Dolgozók Lapja, 1985. augusztus (40. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-28 / 201. szám

íj • nn íj •—É 4 1 K\ 7* íp<4N rui Tizennégy NB l-es még versenyben Forduló a labdarúgó MNK-ért Egy héttel ezelőtt még 128-an voltak versenyben, szerdán este viszont már 33- ra szűkül az 1985 86-os lab­darúgó MNK mezőnye, 31 továbbjutó kiléte válik bi­zonyossá, a 32. pár — a Kecskeméti TE—Ferencvá­ros — csak október 16-án mérkőzik, mert a zöld-fehé­rek csapatának zöme az if­júsági világbajnokságon sze­repel a Szovjetunióban. A múlt szerdai forduló két komolyabb meglepetést tar­togatott: kiesett a két ki­írással korábbi kupavédő, a Siófok, s egy másik NB I- es csapat, az Ű. Dózsa. A lila-fehérek juniorcsapatu­kat szerepeltették a spanyol- országi klubtúra miatt, ezért nemcsak a kieséssel, hanem 60 000 forint bírsággal is kellett bűnhődniük. Bár a papírforma szer­dán a még versenyben lévő NB I-es csapatok továbbju­tását ígéri, a sport dicsősé­ges bizonytalansága az MNK-ban r*bndre érvénye­sül, úgy, hogy senki sem érezheti magát nyeregben. A szerdai program (vala­mennyi mérkőzés 16.30 óra­kor kezdődik, a Szegedi Dó­zsa—Nyíregyháza találkozó Franohe-Comté megyei bajnokságán történt, hogy Orchamp csapata sérülések (következtében csak kilenc emberrel fut ki az FC Do­le elleni mérkőzésre. Az ellenfél játékosai összedug­ták a fejüket és gyorsan határoztak: lemondanak a két emberelőnyről és —, hogy egyenlő erők küzdel­me legyen a mérkőzés —, egyik játékosukat • kölcsön adják Orchampnak. így is történt, 10-10 em­berrel indult a mérkőzés. A jószívű FC Dole 5:l-re kivételével, amelynek idő­pontja 14 óra): Sajóbábony —DMVSC, Erzsébeti SMTK —Bp. Honvéd, IKARUS— Vasas, Salgótarjáni Kohász —MTK-VM, H. Papp J. SE —Békéscsaba, Mákvölgyi Bányász—Bp. Volán, Nagy- ecsed—Mádi Bányász, Bu­dafok—Csepel, Ménfőcsanak —Tatabánya. Torony—Haladás, Kör­mendi Dózsa—Rába ETO, Barcs—Zalaegerszeg, Pere- marton—Tapolcai Bauxitbá­nyász, Kaposvári Rákóczi— Videoton, Szigetvár—Pécsi MSC, Olefin-y-Debreceni Ki­nizsi, Diósgyőr—Kazincbar­cika, Romhány—Salgótarjáni Bányász, Szegedi VSE— SZEOL-DÉLÉP, Szarvas— Metripond, H. Szabó L. SE —Szolnok,, III. kerületi TTVE—Váci Izzó, Szegedi Dózsa—Nyíregyháza, Kecs­keméti SC—Eger. Oroszlány—Ganz-MÁ V AG, Győri MÁV DAC—Sopron, Soproni Postás—Keszthely, Sabaria—Veszprém, Máza- szász vár-—Dunaújváros, Mo­hács—Baja, Nagykanizsa— Komlói Bányász. Az elől álló csapatok a pályaválasztók! győzött és az ellenfél be­csületgólját is a kölcsön- játékos lőtte. Így tehát a sportszerűség sem szenve­dett csorbát és az igazság is kijött, de három nap múlva — mégis fegyelmi idézést kapott az FC Dole elnöksége. A két pontot el­vették tőlük és szigorú dorgálásban részesítették őket. Az a labdarúgó ugyanis, akit kölcsönadtak az ellen­félnek —, nem volt leiga­zolva. Dühös kolumbiaiak Kedden újabb négy mérkőzést játszottak a Szovjetunióban az 5. Ifjúsági Labdarúgó-VB tizenhatos döntőjében, ezzel a mezőny már csak egy selejtezőkor elé néz. Jerevánban Ko­lumbia és Bulgária mérkő­zött, s a 90 perc tétje óriási volt. A dél-amerikaiak ugyanis erősen nehezmé­nyezték a magyarok hétfői sikerét Tunézia ellen. — Ajándék tizenegyest kaptak a paraguayi bírótól, a második góljuk pedig les­állás után született — mond­ta Kolumbia legjobb táma­dója, a bogotai Americában futballozó Castana. Két forduló után az A-csoport állása: 1. Bulgária 2 1 1 - 3:1 3 2. Magyarország 2 1 1 - 4:3 3 3. Kolumbia 2 - 2 - 3:3 2 4. Tunézia 2 - - 2 1:4 0 Winettsu és a vések A* amerikai Great Bríchwood városka kél intézményéről títtVt- zeies. Az egyik, «3 «ír­gok meníteive. a másik a harcias komanes-In­diánok rezervátuma. Néhány tárgyilagos ötógíígyctó saeríni nincs »Ok különbség a resz­kető aggastyánok és a koldussorba süllyedi rézbörüek között, egy­formán szánalomra méltó látvány mind­két tábor lakossága. Azazhogy ...at egyik mégiscsak különb, *, Mert a menhety la­kói nemrég íjászver­senyre Invitálták az indiánok»!. KgiilSvwseny eredménye — fiatalok, romantikus lelkek ne olvassatok — 82:4? >.. bizony, az aggastyánok javára. És Wínnettou forog a sírjában. II sportszerűség büntetése U községek sportja Ü7 nrC7áa összes sport- HZ OrSádH egyesületének 41 százalékát képezik a termelőszövetkezeti, közsé­gi jellegű egyesületek. Szám szerint jelenleg 1590 műkö­dik, és 180 ezer sportolót foglalkoztat. Az ország ösz- szes sportszakosztályainak 34 százaléka található ezek­ben a községi sportkörökben. A legnagyobb érdeklődést kiváltó sportágak: a labda­rúgás, a kézilabda, a röp­labda. Nem egy mezőgazda- sági szövetkezet csapata ju­tott el ezekben a sportágak­ban az NB-s bajnokságokig. Népszerű még a sakk, az asztalitenisz, de eredményes ökölvívó, birkózó, lovas, motoros, lijyész szakosztá­lyok is működnek a szövet­kezeti bázisú egyesületekben. Ma már a falusi — illetve onnét indult — sportolók között számos válogatott, országos bajnok és világbaj­nok is található. Ezek az adatok a verseny­sportra vonatkoznak, de a kép csak akkor teljes, ha az említett egyesületek szabad­idősport tevékenységét is vizsgáljuk. Az 1590 egyesü­let keretében 3400 tömeg­sport-csoport működik, és ez azt jelenti, hogy 161 ezer községi lakos vesz részt va­lamilyen formában a rend­szeres testedzésben. A falusi egyesületek egy része kizárólagosan terme­lőszövetkezeti bázison tevé­kenykedik, másik részének működéséhez a termelőszö­vetkezeteken kívül a közsé­gekben működő vállalatok, intézmények, áfészek is nyújtanak hozzájárulást. A hozzájárulás legnagyobb ré­szét országosan végül is a termelőszövetkezetek vállal­ják, jelentős pénzbeni, szál­lítási és egyéb anyagi jel­legű támogatással. A szö­vetkezetek hozzájárulnak az iskolások sportolási lehető­ségeinek megteremtéséhez is. Számos helyen épültek ter­melőszövetkezeti támoga­tással iskolai tornatermek, sportpályák és uszodák is. A sportpolitikai célkitűzé­sek megvalósítása érdekében a TOT és az OTSH 1974-ben együttműködési megállapo­dást