Dolgozók Lapja, 1986. február (41. évfolyam, 29-50. szám)

1986-02-04 / 29. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DOLGOZÓK 1986. február 4., KEDD AZ MSZMP KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA XLI. évf., 29. szám Ara: 1,80 forint Viktor Kulikov magyarországi programja Kádár János és Lázár György fogadta a Varsói Szerződés Tagállamai Egyesített Fegyveres Erőinek főparancsnokát Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kára és Lázár György, a Minisztertanács elnöke hétfőn a Központi Bizottság székházában fogadta a hazánkban hi­vatalos, baráti látogatáson tartózkodó Viktor Kulikovot, a Szovjetunió marsallját, a Varsói Szerződés Tagállamai Egyesített Fegyveres Erőinek főparancsnokát. A szívélyes, elvtársi lég­körű találkozón részt vett Kárpáti Ferenc vezérezre­des, honvédelmi miniszter, Mórocz Lajos altábornagy, honvédelmi minisztériumi államtitkár és Pacsek Jó­zsef altábornagy, vezérkari főnök. Jelen volt Anatolij Grib­kov hadseregtábornok, a Varsói Szerződés Egyesített Fegyveres Erői törzsének főnöke, Nyikolaj Szilcsenko vezérezredes, a főparancsnok magyarországi képviselője. Kárpáti Ferenc vezérez­redes. honvédelmi miniszter hétfőn a Honvédelmi Minisz­tériumban tárgyalásokat folytatott Viktor Kulikov- val. Tárgyaló küldöttségek bevonásával értékelték a Magyar Néphadsereg rész­vételét a közös védelmi szerződés munkájában, és megtárgyalták az elkövet­kező időszak együttműködé­sének legfontosabb felada­tait a szövetség védelmi ké­pességének fokozása, kor­szerűsítése, a tagállamok hadseregeinek további ösz- szefogása érdekében. Kárpáti. Ferenc vezérezre­des ebédet adott a főpa­rancsnok tiszteletére, ame­lyen részt vett Horváth Ist­ván, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Czi- nege Lajos, a Miniszterta­nács elnökhelyettese és a két tárgyaló küldöttség. ☆ Viktor Kulikov, aki ka­tonai küldöttség élén hiva­talos, baráti látogatást tett hazánkban, hétfőn elutazott Budapestről, Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Kárpáti Ferenc vezérezredes, honvédelmi miniszter, valamint a Hon­védelmi Minisztérium kato­nai tanácsának több tagja. SOKFÉLE ENGEDMÉNYES ÁRU Tömérdek vásárló Mint arról hírt adtunk, hétfőn megkezdődött a sze­zonvégi engedményes vásár. Nem is egészen pontos ez a kifejezés, hiszen a Vértes­aljai Áfész például a kör- nyei vasboltban éppen ta­vaszi áruféleségekkel várta a vásárlókat. Volt is bőven érdeklődő. Nagy keletje volt a kerti eszközöknek A bolt­ban egy kis kiállítást is ren­deztek a kistermelők örömé­re. A Skála Sztrádában nagy sikere volt a téli holmik­nak. Praktikus ruhadara­bok széles skálájából vásá­rolhatunk az engedményes vásár idején. A Centrum és a Duna Aruház sem maradt ki az akcióból. Néhány nap múlva tájékoztatjuk olvasóinkat ar­ról, mennyit költöttünk most, az akció idején, hogy jól járjunk. Kisgépek Környén Kiállítás a Szovjet Kultúra és Tudomány Házában Borisz Sztukalin (jobbra) nyitotta meg a kiállítást Fotó: Jusztin R béke és az alkotás jegyében A béke és az alkotás je­gyében címmel a Szovjet­unió budapesti nagykövet­sége, a Szovjet Baráti Tár­saságok Szövetségének ma­gyarországi képviselete és TASZSZ Fotókrónika elne­vezésű részlege nagyszabá­sú kiállítást nyitott hétfőn a Szovjet Kultúra és Tudo­mány