Dolgozók Lapja, 1985. augusztus (40. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-27 / 200. szám

Vezetöségválasztó taggyűlések EGV NAP A , KÜLPOLITIKÁBAN fltomsorompó-konferencia Genfben ma világkonferencia ül össze, hogy megvizsgálja: miként hajtják végre az atomsorom- pó-szerződést, amelyhez eddig 130 ország csatla­kozott. Az 1970-ben életbe lépett szerződésben az atomfegy­verrel rendelkező hatalmak (kötelezettséget vállaltak, hogy nem engednek át ilyen fegyvereket más ál­lamoknak, az utóbbiak pe­dig kötelezik magukat, hogy nem szereznek be atomfegy­vereket. A szerződés alá­írói vállalták azt is, hogy mielőbb hatékonyan megfé­kezik a fegyverkezési ver­senyt az atomfegyverek te­rületén, és megállapodtak általános, ellenőrzött lesze­relési intézkedésekben is. Az adott nemzetközi helyzetben az egyhónaposra tervezett genfi konferencia — immáron harmadik az ötévenként rendezett ha­sonlóak sorában — átfogó eszmecserékre, vitákra nyújt alkalmat a fegyver­zetkorlátozás és a leszere­lés kérdéseiről. A kedd délutánt megnyi­tó ülésen Jan Martenson, az ENSZ főtitkár-helyet­tese és Hans Blix. a Nem­zetközi Atomenergia Ügy­nökség vezérigazgatója be­szél; az utóbbi intézmény ellenőrzi az atomsorompó- szerződés megtartását. Szer­dán kezdődik az általános vita, amelyben a küldött- sógvezetők kifejtik kormá­nyuk álláspontját. A ma­gyar küldöttséget Horn Gyula külügyminisztériu- mi államtitkár vezeti. A genfi konferencia el­nöke várhatóan az egyip­tomi Mohamed Shaker, a fejlődő országok jelöltje lesz. Az általános vita után a tanácskozás bizott­ságokban folytatja majd munkáját. Francia sajtóvisszhang A hétfői francia lapok Francois Mitterrand elnök és Helmut Kohl szövetségi kancellár szombati talál­kozójáról beszámolva ki­emelik: a két vezető egyet­értett a két ország közötti ;, biztonsági együttműkö­dés” fejlesztésében* de egyelőre még homály fedi ennek közelebbi értelmezé­sét, s azt, hogy milyen lé­péseket terveznek ezen a téren. Konkrétumként csak azt hozták nyilvánosságra, hogy az Elysée-palota és a bonni Kancellári Hivatal között különleges telefon- vonalat létesítenek s ez a vörös teleforf’ biztosítja majd, hogy az elnök és a kancellár gyorsan érintke­zésbe léphessen egymással. A hétórás megbeszélés egyik fő témája a kelet­nyugati kapcsolatok kérdé­se volt. A Le Figaró sze- Jrint Kohl kancellár nagy érdeklődést tanúsít Mihail Gorbacsov októberi párizsi látogatása iránt, s arra kér­te a francia elnököt, hagy a szovjet vezetővel folyta­tandó megbeszélésein kép­viselje a nyugatnémet " ál­láspontot is a biztonsági kérdésekben. A pártcsoportok és üzemi pártsejtek után a Szovjet­unió Kommunista Pártjá­nak alapszervezeteiben is megkezdődtek a beszámoló- és .»jzetőségválasztó taggyű­lések. A Központi Bizottság áprilisi teljes ülésének ha­tározata értelmében az egészen a jöyö év január­jáig tartó tanácskozások legfontosabb jellemzője, hogy a gyűlésekre olyan időszakban kerül sor, ami­kor az SZKP intenzív munkát végez a tudomá­nyos-műszaki haladás meg­gyorsítása, a termelés haté­konyságának jelentős mér­tékű növelése, a társadalmi élet irányítási formáinak és módszereinek tökéletesí­tése érdekében. A taggyűléseken a kom­munisták nem csupán a legutóbbi évben, hanem az SZKP XXVI. kongresszusa óta eltelt időszakban vég­zett munkáról adnak szá­mot, s a közeli és a távo­labbi jövőre érvényes fel­adatokat is megfogalmaz­zák. Ma már nem egyszerű­en a fegyelem megszilárdí­tásáról, a szervezettség ja­vításáról hanem az egész népgazdaság magasabb, a kor követelményeinek meg­felelő szintre történő eme­léséről van szó. Mint az SZKP KB lapja nemrégiben megjelent szer­kesztőségi cikkében megfo­galmazta: a beszámoló- és vezetőségválasztó gyűlések fő témájává kell tenni a népgazdasági fejlődés, a tu­dományos-műszaki hala­dás meggyorsításának, a minőség javításának kérdé­seit. A taggyűlésekre, párt- konferenciákra, s végül a kongresszusra történő fel­készülés legjobb formája az, ha mindenütt korrekci­ók nélkül végrehajtják a terveket. A taggyűléseken a feladatokra keli . összponto­sítani, s nem szabad meg­engedni, hogy a tanácsko­zások öndicsérő ünnepléssé váljanak. A helyi, területi és köz­társaság! pártlapok tudósí­tásai alapján a szovjet hír­ügynökség politikai szemle­írója megállapította, hogy a taggyűléseket érdemi mun­ka, kritikus légkör, konkrét feladatokról és kérdésekről folytatott véleménycsere jellemzi. Szovjetunió — Nicaragua Hz erőszak elutasítása A Szovjetunió a leghatározottabban elutasítja a közép­amerikai problémák erőszak igénybevételével történő meg­oldását. Támogatja a térség gondjainak igazságos politikai megoldását szolgáló konstruktív nicaraguai javaslatokat, a Contadora-csoport országainak, valamint más békeszerető államoknak az erőfeszítéseit — jelentette ki Eduard Se- varnadze, az SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió külügyminisz­tere hétfőn Moszkvában, amikor fogadta Jacinto Suarezt, Nicaragua eddigi állomáshelyéről most távozó moszkvai nagykövetét. A baráti légkörű beszélgetésen elégedetten állapították meg, hogy a Szovjetunió és Nicaragua kapcsolatai a leg­különbözőbb területeken sikeresen fejlődnek. A két ország viszonya az egyenjogúságon, egymás kölcsönös tiszteletén és az egymás belügyeibe való be nem avatkozáson alapszik. Eduard Sevardnadze megerősítette, hogy a Szovjetunió szo­lidáris a nicaraguai nép harcával, és elítéli az Egyesült Ál­lamok kormányzatát, mert nyomást akar gyakorolni Nica­raguára, zsarolja és fenyegeti a közép-amerikai országot. Hz indiai kommunisták felhfvása Az Indiai Kommunista Párt és India (Mandsta) Kommunista Pártja vezetői közös nyilatkozatban indítványozták, hogy szeptem­ber elsejét, a második világháború kirobbanásának napját nyilvá­nítsák a békéért és az atomháború ellen vívott harc napjának. A két kommunista párt az utóbbi időben mind több kérdésben együttműködik. A két indiai párt nagyra értékelte a Szovjetuniónak azt a leg­utóbbi döntését, hogy augusztus 6-tól kezdődően egyoldalú morató­riumot hirdetett meg az atomrobbamtásokra. PANORAMA Marjai József miniszterelnök-helyettes szlovákiai látogatá­sa során megtekintette az apátszentmihályi atomerőművet. KÉMBOTRÁNY A francia kormányt és a titkosszolgálatot nem terhe­li felelősség a Greenpeace- mozgalom Rainbow Warri­or nevű hajójának elsüly- lyesztéséért — állapítja meg az ügy kivizsgálásá­val megbízott Bemard Tri­cot államtanácsos jelentése, melyet hétfő délben hoztak nyilvánosságra. A jelentés ugyan elismeri, hogy a francia titkosszolgálat ügy­nököket küldött Űj-Zéland- ra, de azt állítja, hogy fel­adatuk csupán hírszerzés volt; a hajó elleni merény­let elkövetésére semmiféle utasítást nem kaptak. KATONAI ÖTÉVES TERV A japán pénzügyminisztérium és a nemzetvédelmi hivatal (hadügyminisztérium) megegye­zése alapján a következő öt évben Japán összesen 16,6 tril­lió yent költ hadserege korsze­rűsítésére. A két intézmény kö­zött most létrejött megállapo­dás értelmében eltörlik azt a jelenleg még érvényben lévő korlátozást is, amely szerint a katonai kiadások nem haladhat­ják meg a nemzeti össztermék egy százalékát. DISCOVERY Csak ma próbálják meg ismét útnak indítani a Discovery amerikai űrrepü­lőgépet, mivel kj kellett cserélni azt a számítógépet, amely vasárnap nem műkö­dött megfelelően. Szomba­ton az időjárás, vasárnap a számítógép hibája okozta, hogy a Discovery öttagú személyzetével nem tudott rajtolni Cape Canaveral űrrepiilőteréről. CSALADOK ÜJRAEGYESlTÉSE Megérkezett hétfőn Phenjanba a dél-koreai Vöröskereszt kül­döttsége, amely a KNDK Vö­röskereszt szervezetének kép­viselőivel az 1950—53-as háború következtében kettészakadt csa­ládok újraegyesítéséről kíván tárgyalni. A dél-koreai küldöttség ked­den és szerdán folytat majd megbeszéléseket a KNDK Vö­röskeresztjével az egymástól el­szakított családok tagjainak egyesítéséről, illetve azok egy­mással való szabad levelezésé­ről. összesen mintegy tízmillió emberről van szó. KÉTSZÁZ HALÁLOS ÁLDOZAT Több mint nyolcszáz te­lepülést öntött el az árvíz az elmúlt napokban India északi részén. Uttar Prades államban kilépett medréből a Gangesz és a Gagjca fo­lyó, és elöntötte a környe­ző falvakat. Ennek követ­keztében Uttar Pradesben heten életüket vesztették. Észak-India többi államá­ban a napok óta tartó ár­víznek eddig legalább két­száz halálos áldozata van. TUTU FIAT LETARTÓZTATTÁK A dél-afrikai rendőrség köz­lése szerint letartóztatták Tre­vor Tutut, a Nobel Béke-díjas Desmond Tutu dél-afrikai püs­pök 29 éves fiát. A jelentések szerint a fiatal­embert a rendkívüli állapot ál­tal életbe léptetett rendelkezé­sek megsértésének, tüntetés szervezésének vádjával vették őrizetbe. Az történt, hogy Tre­vor Tutu tüntetést szervezett azoknak az Iskolás gyerekeknek a támogatására, akiket a Jo­hannesburg melletti, feketék lakta Sowetóban bíróság előtt akartak felelősségre vonni sztrájk miatt. A püspök fiát a bíróság épületéből vitte el a rendőrség. „VÁRAKOZÓ” GYILKOSOK Az Egyesült Államok 32 állami börtönében a múlt év végén összesen 1405 fo­goly várt arra, hogy vég- rehajtsáik az ellene hozott halálos ítéletet. Minden halálra ítélt fogolyra gyil­kosságért szabták ki a legsúlyosabb büntetést. A „várakozók” között tizen­hét nő van. Az 1405 fogoly mintegy fele fekete' bőrű. Az Egyesült Államok leg­felsőbb bírósága 1976-ban állította vissza az 1972-ben eltörölt halálbüntetést. Az USA-ban a kivégzés „leg­elterjedtebb” módja a vil­lamosszók, illetve a mérge­ző injekció. Nyolc államban mérges gázzal, négv állam­ban akasztással végzik ki a halálraítéltet. Három államban kivégzőosztag tesz pontot az elítélt bűnö­zők pályafutásának végére. DUBROVNIKI JÁTÉKOK A Lipcsei Rádió ének- és ze­nekarának vasárnap esti, nagy sikerű hangversenyével befeje­ződtek az idei dubrovnlki nyári játékok, amelyeket ezúttal 36. alkalommal rendeztek meg. A 45 estet betöltő műsor 102 szín­házi és zenei előadásán közel másfél ezer jugoszláv művész lépett fel, s 14 külföldi ország­ból vendégszerepeitek együtte­sek és szólisták. DOjUaOjSSfoSS s B3ZZ3 KOMMENTÁR Szép születésnap M égy évtizede történt. 1945. augusztus 27-én. Az ország még ezernyi sebből vérzett. Az új ha­talom a levitézlett úri rend hagyatékaként az elmaradottság mellett felrobbantott hidakat, ki­fosztott vasútj parkot, és kiégett romokat örökölt. Régi igazság, hogy minden kezdet nehéz, de ez a majdnem nulláról indulás szinte heroikus erőfe­szítéseket követelt. És nagy segítőkészséget. Törté­nelmi szerencsénkre mindez bőségesen megvolt an­nál a hatalomnál amelynek katonái elhozták a magyar nép számára a szabadságot: a Szovjetunió­nál. Abban, hogy a mélypontról elindulhattunk fel­felé a lejtőn, nagyon jelentős