Dolgozók Lapja, 1985. július (40. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-01 / 152. szám

Hz Alkotmányjogi Tanács és az Országgyűlés állandó bizottságai Az új Országgyűlés a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa elnökségének javaslata alapján válasz­totta meg az Alkotmányjogi Tanácsot. Ugyancsak a HNF Országos Tanácsának indít­ványára választották meg az Országgyűlés állandó bizottságait. Az ALKOTMÁNYJOGI TANÁCS ELNÖKE dr. Ko­rom Mihály. Titkára dr. Kereszti Csa­ba; Tagjai az országgyűlési képviselők közül: dr. Eleki János (Békés, 7. vk.), dr. Horváth Jenő (Bp., 1. vk). Juhasz Mihály (Bp. 65. vk.), Méhes Lajos (Bp. 44. vk), dr. Nagy József (Baranya. 6. vk.), dr. Novák Béla (Pest m. 18. vk.). Szépvöl­gyi Zoltán (Bp. 57. vk.); A testület tagjai továbbá a nem országgyűlési kép­viselők közül: dr. Gellért György, a Legfelsőbb Bí­róság nyugalmazott elnök- helyettese, dr. Kilényi Gé­za, a jogtudomány doktora, az Államigazgatási Szerve­zési Intézet igazgatóhelyet­tese, dr. Kovács István akadémikus, az MTA Ál­lam és Jogtudományi Inté­zetének igazgatója, dr. Nagy László egyetemi tanár, a Magyar Jogász Szövetség főtitkára, dr. Rődcr Edit ügyvéd, a Budapesti 1. sz. Ügyvédi Munkaközösség tagja, dr. Takács Imre egyetemi tanár, az ELTE Államtudományi Intézeté­nek igazgatója. AZ ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLE­KEDÉSI BIZOTTSÁG EL­NÖKE: Stadinger István; Titkára: dr. Szilágyi Gá­bor; Tagjai: Angyal Imre, Bu­di János. Bodonyi Csaba, Boros László, Horváth Fe­renc, Juhász Ferenc, dr. Képes János, dr. Kiscelli László, Koltai Imre, Koltay Nándorné, Kovács János. Lép Ferenc. Nobis Ferenc. Szálai Gyula. Szilágyi Sán­dor, Tornán Károlyné, Tóth György, Vastag Ottilia. Zahorecz József. A HONVÉDELMI BI­ZOTTSÁG ELNÖKE: Gyu­ricza László: Titkára: Török Mihály: Tagjai: Anesin Károly, dr. Börcsök Dezső, dr, Deák Géza, Gajdos Ferenc, dr. Géczi István, Horváth Sánj dómé, Karakas László, Ko­vács Mátyás, Novák Lajos, dr. Péter Szigfrid. Sebők János, Simon Ernőné, Szá­lai Géza, Szálai Istvánné, Takács Imréné, dr. Tóth Antal, Viola Károly, Virágh Ferenc, Winkler László. AZ IPARI BIZOTTSÁG ELNÖKE: Gorjanc Ignác; Titkára: Dudla József; Tagjai: Bíró Miklós, Bor­za Istvánné, Gasparik Já­nos, dr. Gágyor Pál, Hor­váth János, Juhász Mihály, dr. Juratovics Aladár. Kó- cza Imre, Kovács Károly, Kovács László. Köteles Zoltán, László Ferenc, Mó­réi Emil, Nyerges Károly, Sándor Gábor, Szarvas Andrásné, Tollár József, Tölgyes István. VVeiszböck Rezsőné. A JOGI IGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTT­SÁG ELNÖKE: dr. Antalffy György; Titkára: dr. Bölesey György; Tagjai: dr. Bak István, Balogh György, dr. Hor­váth Jenő, dr. Iványi La­jos, dr. Kereszti Csaba, dr. Kőrös Gáspár, dr. Ladányi József, Molnár Ferenc, dr. Mondok Pál. dr. Nagy Jó­zsef, dr Németh Kálmán, Soltészné Pádár Ilona, Szé­les Lajos, Szigcthy Dezső, dr. Tallóssy Frigyes, Török Sándor. Tulok András, Vassné Nyéki Ilona, dr. Vodila Barna. A KERESKEDELMI BI­ZOTTSÁG ELNÖKE: Nyers Rezső; Titkára: dr. Hellner Ká­roly; Tagjai: Balogh László (Békés). Barta Alajos, Bé­kési Istvánné, Csipkó Sán­dor, Csókási Zoltánné, Eck Tibor, Gázsity Milutinné, Kiss Imre, Kopp Lászlóné. Kovács Sándor, Mag Pál, Nagy Józsefné, Németh Ist­ván, Pál József, Polgárdi József, Sándor József. dr. Szabó Imre, Tóth Attiláné, dr.'Vida Kocsárd. A KULTURÁLIS BI­ZOTTSÁG ELNÖKE: dr. Bognár Rezső; Titkára: dr. Tóth János; Tagok: Avar István Bánáti Gézáné, dr. Bokor László, Bozsó Jánosné, Bödőné Rózsa Edit, Fehér Tibor, dr. Földy Ferenc, dr. Horn Péter, Kál­lai Ferenc. Kovács András­né, Kulcsár Sándor, dr. Lásztity Radomir, dr. Mán- dity Marin, Márk György. Mcdveczky Antalné dr., Pál László Istvánné, dr. Sztra- pák Ferenc, Varga Imre, Zsigmond Attila. A KÜLÜGYI BIZOTT­SÁG ELNÖKE: dr. Szűrös Mátyás; Titkára: Jakab Róbertné; Tagok: Apró Antal, Barcs Sándor, dr. Bartha Tibor, dr. Bíró József, Brutyó Já­nos, dr. Fekete János, Gye- nes András, Hámori Csaba, dr. Káldy Zoltán, Kállai Gyula, Kárpáti Ferenc, Mé­hes Lajos, Nánási László, Púja Frigyes, Régcr Antal, dr. Salgó László, Scbesi Lászlóné, Szakács József, dr. Szentágothai János. A MEZŐGAZDASÁGI BI­ZOTTSÁG ELNÖKE: dr. Cselölei László; Titkára: dr. Dobi Ferenc; Tagjai: Antal Imre, dr. Biaes Péter, Borsfái Zoltán­né. dr.Brezniezky József, dr. Bugán Mihály, dr. Fábián Károly, dr. Hankó Mihály, dr. Horváth Ferenc, dr. Hiit- ter Csaba, Kasó József, dr. Mátyus Gábor, Nagy László, dr Schmidt Ernő, Sebők József, Solymosi József, Szabó Sándor, Szántó Sán­dor, dr. Sziráki András, dr Varga János. A SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZ­SÉGÜGYI BIZOTTSÁG EL­NÖKE: dr. Pesta László; Titkára: Tóth Ilona; Tagjai: dr. Bartalné dr. Borszéki Erzsébet, dr. Ba- zsó György, Dobos Józsefné, dr. Fodor László, dr. Gar- bacz Katalin, Gregor Péter, dr. Hamvas Katalin, dr. Ju­hár János. dr. Karácsonyi Sándor, dr. Kiss István, Kiss János, Koczmann Fercncné, dr. Kollár Katalin. Koszto- hínczi Jánosné, Léderné dr. Faragó Margit. dr. Mezei Károly, dr. Prcgun István, dr Sinkovics Mátyás, Varga Miklós. A TELEPÜLÉSFEJLESZ­TÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉ­DELMI BIZOTTSÁG ELNÖ­KE: Straub F. Brúnó; Titkára: Újvári Sándor; Tagjai: Andi Gábor, Ba­logh László (Pest), dr. Ber- dár Béla. Csongrádi Csaba, Györffy László, Ilódosi Je- nőné, dr. Kádár Magdolna, dr. Lakatos László, dr. Lotz Ernő, Miskó István, dr. Ne­mes Tamás, Pásztohy And­rás, Simon Péter (Tolna), Sugár Imre, dr. Tamás Já­nos, Tóth Istvánné, Varga Gyula (Szabolcs), dr Vida Miklós, Zarnóczi József. A TERV- ÉS KÖLTSÉG- VETÉSI BIZOTTSÁG EL­NÖKE: dr. Bognár József; Titkára: Horváth Lajos; Tagjai: Antal Ferenc, Czi- bulka Péter, Csöndes Zoltán, Devesics Miklós, Fodor Pál, Görbe Ferenc, Kapinya Miklósné, Katona Sándor, Kiss Dezső, Mayer Bertalan, Mészáros Győző, Moravszki György, dr. Novák Béla, Polgári István, dr. Puskás Sándor, dr. Szabó Kálmán, Szabó Miklós, Tóth István, Varga Gyula (Zala). A MENTELMI ÉS ÖSSZE­FÉRHETETLENSÉGI BI­ZOTTSÁG ELNÖKE: Hor­váth Miklós; Titkára: Peják Emil; Tagjai: dr. Alberth Bélá- né, Bánfalvi András, Bubla Gyula, Dauda Sándor, Ke­nyeres Árpád, Németh Fe­renc, Sági Gáborné, Várhelyi József, Zsidei Istvánné. A múlt hét eseményei képekben Varsóban megtartotta 40. ülésszakát a KGST-orszá- gok kormányfői tanácsa. A képen a Lázár György ve­zette magyar delegáció. Elnökválasztást tartottak a hét elején Olaszországban. Az ország új államfője a ké­pen látható Francesco Cos- . siga (lent) Az USA-beli Hallett város­ban felrobbant és teljesen leégett egy vegyianyag-gyár, ahol a július 4-i nemzeti ün­nepre készítettek tűzijátéko­kat. A szerencsétlenség kö­vetkeztében 21 személy éle­tét vesztette. Valószínűleg pokolgép okoz­ta robbanás következtében az óceánba zuhant az indiai légitársaság egyik Boeing '747-es óriásgépe; több mint háromszázan meghaltak. A képen: kutatnak az áldoza­tok és a roncsok után. LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT A túszok útban Damaszkuszba Átadták a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek, és útnak indították Bejrut­ból Damaszkusz felé azt a 39 amerikait, akiket a TWA légitársaság repülőgépének június 14-i elrablása óta túszként tartottak fogva. Nabih Berri libanoni síita vezető, aki az összes érin­tett féllel hosszas tárgyalá­sokat folytatott az ügy meg­oldása érdekében, vasárnap már kora délután közölte: úton van az autóbuszkonvoj a szíriai főváros felé. A tényleges indulás mintegy két órát késett ugyan, mert a géprablók előbb sajtókon­ferenciát rendeztek a bejrú­ti repülőtéren, de végül va­lóban kigördült az autókara­ván a dél-bejrúti Bordzs el­Baradzsnéból. A 39 ameri­kait — 36 utast és a repülő­gép 3 főnyi személyzetét — a Vöröskereszt megbízottai mellett drúz milicisták, az Amal síita szervezet embe­rei, valamint a szíriai ka­tonai hírszerzés tisztjei kí­sérik. Egy amerikai katonai re­pülőgép már a szíriai fővá­ros repülőterén várakozik, hogy — egyelőre ismeretlen időpontban — az NSZK-be- li Frankfurtba vigye a sza­badon bocsátottakat. Már Frankfurtban tartózkodik számos túsz hozzátartozója, s ide várják a jelenleg Pá­rizsban tartózkodó George Bush amerikai alelnököt is. A légikalózok vasárnap délután úgy nyilatkoztak, hogy személyes garanciákat kaptak Hafez Asszad szí­riai elnöktől, azt követő­en. hogy Reagan elnök Li­banonra nézve fenyegető nyilatkozatot tett. A köze­lebbről nem részletezett Asszad-garanciák után dön­töttek a szabadon bocsátás mellett. Egyelőre nincs szó arról, hogy szabadon engednék a Libanonban korábban elra­bolt hét amerikait. Két, szintén libanoni fogságban levő francia állampolgár — Nabih Berri bejelentése sze­rint — néhány napon belül kerül szabadlábra. Izrael­ben eközben azt közölték, hogy az Atlit börtönben fog­va tartott, több mint hétszáz libanonit „fokozatosan” en­gedik el. HAZÁNKBA LÁTOGAT AZ EGYIPTOMI KÜLÜGYMINISZTER Dr. Várkonyi Péter kül­ügyminiszter meghívására július 1-én, hétfőn, hivata­los látogatásra hazánkba ér­kezik dr. Ahmed Eszmat Abdel-Megid egyiptomi kül­ügyminiszter. SZOVJET-VIETNAMI BARÁTSÁGI GYŰLÉS Szovjet—vietnami barátsági gyűlést tartottak szombaton Moszkvában a Ho SÍ Minh-ről elnevezett téren, a vietnami és a nemzetközi kommunista moz­galom kiemelkedő alakja em­lékművének alapkőletétele al­kalmából. Viktor Grisin, az SZKP KB PB tagja, a moszkvai városi pártbizottság első titkára, be­szédében kiemelte, hogy a viet­nami nép győzelme és az egy­séges szocialista Vietnam meg­teremtése minőségileg új hely­zetet teremtett Délkelet-Ázsiá­ban, utat nyitott a békéhez, a stabilitáshoz és a jószomszéd­sághoz a térségben. Belau Köztársaság MERÉNYLET Ismeretlen fegyveresek merényletet követtek el va­sárnap hajnalban a csendes­óceáni Belau Köztársaság elnöke ellen; Haruo Remé­lik röviddel kórházba szállí­tása után meghalt. A politikus éppen a laká­sa felé tartott, amikor a merénylők többször rálőttek. Remei i két tavaly november­ben választották meg máso­dik alkalommal köztársasá­gi elnöknek. KGST - PRAVDA A varsói tanácskozás ered­ményei különösen fontosak, mivel a szocialista országok jelenleg gazdasági fejlődé­sük új szakasza előtt áll­nak; a tagállamok többsége az ötéves terv eredményes befejezésén munkálkodik; s egyúttal gazdaságilag meg­alapozza a következő ötéves, és hosszabb távú tervidő­szakot —t állapítja meg va­sárnapi kommentárjában a moszkvai Pravda a KGST 40. ülésszakáról. PANORAMA WILLY BRANDT ELUTAZOTT Szombaton délelőtt eluta­zott Budapestről Willy- Brandt a Német Szociálde­mokrata Párt (SPD) és a Szocialista Internacionálé el­nöke, aki az MSZMP Köz­ponti Bizottságának meghí­vására látogatást tett ha­zánkban. Kíséretében volt Karsten Voigt, az SPD par­lamenti frakciójának kül- és biztonságpolitikai szóvivője és Norbert Wieczorek képvi­selő, a Bundestag Költség- vetési Bizottságának tagja. KNDK FELDERÍTŐ BEREPÜLÉS Egy amerikai, CP—71-es típusú magassági felderítő repülőgép pénteken beha­tolt a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaság légterébe, Koszöng térségé­ben — jelentette a TASZSZ a KCNA koreai hírügy­nökségre hivatkozva. Az év eleje óta eddig 11 alkalommal észlelték, hogy amerikai gépek berepültek a KNDK légterébe, felderí­tést végeztek területe fe­lett és ezzel durván meg­sértették az ország szuve­renitását. A hasonló provo­katív akciók fokozzák a feszültséget a Koreai-fél­szigeten — mutat rá a KCNA jelentése. LENGYEL HÚSÁREMELÉS Lengyelországban a mai nap­tól kezdve drágább a hús és minden hústermék. Az áreme­lés átlagos mértéke mintegy 10 százalék, ezen belül a legjob­ban dráguló termékek ára 15 százalékkal nő. A sertéskaraj például 11,5 százalékkal drá­gul, és 470 zloty helyett 540 zlotyba kerül kilónként. Lengyelországban a húst és hústermékeket csak jegyre le­het vásárolni. Ezt az áremelést eredetileg március elejére tervezték, de a kedvezőtlen társadalmi reakció miatt az áremeléseket több lépcsőre bontva vezették be, ezen belül a húsárak emelését júniusról júliusra halasztották, és mértékét is csökkentették az eredeti tervezethez képest. Július l-től egyben felemelték egy sor mezőgazdasági termék állami felvásárlási árát. A NÁCIK ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK Egy amerikai kormány- hivatal újabb adatokat ho­zott nyilvánosságra náci ügynökök és az amerikai titkosszolgálat második világháború utáni együtt­működéséről. A kongresszus mellett működő Legfőbb Számvivő­szék jelentése szerint a második világháború után, a Szovjetunió és a kelet­európai országok elleni kémkedés szervezése köz­ben az amerikai titkosszol­gálatok ott kerestek infor­mátorokat, ahol találtak, vagyis igénybe vették a volt nácik szolgálatait, majd segítették őket ab­ban, hogy törvényellenesen bevándorolhassanak az Egyesült Államokba. Az in­tézmény ismét megállapítot­ta, hogy az amerikai kormány) így, közvetetten — a tit­kosszolgálatok révén — „alkalmazásba vette” Klaus Barbieit is, a lyoni hóhéi néven ismert Gestapo-főnÖT köt. megakadályozta kiada­tását és segítette szökését Dél-Amerikába. (Klaus Barbie jelenleg Franciaor­szágban van letartóztatás­ban.) A jelentést Peter W. Ro­dino, a képviselöház jog­ügyi bizottságának elnöke ismertette a múlt hét vé­gén. 1 RAMIREZ KÖRÚTJA A Contadora-csoport erő­feszítéseihez a szükséges mozgásteret az Egyesült Államoknak kell garantál­nia azzal, hogy felhagy a Nicaragua elleni agresszív lépésekkel — mutatott rá Sergio Ramirez Managuá- ban tartott sajtóértekezle­tén. A nicaraguai alelnök azt követően nyilatkozott a sajtónak, hogy a Contado­ra-csoport négy országát — Panamát, Kolumbiát, Vene­zuelát, és Mexikót — érin­tő körútját megszakítva, rövid időre visszatért Nica­raguába. Sergio Ramirez a jövő héten Mexikóban fe­jezi be körútját. DOLOOZÓK 1985. július 1., hétfő

Next

/
Oldalképek
Tartalom