Dolgozók Lapja, 1985. augusztus (40. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-29 / 202. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLI ETEKI DOLGOZÓK 1985. augusztus 29., AZ MSZMP KOMAROM MEGYEI BIZOTTSÁGA XL. év f., 202. sz CSÜTÖRTÖK ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA Ara: 1 80 forint Teljesítik kötelességüket Bevonuló fiatalokat köszöntöttek Tatabányán Budapesten tanácskoznak a szocialista országok ENSZ társaságai Budapesten tartja évenként szoká- _______________ sós konzultatív tanács­kozását kilenc szocialista ország ENSZ tár­sasága. A Szakszervezetek Országos Taná­csának központi iskolájában szerdán meg­kezdődött eszmecserén a résztvevők megvi­tatják az ENSZ Társaságok Világszövetségé­nek (WFUNA) szeptemberi közgyűlésére és európai regionális konferenciájára benyújtott határozati javaslatokat, az e fórumokon sze­replő főbb kérdéseket. A WFUNA közelgő, Genfben sorra kerülő 30. közgyűlésének fő témája az Egyesült Nemzetek Szervezete megalakulásának 40. évfordulója, és ennek kapcsán egy olyan program kidolgozása, amely hozzájárulhat áhhoz, hogy a nemzetek ismét el­kötelezzék magukalt az alapokmány­ban rögzített elvek és célok mel­leit, aktívan tevékenykedjenek azok megva­lósításán. A közgyűléssel párhuzamosan nem­zetközi szimpóziumot is rendeznek, amelynek résztvevői — neves nemzetközi közéleti sze- vékenységéről. A tanácskozás csütörtökön fe- mélyiségek, tudósok — megvitatják, milyen tényezők hatnak a közvéleményre az ENSZ- szel és szerepével kapcsolatban a béke és biztonság megőrzésében. A budapesti nemzetközi tanácskozás első napján Simái Mihály akadémikus a Magyar ENSZ Társaság elnöke tar­tott megnyitó előadást az ENSZ szerepéről a jövő békéjének és biztonságának előmozdí­tásában. Kovács László az MSZMP KB külügyi osztályának helyettes vezetője előadásában a világpolitikai helyzet és az ENSZ tevékenysége közötti összefüg­gésekről beszélt. Fent Vámosi László a népfront nevében köszöntötte a bevonulókat. Középen Sár­közi József szól a fiatalokhoz. Jobbra fent Bognár Attiláné a szülők nevében búcsúz­tatja a bevonuló fiatalokat. (Fotó: Fodor Zs.) Ántiimperialista szolidaritási akciósorozatot indít az MSZB Kedd délután fiatalokkal telt meg a Tu­rul mozi nézőtere. De ez alkalommal nem egy új film bemutatójára gyűltek össze a tizen- nyolc-tizenkilenc éves ifjúk. Életük új állo­másához érkeztek. Zsebükben a behívó pa­rancs. Rövidre nyírt frizurájuk azt bizonyí­totta, hogy felkészültek a katonai szolgálatra. A Magyar Szolidaritási Bizottság szerdán ülést tar­tott. Ezen értékelték a fél­éves munkát, s megtárgyal­ták az őszi hónapok szoli­daritási és antiimperialista akcióival összefüggő felada­taikat. Sütő Gyula, az MSZBT titkára egyebek kö­zött elmondottá: a társa­dalmi szervekkel és moz­galmakkal közös rendez­vénysorozat célja, hogy ez­úttal is országszerte kife­jezésre jusson a magyar nép szolidaritása a nemzeti függetlenségükért és álla­miságukért, vagy annak megszilárdításáért küzdő népekkel, felszabadítási szervezetekkel, mozgalmak­kal. A most kezdődő és az év végéig tartó időszakban számos politikai és kultu­rális rendezvény, béke­nagygyűlés, fórum és bará­ti találkozó nyújt lehetősé­get arra, hogy megismer­jék a békéért, a leszerelé­sért, a népek békés együtt­működéséért, a társadalmi haladásért világszerte folyó küzdelem aktuális esemé­nyeit és problémáit. Szep­tember 1-én, az Antifasisz­ta Világnapon a békéért és a leszerelésért folyó harc támogatására a SZOT szer­vezésében számos rendez­vényre kerül sor. Ugyan­ebben a hónapban az indo­kínai, majd a latin-ameri­kai népekkel való szolida­ritás akciósorozata .nyújt alkalmat harcuk támogatá­sának ismételt kifejezésére. Októberben a palesztin néppel és a haladó arab népekkel vállalt szolidari­tás fejeződik ki a rendez­vényeken. Október végén az ENSZ megalakulásának 40. évfor­dulója alkalmából sorra kerülő rendezvényeken meg­erősíthetjük: hazánk mély­ségesen érdekelt abban, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete hatékonyabb sze­repet töltsön be a nemzet­köz: viták bekét: rendezé­sében, a globális problé­mák megoldásában, az ál­lamok közötti békés kap­csolatok, a sokoldalú nem­zetközi együttműködés erő­sítésében. A következő he­tekben, hónapokban az an­ti imperial ista iszolidaritá- sij ákciósorozat részeként sor kerül többek között magyar—kambodzsai barát­sági napra Gyomaendrő- dön, a KIOSZ szolidaritási nagygyűlésére Tatabányán, Budapesten a Fővárosi Gáz­müvekben munkásgyűlés témája lesz az apartheid elleni