Dolgozók Lapja, 1985. augusztus (40. évfolyam, 179-204. szám)

1985-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! DOLGOZÓK 1985. augusztus 1., CSÜTÖRTÖK AZ MSZMP XL. évf., 179. sz. KOMÁROM MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ára: 1,80 forint Tematikus központok a VIT-en Továbbra is rendkívül élénk a moszkvai Világ­ifjúsági és Diáktalálkozó politikai fórumainak, a te­matikus központoknak a munkája. A termek ugyan az ötödik napon sem teltek meg zsúfolásig, de a vita csaknem kivétel nélkül minden központban mind érdemibbé válik. Kialakult az igazi párbeszéd — mondjak a küldöttek. Kétségtelenül a béke és a leszerelés kérdéseivel fog­lalkozó egyes számú köz­pontban folyik a legtevé­kenyebb munka. Vitánként ötven, hatvan felszólaló is szót kér, mindegyikükre természetesen nem is ke­rülhet sor, pedig az elnök szigorúan betartatja az öt- peroes időtartamot. A vitákban a többség vé­leményétől eltérő nézetek is elhangzanak. Szerdán például egy norvég küldött az afganisztáni helyzetről fejtette ki nézeteit, amelye­ket azután keményen meg­bírált több, a fejlődő or­szágból jött küldött. A fesztivál talán legszebb kiképzésű központja a kör­nyezetvédelem kérdései­vel foglalkozik. Itt szerda reggel gyűlést tartottak. Az ifjúság, a diákság és a környezetvédelem problé­mái címmel. A vita témá­ja a környezetvédelem fej­lődése, az új technológiák, a természeti kincsek éssze­rű felihasználása volt. Eb­ben is három görög, továb­bá egyiptomi, bolíviai, ku­bai, indiai, osztrák, finn, jugoszláv és más küldöttek szólaltak fel. A Lumumba Egyetemen az antiimperialista szolida­ritási központban a faji megkülönböztetéssel fog­lalkoztak a mai vita során. A küldötteknek alkalmuk volt találkozni a nemzeti függetlenségért, a diktatóri­kus rezsimek ellen vívott harc kiemelkedő személyi­ségeivel. ★ Az afgán fiatalok felada­tai mellett mindenekelőtt az Afganisztánban és kö­rülötte kialakult helyzetről volt szó szerdán azon a sajtótájékoztatón, amit a VIT-en részt vevő afgán ifjúsági delegáció tartott. A haladó afgán fiatalokat tömörítő demokratikus if­júsági szervezet központi bizottságának első titkára, Burhunudin Giaszi elmon­dotta, hogy az ország fia­taljainak legfőbb feladata az áprilisi forradalom vív­mányainak védelme: fegy­verrel, a gazdasági építő- munkában való részvétellel és tanulással. A megszokottól eltérő tá­jékoztatón részt vett egy volt afgán ellenforradalmár is, aki a sajtó képviselőinek kérdéseire elmondó fa: hosszabb időt töltött el pa­kisztáni kiképzőközpon­tokban, ahol egyebek között amerikai, kínai és francia szakértők oktatták őket a fegyveres harcra. ★ A VIT-delegátusokon kí­vül mintegy 1500, az Ex­press Ifjúsági és Diák Uta­zási Iroda szervezésében utazó fiatal magyar turista is jelen van a világifjúsági találkozó eseményein. Az utazási iroda két csoportot szervezett, amelyek a fesz­tivál félidején váltják egy­mást, s összesen 7-7 napot töltenek Moszkvában. Az első csoport tagjai a nyitó-, a másodiké pedig a záró- ünnepségen vehetnek részt. Meghívót kapnak nagygyű­lésekre, az egyetlen óriási kultúrközponttá átalakult Gorkij-parkba, koncert­programokra, a Magyar Nemzeti Klub műsoraira. Szálláshelyükön, a korszerű Mologyozsnaja-hotelben na­ponta rendeznek nemzetkö­zi klubesteket, amelyeken művészegyüttesek is fellép­nek, Kirándulásokat is szer­veznek számukra, így töb­bek között ellátogatnak két ősi orosz városba. Vlagyi­mirba, és Szuzdalba. Felületkikészítés-magas fokon Új létesítmény a Labor MIM-ben Manapság különösen jó érzés látni, hallani, ha új létesítményeket avatnak. Ilyen ünnepség résztve­vői lehettünk Esztergomban, a Labor MIM Vállalat­nál, ahol a felületkikészítő üzemet adták át rendel­tetésének. A nemzetiszín szalagot Bognár Sándor ipari miniszterhelyettes vágta át. Az új üzemrész avatásán megjelent; Bátor Zoltán, a megyei pártbizottság titká­ra, a Honvédelmi Miniszté­rium magas rangú képvise­lőd, Galántai Pál, a megyei tanács elnökhelyettese, Mi-' kő Balázs, az esztergomi pártbizottság első titkára, Brunszkó Antal, a városi tanács elnöke. Beszédet Módi Mihály vezérigazgató mondott, hangsúlyozta: hogy az új létesítmény tár­sadalmi és megyei összefo­gással épült. Embercentri­kus beruházás ez, hiszen különös gondot fordítottak a dolgozók védelmére, az egészséges munkakörülmé­nyekre. Az egymilliárd nagyság- rendű beruházás hiány­technológiát pótol, kapaci­tásbővítést és minőségjaví­tást jelent. Műszakilag le­hetővé teszi az alumínium festését, s egyben a Labor MIM összes termékéinek felületkikészítését megold­ja. Sőt, ezen kívül, bér­munkában a város többi üzemének ilyenfajta igé­nyeinek is eleget tud tenni a létesítmény. Egyébként a Labor MIM első féléves tervét 103 szá­zalékra teljesítette —, ez a jó export- és importtevé­kenységének is köszönhető. Teljesítette a Szovjetunió felé irányuló műszerexport- tervét is. A komplett labo­ratóriumok és laboratóriu­mi nagyrendszerek gyártása hozzásegíti a vállalatot az éves terv teljesítéséhez, ahogy a most felavatott üzem is hozzájárul ehhez. Elsősorban úgy, hogy je­lentősen javítja majd a termékek minőségét. Az alkatrész- és felépít­ményfestő üzemet korszerű laboratóriummal is felsze­relték, ezáltal a festékek minősége is garantált. A termékek előkészítését zsírtalanítással, foszfáto­zással és alumíniumkró- mozással végzik. Az új be­ruházás lehetőséget teremt egyes munkák kiváltására a kisbéri, a tardosbányai és a nemesvámosi részlegek­ben. Ezzel egyidejűleg az infrastruktúra fejleszté­sére is mód nyílott. Mint­egy 200 lakást építettek, s ez hozzásegíti a vállalatot a munkaerő megtartásá­hoz. Mindenfajta beruházás a jövő záloga. Az új létesít­mény jó irányban befolyá­solja majd a Labor MIM tevékenységét is. Hiszen an­nak a vállalatnak, ahol új módszerekkel, minőségi technológiával dolgoznak, jövője van. löTELESPÉLDAf^l Vizsgázik Tatabányán a tömegközlekedés új rendje Még nem végleges, de máris jobb, mint a régi Tatabánya-Kertvárosban a járatsűrítés ellenére is előfordul zsúfoltság, amin talán csuklósbuszok beállítása enyhítene (Nagy Zoltán felvétele) A Komárom Megyei Szállítási Bizottság szerdai ülésén dr. Galántai Pál elnökletével Tatabánya város tömegközlekedési helyzetét, valamint a lakossági fu­varozás — mint szolgáltatás —, alakulását tekintet­ték át a résztvevők. Az első napirendi pont előadója Sárközy Géza, a városi tanács elnöke volt. Szóbeli tájékoztatója elő­szavaként visszapillantott a megyeszékhely tömegköz­lekedésében bekövetkezett régebbi változások folya­matára, megállapítva, hogy a közlekedés az elmúlt év­tizedekben követni tudta a város fejlődését, az azzal együtt növekvő, megsokszo­rozódó igényeket. A város tömegközlekedesi rendje az utóbbi hetekben ismét meg­változott, most vizsgázik, de — tekintettel az iskolai szünidőre és a lakosság, a munkáltatók. az intézmé­nyek esetleges észrevéte­leire —, jelenleg még nem tekinthető véglegesnek. Az eddig eltelt néhány hét tapasztalatai azonban máris biztatóak. A munkahelyre, vagy az onnan hazautazások idején végzett csúcsforgalmi utas­számlálások adatai szerint a város egyes területein elő­fordult túlzsúfoltság, illetve másutt ugyanakkor „utas­hiány”, de ezeket a hibá­kat korrigálták, illetve kor­rigálják. Mind a tanácselnök be­számolója, mind az érdekel­tek (az utazóközönség kép­viselői) a hozzászólásokban hangoztatták, hogy az új közlekedési rend kialakítá­sa, végrehajtása és az uta­sok tájékoztatása során a Volán 18. számú Vállalatá­nak kollektívája jól vizsgá­zott. Járatkimaradások ugyan bekövetkeztek —, amit a nagy melegben az autóbuszok szokásosnál gyakoribb meghibásodása idézett elő —, az azonban kétségtelen, hogy a jelenle­gi közlekedési rend jobb, tökéletesebb, mint az előző volt. Július 1. előtt egyéb­ként a Volán 28 viszonylat­ban közlekedtette Tatabá­nyán az autóbuszokat, ez­zel szemben most tizenhat új viszonylat köti össze a városrészeket. Szóba került az is, hogy a bérlettel utazók 87 száza­léka összvonalas, 13 száza­lékuk egyvonalas bérlettel rendelkezik. Az előbbiek nyilván előnyösebb helyzet­ben vannak. A megyei szállítási bi­zottság a tájékoztatót és a hozzászólók észrevételeit elfogadta, rámutatva, hogy a helyközi autóbusz-közle­kedés további javítása is indokolt, különösen. Gyer- mely—Szomor, Esztergom —Dorog, valamint Bábolna felé, mivel a közigazgatási átszervezés következtében a lakosság utazási igénye és iránya megváltozott. Oktatás, újítás, érdekvédelem A VÁLLALATI szakszervezeti választások előtt, az országban mindenütt beszámolnak tevékenységükről a szakszervezeti bizottsá­gok és albizottságok. így került sor tegnap, július 31-én, az Oroszlányi Szénbányák szak- szervezeti bizottságának ülésén az újítási al­bizottság beszámolójára, valamint a szak- szervezeti kereskedelmi társadalmi ellenőrök tevékenységének ismertetésére. Öt év mun­kájáról adtak számot. A vszb három témát tárgyalt. Az oktatás helyzete is napirendre került. A szakszervezeti oktatás tapasztala­tai kapcsán elhangzott, hogy a hét­végi, szabadnapi termelések ellenére, sok embert vonz ez az oktatási forma. Az idő­szerű politikai kérdésektől a mindennapok sok gondjáig minden alaptéma ezeken a tanfolyamokon. Két forma népszerű: a tár­sadalmi és az időszerű kérdések. A múlt év során 630-án fejezték be eredményesen a választott tagozatot. A kereskedelmi ellenőrök tevékenységé­ről szóló tájékoztatóban elhangzott, hogy a társadalmi ellenőrzések rangja növekedett, jól szolgálja a vásárlók érdekvédelmét, s közreműködésükkel bővül a választék, ez nemcsak a vállalat dolgozóit érinti, hanem Oroszlány város és környékének lakosságát is. Ugyanakkor el kell mondani azt, hogy az Oroszlányi Szénbányáknál dolgozó mintegy 50 társadalmi ellenőr megbecsülése még kí­vánnivalókat hagy maga után. Kizárólag sza­badidőben végzett, s olykor népszerűtlen feladatokról van szó. Ahogy Nagy János, a vszb közgazdasági bizottságának vezetője megfogalmazta: „Az erkölcsi elismerés oly­kor hiányos”. Éppen ezért az albizottság javaslatot tett arra, hogy a vszb létesítsen érdemérmet és oklevelet a kereskedelmi társadalmi ellen­őrök erkölcsi elismeréseként. Az ellenőrgárda idén is több súlyos vissza­élést fedezett fel, s több esetben kezdemé­nyezett eljárást. Az újítási albizottság előterjesztésében jólesően szólhattak arról, hogy az Oroszlá­nyi Szénbányák élen jár az alkotó tevé­kenység hasznosításában. Éppen holnap (pénteken) veszik át a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete székházában a kiváló újító­munkáért járó kitüntetést és jutalmat. Megemlítették ugyanakkor, hogy fontos feladat az újítások cseréje, átadása más vállalatoknak. Ezen a téren még sok a ten­nivaló. AZ ÜJlTÁSl albizottsághoz lényegében a visszautasított, ám megfellebbezett javasla­tok tartoznak. Tevékenysége ott is számot­tevő, ám ennél lényegesen nagyobb a sze­repe. Fontos feladata az újítómozgalom nép­szerűsítése. Az újítások szakszerű elbírálóit dicséri, hogy az utóbbi években fokozato­san csökkent a visszautasított javaslatok száma. A másik oldalról az eredményes munkát bizonyítja az a tény, hogy a válla­lat dolgozóinak hét-nyolc százaléka ad be újítást, javaslatot, s számuk éves átlagban, ötszázötven-hatszáz. (Kádár) Ai mtái ünnepélyes pillanata

Next

/
Oldalképek
Tartalom