte­téseket vádjaihoz, több ame­rikai televíziós állomás azonban, a The New York Times cikkét ismertetve azt hangoztatta, hogy a figyel­meztetések nyomán meg kel­lett volna tenni az intézke­déseket a hibaforrás kikü­szöbölésére. Az elnök által kinevezett vizsgálóbizottság most hét­főn zárt ülésen kívánja megvizsgálni a cikkben em­lített „belső feljegyzéseket”. A iKÖZMÜVELÖDÉS HAZA kedvezményes áron felajánlja szabad kapacitással rendelkező, 45 személyes, Ikarus 255-ös autóbuszát. Diákoknak külön kedvezmény! Felvilágosítást ad a gépjármű-ügyintéző, a 10-644-es telefonon. 1447 Kemény téli hétvége A hétvégi nagy havazás számos európai országban hátráltatta a közlekedést és baleseteket okozott. Ausztriában tizenhármán vesztették életüket a közúta- kon — közölte az osztrák rendőrség. A legsúlyosabb helyzet Kelet-Ausztriában alakult ki, itt másfél méte­res hó esett. Nyugati szom­szédunknál a nemzetközi vo­natok mintegy ötórás késés­sel közlekednek, számos he­lyi vonatot pedig el sem in­dítottak. Nem kímélte a tél Olasz­ország középső és északi ré­szét sem. A havat ritkán lá­tó Rómában 10 centiméteres hó hullott, sokan munka vagy iskola helyett otthon maradtak. Az olasz Riviérá­hoz tartozó, virágairól és kaszinójáról híres San Remo iskolái zárva maradtak, az Adria-part több üdülőhelye hótakaró alá került. A sí­kos utakon sok a baleset. Nápoly , és Capri-szigete kö­zött fel kellett függeszteni a hajójáratokat. A római Leo­nardo da Vinci repülőtéren azonban a zord időjárás sem okozott komolyabb fennaka­dásokat. A hagyományosan enyhe időjárású Londonban hétfő­re virradóra mérték az el­múlt 23 év legalacsonyabb februári hőmérsékletét: a belvárosban a hőmérséklet mínusz öt fok volt, de a fő­városon kívül eső Heathrow repülőtéren a hőmérséklet mínusz tíz fok alá süllyedt. A jeges utakon több he­lyen sebességkorlátozást ren­deltek el, ennek ellenére Észak-Angliábain három ka­rambolsorozat történt: ezek­ben összesen mintegy 100 kocsi csúszott egymásba. Egy ember meghalt, a sebe­sültek számát egyelőre nem ismerni. Az angol időjárási előrejelzések szerint a hideg idő kedden is folytatódik. ORSZÁGOS SZAKIPARI VÄLLALAT tatabányai, oroszlányi és megyén belüli munkahelyeire, teljesítménybéres foglalkoztatással festő-mázoló, ács-állványozó, kőműves és üveges szakmunkásokat Jelentkezés: Tatabánya I. Erőműnél lévő felvonulási épületben reggel 7—8 óra között. 1009 Az Tatabányai Főnöksége felvételt hirdet menetlevél -értékeld állés betöltésére Feltétel: középiskolai végzettség. Jelentkezni lehet: Tatabánya III., Iparos u. 1. Telefon: 10-505 1332 i) Vértesalja flfész vegyesiparcihlf szaküzletei 1986. évben is gazdag áruválasztékkal várják kedves vásárlóikat! Környén : A TÜZÉP-telepen csehszlovák nyílászárókat kínálnak kedvező áron 120X 60 cm méretben 150X150 cm méretben 180X150 cm méretben 240X150 cm méretben 1255 Ft 2035 Ft 2250 Ft 2915 Ft A Vastelepen vízvezetékcsövek, fortcsőívek minden méretben megvásárolhatók A központi fűtés szereléséhez szükséges csövek széles választékával várják a vásárlókat. Az Üvegboltban fehér hengerelt üveg 3,5 mm-es és 4 mm-es, fehér drót üveg 6 mm-es, színes hengerelt üveg 4 mm-es méretben kapható. Többféle méretválasztékban kínálnak 2 mm-es és 3 mm-es síküveget is. A Vas-műszaki boltban mezőgazdasági cikkek bemutatóval egybekötött árengedményes vására várja a vásárlókat. A Metalloglobus Színesfém és Műanyag szaküzletbe megérkeztek a keresett hazai és jugoszláv import tapéták, valamint a pvc padlóburkolók többféle színben és méretben. Alumíniumlemezek 0,5 mm—3 mm-ig, bronz rudak és sárgaréz rudak, valamint pvc-lefolyócsövek és idomok széles skáláját kínálják közületi és magánszemélyek részére egyaránt A Viliért Villamossági Szaküzlet: gazdag választékot kínál izzókból, fénycsövekből, armatúrákból, kisfeszültségű kapcsolókból, műanyag csövek­ből, réz- és alumínium-vezetékekből, fali lámpákból és még többféle villamossági szerelési anyagból. A Sétáló utcában a Vegyiáru szaküzlet bő áruválasztékot kínál különböző kiszerelésű mosószerekből, kozmetikai cikkekből és festékárukból. Minden kedves vásárlónknak eredményes vásárlást kívánunk VÉRTESALJA ÁFÉSZ TATABANYA 1435 pouooaŐK LAPJA 1986. február 11., kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom