Dolgozók Lapja, 1986. január (41. évfolyam, 1-26. szám)

1986-01-31 / 26. szám

V JÛ REGGELT ! 1986. január 31., PÉNTEK Jltaveelta napja Várható időjárás pén­tek estig: a nyugati, délnyugati megyék­ben gyönge eső, ónos eső és hószállingózás lehet. Napközben több- felé megélénkül, néhol megerősödik a délke­leti, keleti szél. A leg­magasabb nappali hő­mérséklet 2 és 1 fok között várható. Száz évvel ezelőtt, 1886. január 31-én szü­letett, és 93 éves korá­ban, 1979-ben hunyt el Issekutz Béla Kossutb- díjas orvos, akadémi­kus, a XX. századi ma­gyar orvostudomány egyik legjelentősebb személyisége, a hazai gyógyszerkutatás és gyógyszeripar nem­zetközileg elismert tu­dósa. Videofilmklub a tatabá­nyai Csülök csárdában minden vasárnap és hét­főn. 632 1986. február 5-én 19.0C órától a Rádiókabaré szer­kesztői a Puskinban Ka­possy Miklós, Peterdi Pál, Farkasházy Tivadar és Lelkes Péter. Belépő: 40, 50, 60 Ft. Minden érdeklő­dőt szeretettel várunk ! 760 Farsangi bál a József Attila Művelődési Házban 1986. február 8-án, 19.00— 04.00 óráig. Játszik: Haág Péter és zenekara. Belépő : 60 Ft. 761 SZOLÁRIUM várja a Bo­kányi Sport- és Szabadidő- Központ vendégeit január 31-től naponta reggel 06-tól este 10-ig. Fél óra 25 Ft. 10 alkalomra szóló bérlet 230 Ft. Előjegyzés szemé­lyesen, vagy a 11-705-ös te­lefonon. (Tatabánya V., Győri u. 25.) 748 Mezőgazdasági könyvhónap DOLGOZÓK Látogatóban a KISZÖV elnöksége A KISZOV megyei elnöksége kihe- - Jyezett ülést tartott január 29-én a Tatabányai Építőipari Szövetkezet­nél1. A házigazdák tevékenységéről Csete Ot­tó elnök tájékoztatta az elnökség tagjait Legutóbb öt éve, 1981. augusztusában szá­molt be a szövetkezet e testület előtt, most lehetőség nyílt öt év eredményeinek összeg­zésére. A részletes ismertetésre és elemzésre lápunk hasábjain, Gazdasági figyelő rova­tunkban visszatérünk, talán elég annyi a te­vékenység érzékeltetésére: a veszteséges la­kásépítést nyereségessé sikerült tenni. Az elnöki tájékoztatót követő vitában az elnök­ség tagjai elismeréssel szóltak az eredmé­nyekről, azt követően megtekintették a fő- vállalkozásban épített lakásokat — Tatabá­nya-Kertvárosban, valamint a szövetkezet központi telepét. Ugyancsak az elnökségi ülésen szerepelt a gazdasági tanácsadó testület munkájáról szóló tájékoztató, Farkas Tibor osztályvezető előterjesztésében. Tavaly ez a testület két­szer is beszámolt az elnökségnek, igyekezett rámutatni a nehéz gazdasági helyzetbe ke­rült szövetkezetek alapvető problémáira. A mostani beszámoló azt jelzi, hogy az 1986. január 1-jén életbe lépett szabályozó-módo­sítások nem könnyítették a gyengén műkö­dő szövetkezetek helyzetét. A Lábatlant Ve­gyesipari Szövetkezet — bár még a végleges adatok nem állnak rendelkezésre — várha tóan alaphiánnyal zárja az 1985-ös évet, sza­nálása elkerülhetetlen. Ennyire nem súlyos az Esztergomi Vasipari Szövetkezet helyzete, de a további működéshez sürgős változta­tásra, elsősorban a gyártmánystruktúra vál­toztatására van szükség. SüraŐS intézkedést követel a Komáromi — Építőipari Szövetkezet helyzete, bár itt nem gazdálkodási, inkább vezetési problémák mutatkoznak. A tagság rendkí­vüli közgyűlés összehívását tartja szükséges­nek. Tanácsi vezetők februári fogadónapjai MEGYEI TANÁCS Varga Gyula tanácselnök, feb­ruár 6-án, Galántai Pál tanács­elnök-helyettes 19-én, Amon Fe­renc tanácselnök-helyettes 20- án, Ravasz Éva tanácselnök-he­lyettes 26-án, Magyar Henrik vb-titkár 13-án. A tisztségviselők a fenti na­pokon 8.30 órától, 12.00 óráig fo­gadják az állampolgárokat. A megyei tanács v. b. szak- igazgatási szerveinek ügyfélfo­gadási rendje : hétfő : 12.00—16.00, szerda : 7.30—16.00, péntek : 7.30 —12.00 óráig. TATABANYA Sárközy Géza tanácselnök, február 26-án, Hamvas Győző általános tanácselnök-helyettes 12- én, Szikora Henrikné tanács­elnök-helyettes 5-én, Hlogyik László vb-titkár 19-én, délelőtt 9—12 óráig fogadják hivatali he­lyiségükben az ügyfeleket. DOROG Csuha József tanácselnök feb­ruár 12-én és 26-án, Górdos Gé­za vb-tltkár 5-én és 19-én, dél­előtt 8—12 óráig fogadja hivata­li helyiségében az ügyfeleket. A városi tanács szakigazgatási szerveinek ügyfélfogadási rend­je: hétfő: 13—18, szerda: 8—12 és 13—16, pénteken : 8—12 óráig. ESZTERGOM Bruns2kó Antal tanácselnök, február ll-én és 25-én, délután 13— 16 óráig, Simon Tibor ta­nácselnök-helyettes 5-én, dél­előtt 8—10 óráig és 19-én 8—12 óráig, Sárosi József vb-titkár 12-én és 26-án, délután 13—16 óráig tartják fogadónapjaikat hivatali helyiségükben. KISBÉR Bozorl Endre ügyvezető ta­nácselnök, február 10-én 8—12 óráig. Hantos Katalin vb-titkár 3-án, délután 13—16 óráig fo­gadják az állampolgárokat hi­vatali helyiségükben. KOMAROM Bukó Józsefné . tanácselnök február 12-én, Komáromy Ilo­na társadalmi tanácselnök­helyettes 19-én, a Komárom Megyei Ruhatisztító és Szol­gáltató Szövetkezet központi irodájában (Komárom, Arany J. u. 17.), Krajczár Gyu­la vb-titkár 26-án, délelőtt 8—12 óráig fogadják az állampolgáro­kat hivatali helyiségükben. OROSZLÁNY Kis Imréné tanácselnök feb­ruár 26-án, Beck Józsefné ta­nácselnök-helyettes 19-én, Skrek József vb-titkár 5-én és 12-én, délelőtt 8—12 óráig tartják fo­gadónapjukat hivatali helyisé­gükben. TATA Papp Sándor tanácselnök feb­ruár 19-én, délelőtt 9—12 óráig, és 21-én, délután 13—15 óráig, Papp Gabriella általános tanács­elnök-helyettes 5-én, délután 14 —16 óráig és 7-én, délelőtt 9— 12 óráig. Bokor Domokos ta­nácselnök-helyettes 12-én, dél­után 14—16 óráig és 14-én, dél­előtt 9—12 óráig. Nagy Sándor vb-titkár 26-án, délután 14—16 óráig és 28-án, délelőtt 9—12 óráig tartják fogadónapjukat hivatali helyiségükben. öregek estje Álmásneszmélyen A közelmúltban Almás- neszmélyen a Vöröskereszt és a Hazafias Népfront he­lyi szervezete műsort ren­dezett a község időseinek szórakoztatására. Ételről- italról és talpalávaló ze­néről is gondoskodtak. Az idősökkel való törődés szép példája volt ez a kelltrnes est. Forgalom­korlátozás A Tatabányai Városi Rendőrkapitányság 1986. február 2-án 22 órától feb­ruár 7-én 24 óráig megál­lási és várakozási tilalmat rendel el a tatabányai Fel- szabadulás téren, a Cent­rum Áruház buszmegálló­jától az OTP-székházig hú­zódó útszakaszon. A Kili­án körtéri Árpád Szálloda parkolót