Dolgozók Lapja, 1985. augusztus (40. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-28 / 201. szám

JÓ REGGELT ! Komáromban Összehangolt gyermek- és ifjúságvédelem Napjainkban egyre nagyobb figyelemmel fordul társadalmunk a felnövekvő nemzedék felé. A gyermek- és ifjúságvédelem sürgető tennivalói nem tűrnek halasztást. Szülőknek, nevelőknek, védőnőknek, állami és politikai apparátusban dolgozóknak kell összefogni azért, hogy megfékezzék a fiatalok eltévelye­dését, egészségtelen testi és lelki „fejlődé­sét”. A napokban Komáromban a városi tanács nagytermében erről a témáról — a gyermek- és ifjúságvédelemről — tartottak aktívaülést. A megbeszélésen részt vettek a város társa­dalmi, politikai és tömegszervezeteinek ve­zetői, a jelentősebb gazdálkodó egységek és intézmények képviselői, és a társadalmi aktívák. Németh József né, a városi tanács művelő­dési-, egészségügyi- és sport osztályának he­lyettes vezetője beszámolt a komáromi gyer­mek- és ifjúságvédelem helyzetéről. Ezt kö­vetően dr. Barakonyi András büntetőbíró tájékoztatta a résztvevőket a fiatalkorú bű­nözés alakulásáról és azokról a társadalmi problémákról, amelyek közvetve vagy köz­vetlenül a kiváltó okok között szerepelnek. Csumpilla Györgyné, a komáromi lenárugyár vöröskeresztes titkára, vezető óvónő a mun­kahelyek felelősségére hívta fel a figyelmet Az aktívaértekezleten az előadásokat köve­tően több hasznos javaslat és észrevétel hangzott el, majd megalakult egy harminc- három tagból álló koordinációs bizottság, amelyek feladata lesz a városban összehan­golni a különböző területeken folyó gyer­mek- és ifjúságvédelmi munkát. Ennek el­nöke Bukó Józsefné, a városi tanács elnöke lett, titkári teendőit pedig dr. Szőllősy Fe­renc, a tanács hatósági osztályának vezetője látja majd el. Rendkívüli tanácsülés Rövid, de fontos Hagyományosan több vállalat és intézmény ajánl fel érté­kes tárgyjutalmakat Tatabányán a bányásznapi tombolára. A Népházban kiállításon láthatjuk a nyereményeket, ame­lyek rövidesen gazdára lelnek. Fotó: —tin 1985. augusztus 28., szerda w cAq&itűii napja Várható időjárás szerda estig: északnyu­gat felől lassanként csökken a felhőzet, egy­re többfelé szűnik meg az eső, de keleten, dél­keleten továbbra is bo- rongós idő, záporeső valószínű. Az északke­leten eleinte még mér­sékelt, másutt gyakor­ta erős, az ország dél­nyugati felén időnként viharos északnyugati szél csak szerda dél­utántól gyengül szá­mottevően. A legmaga­sabb nappali hőmér­séklet szerdán általá­ban 20 fok körül vár­ható. Hatvan évvel ezelőtt, 1925. augusztus 28-án született, és 56 éves ko­rában, 1981-ben halt meg Jurij Trifonov szovjet-orosz regény­író és elbeszélő. Apja a polgárhábo­rú egyik katonai veze­tője volt. ö maga 1949-ben végezte el a Gorkij irodalmi főis­kolát, s írásai 1947 óta jelentek meg. Diákok című, 1950-ben publi­kált regényében első­ként adott képet az ér­telmiségi ifjúság hábo­rú utáni életéről. Több müve magyar nyelven is megjelent. Szeptemberi TV-lottó A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság szeptemberre TV-lottó szelvényt hozott forgalomba. A szelvények beérkezési határideje szep­tember 14., szombat déli 12 óra. A TV-lottó számsorsolá­sát szeptember 17-én tart­ják, s a húzást a televízió és a rádió is közvetíti. A jutalomsorsoláson^ szep­tember 24-én, összesen 501 tárgynyeremény talál gaz­dára. Főnyeremény egy személygépkocsi, amelyet a nyertfes 5 különböző típus közül választhat ki. Tatabánya város tanácsa augusztus 29-én, csütörtö­kön, 14 órától rendkívüli ülést tart a megyei tanács Vizesblokkot építenek Lábatlanon, az I-es számú iskolához. A Rákóczi Mű­velődési Ház felújítása ha­marosan befejeződik. A fiókkönyvtár már be is költözött az épületbe. Mind a ház, mind a fiókkönyv­Számítástechnika Szegeden, a Technika Házában kedden megkezdődött a műsza­ki főiskolákon matematikát, fi­zikát és számítástechnikát ok­tatók országos tanácskozása. Az ország tizennyolc műszaki fő­iskolájának több mint száz ta­nára mintegy harminc előadás alapján arról tárgyal, hogy a főiskolák miként kapcsolód­hatnak be Intenzivebben az alap- és alkalmazott kutatások­ba, s hogyan alkalmazhatják mind szélesebb körben a számí­tástechnikát. székházában, amelyen meg­vitatják a megyeszékhely VII. ötéves tervkoncepció­ját. tár megnyitására szeptem­berben kerül sor. A lí-es számú iskolában egy tan­termet alakítottak ki. Eb­ben az új tanévben úgyne­vezett korrekciós első osz­tály oktatása folyik. A KISZ Központi Bizottsága Gyermek- és Ifjúságvédelmi Alap Társadalmi Bizottsága pá­lyázatot ír ki olyan tehetséges cigányfiatalok részére, akik niappaU tagozaton szakmunkás- tanuló intézetben, középiskolá­ban vagy felsőfokú oktatási in­tézményben tanulnak vagy kí­vánnak továbbtanulni. A pá­lyázat célja, hogy a leghátrá­nyosabb helyzetű cigányfiatalok tanulmányait anyagi juttatás­sal elősegítse, mozgósítson ilyen tanulmányok folytatására, ered­ményes befejezésére. A pályázatokat a megyei ta­nács V. B. cigányügyi koordiná­ciós bizottság titkáraaihoz kell benyújtani, akik a KISZ me­gyei bizottságaival egyeztetve küldik azokat fel a KISZ Köz­ponti Bizottságához 1985. szep­tember 10-ig. (KISZ Központi Bizottsága, 1388. Budapest, Pf.: 72.), A pályázatnák tartalmaznia kell az alábbiakat: — pályázó neve, születési éve, helye, anyja neve; — állandó lakcím; — tanulmányait mely oktatá­si intézményben folytatja, mely évfolyamon; — a család egy főre jutó ha­vi rendszeres jövedelme; Reménytelen kísértés Lakatos Ferenc karikatú­rája Talajbiológia Sopronban, az Erdészeti és Faipari Egyetemen meg­kezdődött a nemzetközi ta­lajbiológiai szimpózium. A tudományos tanácskozáson négy nap alatt mintegy 100 előadás hangzik el. — van-e tulajdonában na­gyobb vagyontárgy (lakás, te­lek, gépkocsi); — előző évben elért tanulmá­nyi eredménye: — milyen mozgalmi tevékeny­sége végez, van-e társadalmi megbízatása; — a pályázat részletes indo­kai. A pályázatokat a KISZ Köz­ponti Bizottsága Gyermek- és Ifjúságvédelmi Alap Társadal­mi Bizottsága bírálja el. Az ösztöndíjak havi mértéke: — középfokú tanintézeti és szakmunkástanulói képzés ese­tén 500 forintig, — felsőfokú tanintézeti képzés esetén 1000 forintig állapítható meg. Az odaítélt ösztöndíj folyósí­tása 12 hónapig, havi részietek­ben történik. A pályázat évente kiírásra fog kerülni. A pályáza­tok elbírálásáról valamennyi pályázót írásban értesítjük. KISZ Központi Bizottsága Gyermek- és Ifjúságvédelmi Alap Társadalmi Bizottsága • A KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁK, a gimnáziumok, Valamint a gépíró- és gyorsíró iskolák gépírást és gyorsírást okta­tó tanárai szerdán és csü­törtökön Tatabányán a Ko­márom Megyei Pedagógiai Intézetben tanácskoznak. A tanév megfelelő előkészíté­sének megbeszélésére tíz megyéből érkeznek tanárok. C)Tünde is otthon. A legkisebb súUyal született Tündét is ha­zavitték, s így mindannyian otthon vannak a május 22-én Szegeden született négyesikrek. Tünde egy kiló 5 dekával, jött a világra és most két és fél kilónál is nagyobb súllyal tér­hetett haza. A Nagy-Kovács Sándor család új kétszoba- és két félszobás tanácsi lakásban él, amelyért nem kellett hasz­nálatbavételi díjat fizetniök. A napokban a szegedi postaigaz­gatóság díjmentesen bekötötte a népes család otthonába a tele­font. A négy gyerek, Árpád, Dávid, Tibor és Tünde jól vannak, édesanyjuknak napi nyolc órá­ban szakképzett védőnő segít. 0 SORSOLÁS. Az Országos Takarékpénztár augusztus 30-án, Budapesten rendezi meg a gépkocsinyeremény- betétkönyvek idei harma­dik, sorrendben 97. sorso­lását. A sorsoláson az 1985. április 30-ig váltott és 1985. július 31-én még forgalom­ban volt 5000 és 10 000 fo­rintos gépkocsinyeremény- betétkönyvek vesznek részt. A sorsolás eredményeit a szeptember 3-i lapszámunk­ban közöljük. A hivatalos nyerteményjegyzék szeptem­ber 5-én jelenik meg. © KAMATMENTES köl- ícsönnel segíti dolgozóit a Gamma Művek kisbéri gyáregysége. Tavaly 12-en kaptak támogatást, össze­sen több mint egymillió fo­rintot. 1985. első felében hatan kaptak kamatmentes kölcsönt. Az igénylők zö­me fizikai dolgozó, és 30 év alatti. Útnak indullak a gólyák A Hortobágyi Nem­zeti Parkból elindultak délre az első gólyacsa­patok. Az időjárás ked­vező volt az idén, nemcsak a nagyobb ta­vakban volt elegendő víz, hanem a kisebb mélyedésekben, árkok­ban és tocsogókban is, a madarak igy a szá­razabb vidéken bőven találtak táplálékot. A szakemberek ' szerint ezzel magyarázható a hortobágyi gólyák idei nagy szaporulata. A szeles, hűvös tavasz miatt viszont hosz- szabbra nyúlt a tojás­rakás és a költés idő­szaka, ezért az idén — más évekhez képest — tovább tart a gólyák készülődése és délre vonulása. • Vízműtársulat létrehozá­sáról és a községi tanács következő ötévi fejleszté­si tervéről cseréltek véle­ményt Bajnán falugyűlés keretében. Epöl társközség­ben szintén a falugyűlést használta fel fórumként a tanács, hogy véleményeket gyűjtsön a VII. ötéves terv előzetes koncepciójáról. Hűvösebbre fordult az időjárás a napimádók nem kis bosszúságára, így strandolás helyett sétálni, csónakázni lehet, persze, ha nem szakad az eső. Fotó: Fenyvesi Lezser szabás, nagy bőség A forró nyári napok után újból felöltözünk, vé­ge a fedetlen vállak, kombiné-fazonú ruhák sze­zonjának, az ősz ránkaggatja meleg színeit, a tél vastag szövetekbe burkol bennünket. Az idei őszi—téli divatra jellemzőek a sima, egyenes, nyújtott vonalak, a kiemelten kihangsúlyo­zott váll, amely karöltő, nagygalléros és széles ki­hajtók. A ruha hossza változó: így lehet féllábszárig érő, térdet fedő, vagy éppen a térdet látszani en­gedő. A bőloknis, ráncolt, és az egyenes szabású, esetleg szűkített szoknya egyaránt divatos. A divat- tervezők továbbra is alkalmazzák a T-ujjú illetve a denevérszabású megoldásokat. A kabátok laza szövésű, bordűrös, kockás, vagy sima anyagból készültek, bőségük pelerinre emlé­keztető, azzal a különbséggel, hogy egyenes szabású- ak, vagy lefelé szűkülnek. Lényegében a bő, huzat- jellegű dominál az ősz és a tél divatjában, mintha három számmal nagyobb ruhát hordanánk, a puha, omló szövetek mégi.s sejtetik az alak vonalát. Meghökkentő a színek párosítása: szilvakék— skarlátpiros, fűzőid—indigókék, mustársárga—moha­zöld, szürke—fekete—lila—fehér, fekete—paprikapi­ros. Egyaránt a divatos a pasztell és a harsogó erős színek. Télre sok fehéret ajánlanak, barnával, drap­pal, feketével díszítve. A kabátok és a kosztümök kiegészitője a lazán összecsavart turbán és a hosz- szú sál. Felújítások Lábatlanon Autósorszámok Trabant Limousin Hycomat Budapest 895. Trabant Hyeomat Combi Budapest 171. Trabant Limousin Budapest 289, Debrecen 240, Győr 287. Trabant Combi Budapest 11 562, Győr 6154. Wartburg Standard Budapest 14 725, Győr 7999. Wartburg Speciál Budapest 22 699, Győr 12164. Wartburg Special tolótetős Budapest 5074. Wart­burg Tourist Budapest 9399, Győr 3610. Skoda 105 S Budapest 9080, Debrecen 6881, Győr 7167. Skoda 120 L Budapest 18 418, Debrecen 10 6*6, Győr 13 272. Skoda 120 GLS Budapest 1183. Lada 1200 Buda­pest 37 467, Debrecen 23 439, Győr 12 073. Lada 1300 S Budapest 14 395, Debrecen 10 993, Győr 4480. Lada 1500 Budapest 13 639, Debrecen 9611, Győr 4274. Lada Combi Budapest 5900, Debrecen 3474. Moszk­vics Budapest 13 733. Polski Fiat 126 P Budapest 23 145, Győr 7408. FSO (Polski Fiat) 1500 Győr 5002. Dácia Budapest 29 013, Debrecen 18 574. Zasztava Budapest 9104. Az MSZMP Komárom Megyei Bizottsága «■ a Megyei Tanács napilapja — Főszerkesztő: GOMBKÖTŐ GABOK. Fősserkesztő-helyettes: MADARÁSZ ANNA. Telefon: 11-M1. Szerkesztőség: Tatabánya V., Felszabadulás tér 4. III. emelet, 2801. Postacím: Tatabánya, Pf.: 141. Telefon: 10-053, 10-811. Ügyeletes szerkesstő; I—19-es és 24-es mellék, belpolitikai rovat: 10-es és 27-es mellék, gazdaságpolitikai rovat: 15-0s, 17-es és 18-as mellék, kulturális rovat: 28-as mellék, sportrovat: 28-os mellék, fotórovat: 29-es mellék, levelezési rovat: 13-as mellék, hirdetésfelvétel: 14-es mellék. — Kiadja a Komárom Megyei Lapkiadó Vállalat, Tatabánya V., Felszabadulás tér 4. m. emelet. Postacím: Pf.: 141. Felelős kiadó: VASS MIHÁLY Igazgató. Telefon: 11-010, 10-053, 10-811. Telexszám: 27-243. — Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hlrlapkézbesttő postahivatatoknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 43 forint, negyedévre 129 Ft, fél évre 258 Ft, egy évre 518 Ft. — Kéziratokat nem öntünk meg, és nem adunk vissza. Készül a Komárom Megyei Nyomda Vállalat Tatabányai Lapnyomdájában. Felelős vezető: KOVÁCS JANOSNE Igazgató. — ISSN 0133—140X. Pályázati felhívás cigányfiatalok továbbtanulási ösztöndíjára

Next

/
Oldalképek
Tartalom