Dolgozók Lapja, 1985. október (40. évfolyam, 230-256. szám)

1985-10-01 / 230. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! 1985. október 1., AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA XL. évf., 230. szám KEDD ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA Ara: 1,80 forint Kádár János Prágában Lubomír Strougal kitüntetése KÁDÁR JÁNOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtitkára Gustav Husáknak, Cseszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága főtitkárának, a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság elnökének meghívására baráti munkalátogatásra hétfőn reggel Prá­gába utazott. Kíséretében van Szűrös Má­tyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára és Őszi István, a KB osztályvezető­helyettese. Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Németh Károly, az MSZMP fő­titkárhelyettese, Havasi Ferenc, Övári Mik­lós, a Politikai Bizottság tagjai, a Központi Bizottság titkárai; Berecz János, Horváth István és Pál Lénárd, a Központi Bizottság titkárai, továbbá Kótai Géza, a KB Külügyi Osztályának vezetője, Kamara János bel­ügyminiszter, a KB tagjai; Urbán Lajos közlekedési miniszter, Horn Gyula, a KB tagja, külügyminisztériumi államtitkár. Je­len volt Ondrej Durej, a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság magyarországi nagykö­vete. Kádár Jánost és kíséretét Prága ruzynei repülőterén Gustáv Husák, valamint Vasil Bilak, a CSKP KB elnökségének tagja, a KB titkára fogadta. Jelen volt Kovács Béla, ha­zánk prágai nagykövete, aki ott csatlakozott a küldöttséghez, és a prágai magyar nagy- követség vezető diplomatái. Kádár János a prágai vár dísztermében átadta Lubomír Strougalnak a Magyar Nép­köztársaság Rubinokkal Ékesített Zászlórendje kitüntetést, amelyet az Elnöki Tanács hat­vanadik születésnapja alkalmából adományo­zott a csehszlovák kormányfőnek. A magas kitüntetés átadásakor mondott beszédében Kádár János emlékeztetett arra, hogy a magyar—csehszlovák együttműködés fejlődésében meghatározó szerepet töltenek be a cseh és a szlovák kormány tagjai, s különösen kimagaslóak Lubomír Strougal­nak, a csehszlovák szövetségi kormány elnö­kének érdemei, amelyeket a szocialista or­szágok egységének erősítése, valamint ha­zánk és Csehszlovákia testvéri barátságának, sokoldalú együttműködésének elmélyítése te­rén kifejtett tevékenységével szerzett. VÁLASZÁBAN LUBOMÍR STROUGAL köszönetét mondott a magas elismerésért, és kijelentette, hogy ez további ösztönzést je­lent számára a két ország együttműködése és testvéri barátsága erősítése érdekében ki­fejtendő további munkához. Gustáv Husák ebédet adott Kádár János és kísérete tiszteletére, amelyen részt vettek a csehszlovák párt- és állami élet vezető képviselői. Kádár János a délutáni órákban látoga­tást tett a prágai magyar nagykövetségen, ahol szívélyes légkörű beszélgetést folytatott a diplomáciai képviselet vezető beosztású j diplomatáival. (Folytatás a 2. oldalon.) . Verseny — két színtéren j I v/XvivXvivXvx-V'X.vé-hvAvivXv^-XvXvXvxxvxxy-y-'-'.-v I Kisbéren betakarították a silókukoricát A betakarító és erőgépek javában dolgoznak az őszi határban. Vágják a silóku­koricát, szedik a szőlőt és sok helyen már végeztek a napraforgó betakarításával. A munka dandárja, a ku­korica azonban még hátra­van. A nagy „ütközet” előt­ti hetek készülődéséről, az eddig végzett munkáról a Kisbéri Állami Gazdaságban Tapolcsányi Gyula növény- termesztési főágazatvezető tájékoztatott. A nagyüzem a 850 hek­tárnyi silókukoricáját már levágta. Jó termést takarí­tott be a két Hesston és a Jaguár önjáró silózó. A teljes termés meghaladja a 2 ezer vagonnyit. A napraforgóval is vé­geztek már. A hozamok az előző évek átlagával meg- egyezőek. Bár a napraforgó és általában a növényolaj- ipari árunövények értékesí­tése kedvezően alakul, jö­vedelmezővé teszik a ter­mesztést, a 6 éves kötelező vetésforgó miatt Kisbéren kénytelenek csökkenteni a vetésterületét. A kukoricában október vége felé indulhatnak a kombájnok. A gazdaság mind a 350 hektárján jók a terméskilátások. Ennek el­lenére az elmúlt évekhez képest a „szemes” vetéste­rülete csökken a kedvezőt­len jövedelmezőség, a ten­geri rossz piaci pozíciója miatt. Helyette a kisbériek kisebb költséggel termelhető kultúrákkal akarnak foglald kozni, mint például a mus­tár vagy a szöszösbükköny. A 900 hektárt érintő mag­ágy-előkészítéssel és vetés­sel a tervek szerint október második . felében végeznek. Az őszi vetésűek alá már kijuttatták az úgynevezett alaptrágyát és október kö­zepétől a szervestrágyázást is folytatják, mert eddig ezt még csak a cukorrépa ka­pott. A gazdaság gyümöl­csösében pedig már hosszú hetek óta szorgos kezek szedik a rekordtermést ígé­rő almát. — petrik — MEGYÉNK ifjú autósze­relői, két színtéren mérték össze tudásukat a hét vé^ gén. A helyi döntők után a megyeszékhelyen a Volán­nál a tehergépjármű-szere­lői kategóriában, Komárom­ban az autójavítónál pedig a személyautók javításában szerzett jártasságukról ad­tak számot a fiatal szakem­berek. A KISZ KB ifjúsági bizottsága az 5 évnél keve­sebb gyakorlattal rendelke­zőknek, illetve az 5 éves ta­pasztalattal felvértezettek­nek külön hirdette meg a szakmai versenyt. Az elmé­leti, gyakorlati és politikai megmérettetés eredménye­ként három fiatalember, Virág Ferenc, a komáromi autójavító dolgozója, Mórotz Dénes, a Volán 18. Sz. Vál­lalat szerelője és Tóth Fe­renc, a Komáromi Mezőgaz­dasági Kombinát ifjú szak­embere jutott tovább az or­szágos döntőbe. A zsűri véleménye szerint a szakszerű előkészítés meg­mutatkozott ugyan a vetél­kedő során, de bizonyos hé­zagok is fellelhetők úgy a gyakorlati, mint az elméleti és politikai felkészültség­ben. Talán ez volt az oka annak is, hogy a személy­gépkocsi-javítói kategóriá­ban az öt évnél kevesebb gyakorlattal rendelkezők versenyében nem adtak ki első helyezést. A második lett Jobb Imre, a komáromi autójavító dolgozója. A gya­korlottabbak kategóriájában az Oroszlányi Szénbányák versenyzője Takács Ferenc lett a második. A KÉT korosztályban mindössze öten álltak Ko­máromban rajhoz. A teher­gépjármű szerelőinek ver­senyében Tatabányán a két továbbjutói! kívül Hegyi Zoltán, a Tatabányai Szén­bányák fiatal szakembere, Jóna István, a Volán ver­senyzője második helyet szerzett, Hervai Ferenc, a Dorogi Szénbányák ifjú sze­relője harmadik helyezést kapott. ­A verseny izgalmas pillanatai: a Lada-motor műszeres bemérése. A KISZ megyei bizottságának fórumán Dorogon színvonalas az ifjúság mozgalma A Kőbányai Gyógyszerárugyár Dorogi Gyár­egységének ifjúsági klubjában tartotta legutóbbi ülését a megyei KISZ-bizottság. Baumstark Tibor, a KISZ városi bizottságának titkára ismertette tevé­kenységüket a közigazgatási átszervezés óta. Beszá­molójából kitűnt, hogy Dorog várossá válása nagy hatással volt az ifjúság mozgalmi munkájára. Je­lenleg, 89 alapszervezet 2700 tagja tartozik a KISZ Dorog Városi Bizottságához. A legtöbb helyen olyan szakképzett fiatalok áll­nak, a bizottságok élén, akik alkalmasak e funkció betöltésére. Részben en­nek köszönhető a fejlődés, ami elsősorban a párttag­gá nevelő tevékenységben, az IG-munka irányításá­ban, a tömegsportmozga­lomban, a művelődés, a kultúrált szórakozás és a társszervekkel kialakított rendkívül jó kapcsolatok­ban nyilvánul meg. Tény viszont, hogy nem sikerült előbbre lépni a po­litikai képzés és az ideo­lógiai nevelőmunka terü­letén. Az ezért felelős munkabizottságok csak for­málisan működtek, mert nem találták meg azokat a formákat, amelyekkel von­zóbbá tehetnék programjai­kat. A központi szervezé­sű politikai, rendezvények népszerűsége mellett fi­gyelemre méltó, hogy a propagandistaklubok iránt fokozatosan nő az érdek­lődés. Annavölgyön, Csolnokon, Bajnán, Dágon a Mészmű­nél, az Aknamélyítőnél, a sárisápi termelőszövetke­zetnél, a DSZV-nél és a KÖGYÖ-nál kiemelkedően jó a KISZ tevékenysége, pedig a legtöbb helyen ked­vezőtlenek a munkavég­zéshez szükséges tárgyi és technikai feltételek. Az elmúlt időszakban lényegesen javult az infor­mációk cseréje, aminek új vonása, hogy a KISZ-bi- zottság jelentéseit a testü­leti tagok is megkapják. Az apparátus fontosnak tartja a területi munkát, ezért tagjai rendszeresen ott vannak a KlSZ-szer- vezetek rendezvényein. Az ifjúsági munka eredménye­sebbé tétele érdekében ak­tívaértekezletek összehívá­sával segítik elő a párt-, a tanácsi, a népfront- és a gazdasági szervek együtt­működését, akiktől külön- külön is sok segítséget kapnak. A megyei testület meg­állapította, hogy a KISZ Dorog Városi Bizottsága irányítása alá tartozó alap­szervezetek döntő többsé­ge átvette a korábban már bevált munkaimódszereket, s azokat továbbfejlésztve, színvonalas az ifjúság­mozgalmi feladatok végre­hajtása. Ciprusi pártküldöttség hazánkban Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság titkára hétfőn a KB szék­házában fogadta Georgiosz Hrisztodulideszt a Ciprusi Dolgozó Nép Haladó Pártja (AKEL) politikai bizottsá­gának tagját, aki pártkül­döttség élén szeptember 28. és 30. között látogatást tett hazánkban. A ciprusi kül­döttséggel Ballal László, a KB osztályvezetője folyta­tott megbeszélést. A találkozókon tájékoztat­ták egymást a két ország és a két párt helyzetéről, valamint áttekintették a pártközi 1 együttműködés kérdéseit. A ciprusi párt­küldöttség hétfőn este el­utazott Budapestről. A talajelőkészítéssel, vetéssel október közepére végeznek

Next

/
Oldalképek
Tartalom