Házában. Az SZKP közelgő XXVII. kongresszusa alkalmából rendezett fotótárlatot Bo­risz Sztukalin, az SZKP KB tagja a Szovjetunió buda­pesti nagykövete és Laka­tos Ernő, az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának vezetője nyi­totta meg. Az eseményen jelen volt Csehák Judit, a Minisztertanács elnökhe­lyettese, Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke. Bá­nyász Rezső, államtitkár, a Minisztertanács Tájékozta­tási Hivatalának elnöke, — A kiállítás címe — mondotta megnyitójában Borisz Sztukalin — tükrözi fő tartalmát is. A fénykép a fotóriport nyelvén beszél lenini pártunk kül- és bel­politikájáról, a szovjet em­berek munkasikereiről, ame­lyeket társadalmunk előre­haladásának útján értek el. A béke megőrzése mind­annyiunk ügye, ehhez egy­re nagyobb mértékben já­rul hozzá a Szovjetunió, Magyarország és a többi szocialista ország — han­goztatta a nagykövet. Lakatos Ernő beszédében emlékeztetett arra, hogy e hónap végén tartandó kong­resszusára készül a testvér­párt, a Szovjetunió Kom­munista Pártja. Az SZKP kongresszusainak jelentősé­ge mindig túlnő az ország határain, e tanácskozások valamennyi kontinensre ha­tást gyakorolnak. Ezért fi­gyel a világ ezúttal is az SZKP XXVII. kongresszu­sára, amely számot vet az eltelt fél évtized fő tanul­ságaival, elemzi, értékeli és minősíti az előző kong­resszus óta megtett utat, s kijelöli a további feladato­kat, tennivalókat. A ma­gyar nép is fokozott vára­kozással tekint a kongresz- szus elé, nagy érdeklődéssel és figyelemmel kíséri az SZKP kongresszusi felké­szülését, a szovjet bel- és külpolitika alakulását, a céltudatos, offenzív fellé­pést a társadalmi rendsze­rek küzdelmében, a világ békéjéért, biztonságáért fo­lyó harcban. E kiállítás a szovjet hét­köznapokat mutatja be, azt, hogyan él, dolgozik a szov­jet nép, társadalmi fejlődé­sének jelenlegi, a világpo­litika szempontjából is fe­lelősségteljes szakaszában. Hűségesen és magas művé­szi színvonalon számol be arról, hogy befejeződött az ország gazdasági és szociá­lis fejlesztésének XI. öt­éves terve — amely igen jelentős további új gazda­sági, tudományos-műsza­ki és kulturális erőforrá­sokat hozott létre —, ugyanakkor a tablók érzé­keltetik a fejlődés további útjait is — mondotta Laka­tos Ernő. A tárlaton mintegy két­száz színes és fekete-fehér felvétel mutatja be a mai Szovjetunió társadalmi, gaz­dasági és politikai életét, idézi fel az elmúlt időszak legjelentősebb eseménye­it és eredményeit. A fotók középpontjában mindenütt az alkotó ember áll : is­mert tudósak, kutatók, mű­vészek portréi mellett lát­hatók olyan képek is, ame­lyek felelősségteljes mun­kájuk közben ábrázolják a mindennapok formálóit, a gyári dolgozókait, bányá­szokat, kohászokat, olaj­munkásokat, pedagóguso­kat. A kiállítás fényképei dokumentálják azt a jelen­tős politikai tevékenységet, amelyet a Szovjetunió foly­tait a világbéke megőrzé­séért, a népek közötti ba­rátság és együttműködés megvalósításáért. alkotó részvétel a politika alakításában Sajtótájékoztató a szakszervezetek kongresszusának előkészületeiről Sólyom Ferenc, a SZOT titkára hétfőn tájékoztatta az újságírókat a szakszerve­zeti küldöttértekezletek, va­lamint az iparági-ágazati kongresszusok tapasztalatai­ról és a magyar szakszerve­zetek február 14—16-a