csak a KGST- ülésszakra érkező jármű­vek vehetik igénybe. A rendőrkapitányság ké­ri a lakosság megértését és türelmét. Nagyüzemek figyelmébe A mezőgazdasági könyv­hónap alkalmából sok olyan mű látott napvilágot, ame­lyet érdemes a mezőgazda- sági nagyüzemek könyves­polcán elhelyezni, hiszen a szakemberek hasznos infor­mációkat találnak bennük a mindennapi munkájuk­hoz. A növénytermesztés­ben dolgozóknak ajánljuk többek között a következő­ket: a Mezőgazdasági ter­mények szárítása, A kuko­ricatermesztés kéziköny­ve, A talaj termékenysége, és A cukorrépa termesz­tése című munkákat. De az állattenyésztők is sok érdekes könyvvel is­merkedhetnek meg, mint például: A szarvasmarha tenyésztése, Nyúltenyész- tők kézikönyve, és a Ma­gyarországi sertésfajták és hibridek címűekkel. A Komárom Megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat termékeiből rendeztek kóstolással egybekötött bemutatót a Vértesalja Afész bánhidai ÁBC-áruházában. A vállalat hagyományos és ismert napi termékei mellett több újdonsággal ismer­tették meg az érdeklődőket. A kóstolón a csülök sonka, a bakonyi füstölt disznó­sajt, a többféle ízesítésű húskenyér és a tepertőkrém aratott sikert. Fotó: — tin HÍREK, események Jól sikerült „ablaktisztítás” Tatabánya egyik buszmeg­állójában • A keleti és nyugati or­szágok gazdasági kapcsola­tairól Bartha Ferenc, a Minisztertanács nemzet­közi gazdasági kapcsolatok titkárságának vezetője tar­tott előadást, csütörtökön Tatabányán, az Oktatási Igazgatóságon. C „BOLOND A SÓGOR”. Február 1-jén, szombaton Kisigmándon, a művelődési házban, „Bolond a sógor” címmel fővárosi művészek adnak vidám, műsoros es­tet. A program 18 órakor kezdődik. • Bródy-koncert. Január 31-én 18 órától Bródy Já­nos lesz a tatabányai Nép­ház vendége. Koncertje legfrissebb nagylemezé­nek élő bemutatója. Közön­ségének lehetősége nyílik lemezét a helyszínen meg­vásárolni. s azt a művész­szel dedikáltatok ® VIDEÖMOZI. Tatabányán A Közművelődés Házának szokásos videóprogramjá­ban január 31-én. pénteken 17 és 19 órakor a Judas Priest rockegyüttes kon­certjét, február 2-án, va- sárnap pedig a Folytassa cowboy . . . című western- paródiát láthatja a közön­ség. • ELFOGTÁK. A szerda esti Kék fény adásban a rendőrség a lakosság se­gítségét kérte Ferencz Nán­dor 49 éves büntetett elő­életű, foglalkozás nélküli, zalaegerszegi lakos elfogá­sához, aki alaposan gyanú­sítható többrendbeli sik­kasztás bűntettének elköve­tésével. Állampolgári beje­lentés alapján Zalaegersze­gen elfogták és őrizetbe vették a gyanúsítottat, A rendőrség köszönetét mond a lakosság segítségéért. OTÖBB SÖRÄRPA. a sör­árpa Termesztési Társaság­hoz tartozó gazdaságok az idén a tervek szerint 50 ezer tonnával több árpát adnak a söripar három ha­zai gyárának, ezen felül az exportot is jelentős mérték­ben akarják fokozni. • Cigány folklór. A közel­múltban emlékezetes kon­certet adott Tatabányán a Kalyi Jag Phabal elneve­zésű cigány folklóregyüttes. A nagy sikerre való tekin­tettel a kertvárosi Bányász Művelődési Ház is meg­hívta őket. Koncertjükre február 4-én, kedden 18 órától kerül sor. A könyvsorozat min­den