része volt a szovjet támogatásnak. Ennek a támogatásnak egyik jogilag is formába — cikkelyeikbe és paragrafusokba — foglalt doku­mentuma volt a most negyven esztendeje megkötött első magyar—szovjet külkereskedelmi megállapodás. Ennek lényege akkor az volt, hogy nyersanyagokban még békés időkben sem bővelkedő hazánk — a kezdet kezdeteként — megkapta a legszükségesebbe­ket ahhoz, hogy a magyar nép újjáépítő akarata tettekben, konkrét eredményekben is kifejezésre juthasson. A születésnapokon némi meghatottsággal azt is megállapíthatjuk, hogy ez a nap nemcsak ma­gyar—szovjet viszonylatban emlékezetes dátum, ha­nem voltaképpen az új Magyarország külkereske­delmének születésnapja is. Az, ami akkor a szó minden értelmében újdon­ság volt, ma minden napjaink szerves része: a ma­gyar—szovjet gazdasági együttműködés. Elég egy pillantást vetnünk bármelyik magyar —, vagy szovjet — városra ahhoz, hogy felmérjük, mekkora utat tettünk meg. Lada személygépkocsik és ZIL teherautók tömege a magyar utakon, Ikarus- buszok Moszkva. Leningrad, Minszk és Kijev utcá­in. szovjet turisták a Halászbástyán és a Balaton­nál. magyar szó a világszép Ermitázs termeiben, Medicor-műszerek a szovjet egészségügyi intézmé­nyekben és gigászi szovjet berendezések az első magyar atomerőműben. Akkoriban rendhagyónak számított az az első megállapodás, méghozzá több szempontból is. Egy kicsiny, kivérzett, a háborúban vesztes országgal kötött, a teljes egyenrangúságon és a kölcsönös elő­nyökön alapuló szerződést egy győztes nagyhatalom. Ma már ez természetesnek tűnik; hazánk lakossá­gának egy teljes nemzedéke nőtt fel úgy, hogy meg­szokta : a két népet az eszmék és célok alapvető közössége fűzi össze. B negyven esztendeje elvetett mag gazdag gyümölcsöket termő fává terebélyesedett. Nemzetközi vitafórum Bizalom és együttmű­ködés a központi gondolata annak a nemzetközi béke vitafórumnak, amely az Or­szágos Béketanács ifjúsági békebizottsága szervezésében hétfőn kezdődött meg Bu­dapesten. Az Országos Bé­ketanács székházában Bara­bás Miklós, az OBT főtit­kára köszöntötte a helsinki záróokmányt aláíró orszá­gokból érkezett mintegy 60 résztvevőt, s tájékoztatta őket a magyar békemozga­lom hazai és nemzetközi törekvéseiről. Az egyhetes tanácskozás négy témakör­ben zajlik. A fiatalok meg­óvhatják a békére névélés feladatait, a tömegtájékoz­tatási eszközök felelősségét a nemzetközi kapcsolatokban, tárgyalnak a kulturális kap­csolatok szerepéről egy elő­ítéletmentes európai légkör kialakításában. Emellett megvitatják együttes és pár­huzamos ifjúsági békemoz­galmi akciók szervezésének lehetőségeit és az úgyne­vezett népi diplomácia sze­repét. A „Vértesalja ÁFÉSZ” környel Tüzép-telepén 1985. augusztus 26-tól szeptember 6-ig cementvásárt rendez 20 százalék engedménnyel. A környei vastelepen gazdag árukínálattal várjuk kedves vásárlóinkat. Kínálatunkból: Központi fűtéshez csövek: 1/2 coltól 2 colig. Szögacélok: 20 mm-től—100 mm-ig. Zártszelvények: 25X25, 60X 30, 90X50, 120X60 mm, Ü-acélok: 50, 65, 80, 100, 120 mm-ig. I-acélok: 80, 100, 120, 140, 160; 180 mm-ig. Koracélok: 10, 12, 14, 16, 18, 20; 22 mm-ig. Négyzetacélok: 6, 8, 10, 12, 14 mm-ig. Laposacél: 20X4, 20X5, 25X«, 25X5, 35X4; 50X5; 80X6; 90X6 mm-ig. Fekete lemez: 1000X2000-es méret, 0,5, 0,75, 2, 5; 3; 4; 5; 6; 8; 16 mm. Bordáslemez: 1000X2000-es méretben, 4, 5, 6, 8; Abroncsacél: 25X1,5, 30X2, 40X2, 50X2 mm. Forrcsőívek: 1/2 coltól—324 mm-ig. Horganyzottcső: 2,5 col cs 3 col. 7731 1985. augusztus 27., kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom