Dolgozók Lapja, 1985. november (40. évfolyam, 257-281. szám)

1985-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1985. november 1., AZ MSZMP LX. évf., 257. szám KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA PÉNTEK ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ára: 1,80 forint Kádár János Nagy-Britanniában KÁDÁR JÁNOS, a Magyar Szocialista Munkás­párt főtitkára, az Elnöki Tanács tagja a brit kor­mány meghívására csütörtökön hivatalos látogatásra Nagy-Britannia és Cszak-lrország Egyesült Király­ságba utazott. Kíséretében van VÁRKONYI PÉ­TER külügyminiszter, a KB tagja, BÁNYÁSZ RE­ZSŐ államtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának elnöke, KARVALICS LÁSZLÓ, a KB Agitációs és Propaganda Osztályának, KOVÁCS LÁSZLÓ, a KB Külügyi Osztályának helyettes veze­tője és MELEGA TIBOR külkereskedelmi miniszter- helyettes. DOMOKOS MÁTYÁS. hazánk londoni nagykövete a helyszínen csatlakozik a kísérethez. Hivatalos látogatásra Londonba érkezett Kádár János. Az MSZMP főtitkárát, az Elnöki Tanács tagját a repülőtéren Malcolm Rifkind külügyminisztériumi államtitkár üdvözölte Kádár János búcsúzta­tására a Ferihegyi repü­lőtéren megjelent Németh Károly, az MSZMP főtit­kárhelyettese, Maróthy László miniszterelnök-he­lyettes, a Politikai Bizott­ság tagjai, Trautmann Re­zső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke; Kótai Gé~ za, a KB Külügyi Osztályá­nak vezetője és Kamara János belügyminiszter, a KB tagjai, Urbán Lajos közlekedési miniszter, Horn Gyula külügyi államtit­kár, a Központi Bizottság tagja. Jelen volt David Hough Colvin, Nagy-Britan­nia és É&zak-írország Egye­sült Királyság budapesti nagykövetségének ideigle­nes ügyvivője is. Délután Kádár János és kísérete elsőként a British Múzeumba látogatott. A klasszicista palota hatalmas oszloposa mókából nyíló fő­bejáratnál Kenneth Cooper, a múzeumban működő brit nemzeti könyvtár, a Bri­tish Library főigazgatója fogadta a látogatókat, s vezette őket be a törté­nelmi nevezetességű „ke­rek” olvasóterembe. A több mint 40 méter átmé­rőjű kupolacsarnokban, amelyben egykor Kossuth, Marx, Engels és Lenin is dolgozott, a főigazgató adott tájékoztatást a mintegy 15 millió kötetet (könyvet, ira­tot, újságot) őrző könyv­tárról. Annál az asztalnál álltak meg a vendégek ahol Marx Károly több művét írta, így a Tőkét is. Kádár János is megtekintette a Tőke egy korabeli példá­nyát, történetesen azt, ame­lyet Marx a múzeumnak ajándékozott. Ezután rögtönzött tár­laton a könyvtár Hungarica- gyűjteményének néhány da­rabját mutatták be. Kö­zöttük Mátyás király egy 1488-ban kelt levelét, egy Corvinát, valamint a leg­korábban. magyar nyelven kinyomtatott könyvek egyi­két. Végül, a könwtár a Bri­tish Múzeumban őrzött Magna Charta egy hason­más példányával ajándé­kozta meg az MSZMP fő­titkárát. aki a szíves gesz­tust megköszönve, elisme­rő sorokat írt a vendég­könyvbe. A múzeumi séta után Ká­dár János Sir Alan Traill- nél, London főpolgármes­terénél tett látogatást, a XVIII. századi Mansion House-ban, Traill hivatalá­ban. Csütörtökön délután a brit miniszterelnök hiva­talában megkezdődtek a hivatalos tárgyalások Mar­garet Thatcher kormány­fő és Kádár János között. Mielőtt a hivatalként és lakhelyül szolgáló Dow­ning street 10. számú épü­letbe kalauzolta volna ven­dégét. Thatcher asszony a bejárat előtt várta és szí­vélyesen üdvözölte az MSZMP főtitkárát. (Folytatás a 2. oldalon) Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt Po­litikai Bizottságának tagja, a budapesti pártbizottság első titkára csütörtökön a Semmelweis Orvostudomá­nyi Egyetemre látogatott. Társaságában volt dr. Med­ve László egészségügyi mi­niszter. A vendégeket dr. Magyar Kálmán, a SOTE pártbizottságának titkára, dr. Somogyi Endre, a SOTE rektora, valamint az egye­temi szakszervezeti és KlSZ-bizottságok vezetői fogadták. KINEVEZÉS A Minisztertanács dr. Dobóczky Istvánt mező- gazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettessé kine­vezte. KUVAITI ÚJSÁGÍRÓK HAZÁNKBAN Ahmed Behbehami főtit­kár vezetésével október 28. és 31. között Magyarorszá­gon tartózkodott a Kuvaiti Újságíró Szövetség delegá­ciója. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége veze­tőivel folytatott tárgyalá­sokon áttekintették a két szövetség közötti együttmű­ködést és a kapcsolatok fej­lesztésére vonatkozó elkép­zeléseiket. A delegációt fo­gadta Bányász Rezső állam­titkár, a Minisztertanács A közélet hírei >>X\v!vX<v>>>>IvW*Av.v.v.;.v.v.;vtt%^>>VvVv;v:« ■MMMMÉMtlÉHÉlMHaMHaMHMMIMÉMI Tájékoztatási Hivatalának elnöke és Nagy Gábor kül­ügyminiszter-helyettes. ÜDVÖZLŐ TÁVIRAT ALGÉRIÁBA Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára és Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban fe­jezte ki jókívánságait Sadli Bendzsedidnek, a Nemzeti Felszabadítási Front Pártja főtitkárának, köztársasági elnöknek. Lázár György, a Minisztertanács elnöke Ab- delhamád Brahimi minisz­terelnöknek küldött távira­tot. MAGYAR /IGAZSÁGÜGYI KÜLDÖTTSÉG Dr. Markója Imre igaz­ságügyminiszter, aki kül­döttség élén Chirstoffer Ta- xel finn igazságügyminisz­ter meghívására hivatalos látogatást tett a Finn Köz­társaságban, csütörtökön ha­zaérkezett Budapestre. A megbeszéléseken a két mi­niszter pozitívan értékelte a néhány éve hatályba lépett magyar—finn jogsegélyszer­ződés alkalmazási tapaszta­latait, és megállapodott ar­ról, hogy tanulmányozni fogják a szerződés kiegészí­tésének lehetőségeit, a sza­badságvesztés büntetés köl­csönös átengedéséről szóló rendelkezésekkel. ELUTAZÁS Csütörtökön befejezte négynapos magyarorsági programját és elutazott Bu­dapestről dr. Hans Stercken, az IPU elnöke, a Bundestag (NSZK Szövetségi Parla­ment) külügyi bizottságának elnöke. A vendéget a Fe­rihegyi repülőtéren Barcs Sándor, Szentágothai János és Réger Antal országgyűlé­si képviselők búcsúztatták. Tisztújító közgyűlés a MAE Komárom Megyei Szervezeténél Vései Árpád beszámolóját tartja (Fotó: Fodor) Csütörtökön tartotta a Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Komárom Megyei Szervezete tiszt­újító közgyűlését. Kocson, az Áfész éttermében ren­dezett tanácskozáson többek között részt vett Bar- si Gusztáv, a megyei pártbizottság osztályvezetője, Ámon Ferenc, a megyei tanács elnökhelyettese, Csá- ky Csaba, a MAE főtitkára, Tóth János, az orszá­gos szervezet alelnöke és Kovács László, az MTESZ megyei titkára. A közgyűlés előtt Vései Árpád, a MAE megyei szer­vezetének elnöke számolt be az egyesület eddig vég­zett tevékenységéről. Megyénk mezőgazdasági értelmisége az elmúlt évek során bizonyította, hogy érti pártunk agrárpoliti­káját, és kész annak szelle­mében dolgozni. Tevékeny­ségében meghatározó az intenzív fejlesztést, az iparszerű termelési rend­szerek munkáját, a műsza­ki-anyagi színvonal továb­bi növelését gátló ténye­zők leküzdése, a termelés korszerűsítése. A szervezet munkamód­szere tovább javult. A hagyományos összejövete­lek, szakmai bemutatók mellett egyre nagyobb sze­repet kapnak az elméleti kérdések megoldásai, ame­lyeket szakdolgozatok, pá­lyázatok segítenek. A szak­mai tanácskozások, kiál­lítások pedig hozzásegítik a szakembereket a legújabb eljárások megismeréséhez, és tapasztalatcserére is le­hetőséget teremtenek. A beszámoló részletesen értékelte a MAE-szakosz- tályok és üzemi csoportok munkáját, és a megyei szervezet külföldi testvér­szervezetekkel kialakított kapcsolatát is. A beszá­molóban azonban, az is el­hangzott, hogy a mezőgaz­dasági nagyüzemeinkben és intézményeinkben dolgo­zó mintegy ezer felsőfokú végzettségű agrárszakem­berből csupán 350—450 tagja az egyesületnek. Ezért az elnökség nem lehet elé­gedett a jelenlegi szerve­zettséggel, és arra kell törekedni, hogy minél több fiatal találja vonzónak az egyesületi munkát is. Az értékelést követő hoz­zászólásokból kitűnt, hogy egyre inkább kézzel fog­ható a MAE helye, szere­pe agrártermelésünkben, ami nem utolsósorban a megyei szervezetek követ­kezetességének is köszön­hető. A közgyűlés ezután meg­választotta, pontosabban, újabb öt évre megerősítet­te a MAE Komárom Megyei Szervezetének elnöki tisz­tében Vései Árpádot, a -megyei tanács mezőgazda- sági és élelmezésügyi osz­tályának vezetőjét. A tit­kári teendőket pedir. az elkövetkező időszakban Essösy András osztályveze­tő-helyettes látja majd el. Az értekezlet végén MAE- aktivistákat részesítettek el­ismerésben és Vaderna Jó­zsef, az Állattenyésztési és Takarmányozási Felügye­lőség nyugalmazott igaz­gatója, a Szocialista Mező- gazdaságért kitüntetést kapta. — petrik — Az oroszlányi szorítóban Folytatódtak a küzdelmek Turu és Kalányos is kikapott Csütörtökön folytatódott a nemzetközi ökölvívóverseny Oroszlányban. Tudósításunk a 7. oldalon Több fiatalt várnak

Next

/
Oldalképek
Tartalom