kötött, amelyet 1981- ben megújítottak. Ennek a megállapodásnak az értel­mében a TOT irányelveket adott ki a termelőszövetke­zeti sportmozgalom támo­gatására. Az irányelvek alapján szoros az együttmű­ködés a megyei testnevelési és sporthivatalokkal. " Köl­csönös a segítség, közösen szervezik a tsz-dolgozók sportrendezvényeit, a falusi spartakiád versenyeit. Ezt az együttműködést jól segíti a TÖT és a KISZ KB együtt­működési megállapodása is. A mezőgazdasági szak­munkásképző iskolákban és agrárfelsőoktatási intézmé­nyekben tanulók többsége tanulmányaik befejezése után a mezőgazdasági szö­vetkezetekben vállal mun­kát. Fizikai állóképességük, egészségük, sportszeretetük nem érdektelen tehát a szö­vetkezeti mozgalomnak. A TOT e felismerésből kiin­dulva nyújt támogatást a mezőgazdasági jellegű ok­tatási intézmények sport- rendezvényeinek megszer­vezéséhez. Néhány agrár- felsőoktatási intézményben fakultatív sportszakmai tan­folyamokat indítottak. A községekben élők élet­módjának ma már szerves része a rendszeres tested­zés, a sport. Az egyszakosz- tályos sportköröktől a falusi spartakiádok hőskorán ke­resztül jutottunk el idáig. Abban, hogy ilyen eredmé­nyekkel büszkélkedhetünk, meghatározó, hogy a ter­melőszövetkezetek a közsé­gek sportjának első számú gazdái. Hozzájárult a felis­merés, a szemléletformálás Is. fa "TnJJ hogy elégedettek lehetünk. A meglévő együttműködésben rejlő lehetőségeket jobban lehet hasznosítani, még tervszerűbbé, szakszerűbbé kell tenni a szervezést és fontos a jó kezdeményezé­sek szélesebb körű népsze­rűsítése is. Súlyemelő VB Remek párharcok, világcsúcsok Félidejéhez érkezett a súlyemelő világbajnokság, öt súlycsoportban már gaz­dára találtak az érmek. A java azonban még hátra­van, szerdától már a „nehéz fiúk" harcolnak egymással, nagy egyéniségek fellépése következik, többek között Gunyasevé, a világ jelenlegi legerősebb emberéé. Keddre pihenőt kaptak a versenyzők és a rendkívül sokat fáradozók szervezők is. Kikapcsolódásként a VB résztvevői egész napos ki­rándulást tettek egy Söder- táljéhez közeli festői tájon. A pihenőnapon Gottfried Schödl, a Nemzetközi Súly­emelő Szövetség elnöke adott nyilatkozatot az eddi­gi tapasztalatokról és a további eseményekről. Elégedett a látottakkal? — Teljes mértékben! A világbajnokság körültekin­tő rendezés közepette zaj­lik, kitűnő a hangulat, jók a versenyek. Mind az öt súlycsoportban — attól- füg­getlenül, hogy néhányban fölényes volt a bolgárok győzelme — remek párhar­cokat láttunk. Sokáig nem lehet feledni többek között Terziiski és Mirzojan ideg­ölő csatáját, amelyben vé­gül 10 deka döntött három aranyérem sorsáról. És fe­ledhetetlen Salamanov és Varbanov csillogása, Mari- nov sokat ígérő versenyzése. Egyszóval, remek párharcok zajlanak, világcsúcsok szü­lettek és világbajnoki re­kordok dőltek meg. Mi a véleménye az ered­ményekről? — Az eredmények önmagu­kért beszélnek. Ha megnéz­zük a korábbi világbajnok­ságok teljesítményeit, nyom­ban kitűnik, hogy bár ez az 56. VB, még kevés világbaj­nokságon értek el a győzte­sek olyan eredményeket, mint itt. És akkor nem is beszélek a győztesek mögöt­ti teljesítményekről, jelen­tősen emelkedtek az átla­gok. Ezeket az eredménye­ket úgy kell értékelni, hogy rendkívüli szigorítások mel­lett születtek, ismeretes a Nemzetközi Súlyemelő Szö­vetség mindenre elszánt doppingellenes harca, és a jelek szerint ezt megértették a vezetők, az edzők és a versenyzők is. Mit bizonyított a súly­emelés Södertüljében? — Bebizonyította, hogy változatlanul az egyik leg­dinamikusabban fejlődő sportág, s az itt elért ered­mények azt sejtetik, hogy a teljesítmények a továbbiak­ban is. növekedni fognak. Beszéltem a világcsúcsot elért Salamanovval és Var- banovval, mindketten a Sö- dertaljében felállított re­kordnál többet értek el ed­zéseiken, nyilatkoztak mások is, akiknek céljuk a világ­csúcs. Bizonyította a súly­emelés, hogy kár volt kon­gatni a vészharangot, szerte a világon rátaláltak a kö­vetendő útra, amelynek alapja a sok és korszerű ed­zés, nem pedig a tiltott sze­rek használata. Atlétikai négyes viadal Három magyar győztes Londonban A hétfőn Londonban megtartott férfi atlétikai négyes viadalról a pontver­seny után újabb részleteket közöltek a hírügynökségeik. Eszerint a versenyen há­rom magyar győzelem szü­letett, a 110 m-es gátfu­tásban Bakos György 13,85 mp-cel végzett az élen, 39,20 mp-cel nyert a 4x100-as váltó, a kala­pácsvető Szitás Imre pedig 77)30 m-rel diadalmasko­dott. A válogatott viadal győz­tesei: 100 m: Asquith (an­A Komárom megyei sport- hivatal atlétikai szakszövet­sége új versenyt írt ki. A BHG Kupa I. osztályú atlétikai viadal augusztus 29-én csü­törtökön 15.30 órakor kez­dődik a TBSC stadionjában. A versenyen felnőtt II. osz­tályú és annál jobb minő­sítésű, illetve „ifjúsági aranyjelvényes” versenyzők vesznek részt. A verseny időrendje a következő: 15.30: 100 m. (ff, ifj.), magas (női), távol (ffi), súly (ffi), diszkosz (női). 15.45: 100 m (női, ifj.), 16.05: 800 m. (ffi, ifj.), 16.15: távol (női), gerely (ffi), 16,30: 800 m. (női, ifj.), ma­gas (ffi), súly (női), 17.00: Kedden Baselban elkészí­tették az európai kézilabda kupák sorsolását a legjobb 16 közé jutásért. A magyar együttesek viszonylag köny- nyű ellenfeleket kaptak, a nemzetközileg kevésbé jegy­zett görög és török csapa­tokkal kell felvenniük a versenyt. Érdekesség, hogy mind a négy magyar gárda idegenbe« kezd: szeptember goi) 10,36. 200 m: Reid (an­gol) 20,96. 400 m: Bennett (angol) 45,54. 800 m: Glad­win (angol) 1:47,77. 1500 m: Reitz (angol) 3:43,32. 2 mérföld: Ovett (angol) 8:29,18. 110 m gát: Bakos György (magyar) 13,85. 400 m gát: Holtom (angol) 49,68. 2000 m akadály: Moszysz (lengyel) 5:25,86. 