egyes kötete évek óta olyan küllemre, mint az előzőek. Ugyanolyan szép a bo­rító —, hiszen ugyan­az tervezi —, ugyan­olyan jók a témavá­lasztások. Ugyanolyan kiváló rajzolók illuszt­rálják, kiváló szakem­berek szerzik. Egyfor­mán szép minden kö­tet nyomdai kivitele, azonos az oldalterjede­lem. Egyetlen dolog változik csak a Búvár Zsebkönyvekben: 18,50- ről (most legújabban) 32 forintra — az áruk. C Irodalmi szabadegyetem. Február 3-án 18 órától az almásneszmélvi Csokonai Művelődési Házban a Cso­konai irodalmi szabadegye­tem legközelebbi összejö­vetelén Fekete Gyula író tart előadást. •Döntő szakaszához érke­zett a negyvenöt napja tar­tó küzdelem a fábiánsebes- tyéni forróvíz- és gőzkitö­rés elfojtásáért. Gyors ütemben folyik az NSZK- beli és holland üzemekben készült 26 méter magas, óriás karácsonyfához ha­sonló kitörésgátló szerke­zet felszerelése. A 4300 méteres mélységből feltörő forró víz és gőz 360 at­moszféra nyomással áram­lik a felszínre, az új kitö­résgátló azonban úgy ké­szült, hogy 700 atmoszférás nyomásnak is ellenálljon. OirelMH mimkmtársnak hét­köznap, s-tél 11 «râla várja a Uiérdekű énmAatkK, ja­vallatokat, Információkat. 10-468 Ziimm! A szerkesztőségbe teg­nap berepült a tavasz. Zümm! — mondta. ,Piciny volt, apró lá­bacskáival végigsétált egy teleírt kéziratpapí­ron, közben szárnyain kéken ragyogott a fény. Néztük őt, s úgy érez­tük, melegebben tűz a nap, virágillata van a levegőnek, és a fák is- a rügyeiket bontogatják. — Pimasz légy — sziszegte egy kollégánk, s egy összehajtott új­sággal hatalmasat csa­pott rá. A kis hírnök csúnya fekete ponttá változott, s az irodán újra átsü­völtött a zord januári tél. (szabó) г.т;:т.гуу7.У7 LAPJA Az MSZMP Komárom Megyei Bizottsága és a Megyei Tanács napilapja — Főszerkesztő : GOMBKÖTŐ GÁBOR. Főszerkesztő-helyettes : MADAhsáSZ ANNA. Telefon: 11-Э91. Szerkesztőség: Tatabánya V., Felszabadulás tér 4. III. emelet, 2801. Postacím: Tatabánya, Pf.: 141. Telefon: 10-053, 10-811. Ügyeletes szerkesztő: 19-es és 24-es mellék, belpolitikai rovat: 10-es és 27-es mellék, gazdaságpolitikai rovat: 15-6s, 17-es és 18-as mellék, kulturális rovat; 28-as mellék, sportrovat: 21-os mellék, fotórovat: 29-es mellék, levelezési rovat: 13-as mellék, hirdetésfelvétel: 14-es mellék. — Kiadja a Komárom Megyei Lapkiadó Vállalat, Tatabánya V., Felszabadulás tér 4. III. emelet. Postacím: Pf.: 141. Felelős kiadó: VASS MIHÁLY Igazgató. Telefon: 11-010, 10-053, 10-811. Telexszám: 27-243. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hfrlapkézbesftő postahivatalnál, a hlrlapkézbesftőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hlrlapelöflzetésl és Lapetlátásl Irodánál (HELÍR) Budapest V., József Nádor tér 1. — 1900 —, közvetlenül, vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215—98182 pénzforgalmi Jelzőszámra. Előfizetési dfj egy hónapra 43 Ft, negyedévre 129 Ft, fél évre 258 Ft, egy évre 518 Ft. — Kéziratokat nem érzünk meg, és nem adunk vissza. Készül a Komárom Megyei Nyomda Vállalat Tatabányai Lapnyomdájában. Felelős vezető: KOVÁCS JANOSNE Igazgató. — ISSN 0133—140X.

Next

/
Oldalképek
Tartalom