kö­zött ülésező XXV. kongresz- szusának előkészületeiről. Elmondotta, hogy a kü­lönböző szintű szakszerveze­ti tanácskozások sorozata jó politikai légkörben és a tagság nagy aktivitásával zajlott le. Szinte a teljes tagság részt vett a szakszer­vezeti munka ötéves szám­vetésében és több százezren mondták el véleményüket az ország helyzetéről, a szakszervezet tevékenységé­ről és a legfontosabb em­beri gondokról. A tanácsko­zásokon elismerték azokat az eredményeket, amelyeket a szakszervezetek a nehéz viszonyok között is elértek, I de sok bírálat is elhangzott * a gazdasági, a szociális i helyzet alakulása, továbbá I a bérezés visszásságai, a : munkát nehezítő tényezők, s egyes; a társadalmi rendsze- J rünktől idegen jelenségek j miatt. A XXV. kongresszus- i ra készített okmányok kidol- Î gozásakor valamennyi ész- I revételt figyelembe vettek, j ezek alapján készült el a kongresszusi beszámoló, a határozati javaslat és az alapszabály módosításának tervezete. Az okmányokban foglaltakról természetesen a kongresszus dönt majd. A tagság javaslatai alap­ján a kongresszusi beszá­moló részletesen foglalkozik majd a szakszervezetek tár­sadalmi helyével, szerepével, amelynek elvei tisztázottak ugyan, de a tagság joggal várja el, hogy a szakszer­vezeti munka gyakorlata jobban igazodjék az életben gyorsan változó követelmé­nyekhez. A magyar szakszer­vezetek eddig is intézmé­nyes és tevékeny részesei voltak politikai rendsze­rünknek, s nemcsak a po­litika végrehajtásában, ha­nem annak alakításában is közreműködnek, vagyis, az állami szervek már a kü­lönböző jogszabályok kidol­gozásakor figyelembe veszik a tagságnak a szakszervezet által képviselt érdekeit. A dolgozók érdekeinek védel­me a napi gyakorlatban mégsem konfliktusmentes, az érdekek állandóan üt­köznek. A küldöttértekezleteken és az iparági ágazati kong­resszusokon jó néhány fontos társadalmi, gazdasági, élet­színvonal-politikai és szoci­álpolitikai kérdésben hang­zottak el észrevételek, bírá­latok, javaslatok, s a közelgő szakszervezeti kongresszus ezeket a kérdéseket is rész­letesen megvitatja. A kulcs­kérdés az, hogy hazánkban hogyan bánjanak az embe­rekkel, hogyan lehet az em­bereket érdekeltebbé tenni a munka eredményességében. Éppen a bérezés kérdésében érte a szakszervezeteket a legtöbb kritika. A szakszervezetek állás­pontja az, hogy a személyes érdekeltségnek olyan for­máit kell érvényesíteni, amelyek azonnal honorálják a többletteljesítményt. A szociálpolitikai kérdések kö­zül várhatóan nagy hang­súllyal foglalkozik majd a kongresszus az időskorúak helyzetével, továbbá azzal, hogy a fiatalokat hogyan lehetne hatásosabban segí­teni az otthonteremtésben. Szlovatsik Károly, a SZOT titkára arról tájékoz­tatta az újságírókat, hogy a kongresszusra meghívták valamennyi európai ország azon szakszervezeteinek képviselőit, amelyekkel a SZOT-nak kapcsolata van, továbbá az Európán kívüli szDütelista országok ' szak- szervezeteinek, valamint az SZVSZ és több nemzetközi és regionális szakszervezeti szövetség és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet képvi­selőit. A kongresszuson 803 kül­dött képviseli a magyar szervezett dolgozókat, ezen­kívül 478 vendéget hívtak, meg a tanácskozásra. Nagy forgalom a Skála Sztrádában

Next

/
Oldalképek
Tartalom