4x100 m: Magyarország (Ka-raffa, Nagy, Tatár, Ko­vács) 39,20 mp. 4x400 m: Anglia 3:03,40 p. Magas: Zvara (csehszlo­vák) 230 cm. Távol: Leit­400 m. (ffi, ifj.), hármasug­rás (ffi), diszkosz (ffi), 17.15: 400 m. (női, ifj). A verseny eddig „Skála Sztráda” néven szerepelt, de az áruház nem vállalta a további segítséget, így lett BHG Kupa a neve. A BHG mellett patronálja még az atlétákat a Vértesalja ÁFÉSZ, az Esztergom és Vi­déke ÁFÉSZ, a Komárom és Vidéke Takarékszövetke­zet, a Dorog és Vidéke Ta­karékszövetkezet, valamint a Szakszervezetek Komá­rom Megyei Tanács és a KISZ Komárom megyei Bi­zottsága. A tárgyi feltétele­ket a TBSC biztosítja. 23—29. között, majd a visz- szavágót szeptember 30— október 6. között kell le­játszani. A magyar együttesek ellenfe­lei: Férfiak: BEK: Ionikos Athén (görög)—Tatabányai Bá­nyász. KEK: Arcelik SC (tö­rök)—Veszprémi Építők. 1HF: Sintel Sport Club (török)—Rába ETO. Nők: BEK: Erkutspor (tö­rök)—Vasas. KEK: Bp. Sparta­cus. LHF: DMVSC. ner (csehszlovák) 783 cm. Hármas: Pastosinszki (len­gyel) 17,50 m. Gerely: Ott- ley (angol) 84,94 m. Disz­kosz: Bugar (csehszlovák) 70,94 m. Súly: Machura (csehszlovák) 20,84 m. Kala­pács: Szitás Imre (magyar) 77,30 m. A pontverseny végered­ménye: 1. Anglia 196 pont, 2. Lengyelország 16Ö, 3. Magyarország 153, 4. Cseh­szlovákia 150. A versenyen meghívásos női gerelyhajítást is ren­deztek, a brit Whitbread 70,04 méterrel nyert. Sárisáp a listavezető A MEGYEI LABDARÜGO­bajnoksag Állasa: 1. Sárisáp 3 3­­10: 2 6 2. K. MEDOSZ 3 2 1­3:15 3. Rákóczi 3 2­1 5:2 4 4. Kecskéd 3 2­1 5:4 4 Tb. Vasas 3 1 2­2:14 6. Kesztölc 3 1 1 1 8:5 3 7. Lábatlan 3 1 1 1 4:3 3 8. Tokod 3 1 1 1 3:3 3 TAC 3 1 1 1 5:5 3 10. Nagyigmánd 3 1 1 1 3:4 3 Pilismarót 3 1 1 1 1:2 3 12. Vértesszőlős 3 1 1 1 6:9 3 Környe 3 1 1 1 2:5 3 14. K. Olajmunkás 3 1­2 4:3 2 15. Dömös 3 1­2 4:5 2 Mocsa 3 1­2 3:4 2 17. Tát 3­1 2 5:11 1 18. KAC 3­­3 2: 6 ­Fogathajtó- bajnokság Banán Az 1985-ös versenyévad utolsó kettesfogat versenye­it Banán rendezték meg. A ragyogó időben zajló, em­bert és lovat próbáló vetél­kedésnek jó házigazdái vol­tak a helybeliek. Az aka­dályhajtást és az eredmény- hirdetést csaknem 800 em­ber izgulta végig. A prog­ramokat lóárverés és csikó- tombola színesítette. Eredmények: területi ösz- szetett bajnok csapatban: 1. Kunsziget Termelőszövet­kezete, 2. Bana Termelőszö­vetkezet, 3. Kisalföldi Álla­mi Gazdaság. Területi ösz- szetett egyéni bajnok: 1. dr. Boros István (Kunsziget), 2. Fehér Mihály (Dunaszeg), 3. Szaké Ferenc (Bana). PO«jOO»6W BHG Kupa Lövészverseny A Tatabányai Bányagép­gyár Honvédelmi Klubja az alkotmány ünnepe al­kalmából lövészversenyt rendezett, a Fürdő utcai lőtéren, kispuska 10 lövéses fekvő versenyszámban. Eredmények: Nők: 1. Nagy Béláné (Környe) 83, 2. Likár Józsefné (Hőerő­mű) 73, 3. Simó Krisztina (Bányagép) 66 kör. Ifjúsá­gi fiúk: 1. Benyőcs Ferenc (Szénbányák) 79, 2. Tala­bér László (Bányagép) 74, 3. Simó Zsolt (Bányagép) 72. Férfiak: 1. Varga Ist­ván (Szénbányák) 90, 2. Nagy Vince (Hőerőmű) 86, 3. Csulik István (Bánya­gép) 84 kör. Csapatban: 1. Bányagépgyár 557 kör. Török csapatok az ellenfelek között 1985. augusztus 28., szerda LAPJA *7

Next

/
Oldalképek
Tartalom