küzdelem, és a dél­afrikai politikai foglyokkal való szolidaritás. A ma­gyar—nicaraguai szolida­ritási napot Sarkadon ren­dezik meg. , Az ünnepélyes bevonulá­si rendezvényen Miskolczi László alezredes, a Megyei Hadkiegészítési és Terület­védelmi Farancsnukság vezetője köszöntötte a be­vonulókat, a szülőket és az elnökség tagjait, köztük Bagi Györgyöt, a megyei pártbizottság osztályve­zetőjét. A Himnusz hangjai után Gyarmati László százados ismertette a honvédelmi miniszter, Oláh István ve­zérezredes parancsát. A pa­rancs felszólította a fiata­lokat, hogy a szocialista Magyarország fegyveres vé­delme érdekében kell 18 hónapra megválniok ottho­nuktól, családjuktól, mun­kahelyüktől, hogy teljesít­sék alkotmányos kötelessé­güket. A tömegszervezetek ne­vében Vámosi László, a Hazafias Népfront megyei titkárhelyettese a leendő parancsnokok gondosko­dására bízta a fiatalokat. A katonai szolgálat előtt állókhoz szólva kiemelte: — Magyarország sokat tesz a bókéért, a forradal­mi hagyományok ápolásá­ért, s ezt várja el a kato­nafiataljaitól is. A katonai szolgálat egész embert kí­vánó feladat, amelyet a legjobb tudása szerint kell végrehajtani mindenki­nek. A kiképzés során az elkövetkező néhány hónap alatt erre készítenek fel. A katonai szolgálat azon­ban nemcsak a bevonulók- nak, hanem a szülőknek, a családnak . is próbatétel. Nevükben Bognár Attiláné beszélt, kérve a fiatalokat, hogy tisztességgel hordják az egyenruhát, s teljesítsék becsülettel feladataikat. Gondoljanak arra, hogy a 18 hónap elteltével min­denkit hazavárnak. Az immár katonává lett fiatalok Tatán kezdik meg a szolgálatot. Sárközi Jó­zsef alezredes, a tatai ma­gasabb egység nevében kö­szöntötte a fiatalokat, akiknek ezentúl a katonai eskü és szabályok szerint kell élni. Ehhez kívánt nekik katonaszerencsét. Az ünnepséget követően az ifjú katonák állomáshe­lyükre vonultak. — vt — Megalakultak a tsz-ekben is a TT-k Vendégek a termelőszövetkezetben Négynapos látogatásra Ászárra érkezett a Ceske Budejovice-i testvérterületről egy küldöttség. Az Aranykalász Termelőszövetkezet elnöke, Simon István a közös gazdaság megtekintése után Bábolnára invitálta a vendégeket, ahol a lovasmú­zeumot tekintették meg. Ezt követően ellátogattak a Balaton mellé is. Fotó: — tin Hetvenkét kombájnos nevezett a versenybe Fontos témák a TESZÖV-elnökség előtt A téeszek és társulásaik munkavédelmi helyzetét, tevékenységét tárgyalta elsőként szerda délelőtti soros ülésén a mezőgazdasági termelőszövetkezetek megyei szövetsége. Az elnökség tagjai a nagy gondossággal összeál­lított írásos tájékoztatót számos, fontos ész­revétellel egészítették ki. Ugyanezen az ülésen az elnökség meghallgatta a termelőszövetkezeti társa­dalombiztosítási ' tanácsok szervezésének, megalaku­lásának tapasztalatait ösz- szegező szóbeli beszámolót, tekintettel arra a rendel­kezésre, ' amely kimondta, hogy 1985, július 1-jéig a téeszekben is létre kell hozni ezt a testületet. A megye termelőszövetkeze­tei — a táti, a kesztölci és az ászári közös gazdaság kivételével — ennek a ren­delkezésnek eleget tettek; általában 3—5 tagú társa­dalombiztosítási tanácso­kat — TT-ket választottak. A három téeszben, vala­mint a tardosbányai ter­melőszövetkezetben, ahol már régebb óta működik TT, de a rendelkezéstől el­térő összetételben —, a tár­sadalombiztosítási tanács megválasztására a közeljö­vőben kerül sor. A közös gazdaságok többségében elkészítették ennek a testületnek az ügyrendjét is, amely tartal­mazza mindazokat a fel­adatokat, melyeket a ren­delet a hatáskörébe utalt. A későbbiekben Jakab József, a szövetség titkára az idei gabonabetakarítás tapasztalatait foglalta ösz- sze. Kimagasló hozamot ért el őszibúza-termesztés- ben az Ácsi Egyetértés, a Gyermelyi Petőfi, a Kocsi Aranykalász és a Mocsai Búzakalász Tsz. Majd ar­ról tájékoztatta az elnök­séget, hogy az idei kalá­szos betakarítás alkalmával jóval több kombájnos kap­csolódott be a megyei be­takarítási versenybe, mint a korábbi években. Tizen­három téesz együttesen 72 kombájnos kimagasló be­takarítási eredményeit küldte be, amelyet a kom­bájnok kapacitásának függ­vényében fog a versenybi­zottság elbírálni. Mivel a TESZÖV mellett működő kilenctagú szövet­kezeti bizottság tagjainak többsége már nem dolgo­zik termelőszövetkezet­ben, szükségessé vált a bi­zottság újjászervezése. Az elnökség elfogadta a titkár­ság által javasolt szemé­lyeket. A bizottság új el­nökének Tóth Károlyt, a Tárkányi Egyetértés Tsz elnökét választották. Sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom