Dolgozók Lapja, 1985. június (40. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-21 / 144. szám

Fontos közellátási szerepet tölt be Leányváron Pléli Béla üzletháza. A fiatal kereskedő másfél évtizedet dolgo­zott az áfésznél. Négy évvel ezelőtt merészen belevágott az új vállalkozásba — vegyeskereskedést, üzletházat nyitott. Az élet igazolta a vállalkozást, és ma már Leányvár lako­sainak ellátásában meghatározó szerepet tölt be a Pléli csa­lád munkája. A kereskedő naponta kora hajnalban 3 óra­kor kel és indul az, esztergomi kenyérgyárba, majd Buda­pestre, ahonnan a Kaposvári Húskombinát kirendeltségéről csaknem 60 féle húskészítményt szállít. Délelőtt érkezik ha­za, de rövidesen indul tovább, sok esetben Győrbe, Szabad­Beiül V* Kívül egyházára, valamelyik pincegazdaságba italért, hűtőházba mélyhűtött áruért, frissen vágott baromfiért, a vegyiáru- raktárakba mosószerért, szappanért, a Bosnyák térre friss zöldségért. De kapható nála villámzártól a zsebkendőn át, az ágyneműig sokféle olyan áru, amire a mindennapi élet­ben szükség lehet. Új víztisztítók A zöldség- és gyümölcsellátás Komáromban KOMÁROMBAN IS GOND, hogy megfelelő színvonalú legyen az ellá­tás gyümölcsből és zöld­ségfélékből. A város ter­mészeti adottságai nem teszik lehetővé az önellá­tást, ezért az illetékesek kénytelenek más vidékek­ről is beszerezni a zöld­ségmennyiséget. részben budapesti piacról, részben pedig — szerződés alapján — az alföldi megyékből. A felvásárlásban és ér­tékesítésben a Komárom és Vidéke Áfésznek van meg­határozó szerepe, de^az el­látásban a magánkereske­dők is jelentős részt vál­lalnák. Ez lehetővé teszi a folyamatos áruellátást. Az áfész nagy erőfeszítése­ket tesz a téli és a kora ta­vaszi ellátás biztosítására. A tárolást részben a Csil­lag-erődben oldja meg. Gondot jelent, hogy a ki­sebb boltok hűtőkapacitása elmarad az igényektől. Szükséges lenne néhány bolt bővítése is. Az áru útját lerövidítet­te, hogy a szerződést vál­laló magántermelők köz­vetlenül a boltokba vihették áruikat. A kistermelők — bár inkább a családi szük­ségletekhez igazodik a ter­melésük —, a kijelölt érté­kesítési helyeken is elad­hatják áruikat. Ezek for­galma az utóbbi időben je­lentősen növekedett. A fogyasztói érdekvéde­lem szempontjából több­irányú ellenőrzésekre ke­rült sor. A legtöbb üzlet­ben az árukínálat minősé­gileg nem mindig felelt meg az előírásoknak. Fő­ként amiatt, hogy a friss áru a szállítás és tárolás közben veszített frissesé­géből. A visszaminősítés nem történt meg, így rosz- szabb minőségű áru jutott a fogyasztóhoz. Ebben a legtöbb esetben a boltve­zetők is „ludasok”. A MAGÁNKERESKE­DŐKNEK érdekük, hogy sokféle árut kínáljanak. De, hogy ne jussanak tisz­tességtelen haszonhoz, gya­kori árellenőrzéseket kell végezni. Az elmúlt évben három esetben tettek sza­bálysértési feljelentést, amelyek alapján eljárás indult az árdrágítókkal szemben. A fogyasztók ta­nácsa, s az intézőbizottság által idén végzett ellenőr­zések során szabálysértést nem tapasztaltak. Az áfész szorgalmazni kí­vánja, hogy a boltvezetők visszaminősítsék a nem megfelelő árut. Emellett változatlanul figyelmet kell fordítani a termelői ér­dekvédelemre is. A csak­nem 400 árutermelőt —. akivel szerződésük van —, továbbra is ösztönözni kell a termelésre. Sorozatgyártásra alkalmas új típusú laboratóriumi ion­cserélő berendezést állí­tottak elő az Április 4. Gépipari Művek Nagykani­zsai HidropLasztik Leány­vállalatánál. A készülék ott hasznosítható jól, ahol ki­sebb mennyiségű, dé jó mi­nőségű, desztillált vízre van szükség. A teljes sótlanítást elvégző berendezés órán. ként 80—150 liter víz keze­lésére képes. Legfontosabb alkatrésze, az ioncserélő­gyanta a helyszínen regene­rálható, ezt a műveletet használója elvégezheti. A nagykanizsai vállalat másik új készüléke a zsíros, ola­jos szennyvizek ipari újra­felhasználását teszi lehetővé. Az ultra-szűrő elnevezésű berendezés az erősen szeny- nyezett folyadékot olyan mértékben regenerálja, hogy újból használható a terme­lési folyamatban. Készülékeik iránt a ha­zai vállalatok mellett már külföldi cégek is érdeklőd­nek. Megyénk településeinek tanácstagjai A nevek előtt álló számok a választókerületet jelölik. A hiány­zó választókerületekben a jelöltek nem kapták meg a szükséges szavazattöbbséget. ESZTERGOM ÉS KÖRNYÉKE 1. Schmidt Józsefné. 2. Ifj. Petróczy Gyula. 3. Kuti Dénes- né. 4. Findt Mihály. 5. Het- ves Tibor. 6. Perédy István. 7. Brunszkó Antal. 8. Dr. Szepes- di Ervin. 9. Dr. Iványi Pál. 10. Speck Jánosné. 11. Réz László. 12. Major György. 13. Simon Tibor. 15. Mitter István. 16. Szép Zoltán. 17. Lázár András. 18. Kuti Istvánné. 19. Dr. Zajovits Ferenc. 20. Dr. Rendek Imre. 21. Dr. Babják Lajos. 22. Dr. Sze­rencsés László. 23. GaramvÖlgyi Ferenc. 24. Mundl Lászlóné. 25. Balázs Tibor. 26. Gálicz Gábor. 27. Bélái András. 28. Miskolci Árpád. 29. Farkas László. 30. Tóth István. 31. Juhász József­né. 32. Ifj. Szabó József. 33. Dr. Lik László. 34. Pásztor Gyula. 35. Béres Zsuzsanna. 37. Erős Mária. 38. Pintér László. 39. Me­szes Ferenc. 40. Tóth Tamás. 41. Németh Béla. 42. Dunai La- josné. 43y Fehér László. 44. Kovács György. 45. Ági Sán­dor. 46. Illés Imre. 47. Raduka Lászlóné. 48. Gombos József. 49. Nagy Tibor. 51. Megyei Re­zső. 52. Horváth Mátyásné. 53. Markóczi Zoltán. 54. Minczér Kálmán. BAJÓT 1. Molnárné Bécsi Margit. 2. Lukács István. 3. Birkés Antal- né. 4. Szabó László. 5. Dr. Bencsó Éva. 6. Botlik András. 7. Simon Gáborné. 8. Török Já­nos. 9. Birkés Ferenc. 10. Taf- ferner János. 11. Sárközi Fe­renc. 12. Galba István. 13. Tö­rök István. 14. Pongrácz János­áé. 15. Szabó Sándorné 16. Török Mihály. 17. Katona Mi­hály. TOKOD l. Palkovlc« János. 2. Dénes László. 3. Pánczél Sándor. 4. Faragó Rezsőné. 5. Papp Zsu­zsanna. 6. Juhász Máté. 7. Ke­rekes józsefné. 8. Huber And- rásné. 9. Berek Károlyné. 10. Hundzsa Lajos. 11. Vígh László. 12. Kovács Lászlóné. 13. Faragó József. 14. Soós József. 15. Ko­csis Sándor. 16. Dr. Paulik Ist­ván. 17. Dr. Lukácsi László. 18. Dobi Mihály. 19. Krizonics Fe- rencné. 20. Mátyok Istvánné. 21. Dr. Marx Bálint. 22. Katona Nándor. 23. Horvay Jánosné. 24. König László. 25. Nagy Mi­hály. 26. Nagy Sándorné. 27. Kosztolányi István. 28. Till Ta­más. 29. Mészáros Ottóné. 30. Pazgyera Pál. 31. Haracska Fe­renc. 32. Abrahám Sándor. 33. Papp Vendeiné. 34. Farkas Bé­la. SÜTTÖ 1. Perjés Ottó. 2. Dr. Bom- bicz József. 3. Szalóki Lajos. 4. Süveg Istvánné. 5. Schmidt Tamás. 6. Sipos Sándor. 7. Ifj. Engelbrecht Rezső. 8. Pásztor Mária. 9. Daróczi István. 10. Herczeg János. 11. Harkai Gyula. 12. Ifj. Czermann János. 13. Eckl János. 14. Latorczai Istvánné. 15. Szabó Károlyné. 16. Holdampf Lajos. 17. Czer­mann János. DÖMÖS 1. Réthelyi Ferenc. 2. Kőhal­mi József. 3. Borsos Sándorné. 4. Novák Lajos. 5. Kiss Balázs. 6. Mihalovics Lászlóné. 7. Bádi György. 8. Mihalik János 10. Schaub Mihály. 12. Pintér Já­nosné. 13. Fabl Jánosné. 14. Hajdú Tamásné. 15. Vitéz La­jos. 16. Erős Miklós. LÁBATLAN 1. Vödrös István. 2. Szávó Miklósné. 3. Stréber János. 4. Sulyok József. 5. Boda Csaba. 6. Bállá Albert. 7. Sipos Ferenc- né. 8. Szabó Lajos. 9. Lator­cai János. 10. Fekete Edit. 11. Sibalin Jakabné. 12. Halmai Péter. 13. Somodocki Mihályné. 14. Török Géza. 15. Kollár An- talné. 16. Szolvik József. 17. Gubody Sándor. 18. Sztankovics Ferenc. 19. Dr. Szalai Fiórián- né. 20. Giacinto Vilmosné. 21. Hegedűs János. 22. Miksza Ká­rolyné. 23. Adám Botond. 24. Mélykúti Tibor. 25. Gibuszné Mitták Katalin. 26. Gutter Jó­zsef. 27. Remete József. 28. Bugány Imre. 29. Primusz Sán­dorné. 30. Szalai Béla. 31. Kéhner Jánosné. 33. Haraszti Tamás. 34 Szilágyi László. 35. Oláh Tibor. NYERGESÜJFALU 1. Fülöp Zoltán. 2. Szamos János. 3. Szabó Szaniszló. 4. Varga Istvánné. 5. Eckl Sándor. 6. Burgermeiszter Imre. 7. Me­gyei József. 8. Farkas Emőné. 9. Titter János. 10. Alács László. 11. Fenyvesi Károly. 12. Mihályi Károly. 13. Varga István. 14. Raschek Mihály. 15. Lohner Gergelyné. 16. Benkő Géza. 17 Gazdag Ede. 18. Szádoczky Ist­ván. 19. ölveczky Károly. 20. Koczkás Tibor. 21. Komáromi Mihály. 22. Bauer Miklósné. 23. Lédergerber Ferencné. 24. Jám­bor Tibor. 25. Kovács Mihály. 26. Bara Ferencné. 27. Miskol- czi József. 28. Varga László. 29. Dr. Druzsbaczky Gábor. 30. Bohner Andrásné. 31. Sára László. PILISMARÖT 1. Kozsa Istvánné. 2. Vizke- Ieti Andrásné. 3. Pintér Gyula. 4. Jánosi Gáborné. 5. Anna Ist­ván. 6. Fürnstáhl Ignácné. 7. Benkovics László. 8. Tóbiás Sándor. 9. Bejó Béla. 10. Szabó András. 11. Újvári György. 12. Dr. Hunyadi Mátyás. 13. Göbö- lös János. 14. Batár Károly. 15. Bakos Ferenc. 16. Móczik István. 17. Kosznovszky Sándor. 18. Urbán István. 19. Melicher János. TAT 1. Németh Péterné. 2. Dr. Végh Vilmos. 3. Kecskeméti Lajos. 4. Dér Antal. 5. Rózsa­hegyi Ferenc. 6. Papp József. 7. Dr. Vali Lajosné. 8. Nagy Zoltán. 9. Hartmann István. 10. Pallangi István. 11. Pozsonyi Károly. 12. Eger Ignác. 13. Kriska Istvánné. 14. Kékesi László. 15. Rózsavölgyi Károly. 16. Asztalos Sándor. 17. Szívós Sándorné. 18. Horváth Mihály. 19. Szax Jánosné. 20. Vermes Ottó. 21. Székely K. Mártonné. 22. Ifj. Papp Vendel. 23. Hor­váth Péterné. 24. Kertész László. 25. Dakó Jánosné. 26. Kátai Fe­rencné. 27. Roman István. 28. Aubéli Jánosné. 29. Kiss József. 30. Födi Józsefné. 31. Bodri Ist­vánné. 32. Prohászka Tibor. 33. Pásztor Lajos. 34. Babocsai Ist­ván. 35. Misik Jánosné. Búzaérlelő nyár? SZÖKÜL A HATÁR, érik a szem: küszöbön az aratás. A csaknem három héttel megkésett fejlő­dést, a hűvös és csapadékos időjárás okozta elma­radást lassan pótolja a természet, és a határszem­lék tanúsága szerint az idén a hagyományos Péter- Pál táján valószínű kombájn alá érik az őszi ár­pa, és kezdődhet a nagy nyári betakarítás. Több mint másfél millió hektáron duzzad, érik kalász az országban. Az időjárás eléggé szeszélyes, j gyakran öntözik kiadós esők a határt. Kenyérérle- i lő nyárnak nevezik az ilyet. A termés ígéretes, bár i a parasztemberek azt tartják; nem árti a becslés- ! nél az óvatosság, hiszen aratásig még sokszor „al­szik” szabad ég alatt a vetés. Támadhat hirtelen vihar, de fenyegethet jégverés is, amire sajnos az idén is volt példa. t, ,A június eleji határszemlék felmérték: kedve­ző időjárás esetén jó közepes termést takaríthatunk be kalászosokból, annak ellenére, hogy a szeszélyes időjárás eddig sokfelé okozott gondot. Pusztította a vetést a belvíz, volt jégverés, a viharok az őszi ár­pát sokfelé megdöntötték. Az időjárás okozta kár­tételek ellenére, teljesíteni tudják tervüket a gaz­daságok. Az aratásra való felkészülés mindenütt befe­jeződött, a kombájnokat tüzetesen átvizsgálták, a ; hiányzó alkatrészeket pótolták, vagy ezekben a na- j pókban pótolják. Így hát semmi akadálya, hog^ j június végén meginduljon a betakarításra felkészí­tett csaknem 12 és fél ezer kombájn, és ezek nyo- j mában a sok ezer bálakötöző. Aki figyelemmel kíséri a mezőgazdaság gépesí­tését, annak bizonyára feltűnt, hogy a kombájnok száma az idén nem szaporodott. Nem 'gyarapodott volna a gazdaságok gépparkja? De igen. Korszerű­södött A változás jelentős, mivel minőségi váltó- j zásról van szó. Évről évre korszerűsödik a géppark, mivel egy­re több a nagy áteresztő képességű, modem kom- , bájn hazánkban. Ezek kétszer annyi gabonát le | tudnak vágni, mint a ^Sgiak, amelyek java része elavult. A 12 ezer 335 arató-cséplő gépből, amely a felmérések szerint a gazdaságok birtokában van, jelenleg több mint négyezer az elöregedett, és 582 gépet pedig nullára kellett leim». Ezek munkáját hivatottak elvégezni a korszerű, új NDK arató-csép­lők. Mindez egymagában is sejteti, hogy nem lesz j könnyű munka az idei betakarítás. Hajlamosak vagyunk arra, hogy újabban a gé­pi technikára hivatkozva kissé „lebecsüljük” a be­takarítás.! erőfeszítéseket, példának emlegetve a régi aíjptásokat, a kaszát, a sarlót. Igaz, akkor na­gyobb emberi erőkifejtésre volt szükség, mert iz­mot sorvasztó munka volt a tűző napon vágni a rendet. Manapság egy gép száz kaszás munkáját elvégzi. Hiányzik manapság a falvakban a régi aratá­sok hangulata is. Elvesztette romantikáját ez a munka. De így van ez rendjén. Ma alig veszi ész­re a falu, a nagy közösség. Hogy aratnak. Hol vannak már azok a régi, meztéllábas, ételhordó gyerekek, és hol vannak az öreg szülék, akik ki- pirultan főzték az aratóknak az ebédet? Kiszállít­ja a határba a kombájnosok, traktorosok, szerelők, bálázók ebédjét a terepjáró, a hűsítőkkel együtt. És viszi a váltást, viszi az alkatrészt, ha szüksé­ges. Állandó kapcsolat van ilyenkor az alkatrész- raktárakkal és a műhelykocsikkal. Rendszeressé vált aratáskor az éjjel-nappali ügyelet. Az alkatrészellátás minden esztendőben gond. Néha kisebb, néha nagyobb. Gyakran filléres dol­gok hiányoztak, akadályozva a munkát. Például tavaly nem volt bálakötöző zsineg. Néha hiányzott a gumiabroncs. Az ékszíj. Az idén tanácskoztak erről az illetékesek és ígérik: nem lesz probléma. A nehézségeket az okozza, hogy mintegy 1500 gépfajta van használatban a mezőgazdaságban, s ehhez 120 ezer pótalkatrész szükséges. Nehezíti a helyzetet, hogy a gépek több, mint 60 százaléka importból származik, s ezért nehéz hozzájuk a pót- alkatrészt: beszerezni. A gondokat úgy enyhítettük, hogy rátértünk a hazai alkatrészgyártásra. Évrői évre több külföldi géphez gyárt a magyar ipar al­katrészt, ami lehetővé tette, hogy sok kimustrált gép visszakerült a termelésbe. Az idén reménytkeltő az ígéret: lesz elegendő pótalkatrész. Ami azt is jeleníti, hogy egyetlen kom­bájnnak, vontatónak sem kell huzamosabb ideig tétlenül vesztegelnie. Ehhez megszervezték az ügye­letét: a raktárak állandó kapcsolatban állnak egy­mással, ha valamelyik megye távoli határában el­törik egy tengely és a közeli raktár nem tud hoz­zá új alkatrészt adni, elég egy üzenet rádión, te­lepen, s másnap már ott a kívánt alkatrész és in­dulhat a gép. Kiszámították: jó idő esetén a meglévő gép­parkkal két hét alatt le lehetne vágni az összes ka­lászos gabonát az országban. De lehet, ez csak sta­tisztika, hiszen két hét alatt sok minden akadályoz­hatja a munkát, lehet eső, ránk csaphat vihar, ala­kulhat úgy az időjárás, hogy délig nem is indul­nak a kombájnok. így hát ezeket az eshetőségeket is beszámítva arra van kilátás, hogy egy hónap leforgása alatt az idén is befejezi az ország a ke­nyérgabona betakarítását. Július végére, augusztus elejére — ha különösebb viharok nem gátolják a munkát —, mindenütt magtárakba kerül a kenyér. SOK ÜJ TÁROLÓHELY épült az elmúlt évek­ben. A régi magtárak is kitakarítva, fertőtlenítve! várják a gabonát. Már csak néhány nap, és a ré­gi „pendülő kasza” helyett a kombájnok feldübör­gő motorjai adnak jelet a nagy munka kezdetére, hirdetve a kenyérszagú határban, hogy itt az ara­fás idejé.1 Alkatrészek aratáshoz Az aratási munkák mű­szaki feltételednek megte­remtésére a korábbi éveknél is körültekintőbben készül a legnagyobb gép-, alkat­rész-forgalmazó, az AGRO- TEK. Gazdag készletről gondoskodik, ez évre össze­sen hétmilllárd forint ér­tékben, ami 150 millióval több, mint tavaly volt. A szükséges alkatrészek dön­tő többségét sikerül biztosí­tani, jelenleg 50—60 ezer féle szerkezeti elem áll a raktárakban. Néhány száz alkatrészből azonban kisebb a készlet a várható igény­nél — a megrendelések egy részét ugyanis a külföldi partnerek csak késve szál­lítják. így például kevesebb kombájnhoz való légszűrő, generátor, csapágy, ékszíj, gumiabroncs szerepel a kí­nálatban. POUBOaÚK 1985. június 21., péntek LAPJA 3 özletház Pilismarótól!

Next

/
Oldalképek
Tartalom